Archive for the 'Allah ve Allah İnancı' Category

ŞİFA

ŞİFA Allahın bir ismi de Şâfi yani şifa veren anlamına gelen ismidir. Nasıl ki Rahman ismi rızık vermeyi gerektiriyorsa,hakeza Şâfi ismi de hastalıkların varlığını iktiza etmektedir.Tâ ki hasta o isme yapışarak hem Allah-dan şifasını taleb etsin ve hem de o ismin hürmetine o hastalık kendisine Allah-a yaklaştırsın. Eyyüb peygamberimi imtiyazlı kılan ve O’nun –Sabır kahramanı-olarak […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YA RAB!

YA RAB! *Yâ Rab! *Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin. *Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihât-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman bulamadım. Mânen bana […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YA VARSA?

YA VARSA? Bir ateistin Günlüğünden… Yıllarca bir tanrıya inanmadan yaşadım!Tabi ya ona yaşamak denirse..aslında epey yaşlandım. *Öldükten sonra dirilmeye inanmadım.Ancak hep ‘Ya Varsa’ larla yaşadım.Ya varsa hafakanları içerisinde her gün âhireti yaşadım.Öldüm dirildim. Uyuyamadım,hep uyku hapları kullandım. Ölen çocuğumu,anne-babamı hep düşündüm.Onlar nereye gitmişlerdi?Çukura mı?Gübremi olmuşlardı?Tarla farelerine yem mi olmuşlardı? Yoksa bütün bunlar için mi yaratılmışlardı? […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KESRETTEN VAHDETE

KESRETTEN VAHDETE İslâmiyet vahdet dinidir.Her şeyde vahdeti esas alır.İmanda olduğu gibi,amel ve yaşantıda da vahdeti arar. Vahdetten gelen insan da yine vahdete rücu etmektedir. *Mevlana-ya sorulan;,nereden geldik sorusuna;Minallah,ilallah,der. Allah’dan yani Bir’den geldik ve yine Bir’e gitmekteyiz. Birliği olanda dirlik olur.Dirliği kaybeden Birliğin kaybıdır. İnsanın ölümü vahdetini kaybetmesi iledir. Kâinatın vahdeti Allah iledir.Bedenin vahdeti ruh iledir.Ruhda […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUDDÜS

KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının bir çok fazileti bulunmaktadır. Allah-ın zatı bi-zatihi nasıl mükemmelse,sıfatları dahi öyle mükemmeldir. İşte Kuddüs ismi tüm kâinatı ve her şeyi kuşattığı,her şeyle ilgili ve münasebattar olduğu içindir ki,ismi azamdan […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İHLAS

İHLAS *İslamın esası tevhid,tevhidin esası ve ruhu ise ihlastır. İhlas ise,yapılan işin sadece ve sadece Alla rızası için yapılmasıdır. İhlasta kemiyet değil,keyfiyet esastır. Sahabelerde farklı olan amel değil,ihlastır. İhlasta Allah-ın rızası ve Allah-ın kabulü esastır. Tüm iş O’nun rızasını kazanmak ve rızası yolunda hareket etmektir. Ayetlerde İhlas: Dolaylı olarak ihlas 32 kere geçmekte,doğrudan ise 9 […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HAMD VE ŞÜKÜR

HAMD VE ŞÜKÜR Hamd ifadesi;şükür,senâ,tahiyyat ifadelerinden daha kapsamlıdır.Ezelden ebede kadar,olmuş,olmakta ve olacak olan her türlü nimetleri ve verilenleri kapsayarak yapılan bir övgüdür. Şükürle olan farkı konusunda;İmam-ı Rabbani hamd şükürden daha kıymetlidir, der. Hamd ederken,sevgilinin hüsnü cemali yani kendisi göz önündedir. Zat, sıfat, nimet ve elem gibi her şeyiyle göz önündedir. *Mevlana her nimet için elhamdulillah,nimetin […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALLAHIM !

