MEHDİYYET

Mehdiyyetin 3 vazifesi

Ve üçüncü vazife ve devresi olan, siyaset, ittihadi İslam
İman.hayat.şeriat
*****
Mehdiyyetin üç vazifesi nedir, açıklar mısınız

Mehdi’nin üç vazifesi şunlardır:

Ahlaki liderlik: Mehdi, insanların ahlaki değer ve erdemliliğe uymaları için örnek bir lider olarak hareket eder ve onlara doğru yolu gösterir.

Siyasi liderlik: Mehdi, adaletli bir şekilde yönetim yaparak insanlara eşitlik ve adalet sağlar. Siyasi kararlar alır ve insanları güvende tutmak için gereken tedbirleri alır.

Dini liderlik: Mehdi, İslam’ın doğru yorumunu ve uygulamasını insanlara öğretir ve İslam’ın doğru yolu üzerinde insanları yönlendirir. İnsanları Allah’a yakınlaştırmaya ve İslam’a davet etmeye çalışır.

*****
Bediüzzaman mehdinin üç vazifesini nasıl izah etmektedir

Bediüzzaman, mehdinin üç vazifesini şöyle izah etmektedir:

İslamiyet’in gerçek anlamını ve özünü yeniden ortaya çıkarmak: Mehdi, İslam’ın özüne uygun olarak yaşamanın ve uygulamanın yeniden canlandırılmasını sağlayacak ve yanlış anlaşılan bazı İslami prensipleri düzeltip netleştirecektir.

Adalet ve insaniyeti kurmak: Mehdi, adil bir dünya düzeni kurmak için mücadele ederek zulüm ve haksızlığı ortadan kaldıracak ve insanların haklarını koruyacaktır.

Dünya barışını tesis etmek: Mehdi, dünya barışı için çalışacak ve insanlar arası çatışmaları sonlandırmak için adımlar atacaktır. Böylece, tüm insanlar arasında sevgi, saygı ve barışın hakim olduğu bir dünya düzeni kurulacaktır.

****

İttihad-ı İslâmı izah edermisiniz

İttihad-ı İslam, İslam Birliği anlamına gelir. Bu kavram, İslam dünyasında siyasi, kültürel ve ekonomik birlik konusunu ifade etmektedir. İslam dünyasındaki ülkelerin bir araya gelerek güçlerini birleştirerek, birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini savunur. Ayrıca İslam Birliği’nin, İslam dünyasındaki adaletsizliği önleme, kalkınmayı hızlandırma, teröre karşı mücadele ve İslam’ın dünya çapında etkisini artırma gibi faydaları olduğuna inanılır. İttihad-ı İslam genellikle Müslüman Kardeşler gibi İslamcı gruplar tarafından savunulur ve desteklenir.

*****

https://tesbitler.com/2021/02/21/45-ittihad-i-islam/

https://tesbitler.com/2015/11/09/ittihad-i-islam/

https://youtu.be/6BQhyQD1rs0
https://youtu.be/AWf3b89KTOo
https://youtu.be/y5BIq21_5oc

************ 

* Hadis“Sizin adınıza Deccâl’den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccâl ben aranızdayken çıkarsa, onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. 

Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa, artık herkes kendini ona karşı savunup korumalıdır. Zaten Allah Teâlâ mü’minleri onun kötülüklerinden koruyacaktır. Deccâl kıvırcık saçlı, patlak gözlü, (Câhiliye devrinde ölen) Abdüluzzâ İbni Katan’a benzeyen bir gençtir. Sizden onu gören Kehf sûresinin baş (ve son) tarafından onar âyet okusun. O Şam ile Irak arasındaki bir yerden çıkacak. Sağa sola her yana kötülüğünü yayacaktır. Ey Allah’ın kulları, imanınızı koruyup direnin!” 

* Hadîste “Eğer o deccal benim zamanımda ortaya çıkarsa, ben ona delillerimle karşı koyarım.. 

 

* Hz. isanın göğe çekilemsi ve nüzulü 

İslam inancına göre, Hz. İsa’nın göğe çekilmesi ve nüzulü, Kuran’da da bahsedildiği gibi gerçekleşmiştir. Hz. İsa, Allah’ın izniyle göğe çekilmiş ve orada Allah’ın huzurunda beklemektedir. Nüzulü ise, Kıyamet gününde gerçekleşecektir. Kıyamet gününde Hz. İsa yeryüzüne inerek, adaleti sağlamak için Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket edecektir. Bu olay, İslam inancının önemli bir parçası olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından büyük bir saygıyla karşılanır. 

 

*İsanın kurandan nüzulü ile ilgili deliller. 

Al-i İmrân, 55,56, En‘âm, 6, Zümer 42 , Nisâ’, 157-158,159 , Mâide, 110, Zuhruf, 58-60,  

*”Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım âyetleri muhkem­dir, ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için on­daki müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmran, 3/7) 

  

Ebû Saidi’l-Hudrî’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Mehdi’nin zamanındaki bolluk ve bereketten söz edilirken şöyle buyurulur:

“Benim ümmetim onun döneminde öylesine bir refaha ulaşacaktır ki, o güne kadar benzerine asla rastlanmamıştır. O kadar ki yer mahsullerini verir, insanlardan hiçbir şey saklamaz, mal da o gün çok birikir. Adam kalkıp, ‘Ey Mehdî, bana ver!’ dediğinde, Mehdî de ‘Al!..’ der.”(İbni Mace, Kitabü’l-Fiten, 34)

“Ümmetim onun zamanında benzerine rastlanmamış derecede nimetlere kavuşacaklar, gök bol bol yağmurunu gönderecek. Yer de bitki ve mallardan hiçbir şey saklamayacak.(Yani yeraltı zenginliklerini insanların faydasına sunacaktır.) (Mecmaü’z-Zevaid, VII/317)

*

  • Mecma’Ül-Bahreyn ve Matla’ün-Neyyireyn, Yaz: Fahrettin et-Türeyhi (-1085 H./1674 M.)

Mehdi Allah’in hak yola erdirdigi kimsedir. Mehdi Peygamber’in son zamanda gelecegini müjdeledigi, kendi ailesinden olan kimsenin adidir. Yeryüzünü adalet ve esitlikle dolduracak; zulüm ve haksizlikla dolmus, iken. O Konstantaniye’de Mesih ile birlikte olacak. Araba ve Arap olmayan herkese hükmedecek, Deccal’i öldürecek.

…Onlar için dünyada bir asagilanma (rüsvaylik), ahirette büyük bir azab vardir. (Bakara Suresi, 114)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** *İslam hukukuna göre; mal alanın eli kesilecek, insanlara zarar veren sürülecek, öldüren kısasla öldürülecek. 

*Hz. Adem varlıkların kıblesidir. Tıpkı Kabenin insanların ve Beyt-i Ma’murun da meleklerin kıblesi olması gibi. 

İki kere secde edilmesi sünnet olmakla beraber, biri de Ademe secde emriyle meleklerin secde ederken, şeytanın secde etmemesi üzerine buna karşı şükür ifadesi olarak meleklerin ikinci defa secdeye gitmelerindendir. 

 

*Nifak perdesi altında solanlar 

 

*AHİRZAMANDADA BU BESLENME VEYA MAHRUMİYET DAHA AÇIK GÖRÜLÜR.

* *Fehel entüm müntehun 

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Mâide Suresi 91. Ayet 

Arapçada nehiy kelimesi kökünden Kur’an-da 56 yerde geçmektedir. 

 

 

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023