TASAVVUFİ VE İŞARİ TEFSİRLER

TASAVVUFİ VE İŞARİ TEFSİRLER

Tasavvufi, İşari tefsir kitapları hangileridir ve özellikleri nelerdir


Tasavvufi, işari tefsir kitaplarından bazıları aşağıdaki şekildedir:

Risale-i Nur: Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılmış, Kur’an’ın hem zahirî hem de batınî anlamlarını açıklayan bir tefsir eseridir. Kitap, birçok farklı konuya değinir ve İslam’ın temel prensiplerini açıklar.

İşari Tefsir: İbni Arabi tarafından yazılmıştır ve Kur’an’ın batınî anlamlarını açıklar. Kitapta Kur’an’ın sembolik ve allegorik anlamları ele alınır ve bu şekilde Allah’ın gerçek doğası ve insanın yaratılışı hakkında felsefi bir bakış açısı sunulur.

Fusus al-Hikam: İbn Arabi tarafından yazılmıştır ve on iki İslam peygamberinin batınî anlamlarını ele alır. Kitapta çeşitli sembolik ve allegorik anlatımlar kullanılmıştır ve bu şekilde insanın farklı yönleri ve ahlaki değerleri ele alınmıştır.

Mefatih al-Ghayb: Abdülkadir Geylani tarafından yazılmıştır ve Kur’an’ın batınî anlamlarını açıklar. Kitap, İslam’ın temel konularına ve tasavvuf felsefesine göre yazılmıştır ve çeşitli sembolizm ve allüzyonlar kullanarak Kur’an’ın yüksek anlamlarını açıklar.

Tuhfetü’l-Mürenin: Aynı zamanda “Taberî’nin Tefsiri” olarak da bilinen bu eser, Taberî tarafından yazılmıştır ve Kur’an’ın tabii anlamını açıklar. Kitap, Kur’an’ın tarihine ve yorumlanmasına geniş bir bakış açısı sunar.

Bu tasavvufi ve işari tefsir kitaplarının genel özellikleri şunlardır:

Bu eserler, Kur’an’ın zahirî anlamının ötesindeki batınî anlamlarını araştırır ve açıklar.

Eserler, sembolizm, allegori ve allüzyonlar gibi çeşitli felsefi ve kozmolojik konuları ele alır.

Tasavvufi tefsirler genellikle İslam’ın temel prensipleri ve ahlaki değerleri hakkında bilgi verir.

Bu eserler, İslam’ın felsefi ve mistik yönlerine odaklanır ve İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı düşünce akımlarını ele alır.

000000

İşari tefsire örnekler verir misiniz

İşari tefsir örnekleri şunlar olabilir:

Kur’an’ın birçok yerinde bahsedilen “gözler” kelimesi, maddi anlamından ziyade kişinin iç dünyasını ve anlayışını ifade eder. Bu nedenle, “gözlerin açık kalması” ifadesi, kişinin anlayışının açık olmasını ve doğru yolu görebilmesini ifade eder.

Kur’an’ın birçok yerinde bahsedilen “nur” kelimesi, maddi anlamından ziyade aydınlatıcı bir güç olarak kullanılır. Bu nedenle, “Allah’ın nuruyla aydınlanmak” ifadesi, kişinin imanının güçlenmesi ve aydınlanması anlamında kullanılır.

Kur’an’ın birçok yerinde bahsedilen “ateş” kelimesi, cehennemi ve günahkarları ifade eder. Ancak işari tefsirde ateş, aynı zamanda kişinin içindeki karanlık düşünceleri ve kötü niyetleri de ifade edebilir.

Kur’an’ın birçok yerinde bahsedilen “su” kelimesi, maddi anlamından ziyade hayat veren bir güç olarak kullanılır. Bu nedenle, “Allah’ın suyu” ifadesi, kişinin manevi hayatını canlandıran iman ve bilgiye işaret eder.

Kur’an’ın birçok yerinde bahsedilen “güneş” ve “ay” kelimesi, maddi anlamından ziyade rehberlik ve yol gösterme anlamlarında kullanılır. Bu nedenle, “Allah’ın aydınlığı” veya “Allah’ın yol göstericiliği” gibi ifadelerde bu kelime kullanılabilir.

000000

İşari tefsiri savunanların Kuran ve hadislerde getirdikleri deliller nelerdir

İşari tefsiri savunanlar, Kuran ve hadislerde bazı deliller sunarlar:

Kuran’daki bazı ayetlerin tek başına anlamının farklı olduğunu ve anlamının sadece işaret ettiği şeylerin anlamlandırılması gerektiğini savunurlar. Örneğin, “Ey iman edenler, namazı dosdoğru kılın ve sadakayı verin” (Bakara 2:43), işari tefsirciler tarafından dosdoğru namaz kılmanın sadece bedensel hareketlerle değil, kalbin de namaza katılması gerektiği şeklinde yorumlanır.

