KURANIN BİLİMSEL AYETLERİ HAKKINDA

KURANIN BİLİMSEL AYETLERİ HAKKINDA

 

Kuranın bilimsel tefsir ayetlerine örnekler verir misiniz


Elbette, Kuran’da bilimsel tefsir olarak kabul edilen bazı ayetlere örnekler aşağıda verilmiştir:

1. Evrenin genişlemesi:
“Andardan biz göğü bir örnek yaparak onu bina ettik ve gerçekten biz onu genişletmekteyiz.” (Zariyat Suresi, 51/47)

2. İnsanın embriyonik gelişimi:
“Anda ananızı karnında, başkalarının bilmediği bir süreyle yaratılışınızı tamamlayan, sonra da sizi bebeğin parçası olarak çıkaran Allah’tır. Onun buyruğu dışında hiçbir ilah yoktur. Sizin için bir şey ifade etmeyen hiçbir şeye karşılık getiremezsiniz.” (Hacc Suresi, 22/5)

3. Vücutta demir bulunması:
“And verdiğimiz demir de. Ne zaman ki halkın içinde fesat çıkarmasın veya kendi aralarında zulmetmesinler diye onda bir yarar olduğunu indirdik, aynı zamanda insanların canı için olan birçok şey de.” (Hadid Suresi, 57/25)

4. Eşeylerin farklı yaratılması:
“Allah soyun çiftler halinde yaratıldığını gerçekten kusursuz olarak bilir.” (Necm Suresi, 53/45-46)

5. Göğün bir duman olması:
“Ardından sanki gökyüzü bir duman durumundaymış gibi göğe yönelmişti. Güçlü ve hükümran olan Allah, hemen onlara ilevleri pekiştirilmiş yedi göğü, kadar pekiştirdi.” (Fussilet Suresi, 41/11)

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, Kuran’da bilimsel gerçeklikler hakkında bilgi veren birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, Kuran’ın ilahi bir kaynak olduğunu ve içerisindeki bilgilerin zamanla doğrulandığını düşünen bazı Müslüman bilginler tarafından bilimsel tefsir olarak kabul edilmektedir. Ancak, bilimsel verilerin zaman içerisinde değişebildiği ve bu tür ayetlerin yorumsal olarak farklı anlamlara da gelebileceği unutulmamalıdır.

00000

Kuranın bilimsel ayetlerinin tefsirine örnekler verir misiniz

Evrenin genişlemesi: “Biz gökleri ve yeri yarattık ve aralarında bir bariyer koyduk. Biz, her şeyi bir hakikatle yarattık.” (Zariyat, 51/47) Bu ayet, evrenin genişlemesini açıklamaktadır.

Gökyüzünün yapısı: “Göğe bakın, nasıl yükseltilmiş, nasıl sağlamlaştırılmış, nasıl doğru bir düzenle yaratılmış.” (Naziat, 79/27-29) Bu ayet, gökyüzünün yapısının sağlam, doğru ve düzenli olduğunu açıklamaktadır.

Oturulan yerin yuvarlaklığı: “O (Allah) yuvarlak dünya üzerinde oturur.” (Bakara, 2/29) Bu ayet, dünyanın yuvarlak olduğunu ve insanların üzerinde oturduğunu açıklamaktadır.

Su döngüsü: “Gökteki bulutlar, bir araya geldiği zaman, yağmur yağdırırlar. Biz de onu, ölü bir ülkeyi canlandırmak için kullanırız ve onunla hayvanlar ve insanlar için çeşitli şeyler yaratırız.” (Casiye, 45/5) Bu ayet, su döngüsünü ve yağmurun canlıların yaşamı için önemini açıklamaktadır.

Atom yapısı: “Gözle görünmeyen bu şeyleri (atomları) biz yaratmışızdır.” (Yasin, 36/36) Bu ayet, atomların varlığını ve yaratılışını açıklamaktadır.

00000
Bilimsel tefsir kitapları hangileridir ve özellikleri nedir

Bilimsel tefsir kitapları genellikle Kuranı Kerim’in ayetlerini bilimsel açıdan inceleyen, ayetlerin bilimsel gerçeklerle uyumuyla ilgilenen çalışmalardır. Bu tür kitaplar, Kuran ayetlerinin farklı bilimsel disiplinlerle ilişkisini araştırır ve açıklar.

İşte bilimsel tefsir olarak kabul edilen bazı kitaplar:

1. “Kur’an’da Bilimsel Gerçekler” – Prof. Dr. Ali Demirsoy:
Bu kitap, Türk biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy tarafından yazılmıştır. Kur’an ayetlerinde yer alan biyolojik konuları ele alır, evrim teorisi ve genetik gibi bilimsel konuları Kuran ayetleriyle ilişkilendirir.

2. “Kuran’da Bilim ve Teknoloji” – Dr. Nisar Ahmed Khan:
Dr. Nisar Ahmed Khan, Kuran ayetlerini modern bilim ve teknolojiyle ilişkilendirirken, Kuran’ın bilimsel verileri iddia ettiğini belirten delillerle açıklamaktadır.

