İRAN ÜZERİNE

İRAN ÜZERİNE

*Kimin eli kimin cebinde diye buna derler, değil mi?

ABD’den İran’a 10 Milyar Dolar’lık kıyak !”

https://twitter.com/Mehmetali_Onel/status/1724921228752785623

 

@@@@@@

 

İranda ne kadar ırk, din ve milletten insanlar bulunmaktadır?


İran, etnik ve dini açıdan çok çeşitli bir ülkedir. İran nüfusunun yaklaşık % 65’i İran kökenli yani İrani etnik unsurlardan oluşur. Bunların arasında en büyük grubu % 52 ile Farslar oluşturur. İran nüfusunun % 20’si ise Azeri Türkleridir. Diğer önemli etnik gruplar arasında Kürtler (% 10), Araplar (% 2), Beluçlar (% 2), Türkmenler (% 2), Lorlar (% 2), Kaşgaylar (% 1) ve Ermeniler (% 1) sayılabilir. İran’da ayrıca Tacikler, Talışlar, Yahudiler, Süryaniler, Zerdüştler, Hindu ve Sihler gibi daha küçük etnik ve dini topluluklar da bulunmaktadır.

İran nüfusunun % 98’i Müslümandır3. Bunların % 90’ı Şii, % 8’i Sünni mezhebine mensuptur. İran anayasasına göre resmi din İslam, resmi mezhep ise Oniki İmam Şiiliğinin Caferi koludur. İran’da Sünniler ve Şiiler etnik olarak da büyük oranda farklılık göstermektedir. Beluçlar, Türkmenler, Larlar, Tacikler-Talışlar ve Arapların bir kısmı ile Kürtlerin çoğunluğu Sünni’dir. İran’da Sünni halkın yaşadığı bölgelerde, Kürtler arasında Nakşibendiyye ve Kadiriyye tarikatları oldukça etkilidir1. İran’da ayrıca, Hıristiyanlar (esas olarak Ermeniler ve Süryaniler), Bahailer, Zerdüştler ve Yahudiler gibi gayrimüslim topluluklar da bulunmaktadır3. İran anayasası, dini azınlıkların dinlerini yaşamalarını koruma altına almıştır1. Ancak bazı dini gruplar, özellikle Bahailer, İran’da ciddi bir ayrımcılık ve baskı yaşamaktadır.

@@@@@@

Hangi dinler İran’ın resmi olarak tanıdığı diğer dinlerdir?

İran’ın resmi olarak tanıdığı diğer dinler, Hıristiyanlık, Zerdüştlük ve Yahudilik’tir. Bu dinlerin takipçileri, İran parlamentosunda sandalyelere sahiptir1. Ancak, Bahailik gibi bazı dinler, İran’da resmi olarak tanınmamakta ve zulüm görmektedir.

@@@@@@@@@

Hangi etnik gruplar İran’ın en büyük nüfusunu oluşturuyor?

İran’ın en büyük nüfusunu oluşturan etnik gruplar, Farslar, Azeriler ve Kürtlerdir.  Farslar, İran nüfusunun yaklaşık % 61’ini oluştururken, Azeriler % 16, Kürtler ise % 10’luk bir paya sahiptir.  Diğer önemli etnik gruplar arasında Lurlar, Türkmenler, Beluçlar, Araplar, Ermeniler ve Talişler sayılabilir.  İran, etnik ve dini açıdan çok çeşitli bir ülke olup, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

@@@@@@@@

İran’da hangi diller konuşulur?

İran’da konuşulan diller hakkında merak ettiğiniz için teşekkür ederim. İran, etnik ve dini açıdan çok çeşitli bir ülkedir ve bu da dil çeşitliliğini de yansıtmaktadır. İran’ın resmi dili Farsça’dır ve ülke nüfusunun yaklaşık % 53’ü tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Farsça, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran dilleri koluna bağlı bir dildir ve tarihsel olarak Eski Farsça, Orta Farsça ve Yeni Farsça olarak üç evreye ayrılmıştır. Farsça, İran’ın yanı sıra Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve diğer bazı ülkelerde de konuşulmaktadır.

İran’da Farsça dışında konuşulan diğer önemli diller arasında Azerice, Kürtçe, Gilanca, Mazenderanca, Lurca, Arapça, Beluçça, Tatça, Talışça, Ermenice, Gürcüce, Osetçe, Peştuca ve Zazaca sayılabilir. Bu dillerin çoğu, Türk, Hint-Avrupa veya Sami dil ailelerine aittir ve İran’ın farklı bölgelerinde veya komşu ülkelerde yaşayan etnik veya dini azınlıklar tarafından konuşulmaktadır. İran anayasası, azınlık dillerinin kitle iletişim araçlarında ve okullarda kullanılmasına izin vermektedir, ancak Farsça’nın okul eğitimi ve tüm resmi hükümet iletişimleri için kullanılması gerektiğini belirtmektedir.

