ZİLLET VE MİSKİNLİK DAMGASI YİYEN YAHUDİLER

ZİLLET VE MİSKİNLİK DAMGASI YİYEN YAHUDİLER

Nisa 46. Ayette, Yahudilerin bir kısmı, kelimelerin aslını değiştirerek: “İşittik ve reddettik.”, “Kulak vermeden dinleyin.”, “Bizi güt.” derler; dillerini eğip bükerek dinle alay ederler. Eğer onlar: “İşittik, itaat ettik.”, “Bizi gözet.” deselerdi bu onlar için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Ancak Allah, Kafir oldukları için onları lanetlemiştir. Artık pek azı hariç iman etmezler.”


Yahudilerin tahrif çeşitleri nelerdir?

Yahudilerin tahrif çeşitleri, kutsal metinlerini değiştirmek için kullandıkları farklı yöntemlerdir. Tahrif, Arapça bir kelime olup “değiştirme, bozma” anlamına gelir. Tahrifin dört çeşidi olduğu söylenir:

Kasti bir şekilde, yazılanları tamamıyla farklı bir şekilde yorumlamak. Bu, Yahudilerin kendi din adamlarını rab yerine koymaları ve Allah’ın kelamını akletmelerinin ardından bilip durdukları halde tahrif etmeleri gibi örneklerde görülür.
Kelimenin söyleniş tarzını, anlamını büsbütün değiştirecek şekilde telaffuz etmek. Bu, Yahudilerin peygambere karşı saygısızlık ettikleri ve râinâ kelimesini Arapça ve İbranice anlamlarını değiştirerek kullandıkları gibi örneklerde görülür.
Kelimeleri yerlerinden kaydırarak, başka kelimelerle değiştirmek. Bu, Yahudilerin Tevrat’ta Allah’ın emirlerini değiştirdikleri ve bazı ayetleri gizledikleri gibi örneklerde görülür.
Kutsal metinleri eksiltmek veya ilave yapmak. Bu, Yahudilerin Tevrat’ın bazı bölümlerini çıkardıkları veya kendilerine göre uydurdukları gibi örneklerde görülür.
Bu tahrif çeşitleri, Yahudilerin Allah’ın kitabına saygısızlık ettiklerini ve onunla alay ettiklerini gösterir. Kur’an, bu tahrifleri reddeder ve Yahudileri lanetler.

@@@@@@@@

Yahudilerin Tevrat’ı nasıl değiştirdikleri biliniyor mu?

Yahudilerin Tevrat’ı değiştirme yöntemleri şunlardır:

Kitapta olmayan kelimeleri veya cümleleri kitabın içine karıştırmak. Bu şekilde Tevrat’ın asıl metnini bozmak ve kendi çıkarlarına uygun hale getirmek. Örneğin, Hz. Muhammed’in geleceğini ve sıfatlarını haber veren ayetleri değiştirmek veya gizlemek.
Kitabın kelimelerini veya harflerini yerlerinden oynatmak, başka kelimelerle değiştirmek veya farklı şekilde okumak. Bu şekilde Tevrat’ın anlamını değiştirmek ve yanlış yorumlamak. Örneğin, râinâ kelimesini Arapça ve İbranice anlamlarını değiştirerek okumak veya Allah’ın emirlerini değiştirmek.
Kitabın bazı bölümlerini eksiltmek veya ilave yapmak. Bu şekilde Tevrat’ın bütünlüğünü bozmak ve kendi görüşlerine uygun hale getirmek. Örneğin, Tevrat’ta Allah’ın kendilerine verdiği toprakların sınırlarını genişletmek veya daraltmak.
Kitabın dili, yazımı veya okunuşunu değiştirmek. Bu şekilde Tevrat’ın orijinalini kaybetmek ve başka dillere çevirirken hata yapmak. Örneğin, Tevrat’ın İbranice dilini Aramice, Yunanca veya Latince gibi başka dillere çevirmek veya harfleri farklı şekillerde yazmak.
Bu yöntemler, Yahudilerin Allah’ın kitabına saygısızlık ettiklerini ve onunla alay ettiklerini gösterir. Kur’an-ı Kerîm, bu değişiklikleri reddeder ve Yahudileri lanetler.

