Allahın SABUR ismi hakkında.

Allah’ın SABUR ismi hakkında.[1]

 

Allah’ın inkar olarak, nankörlere, küfreden kafirlere karşı sabrı düşündürücüdür.
Unutmamalıdır ki, Allah imhal eder, ihmal etmez.

Kötülüğe Allah’ın sabrı, iyiliği netice vermesi sebebiyledir.
Gübreye katlanmak tohumun sümbül vermesi içindir.
Şeytana olan müsaade peygamber ve Salih kimselerin zuhuruna sebep olmasından dolayıdır.
Şeytanın yaratılışında ve müsaade edilmesinde sayısız hikmetler vardır.

Sabırla koruk üzüm olur.
Demek ki, üzümün hatırına, koruğa, ekşiliğine ve rahatsız ediciliğine sabır gerekiyor.
Üzüm elde etmek, Sonuç almak için.

Sanatkar tahtadan mermerden, kayadan kumdan bir eser ortaya koymak istiyorsa, sabretmesi gerekiyor.
Kızıp kırar, sabır göstermezse o hayırlı ve güzel neticeyi alamaz.

@@@@@

## Allah’ın Sabbar İsmi Hakkında

**Sabbar isminin anlamı:**

* Çok sabırlı olan
* Zorluklara karşı metanet gösteren
* Affedici
* Gazabı geciktiren
* İntikamını erteleyen

**Sabbar isminin Kur’an’da geçişi:**

Sabbar ismi Kur’an’da 70’ten fazla ayette geçmektedir.

**Bazı örnekler:**

* **”Allah çok sabırlıdır, çok bağışlayandır.” (A’raf Suresi, 106)**
* **”Ey iman edenler! Sabredin, birbirinize sabır tavsiye edin, Allah’tan korkun ki umduğunuza eresiniz.” (Al-i İmran Suresi, 200)**
* **”Andolsun ki biz, elçilerimizi ve iman edenleri, hem dünya hayatında hem de şahitlerin getirileceği o gün sabırla mükafatlandırırız.” (Fussilet Suresi, 31)**

**Sabbar isminin faziletleri:**

* Sabırlı olmayı teşvik eder.
* Zorluklara karşı metanet göstermeyi sağlar.
* Allah’ın rızasını kazanmaya yardımcı olur.
* Cennete girmeye vesile olur.

**Sabbar isminin zikrinin faydaları:**

* Sabırlı olmayı sağlar.
* Zorluklara karşı metanet göstermeyi sağlar.
* Allah’ın rızasını kazanmaya yardımcı olur.
* Cennete girmeye vesile olur.

**Sabbar ismiyle dua etmek:**

* Allah’tan sabır dilemek için kullanılabilir.
* Zorluklara karşı metanet göstermek için dua edilebilir.
* Allah’ın rızasını kazanmak için dua edilebilir.
* Cennete girmek için dua edilebilir.

**Örnek dua:**

“Ya Sabbar! Bana sabır ihsan et. Zorluklara karşı metanet göstermeyi bana nasip et. Beni rızana erdir. Cennete girmeyi bana nasip et.”

**Sabbar ismiyle ilgili hadisler:**

* Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “**Sabırlı olana Allah’tan başka bir yardımcı yoktur.**” (Tirmizi)
* Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur: “**Sabır cennetin anahtarıdır.**” (Beyhaki)

**Sonuç:**

Sabbar ismi, Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Bu ismi zikretmek ve bu isimle dua etmek birçok faydaya sahiptir. Sabırlı olmayı ve zorluklara karşı metanet göstermeyi sağlar. Allah’ın rızasını kazanmaya ve cennete girmeye vesile olur.

@@@@####

Allah neden şeytana ve kötülere hatta kötülüklere sabredip, müsaade etmektedir?