@@@@@@@@@

İran son beş yüz sene içerisinde kimlerle, hangi savaşları yapmıştır?

İran son beş yüz sene içerisinde birçok devletle ve milletle savaşmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

İran-Osmanlı savaşları: 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bir dizi çatışma, İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya ve Basra Körfezi’ni kapsayan topraklar için mücadele etmiştir. Bu savaşlarda İran, Safevi, Afşar, Zend ve Kaçar hanedanları tarafından yönetilmiştir. Bu savaşlarda en önemli olaylardan biri, 1585 yılında Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Tebriz’i beşinci defa fethetmesi ve ardından Şah Abbas tarafından esir alınmasıdır.
İran-Rus savaşları: 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bir dizi çatışma, İran ve Rus İmparatorluğu arasında Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya’yı kapsayan topraklar için mücadele etmiştir. Bu savaşlarda İran, Safevi, Afşar, Zend ve Kaçar hanedanları tarafından yönetilmiştir. Bu savaşlarda en önemli olaylardan biri, 1828 yılında imzalanan Türkmençay Antlaşması ile İran’ın Ermenistan, Azerbaycan ve Dağıstan’ın büyük bölümünü Rusya’ya bırakmasıdır.
İran-Afganistan savaşları: 18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bir dizi çatışma, İran ve Afganistan arasında Horasan, Belucistan ve Herat’ı kapsayan topraklar için mücadele etmiştir. Bu savaşlarda İran, Afşar, Zend ve Kaçar hanedanları tarafından yönetilmiştir. Bu savaşlarda en önemli olaylardan biri, 1857 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile İran’ın Herat’ı Afganistan’a bırakmasıdır.
İran-Britanya savaşları: 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar süren bir dizi çatışma, İran ve Büyük Britanya arasında Basra Körfezi, Güney İran ve Afganistan’ı kapsayan topraklar ve petrol kaynakları için mücadele etmiştir. Bu savaşlarda İran, Kaçar ve Pehlevi hanedanları tarafından yönetilmiştir. Bu savaşlarda en önemli olaylardan biri, 1951 yılında Muhammed Musaddık’ın başbakan olması ve İran petrol endüstrisini millileştirmesi sonucu çıkan İran Krizi’dir.
İran-Irak Savaşı: 1980-1988 yılları arasında süren bir savaş, İran ve Irak arasında Şattülarap, Huzistan ve Kürdistan’ı kapsayan topraklar ve bölgesel nüfuz için mücadele etmiştir. Bu savaşta İran, İslam Cumhuriyeti tarafından yönetilmiştir. Bu savaşta en önemli olaylardan biri, Irak’ın İran’a karşı kimyasal silah kullanması ve İran’ın insan dalgası taktiği uygulamasıdır.
Bu savaşların dışında İran, son beş yüz sene içerisinde Portekiz, Hindistan, Özbekistan, Türkmenistan, ABD ve İsrail gibi birçok devletle ve milletle de çeşitli çatışmalara girmiştir. İran, tarih boyunca birçok savaşa katılmış ve bölgesinde önemli bir rol oynamıştır.

@@@@@@@@@

Son beş yüz senede İran’da hangi devletler hüküm sürmüştür?

Son beş yüz senede İran’da hüküm süren devletler hakkında merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu sorunun cevabını bulmak için web araması yaptım ve aşağıdaki sonuçları elde ettim:

İrani devletler ve hanedanlar listesi: İran’da hüküm süren devletler ve hanedanlar şöyle sıralanmıştır:

Safevi İmparatorluğu (1501-1736): İran’ı Şii İslam’ın resmi dini yapan ve İran’ı bir dünya gücü haline getiren devlettir.
Afşar Hanedanı (1736-1796): Safevi İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra İran’ı birleştiren ve genişleten devlettir. Nadir Şah’ın kurduğu bu hanedan, Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan’a kadar uzanmıştır.
Zend Hanedanı (1750-1794): Afşar Hanedanı’nın parçalanmasından sonra İran’ın güney ve batısını yöneten devlettir. Kerim Han Zend’in kurduğu bu hanedan, İran’ın kültürel ve ekonomik canlanmasına katkıda bulunmuştur.
Kaçar Hanedanı (1789-1925): İran’ın kuzeyindeki Azeri Türkleri tarafından kurulan ve İran’ı son kez monarşiyle yöneten devlettir. Bu hanedan, İran’ın modernleşmesi ve uluslaşması sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
Pehlevi Hanedanı (1925-1979): Kaçar Hanedanı’nın yerine geçen ve İran’ı cumhuriyetle yöneten devlettir. Bu hanedan, İran’ın sanayileşmesi ve Batılılaşması sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, bu hanedan, halkın muhalefeti ve 1979’daki İran İslam Devrimi sonucunda devrilmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti (1979-günümüz): İran İslam Devrimi’nden sonra kurulan ve İran’ı teokrasiyle yöneten devlettir. Bu devlet, İran’ın iç ve dış politikasında önemli değişikliklere yol açmıştır.
İran tarihi – : son beş yüz senede İran’da hüküm süren devletler ve hanedanlar şöyle özetlenmiştir:

Safevi İmparatorluğu: İran’ın siyasi birliğini sağlayan ve İran’ı Şii İslam’ın merkezi haline getiren devlettir. Bu devlet, İran’ın kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmuştur.
Afşar Hanedanı: Safevi İmparatorluğu’nun zayıflamasından sonra İran’ı yeniden toparlayan ve İran’ın sınırlarını genişleten devlettir. Nadir Şah’ın kurduğu bu hanedan, İran’ın en büyük imparatorluklarından birini oluşturmuştur.
Zend Hanedanı: Afşar Hanedanı’nın dağılmasından sonra İran’ın güney ve batısını yöneten devlettir. Kerim Han Zend’in kurduğu bu hanedan, İran’ın istikrarını ve refahını sağlamıştır.
Kaçar Hanedanı: İran’ın kuzeyindeki Azeri Türkleri tarafından kurulan ve İran’ı son kez monarşiyle yöneten devlettir. Bu hanedan, İran’ın modernleşmesi ve uluslaşması sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, bu hanedan, İran’ın yabancı güçlere bağımlılığını artırmış ve halkın hoşnutsuzluğunu yaratmıştır.
Pehlevi Hanedanı: Kaçar Hanedanı’nın yerine geçen ve İran’ı cumhuriyetle yöneten devlettir. Bu hanedan, İran’ın sanayileşmesi ve Batılılaşması sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, bu hanedan, halkın haklarını ihlal etmiş ve İslamcı muhalefetin yükselmesine neden olmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti: İran İslam Devrimi’nden sonra kurulan ve İran’ı teokrasiyle yöneten devlettir. Bu devlet, İran’ın iç ve dış politikasında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu devlet, İran-Irak Savaşı, Nükleer Programı ve Yeşil Hareket gibi birçok zorlukla karşılaşmıştır.
İran -: Bu sayfa, İran’ın coğrafya, siyaset, ekonomi, kültür ve diğer konularda genel bilgiler veren bir makaledir. Bu makalede, son beş yüz senede İran’da hüküm süren devletler ve hanedanlar şöyle bahsedilmiştir:

Safevi İmparatorluğu: İran’ın siyasi birliğini sağlayan ve İran’ı Şii İslam’ın resmi dini yapan devlettir.


@@@@@@@@@#@@@#

İran tarihi boyunca hiç Batı yani Hristiyan dünyasıyla savaşa girmiş midir?

İran tarihi boyunca hiç Batı yani Hristiyan dünyasıyla savaşa girmiş midir? Bu sorunun cevabını bulmak için web araması yaptım ve aşağıdaki sonuçları elde ettim:

İran-Osmanlı savaşları -: Bu sayfa, 16 ilâ 19. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İran’da otoriteyi elinde bulunduran birbirinin devamı niteliğindeki çeşitli hanedanlar arasında gerçekleşmiştir. Osmanlılar ile İran arasındaki ilk savaş 1514 Çaldıran Muharebesi ‘dir. Son savaş ise 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı ‘dır.

Kategori:İran’ın savaşları: Bu sayfa, İran’ın tarih boyunca katıldığı veya karıştığı savaşların bir listesini sunmaktadır. Bu listede, İran’ın Batı yani Hristiyan dünyasıyla girdiği savaşlar şöyle sıralanmıştır:

İngiltere-İran Savaşı (1856-1857): İran’ın Afganistan’ın Herat kentini işgal etmesi üzerine İngiltere’nin İran’a karşı başlattığı savaştır. İngiltere, Basra Körfezi’nde İran’ın güney limanlarını ele geçirmiş ve İran’ı Herat’ı terk etmeye zorlamıştır.
Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği’nin İran’ı işgali (1941-1946): II. Dünya Savaşı sırasında İran’ın tarafsız kalmasına rağmen, İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin İran’ı işgal etmesi ve İran’ın petrol kaynaklarını kontrol altına almasıdır. İşgal, İran’ın siyasi ve ekonomik yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır.
Ajax Operasyonu (1953): İran’ın milliyetçi başbakanı Muhammed Musaddık’ın İran petrol endüstrisini millileştirmesi üzerine, İngiltere ve ABD’nin gizli operasyonuyla Musaddık’ın devrilmesi ve Pehlevi Hanedanı’nın iktidara getirilmesidir. Bu operasyon, İran’ın Batı’ya bağımlılığını artırmış ve İslamcı muhalefetin yükselmesine neden olmuştur.
Bu sonuçlara göre, İran tarihi boyunca Batı yani Hristiyan dünyasıyla birkaç kez savaşa girmiştir. Ancak, bu savaşlar genellikle İran’ın komşularıyla olan savaşlarından daha az önemli ve sık olmuştur. İran, tarih boyunca daha çok Osmanlı, Rusya, Afganistan ve Irak gibi İslam ülkeleriyle çatışmıştır.