@@@@@@@@

 

“İndirdiğimiz belgeleri ve doğru yolu Kitab’da insanlara açıkladıktan sonra, gizleyen kimseler var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem lanetçiler lanet eder, ancak tevbe edenler, ıslah olanlar ve gerçeği ortaya koyanlar müstesna; işte onların tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri daima kabul ve merhamet edenim.Fakat âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Bakara. 159- 162, Bak. Al-i İmran. 87-88.Özellikle yahudi alimleri.“Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu, Firavun’un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun (denilecek)! ” Mümin. 45-46.Kabir azabının gerçek olduğuna bu âyetle de istidlâl edilmiştir.@@@@@@Kuranda yahudiler kaç sure içerisinde geçmektedir?Kuranda yahudiler kaç sure içerisinde geçmektedir sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Çünkü Kur’an’da yahudi kelimesi farklı şekillerde kullanılmıştır. Bazı âyetlerde yahudi, Hz. Yakub’un soyundan gelenlere, bazı âyetlerde ise Hz. Musa’nın şeriatına uyanlara işaret etmektedir. Ayrıca Kur’an’da yahudilerin inanç, ahlak ve tarihleriyle ilgili pek çok bilgi verilmektedir12.Kur’an’da yahudi kelimesi 11 sûrede toplam 43 defa geçmektedir3. Bu sûreler şunlardır:Bakara Sûresi: 17 defaÂl-i İmrân Sûresi: 6 defaNisâ Sûresi: 5 defaMâide Sûresi: 7 defaEn’âm Sûresi: 1 defaA’râf Sûresi: 1 defaTâhâ Sûresi: 1 defaMü’minûn Sûresi: 1 defaAhzâb Sûresi: 1 defaHaşr Sûresi: 2 defaMücâdele Sûresi: 1 defa@@@@@@@@Kuranda İsrâiloğulları yani Hz. Mûsâ’nın şeriatın uyanlar kaç sure içerisinde geçmektedir?Kur’an’da kullanılan terimlere göre değişebilir. Kur’an’da İsrâiloğulları, Hz. Yakub’un soyundan gelenlere verilen bir isimdir. Hz. Musa ise, Hz. Yakub’un torunlarından biridir ve Allah’ın kendisine Tevrat’ı indirdiği peygamberdir1. Kur’an’da İsrâiloğulları kelimesi 43 defa geçerken, Hz. Musa’nın ismi 136 defa geçmektedir2. Ancak bu sayılar, sadece bu kelimelerin geçtiği sureleri değil, aynı zamanda bu kelimelerin tekrarlandığı sureleri de içermektedir.Kur’an’da İsrâiloğulları veya Hz. Musa’nın şeriatına uyanlar, farklı şekillerde ifade edilmektedir. Örneğin, bazen onlara “Allah’ın kitabını okuyanlar”3, “Allah’ın nimet verdiği kimseler”, “Allah’ın seçtiği kimseler” veya “Allah’ın ahdi olan kimseler” denilmektedir. Bu ifadeler, sadece İsrâiloğulları veya Hz. Musa’nın şeriatına uyanları değil, aynı zamanda diğer peygamberlerin ve kitapların mensuplarını da kapsayabilir.Bu nedenle, Kur’an’da İsrâiloğulları veya Hz. Musa’nın şeriatına uyanların kaç sure içerisinde geçtiğini tam olarak belirlemek zordur. Ancak genel olarak, Kur’an’da onlara en çok yer verilen sureler şunlardır:Bakara Sûresi: Bu surede İsrâiloğulları ve Hz. Musa’nın hayatından pek çok olay anlatılmaktadır. Bu surede onlara 17 defa “İsrâiloğulları” ve 18 defa “Musa” diye hitap edilmektedir.Âl-i İmrân Sûresi: Bu surede İsrâiloğulları ve inançları ve davranışları eleştirilmekte ve onlara nasihat verilmektedir. Bu surede onlara 6 defa “İsrâiloğulları” ve 9 defa “Musa” diye hitap edilmektedir.Mâide Sûresi: Bu surede İsrâiloğulları ve Hz. Musa’nın şeriatının hükümleri açıklanmakta ve onların bazı hükümlere uymadıkları veya değiştirdikleri belirtilmektedir. Bu surede onlara 7 defa “İsrâiloğulları” ve 11 defa “Musa” diye hitap edilmektedir.@@@@@@@@@Kur’an’da yahudilerin inançları hakkında bilgi edinebilir miyim?Kur’an, yahudilerin Allah, peygamber, kitap ve ahiret gibi temel inanç konularını ele almaktadır. Kur’an, yahudilerin bazı inançlarını doğru bulurken, bazılarını da yanlış veya eksik bulmaktadır. Kur’an, yahudilerin inançları hakkında şu bilgileri vermektedir:Allah inancı: Kur’an, yahudilerin Allah’a inandıklarını kabul etmektedir. Ancak Kur’an, yahudilerin Allah’ın sıfatlarını ve birliğini tam olarak anlamadıklarını ve bazı yanlışlara düştüklerini de belirtmektedir. Örneğin, Kur’an, yahudilerin Üzeyr’i Allah’ın oğlu1, Cebrail’i düşman2 ve Allah’ın ellerinin bağlı olduğunu3 söylediklerini aktarmaktadır. Kur’an, bu sözleri reddetmekte ve yahudileri Allah’ın birliğine ve sıfatlarına tam olarak iman etmeye çağırmaktadır.Peygamber inancı: Kur’an, yahudilerin Hz. Musa ve diğer peygamberlere inandıklarını kabul etmektedir. Ancak Kur’an, yahudilerin bazı peygamberlere karşı isyan ettiklerini, onlara zulmettiklerini ve hatta bazılarını öldürdüklerini de bildirmektedir. Kur’an, yahudileri peygamberlere saygılı olmaya ve onların getirdikleri mesajlara uymaya davet etmektedir.Kitap inancı: Kur’an, yahudilerin Tevrat’a inandıklarını kabul etmektedir. Ancak Kur’an, yahudilerin Tevrat’ı tahrif ettiklerini, ondan bazı şeyleri gizlediklerini veya değiştirdiklerini de ifade etmektedir. Kur’an, yahudileri Tevrat’ın aslına dönmeye ve onu hakkıyla okumaya ve anlamaya çağırmaktadır.Ahiret inancı: Kur’an, yahudilerin ahirete inandıklarını kabul etmektedir. Ancak Kur’an, yahudilerin ahirette kendilerine özel bir konum verildiğini veya cennete gireceklerini zannettiklerini de belirtmektedir. Kur’an, yahudileri ahirette hesaba çekileceklerini ve cennete girmek için sadece imanın değil amelin de gerektiğini hatırlatmaktadır.@@@@@@@@Kur’an’da yahudilerin tarihi hakkında bilgi edinebilir miyim?Kur’an, yahudilerin Hz. Musa’dan başlayarak İsrailoğulları olarak anıldıkları dönemi, Firavun’un zulmünden kurtulmalarını, Kenan topraklarına yerleşmelerini, peygamberlerine karşı isyanlarını, Tevrat’ı tahrif etmelerini ve daha birçok olayı anlatmaktadır.@@@@@@@@