ALLAHIM ! *Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve İmân ehlinden eyle. âmin. Allahım, Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbına, indiği günden itibârentâkıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah’ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ŞEHİD – ŞÂHİD – MEŞHUD – RAKİB

ŞEHİD – ŞÂHİD – MEŞHUD – RAKİB Allah-u a’lem;İnsanların yaratılışına meleklerin taraftar olmayıp,Allah’ın ise yaratmadan taraf olarak meleklere;”Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim”[1]dediği bilinen sır ise;İnsanların Allah’ın isimlerine olan mazhariyetleri ve ma’kes olmaları cihetiyledir. Özellikle külli manada birkaç veya bir çok isme mazhar olanlar,insanlar içerisinde imtiyaz etmiş kimselerdirler.Adeta belli bir ilim ve meslekte ihtisas ve maharet […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALLAH’A VE RASULÜNE İTTİBA’

ALLAH’A VE RASULÜNE İTTİBA’ “Ey iman edenler!Allah’a itaat edin.Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin.Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz –Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve rasule götürün;bu hem hayırlı,hem de netice bakımından daha iyidir.”[1] Aziz ve Muhterem müslümanlar!..Kur’anı Kerim’de bir çok âyette “Allah’a ve Rasulüne itaatı- emretmektedir.Zira Allah’a giden sayısız yollar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YARATILIŞDAKİ KASID VE İNÂYET

YARATILIŞDAKİ KASID VE İNÂYET Her şey bir kasıdla ve bilerek yaratılmakta,bir gaye ve hedef maksad olarak düşünülmektedir. Her şey bir kâsıdın kasdıyla vücuda çıkmaktadır. Alemde ve yapılan işlerde bir tesadüf olmayıp bir plan,bir proje ve hesaplar çerçevesinde;hedef ve sonucu bilinerek ve bildirilerek,görülerek ve de gösterilerek,kasdedilerek,baş ile son arasında bir münasebet, muvazene ve tevafuk çerçevesinde akmakta […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

BİTMEYEN RAHMET

BİTMEYEN RAHMET Bitmeyen rahmet;kâinatı sarar ve sarmalar… Bitmeyen rahmet;kâfiri dahi sular… Bitmeyen rahmet;iner,iner..bazen yağmurla,bazen toprakla,bazen ruhlara esinti veren nesimiyle… Bitmeyen rahmet;kelâmıyla,diniyle,peygamberleriyle;rahmet rahmet insanların üzerine iner,âdeta onları bağrına basıp kucaklar,bırakmamacasına… Bitmeyen rahmet;öyle geniş bir kucak ki,oraya her ne girerse onun rengiyle renklenir,şekliyle şekillenir. O kucak şefkatli anne kucağı gibi,onu şefkat bağrına basar,şefkatiyle büyür,şefkatli olur. Bitmeyen O […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ESMANIN HAKİKATLARI

ESMANIN HAKİKATLARI Esma’nın hakikatı,her şeyin hakikatıdır. Hakikatların hakikatıdır. Tüm varlıkların var oluşları Allah’ın bir ismine dayanmakta,varlığını devam ettirmektedir. O ismin çekilmesi ve yokluğu demek,o varlıklarında ölümü ve yıkımı demektir. Varlıklar bizatihi kaim ve daim değillerdir. Varlıkları başka varlıkların varlıklarına dayanmakta,öylece var olup varlıklarını devam ettirmektedirler. Mesela; -Allah’ın Halık ismi yani yaratıcılığı ile varlıklar yaratılmış,var olmuşlardır. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

E S M A VE S I F A T (2)

E S M A VE S I F A T (2) L E M ’ A L A R “Cenab-ı Hak, insana giydirdiği vücud libasını san’atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücud libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder; muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

E S M A V E S I F A T (1)

E S M A V E S I F A T (1) ESMA VE SIFAT : (SÖZLER-DEN) “Her şeyde aşikâre, vahdaniyetin çok delilleri var.”(söz.55) “Bu kâinatı bütün esmasının kemalâtını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garib ve ince san’atlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin?”(56) “Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015