3. “Kur’an’da Evrenin Sırları” – Ahmet Özdemir:
Yazar bu kitapta, Kuran’daki ayetlerin modern astronomiyle olan uyumunu ele alır. Evrenin doğuşu, genişlemesi, gezegenlerin hareketleri gibi konuları Kuran ayetleriyle ilişkilendirir.

4. “Kuran ve Bilim” – Prof. Dr. Maurice Bucaille:
Bu kitapta, Fransız cerrah Maurice Bucaille, Kuran ayetlerinin bilimsel gerçeklerle olan uyumunu ortaya koymaya çalışır. Fizyoloji, embriyoloji, astronomi, genetik gibi konuları ele alır.

Bu kitaplar, Kuran ayetlerini bilimsel açıdan inceleyen çalışmalardan bazılarıdır. Her biri farklı alanlara odaklanırken, Kuran’ın bilimsel gerçeklerle uyumunu açıklamaya çalışır. Kitaplardaki içerik ve yöntemler farklılık gösterebilir, bu nedenle okuyucunun ilgi alanına ve araştırmalarına göre uygun olanları seçmesi önemlidir.

000000

Bilimsel tefsiri tenkit edenlerin dayandığı hususlar nelerdir.

Bilimsel tefsiri tenkit edenler, genellikle aşağıdaki hususlara dayanarak eleştirilerde bulunmaktadır:

1. Yorumsal farklılıklar: Kuran ayetlerinin yorumlanması, kişinin ön bilgilerine, kültürel arkaplanına ve dünya görüşüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bilimsel tefsir, birçok ayetin bilimsel gerçeklerle uyumlu olduğunu iddia ederken, bu yorumların altında da farklılıklar vardır. Örneğin, bir ayetin bir bilimsel gerçekle uyumlu olduğu iddia edilirken, başka bir bilim insanı bunu farklı şekilde yorumlayabilir ve bir uyum olmadığını düşünebilir.

2. Anachronism (zaman yanılgısı): Kuranın indirildiği dönemdeki bilimsel anlayış ve terminoloji ile günümüz bilimsel bilgileri arasında farklılıklar vardır. Bilimsel tefsir, bazı ayetleri günümüz bilimsel bilgileriyle uyumlu hale getirmek için yorumlar yapar. Ancak bu yorumlar, ayetlerin asıl anlamından veya dönemiyle bağlantısından kopuk olabilir.

3. Bilimsel yanlışlar: Bazı eleştirmenler, bilimsel tefsiri tenkit ederken, Kuran ayetlerinin bazı bilimsel hatalar içerdiğini ileri sürer. Örneğin, dünya düz olarak varsayılmıştır veya Güneş’in dünyanın etrafında döndüğü ifade edilmiştir. Bu eleştirmenler, Kuran’ın bilimsel gerçeklerle uyumlu olduğu iddialarının yanıltıcı olduğunu düşünürler.

4. Seçici tefsir: Bilimsel tefsirde, sadece Kuran ayetlerinden bilimsel uyumlu olanlar seçilirken, diğer ayetler göz ardı edilebilir veya farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu da eleştirmenlerin bilimsel tefsiri seçici ve önyargılı bulmasına neden olabilir.

Bu hususlar bilimsel tefsiri tenkit edenlerin bazı argümanlarını özetlemektedir. Tabii ki, her görüşün yanı sıra bilimsel tefsiri destekleyenler de farklı argümanlar sunabilir ve bu tartışmaların sürdüğü bir konudur.

00000

Bilimsel tefsiri savunanların gerekçe ve delilleri nelerdir

Bilimsel tefsiri savunanlar, aşağıdaki gerekçeler ve delilleri sunarak bu yaklaşımı desteklemektedir:

1. Kuran’ın üstün bir ilahi kaynak olduğu inancı: Bilimsel tefsiri savunanlar, Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğuna inanır ve bu nedenle içerdiği her bilginin doğru ve kesin bilgi olduğunu düşünürler. Bu inanca göre, Kuran, her zaman ve her yerde geçerli olan gerçekleri ifade eder, bunlar da zamanla bilimsel olarak doğrulanmıştır veya doğrulanacaktır.

2. İslam düşünürlerinin ve bilim insanlarının görüşleri: Kuran’ı bilimsel açıdan inceleyen bazı Müslüman düşünürler ve bilim insanları, Kuran’da sunulan bazı ayetlerin bilimsel gerçeklerle uyumlu olduğunu ve Kuran’ın bazı ilhamlarının veya işaretlerinin bilim tarafından doğrulandığını iddia etmişlerdir. Bu kişilerin düşünceleri ve çalışmaları, bilimsel tefsiri desteklemek için gerekçe ve deliller olarak sunulur.

3. Ayetlerin açıklayıcı ve büyülü bir dil kullanması: Bilimsel tefsiri savunanlar, bazı Kuran ayetlerinin, bilimsel gerçekleri ifade ettiğini belirtirler. Örneğin, Evrenin genişlemesi veya embriyonik gelişme gibi konulara değinen ayetlerde, bilimsel gerçekleri önceden bildiren ve açıklayan bir dilin kullanıldığını söylerler.