Kuran’da Yahudiler hakkında başka neler söyleniyor?

Kuran’da Yahudiler hakkında söylenenler çoktur. Yahudiler, Allah’ın seçkin kulları olarak gönderdiği peygamberlere karşı gelmiş, onları yalanlamış, bazılarını öldürmüş, kitaplarını tahrif etmiş, Allah’ın emirlerine karşı çıkmış, bozgunculuk yapmış ve lanetlenmiştir. Ayrıca Yahudiler, son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v)’i de tanımalarına rağmen inatla inkar etmiş, ona ve müminlere düşmanlık yapmış, fitne çıkarmış ve yalancılık etmiştir. Kuran’da Yahudiler hakkında söylenenlerden bazıları şunlardır:

Yahudilerin peygamberleri öldürdükleri: “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.” (Maide 51)
Yahudilerin kitaplarını tahrif ettikleri: “Ey Ehl-i kitap! Niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Oysa siz şahitlersiniz. Ey Ehl-i kitap! Niçin hakikati bâtılla karıştırıyor ve bile bile hakikati gizliyorsunuz?” (Âl-i İmrân 70-71)
Yahudilerin Allah’ın emirlerine karşı çıktıkları: “Onlara: ‘Buzağıya tapmayın, Allah’a ibadet edin.’ dedik. Oysa onlar: ‘Bizim için Allah’tan başka bir ilah yoktur.’ derken doğru söylüyorlardı.” (Bakara 93)
Yahudilerin bozgunculuk yaptıkları: “Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.” dedik. Onlar ise: ‘Biz ancak ıslah edicileriz.’ dediler.” (Bakara 11)
Yahudilerin lanetlendikleri: “Allah’ın lâneti yalanlayanların üzerinedir.” (Bakara 89)
Yahudilerin Hz. Muhammed’i tanımalarına rağmen inkar ettikleri: “Onlar, kendilerine kitap verilenlerden önce sana indirileni tanırlar; sanki onu yüzlerinden okurlar. Fakat onlar, bile bile hakkı inkâr ederler.” (Bakara 146)
Yahudilerin müminlere düşmanlık yaptıkları: “Andolsun ki siz, insanların en şiddetli düşmanlığına uğrayanları bulacaksınız; yahudileri ve Allah’a ortak koşanları…” (Maide 82)
Yahudilerin fitne çıkardıkları: “Ey iman edenler! Kendinizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar; hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten onların kinleri ağızlarından taşmaktadır; kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür…” (Âl-i İmrân 118)
Yahudilerin yalancılık ettikleri: “Yahudilerden bir grup da: ‘Allah bize şöyle dedi: Bizimle konuştuğu zaman siz de aramızda bulunmadınız.’ diye yalan söyledi.” (Nisa 46)
Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi, Kuran’da Yahudiler hakkında söylenenler onların sapkın ve zalim olduklarını göstermektedir. Allah Teâlâ, onların yaptıklarından dolayı onları kınayarak, müminleri onlardan sakındırmaktadır.