Hadislerde yer alan bazı sözlerin, sadece yüzeydeki anlamlarından daha derin ve gizli anlamlara sahip olduğunu söylerler. Örneğin, “Bir insanın müslüman kardeşine ihsanda bulunması, Allah’ın rahmetine hak kazanması için yeterlidir” hadisi işari tefsirciler tarafından, sadece somut yardımların yapıldığı bir anlamdan ziyade, insanların birbirlerine farklı şekillerde yardımcı olmalarının öneminin altını çizmek için kullanılmıştır.

Kur’an’da geçen bazı sembolik ifadelerin, gerçek anlamlarına ilişkin ipuçları sunduğunu düşünürler. Örneğin, “Nasıl ki toprak suyu emer ve yeşillikler bitirir, Allah da sadakayı kabul eder ve onu, çoğaltarak kat ve kat artırır” (Bakara: 2:261), işari tefsirciler tarafından, sadaka vermenin insana bereket getirmesi konusunda sembolik bir anlam taşıdığı şeklinde yorumlanır.

Kur’an ve hadislerde yer alan bazı öykülerin, sadece yüzeydeki anlamlarından daha derin bir anlama sahip olduğunu düşünürler. Örneğin, Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından satılması ve Mısır’da kralın yanına çıkması, işari tefsirciler tarafından, iman eden bir kişinin zorluklarla karşılaşarak ilerlemesinin sembolik bir anlatımı şeklinde yorumlanır.

000000

İşari tefsiri reddedenlerin Kuran ve hadislerden getirdikleri deliller nelerdir

İşari tefsiri reddedenler, Kuran ve hadislerden pek çok delil kullanırlar. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

Kuran’daki ayetlerin içeriği: İşari tefsir ekolüne göre pek çok Kuran ayeti, işaret ettiği bir anlamın yanı sıra daha derin bir anlamı da taşır. Bu anlam genellikle semboller, metaforlar veya alegoriler yoluyla ifade edilir.

Hadisler: İşari tefsirde hadisler, Kuran ayetlerinin anlamlarının doğrulanması ve derinleştirilmesi için kullanılır. Hadislerde geçen hikayeler ve olaylar, Kuran ayetlerinin anlamını açıklığa kavuşturabilir.

Arap dili: İşari tefsir yapanlar, Arap dili bilgisine dayanarak Kuran ayetlerinin işaret ettiği anlamları keşfetmeye çalışırlar. Bu yaklaşımın temeli, Arap dilinin farklı kavramları tek bir kelimeyle ifade edebilme özelliğinde yatar.

Tarihsel ve kültürel bağlam: İşari tefsir yapanlar, Kuran ayetlerinin tarihsel ve kültürel bağlamını da göz önünde bulundururlar. Bu bağlam, ayetlerin işaret ettiği anlamı daha iyi anlayabilmek için önemlidir.

İsimlerin anlamları: İşari tefsirde, Kuran’da geçen isimlerin anlamları da derinlemesine incelenir. Bu isimlerin anlamları, ayetlerin işaret ettiği anlamı daha da açığa kavuşturabilir.

0000000

Dirayet tefsirine örnekler verir misiniz

İbn Kesir’in Tefsiri: Kur’an’ın lafızlarını açıklayan ve yorumlayan bir tefsir. Müslümanlar arasında en yaygın kullanılan tefsirlerden biridir.

Taberi Tefsiri: Ünlü İslam alimi Ebu Cafer Muhammed bin Cerir el-Taberi’nin yazdığı bir tefsirdir. Kur’an ayetlerinin tarihsel ve sosyal bağlamını açıklar.

Razi Tefsiri: İslam dünyasında en saygın tefsirlerden biridir. Müslümanlar arasında “Mevakif” olarak bilinir.

Kâsîm-i Süleymani Tefsiri: Muhammed Kâsım bin Ahmed el-Hüseyni el-Süleymani’nin yazdığı bir tefsirdir. Kuran ayetlerini tarihsel ve dini bağlamda yorumlar.

Kurtubi Tefsiri: İbn Abbas’a dayandırılan bir tefsir ve İslam alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebu Bekr el-Analusi el-Kurtubi’nin yazdığı bir tefsirdir. Kur’an ayetlerini tarih, dilbilim ve İslam inancı açısından yorumlar.

