DABBE VE YE’CÜC- ME’CÜC

DABBE VE YE’CÜC- ME’CÜC

Bu konuda daha önce yazmıştım.[1]

Kıyametin on büyük alametlerindendir.

Asrımızda kol gezmekte ve kol kola gezmektedir. Aktif olarak…

Zaman hükmünü icra ettikçe, Kur’an-ı Kerim-in içindeki hakikatlarda zahir olmaktadır.

-“Nasıl ki kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe’ye ebâbil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyanın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a’lem, o dâbbe bir nevidir. Çünkü, gayet büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki, “Asâsını kemirmekte olan bir ağaç kurdu.” (Sebe’ Sûresi, 34:14.) âyetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü’l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.”[2]

**************

Ye’cüc ve Me’cüc hakkında genel olarak Risale-i Nurlarda bilgi verilmiştir.[3]

Bu konuda kıyametin büyük alametleri içerisinde anlatmıştım.[4]

-“Rû-yi zeminin en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çin’i, Kur’ân lisanıyla Ye’cüc ve Me’cücün ve tabir-i diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti kaç defa zîrüzeber eden ve Himalaya Dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap eden akvâm-ı vahşiye ve garetkâr milletlerin Hint ve Çin’deki akvâm-ı mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için, o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir sed yaptığı ve o akvâm-ı vahşiyenin kesretle hücumlarına çok zaman mâni olduğu gibi, Kafkas dağlarında, Derbent cihetinde yine çapulcu, garetgîr akvâm-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için, Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle sedler yapılmıştır. Bu neviden çok sedler var. Kur’ân-ı Hakîm, umum nev-i beşerle konuştuğu için, zâhiren bir hadise-i cüz’iyeyi zikredip, umum o hadiseye benzer hâdisâtı ihtar ederek konuşuyor. İşte bu nokta-i nazardandır ki, Sedde ve Ye’cüc ve Me’cüce dair rivayetler ve akvâl-i müfessirîn ayrı ayrı gidiyor.”[5]

-“Âhir zamanda gelecek Ye’cüc ve Me’cücün komitesi, anarşistler olduğuna Kur’ân işaret ediyor.”[6]

-“Zülkarneyn müeyyed min indillah bir şahıstır. Onun irşad ve tertibiyle, iki dağ arasında bir sed bina edilmiştir: zâlimlerin ve bedevîlerin def-i fesatları için… Ve Ye’cüc-Me’cüc, iki müfsit kabiledirler. Emr-i İlâhî geldiği vakit sed harap olacaktır”[7]

-(Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre) Resulullah (asm.):

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.”[8]

-“İ’lem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrid nefis!

Sen öyle bir za’fiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve

çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni

yere serer, öldürür…[9]

-“Göz ile görünmeyen bir mikrop, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garib bir makine-i İlahiyeyi hâvidir. O makine mümkinattan olduğundan, vücud ve ademi mütesavidir. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir. O makinenin bir illetten vücuda geldiği zarurîdir. O illet ise, esbab-ı tabiiye değildir. Çünki o makinedeki ince nizam, bir ilim ve şuurun eseridir. Esbab-ı tabiiye ise ilimsiz, şuursuz, camid şeylerdir. Akılları hayrette bırakan o ince makinenin esbab-ı tabiiyeden neş’et ettiğini iddia eden adam, esbabın herbir zerresine Eflatun’un şuurunu, Calinos’un hikmetini i’ta etmekle beraber; o zerrat arasında bir muhaberenin de mevcud olmasını itikad etmelidir. Bu ise, öyle bir safsata ve öyle bir hurafedir ki, meşhur sofestaîyi bile utandırıyor.”[10]

-“Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan tâ taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye

kadar bütün eşyanın dizginleri, o Rahîm-i Hakîm’in elindedirler. O Hakîm’dir, abes iş

yapmaz. Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.”[11]

-“Üçüncü Sual: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette

umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevab: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle; ekser nâsın o

zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen

iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir.”[12]

**************

Dünyanın 15. Temmuz’u ve de dünyayı dizayn etme ile beraber  3. Dünya savaşı başlamış gibi görünüyor.

-“ABD’yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış.

ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre’ye gönderdiği raporlarda, Çin’deki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek boyutunun saklandığı ve yakında küresel bir “pandemi” olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. Sürekli gelen raporlara rağmen Trump’ın ise virüsün ABD’ye yönelik tehdidini küçümsemeye devam ettiği öne sürüldü.”[13]

İran-da 70 bin mahpusu çıkarma teklifleri, Türkiye-de söylentileri dolaşmakta.

Devletler şekillendirilmeye ve yönlendirilmeye mi çalışılıyor?

Makro alemden mikro aleme bir geçiş mi?

Afaki alemden enfüsi aleme göçüş mü?

Geniş âlemden deruni aleme bir dönüşüm mü yaşanıyor?

İnsanların Aslına dönüşüne bir vesile mi?

İş dünyasına, muhasebe yapmasına, oto kontrol sistemi ile kendisini düşünmesine, kendisiyle beraber olanları düşünüp, onlarla beraber muhabbet ve sohbet etmesine vesile midir?

Bir mikrob, bir virüs düşündürüyor değil mi?

Sen ne mikropmuşsun be?

Sen neymişsin be?

MEHMET ÖZÇELİK

20-03-2020


[1] http://www.tesbitler.com/2015/01/03/dabbetul-arz/

[2] Şualar. Bediüzzaman.Sh.510-511.

[3] http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/arama/Ye’c%c3%bcc

[4] http://www.tesbitler.com/2015/12/15/kiyamet-ve-alametleri/

[5] Lem’alar.Bediüzzaman.Sh.112.

[6] Emirdağ Lâhikası. Bediüzzaman.Sh.383.

[7] Muhakemat. Bediüzzaman.Sh.58. Bak.sh.59-60.

[8] Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.

[9] Mesnevi-i Nuriye – 87.

[10] İşarat-ül İ’caz-87.

[11] Sözler –636.

[12] Sözler – 172.

[13] https://www.yenisafak.com/dunya/abdyi-sarsan-koronavirus-iddiasi-istihbarat-ocak-ayinda-uyarmis-3530594

Loading

No ResponsesMart 21st, 2020