Allah’ın şeytana ve kötülere sabredip müsaade etmesine dair birçok hikmet ve sebep vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır:

**1. İmtihan: **

Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Allah, insanların iyilik ve kötülük arasında seçim yapmalarını ve bu şekilde irade ve ahlaklarını geliştirmelerini istemektedir. Şeytan ve kötülüklerin varlığı bu imtihanın bir parçasıdır.

**2. Hür İrade: **

Allah, insanlara hür irade vermiştir. Bu irade, iyilik ve kötülük arasında seçim yapma özgürlüğüdür. Şeytan ve kötülüklerin varlığı, insanların bu özgür iradelerini kullanmalarını ve sorumluluklarını almalarını sağlar.

**3. Adalet: **

Allah adildir. Herkese yaptığının karşılığını verecektir. Şeytan ve kötülüklerin varlığı, ahirette adil bir şekilde hesap görülmesine imkan sağlar.

**4. Rahmet: **

Allah rahmetlidir. Şeytan ve kötülüklere bir süreliğine müsaade etmesi, insanların tövbe etmelerine ve günahlarından dönmelerine imkan tanıması içindir.

**5. Hikmet: **

Allah’ın her şeyi bir sebebi ve hikmeti vardır. Şeytan ve kötülüklerin varlığının da bizim aklımızın ermediği birçok hikmeti vardır.

**Bazı ayetler: **

* **”Andolsun ki biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, ama onunla kavrayamazlar; onların gözleri vardır, ama onunla göremezler; onların kulakları vardır, ama onunla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, belki daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerdir.” (A’raf Suresi, 179)**
* **”Allah, içinizden iman edip salih ameller işleyenlere vaad etti ki, onları yeryüzünde halifeler kılacak, tıpkı onlardan öncekileri halifeler kıldığı gibi; dinlerini, kendisine hoşnut olduğu bir şekilde sağlamlaştıracak, korkularını emniyete çevirecek. Onlar bana kulluk ederler, bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” (Nur Suresi, 55)**

**Sonuç:**

Allah’ın şeytana ve kötülere sabredip müsaade etmesinin birçok hikmeti vardır. Bu hikmetlerin bazılarını anlayabiliyorken, bazılarını aklımız ermediği için anlayamıyoruz. Önemli olan Allah’a güvenmek ve her şeyin bir sebebi ve hikmeti olduğuna inanmaktır.

 

*******************  

Allah’ın sabırla ilgili Kuranda geçen isimleri.


## Allah’ın Sabırla İlgili Kur’an’da Geçen İsimleri

Allah’ın sabırla ilgili Kur’an’da geçen birçok ismi vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır:

* **Es-Sabur:** Çok sabırlı olan
* **El-Halim:** Hilimli, yumuşak huylu olan
* **El-Ğafur:** Çok bağışlayıcı olan
* **El-Afuv:** Affedici olan
* **El-Latif:** Lütfu bol olan
* **Er-Rahim:** Rahmetli olan

**Bu isimlerin anlamları ve Kur’an’da geçişleri:**

* **Es-Sabur:** Allah, her şeye gücü yetmesine rağmen, kullarının hatalarına ve isyanlarına karşı sabırlı olandır. Kur’an’da 70’ten fazla ayette geçmektedir.

* **El-Halim:** Allah, öfkesini tutan ve kullarına karşı yumuşak davranandır. Kur’an’da 10’dan fazla ayette geçmektedir.

* **El-Ğafur:** Allah, kullarının günahlarını affedendir. Kur’an’da 70’ten fazla ayette geçmektedir.

* **El-Afuv:** Allah, affı çok olan ve kullarına merhamet edendir. Kur’an’da 30’dan fazla ayette geçmektedir.

* **El-Latif: ** Allah, kullarına lütfeden ve ihsanda bulunan olandır. Kur’an’da 10’dan fazla ayette geçmektedir.

* **Er-Rahim: ** Allah, kullarına sonsuz merhamet eden olandır. Kur’an’da 100’den fazla ayette geçmektedir.