4. Bilim ve dinin uyumlu olduğu inancı: Bilimsel tefsiri savunanlar, bilim ve dinin uyum içinde olduğuna ve birbirini tamamladığına inanır. Dini metinlerin bilimsel doğrulamaları veya ilhamlarıyla, bilimsel bulguların dinin mesajlarını desteklediğini düşünürler. Bu uyum, evrenin yaratılışı, insanın kökeni, doğa olayları gibi konularda ifade edilen bilgilerin (veya işaretlerin) bilimsel araştırmalar tarafından doğrulanmasıyla gözlemlenir.

Bu gerekçeler, bilimsel tefsiri savunanların temel argümanları ve delilleridir. Ancak, bu görüşleri kabul etmeyenler veya başka açıklamalar sunanlar da bulunmaktadır ve bu konuda farklı düşünceler ve tartışmalar mevcuttur.

000000

Bilimsel tefsire kaynak teşkil eden ayet, hadis ve dini deliller nelerdir

Bilimsel tefsire kaynak teşkil eden ayet, hadis ve dini deliller şunlardır:

Kuran-ı Kerim ayetleri: Kuran-ı Kerim, bilimsel gerçeklere ilişkin pek çok ayet içerir. Bunlar arasında uzayda yön bulma (Yasin suresi, 40-41. ayetler), insan embriyosunun gelişimi (Alak suresi, 1-5. ayetler), denizlerin karışmaması (Rahman suresi, 19-20. ayetler) ve daha birçok konuda ayetler bulunur.

Hz. Muhammed’in hadisleri: Hz. Muhammed’in hadisleri, bilimsel gerçeklerle de ilgilidir. Örneğin, güneş tutulmasının fiziksel nedenleri, hastalık ve sağlıkla ilgili bilgiler ve daha birçok konuda hadisler vardır.

Sahabenin çalışmaları: İslamın erken döneminde yaşamış sahabe ve tabiin, bilimsel çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmalar sonucunda bilimsel tefsirler ortaya koymuşlardır.

İslam alimlerinin çalışmaları: İslam dünyasındaki alimler, bilim ve teknoloji alanında önemli keşifler yapmış ve bu keşiflerin İslam’ın temel prensipleriyle uyumlu olduğunu göstermişlerdir. İslam alimleri, bu bilgileri Kuran ve hadislerden yola çıkarak açıklamışlardır.

Doğa gözlemi: İslam’ın temel prensipleri, doğayı araştırma ve gözlem yapmayı teşvik eder. Bu sebeple İslam alimleri, doğa gözlemlerini dinin temel prensipleriyle bütünleştirerek bilimsel tefsirler yapmışlardır.

00000

Bilimsel tefsiri reddedenlerin ayet, hadis ve dini delilleri nelerdir

Öncelikle, bilimsel tefsiri reddedenlerin ayet, hadis ve dini delilleri genellikle yorumlama biçimlerinin Farisi anlayışına benzemesi nedeniyle daha geleneksel yorumlama biçimlerine yöneliktir. Bu bağlamda, bazıları aşağıdaki ayetleri öne sürer:

“Allah, ayetlerini basit bir şekilde açıklayandır” (Bakara 2:242)
“O, size Kitabı ve aklı indirmiştir” (Araf 7:155)
“Kendi kendine düşünenler için ayetleri açıkladık” (Zümer 39:23)
Bu ayetler, bazılarına göre, Allah’ın kutsal kitaplarındaki mesajları anlamak için aklın ve basitliğin kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır ve bilimsel tefsirin aşırı zorlama, spekülasyon ve sıkıntı yaratan olduğunu iddia etmektedirler.

Bununla birlikte, bazıları sadece ayet-deyim bağlantısını kullanarak sunulan delilleri doğru bulmazlar. Bunun yerine, hadislerle ve hadislerin geleneği ile ilgili iddialarda bulunabilirler. Bilimsel tefsirin bu geleneğe karşı çıkıp, uydurma veya çelişkili hadislere dayandığını iddia ederler. Bu bağlamda, bazıları şunları öne sürmektedir:

Hz. Muhammed, bilimsel faaliyetlerde bulunan Mekke’li Arapları cezalandıran bir tanrı tarafından cezalandırılmakla tehdit etmemiştir (Buhari, Tirmizi, İbn Mace 2729; Müslim 2616).
Hz. Muhammed, Araplar’ın gezegenlerin hareketlerini anlamalarına yardımcı olan yıldızları ibadet nesnesi olarak kullanmış ve yanılmıştır (Buhari 6065; Müslim 2114).
Bu hadisler, bilimsel tefsirin, kutsal kitapların doğru anlaşılması için hadisleri kullanmak yerine onlara karşı koymayı tercih ettiğini iddia etmektedir.

Sonuç olarak, bilimsel tefsiri reddedenlerin ayet, hadis ve dini delilleri, kutsal kitapların anlaşılmasındaki basitlik ve akıl kullanımının önemine ve hadislerin doğru yorumlanması ve modern bilimin iddialarına uygun olarak süzülmesi gerektiğine dayanmaktadır.

Loading

No ResponsesHaziran 25th, 2023