@@@@@@@@@@

İran’ın en büyük savaşı hangisiydi?

Bu sorunun cevabı, savaşın nasıl tanımlandığına bağlıdır. Savaşın süresine, kayıplarına, etkisine veya önemine göre farklı savaşlar öne çıkabilir. Web araması yaptım ve İran’ın tarih boyunca katıldığı birçok savaş olduğunu gördüm. Bunlardan bazıları şunlardır:

Kadisiye Savaşı: 636 yılında İran’ın Sasani İmparatorluğu ile Arap Halifeliği arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş, İran’ın İslam’ın yayılmasına açılmasına ve Sasani İmparatorluğu’nun çöküşüne yol açmıştır.
İran-Osmanlı Savaşları: 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bir dizi savaştır. İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya ve Basra Körfezi’ni kapsayan topraklar için mücadele etmişlerdir. Bu savaşlar, İran’ın siyasi, kültürel ve ekonomik gelişimini etkilemiştir.
İran-Rus Savaşları: 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bir dizi savaştır. İran ve Rus İmparatorluğu arasında Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya’yı kapsayan topraklar için mücadele etmişlerdir. Bu savaşlar, İran’ın toprak kaybına ve Rusya’nın bölgedeki etkisinin artmasına neden olmuştur.
İran-Britanya Savaşları: 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar süren bir dizi savaştır. İran ve Büyük Britanya arasında Basra Körfezi, Güney İran ve Afganistan’ı kapsayan topraklar ve petrol kaynakları için mücadele etmişlerdir. Bu savaşlar, İran’ın modernleşmesi ve uluslaşması sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
İran-Irak Savaşı: 1980-1988 yılları arasında süren bir savaştır. İran ve Irak arasında Şattülarap, Huzistan ve Kürdistan’ı kapsayan topraklar ve bölgesel nüfuz için mücadele etmişlerdir. Bu savaş, İran’ın en uzun ve en kanlı savaşı olmuştur. Bu savaşta yaklaşık  milyon kişi ölmüş, 2 milyon kişi yaralanmış ve 100 milyar dolarlık ekonomik zarar meydana gelmiştir.
Bu savaşların dışında İran, tarih boyunca Portekiz, Hindistan, Özbekistan, Türkmenistan, ABD ve İsrail gibi birçok devletle ve milletle de çeşitli çatışmalara girmiştir. İran, tarih boyunca birçok savaşa katılmış ve bölgesinde önemli bir rol oynamıştır.

@@@@@@@@@

İran’ın en büyük krizi hangisiydi?

İran’ın en büyük krizi hangisiydi? Bu sorunun cevabı, krizin nasıl tanımlandığına bağlıdır. Krizin süresine, kayıplarına, etkisine veya önemine göre farklı krizler öne çıkabilir. Web araması yaptım ve İran’ın tarih boyunca yaşadığı birçok kriz olduğunu gördüm. Bunlardan bazıları şunlardır:

İran İslam Devrimi

İran İslam Devrimi: 1979 yılında Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin devrilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasıdır. Bu kriz, İran’ın siyasi, ekonomik, kültürel ve dini yapısında büyük değişikliklere yol açmıştır.

İran rehine krizi

Rehine Krizi: 1979 yılında İranlı öğrencilerin ABD Büyükelçiliği’ni işgal etmesi ve 52 Amerikalı diplomatı 444 gün boyunca rehin almasıdır. Bu kriz, İran-ABD ilişkilerinin kesilmesine ve İran’ın uluslararası yalnızlığına neden olmuştur.

Irak-İran Savaşı

İran-Irak Savaşı: 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yaşanan kanlı bir savaştır. Bu savaş, İran’ın en uzun ve en kayıplı savaşı olmuştur. Bu savaşta yaklaşık 1milyon kişi ölmüş, 2 milyon kişi yaralanmış ve 100 milyar dolarlık ekonomik zarar meydana gelmiştir.
Bu krizlerin dışında İran, tarih boyunca toprak kaybı, yaptırım, kuraklık, protesto, nükleer program, suikast ve saldırı gibi birçok krizle karşılaşmıştır. İran, tarih boyunca birçok krize katlanmış ve bölgesinde önemli bir rol oynamıştır.

 

Loading

No ResponsesKasım 17th, 2023