00000

Her yönüyle kapsamlı ve kapsayıcı bir tefsir nasıl olmalıdır.

Kapsamlı ve kapsayıcı bir tefsir, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

Dilin Anlaşılması: Tefsir, kolay anlaşılır bir dil kullanarak, okuyucuya Kuran’ın anlamını anlamasına yardımcı olmalıdır.

Arap Dili Bilgisi: Kuran’daki dil bilgisi konularını anlamak, tefsir yapmak için önemlidir. Bu nedenle, tefsir aracılığıyla okuyucular Arap dili bilgisi konularını öğrenebilir ve Kuran’ı daha iyi anlayabilirler.

Tarihi ve Kültürel Bağlam: Kuran ayetlerinin tarihî ve kültürel bağlamını anlamak, Kuran’ın anlamını anlamak için önemlidir. Bu nedenle, tefsir, Kuran’daki bağlama göre ayetlerin anlamını açıklamalıdır.

Diğer Konuların da Ele Alınması: Kuran, sadece dini meselelerle ilgili değildir. Bununla birlikte, Kuran, adalet, insana saygı, eşit haklar, insan hakları, kadın hakları, çevre, vb. Gibi diğer konuları da ele alır. Kapsamlı bir tefsir, okuyucuların her türlü konuda Kuran’ın düşüncelerini anlamasına yardımcı olmalıdır.

Farklı Perspektifler: Kuran, birçok konuda farklı perspektifler sunar. Kapsamlı bir tefsir, farklı perspektifleri ele alarak, Kuran’ın anlamını daha iyi açıklayabilir.

Kuran İçindeki Diğer Ayetlerle İlişkisi: Tefsir, Kuran ayetlerinin kendi aralarındaki ilişkilerini de ele alarak, Kuran’ın tam anlamını anlamaya yardımcı olmalıdır.

Etkileşimli: Kapsamlı bir tefsir, okuyucuların sorularına ve tartışmalarına cevap vererek, okuyucuların Kuran’ı daha iyi anlamasına yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, tefsir etkileşimli olmalı ve okuyucuların sorularına yanıt verebilmelidir.

000000

İslam dünyasında en çok kabul gören tefsir kitapları hangileridir ve sebepleri nelerdir.

İslam dünyasında en çok kabul gören tefsir kitapları şunlardır:

Tefsir ibn Kesir: İbn Kesir’in yazdığı bu tefsir, Kur’an ayetlerinin doğru anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. İslam dünyasında en çok okunan, en çok kabul gören ve en yoğun şekilde incelenen tefsirlerden biridir.

Tefsiru’r-Razi: İmam Razi tarafından yazılmış olan bu tefsir, İslam dünyasında en çok kabul gören tefsirler arasında yer almaktadır. İmam Razi’nin bu eseri, Kur’an ayetlerinin anlatımı ve manaları hakkında derinlemesine bir inceleme sunmaktadır.

Tefsiru’ Ibn Ebi Hatim: Ibn Ebi Hatim’in yazdığı bu tefsir, İslam dünyasında en güvenilir ve en önemli tefsirlerden biridir. Kur’an ayetlerinin anlatımı ve manaları konusunda kapsamlı bir çalışma yapmıştır.

Tefsiru’l-Jalalayn: Celaleddin Mahalli ve Tefsiru’l-Alusi tarafından hazırlanan bu eser, İslam dünyasında en çok okunan tefsirler arasındadır. Kur’an ayetlerinin anlatımı ve manaları hakkında açıklamalar sunmaktadır.

Tefsiru’l-Qurtubi: İbn Kuteybe El-Kurtubi tarafından yazılan bu tefsir, İslam dünyasında en etkili ve en ünlü tefsirlerden biridir. İbn Kuteybe, tefsirde Kur’an ayetlerinin anlamı hakkında geniş çaplı araştırmalar yapmıştır.

Bu tefsir kitapları, İslam dünyasında geniş kitleler tarafından kabul görmüş, tartışmasız kabul edilmiş ve devamlı olarak incelenip okunmaktadır. Bunun sebebi, bu tefsirlerin yazarları tarafından gösterilen araştırma, özveri ve bilgi birikimi ile Kur’an ayetlerinin anlasılmasına katkı sağlamasıdır. Ayrıca, bu tefsirlerin okuyucuları, Kur’an’ı daha doğru bir şekilde anlama imkanı bulurken, İslam dünyasında yer alan farklı toplulukların da arasındaki farkları aşmasına yardımcı olmaktadır.

Loading

No ResponsesHaziran 25th, 2023