**Sabırla ilgili ayetler: **

* **”Allah çok sabırlıdır, çok bağışlayandır.” (A’raf Suresi, 106)**
* **”Ey iman edenler! Sabredin, birbirinize sabır tavsiye edin, Allah’tan korkun ki umduğunuza eresiniz.” (Al-i İmran Suresi, 200)**
* **”Andolsun ki biz, elçilerimizi ve iman edenleri, hem dünya hayatında hem de şahitlerin getirileceği o gün sabırla mükafatlandırırız.” (Fussilet Suresi, 31)**

**Sonuç:**

Allah’ın sabırla ilgili isimleri, O’nun kullarına karşı olan merhametini ve şefkatini gösterir. Allah’a sığınan ve sabreden kullar, O’nun rahmetine ve lütfune nail olacaklardır.

************  

 

İslam’da sebat ve örnekleri.


## İslam’da Sebat ve Örnekleri

Sebat, zorluklar karşısında yılmadan, kararlılıkla bir hedefe doğru ilerlemek anlamına gelir. İslam’da sebat çok önemli bir erdemdir ve birçok ayette ve hadiste sebat etmenin önemi vurgulanır.

**Sebatın Önemi: **

* **Allah’ın rızasını kazanmak için:** Allah, sabredenleri sever ve onları mükafatlandırır. (Ali İmran Suresi, 146)
* **Zorluklara karşı koymak için:** Hayat zorluklarla doludur ve sebat etmeden bu zorlukları aşmak mümkün değildir. (Bakara Suresi, 155)
* **Hedeflere ulaşmak için:** Başarıya ulaşmak için sabır ve azim gerekir. (Hucurat Suresi, 10)

**Sebat Örnekleri: **

* **Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı: ** Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik görevini tebliğ ederken birçok zorlukla karşılaştı. Fakat o, Allah’a olan tevekkülü ve sebatı sayesinde bu zorlukları aştı ve İslam’ı yaymayı başardı.
* **Hz. İbrahim (a.s.)’in ateşe atılması: ** Hz. İbrahim (a.s.), Allah’a olan inancından dolayı ateşe atıldı. Fakat o, Allah’a olan tevekkülü ve sebatı sayesinde ateşten sağ salim çıktı.
* **Ashab-ı Kehf’in hikayesi: ** Ashab-ı Kehf, dinlerinden dolayı zulüm gören bir grup gençtir. Onlar, Allah’a olan tevekkülleri ve sebatları sayesinde yıllarca bir mağarada saklandılar ve sonunda zulümden kurtuldular.

**Sebat Etmenin Faydaları:**

* **Allah’ın rızasını kazanmak:** Sebat edenler, Allah’ın rızasını kazanır ve cennetle mükafatlandırılır.
* **Zorluklara karşı direnç kazanmak:** Sebat edenler, zorluklar karşısında daha dirençli hale gelirler.
* **Hedeflere ulaşmak:** Sebat edenler, hedeflerine ulaşmada daha başarılı olurlar.

**Sebat Etmek İçin Tavsiyeler:**

* **Allah’a dua etmek:** Allah’tan sabır ve sebat dilemeyi ihmal etmemek gerekir.
* **Zorluklar karşısında yılmamak:** Zorluklar karşısında yılmadan, Allah’a tevekkül ederek yola devam etmek gerekir.
* **Sabırlı insanların hikayelerini okumak:** Sabırlı insanların hikayelerini okumak, insana ilham verebilir ve sebat etmesine yardımcı olabilir.

**Sonuç:**

Sebat, İslam’da çok önemli bir erdemdir. Zorluklar karşısında yılmadan, kararlılıkla bir hedefe doğru ilerlemek için sebat etmek gerekir. Sebat edenler, Allah’ın rızasını kazanır ve birçok faydaya erişir.

[1] Bak. https://www.youtube.com/watch?v=rozHn9WlMQY&t=3s

Loading

No ResponsesMart 21st, 2024