ŞEHİD – ŞÂHİD – MEŞHUD – RAKİB

ŞEHİD – ŞÂHİD – MEŞHUD – RAKİB

Allah-u a’lem;İnsanların yaratılışına meleklerin taraftar olmayıp,Allah’ın ise yaratmadan taraf olarak meleklere;”Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim”[1]dediği bilinen sır ise;İnsanların Allah’ın isimlerine olan mazhariyetleri ve ma’kes olmaları cihetiyledir.

Özellikle külli manada birkaç veya bir çok isme mazhar olanlar,insanlar içerisinde imtiyaz etmiş kimselerdirler.Adeta belli bir ilim ve meslekte ihtisas ve maharet kesbetmiş kimseler gibidirler.

Her bir peygamber Allah’ın bir ismine mazhar olmuştur.

İlim-velayet ve tecdid vazifesinde de görevli olan şahsiyetler de bir isme,asrının muktezası olan bir isme mazhar olmuşlardır.Yani o zât bir başka asırda gelmiş olsaydı;geldiği asrın muktezası olan bir isme mazhar olacak veya o alanda bir istidadı yoksa kabiliyeti gelişmiyecekti.

Allah’ın isimleri içerisinde Şehid-Şâhid ve Meşhud isimleri;her şey nazarı şuhudunda olan,her şeyi görüp,her şeyde görülen ve bilinen,şiddeti zuhurundan dolayı nihayet derecede varlığı açıkta olandır…

Allah’ın bu ismine mazhariyet,imanın nihayet kemaline delalet eder.

İnsanın ve varlıkların yaratılış hikmeti ise;her bir şeyde yaratıcının ilim,kudret,takdir,halk gibi isimlerini teker teker görmek ve göstermektir.O âyetleri okumaktır.

Okumasını bilenle bilmeyen arasındaki fark gibi,gören insanın görmeyenden farklı olarak o farkı göstererek okuyabilmesidir.

Bir batılının:”Allah beni yaratırken sanatkârın eserine koyduğu imza gibi,kendi varlığının fikrini zihnime koymuştur.”hakikatında ifade edildiği üzere;zihindeki perde ve zarları kaldırmak,ikincisinde de onu okumaktır.Tıpkı eşyaya vurulan damga ve mührü okumak gibi.Zira onu okuyamıyan kimse,eşyayı sebeblere veya zihninde uydurup icad edeceği başka ilahlara mal edecektir.

Dalalete düşmemek bir isabet olduğu gibi,doğruyu ve hidayeti bulmakta onun gibi bir kemal ve olgunluktur.Buda bu isme mazhar olmakla olur.

Rakîb ismide,şehid ve şâhid isminin bir cihetle müradifidir. Allah’ın murakabe ve gözetiminde olduğunu bilmektir. Onu görüp düşünmek ve onun tarafından sürekli bir kontrol altında olduğunu bilmektir.

Şehid ve rakîb olan Allah;insana vermiş olduğu önemden dolayı her amelini kayıd altına almakta,hiçbir işini hatta hayalini dahi yokluğa atmamakta,nazar edip kayıd altında bulundurmaktadır.

Bu isme mazhar olan kişi,her işinde Allah’ın rızasına uygun hareket eder,kontrol edildiğini düşünerek yanlış işlerden sakınır.

Her ânında ve işinde onunla olmak,onsuz bir zamanı geçmemek..zira onsuz geçen bir zaman;varlık değil,yokluktur.Varlığa değil,yokluğa akmakta ve gitmektedir.

Şehid ve Rakîb ismine mazhar olanlar ise;cehalet,gaflet,dalalet,küfür gibi ademî olan karanlıklardan âzadedir.Alemi devamlı güneşlidir.Gecesi yoktur.Arka yoktur,her taraf öndür.Gelecek geçmiş gibidir.Nazarına mani yoktur.

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Bakara.30.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015