“Kızlarınızı sağ bırakıp yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlardı.” (Bakara Sûresi: 49.)

“Sen Yahudîleri, hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun.” (Bakara Sûresi: 96.)
“Onların çoğunun günaha, zulme ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. Ne kötü bir şeydir o yaptıkları!” (Mâide Sûresi: 62.)
“Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.” (Mâide Sûresi: 64.)

“İsrâiloğullarına Tevrat’ta şöyle bildirdik: “Siz yeryüzünde iki kere fesad çıkaracaksınız.” (İsrâ Sûresi: 4.)
“Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin.” (Bakara Sûresi: 60; A’râf Sûresi: 7.)
“Onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu.”(Bakara Sûresi: 61.)

@@@@@@@@

 

Hz. Muhammed’in Yahudilerle ilişkisi nasıldı?

Hz. Muhammed’in Yahudilerle ilişkisi, hem Mekke hem de Medine dönemlerinde farklı evrelerden geçmiştir. Mekke döneminde, Hz. Muhammed Yahudileri Ehl-i Kitap olarak tanımlamış ve onların ortak inançlarına dayanarak onlara yakınlaşmaya çalışmıştır. Ancak Yahudiler, Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmemiş ve onun tebliğini reddetmiştir. Medine döneminde ise, Hz. Muhammed Medine Sözleşmesi ile Yahudilerle bir ittifak kurmuş ve onlara siyasi ve dini özgürlük tanımıştır. Ancak Yahudiler, daha sonra bu sözleşmeyi ihlal ederek Müslümanlara karşı düşmanlık yapmış, fitne çıkarmış ve savaşlarda Mekkeli müşriklere yardım etmiştir. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Yahudilerle savaşmak zorunda kalmış ve onları cezalandırmıştır.

Hz. Muhammed’in Yahudilerle ilişkisi, hem İslam tarihi hem de günümüzdeki Yahudi-Müslüman ilişkileri açısından önemli bir konudur.

@@@@@@@@

Yahudilerin İslam’a etkisi nedir?

Yahudilerin İslam’a etkisi, hem tarihi hem de felsefi açılardan incelenebilir. Tarihi açıdan, Yahudiler İslam’ın doğuşundan itibaren Arap Yarımadası’nda ve daha sonra fethedilen topraklarda yaşamış, bazen dostluk bazen düşmanlık ilişkileri içinde olmuşlardır. Yahudiler, İslam devletinde Ehl-i Kitap olarak tanınmış ve belli şartlar altında dinlerini yaşama hakkı elde etmişlerdir. Ancak Yahudiler, bazı durumlarda İslam’a karşı isyan etmiş, fitne çıkarmış ve savaşlarda Müslümanların düşmanlarına yardım etmişlerdir. Bu yüzden Hz. Muhammed ve dört halife döneminde Yahudilerle çeşitli savaşlar yapılmış ve bazı Yahudi kabileleri cezalandırılmış veya sürgün edilmiştir.

Felsefi açıdan, Yahudilerin İslam’a etkisi daha çok İslam düşüncesinin gelişiminde görülmektedir. Yahudiler, İslam dünyasında yaşadıkları süre boyunca hem kendi dinlerini hem de İslam’ı yorumlamış, çeşitli felsefi akımlara katkıda bulunmuşlardır. Özellikle 8. ve 14. yüzyıllar arasında Yahudi-İslam felsefeleri arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu olmuştur. Bu dönemde Yahudi filozoflar, İslam filozoflarından etkilenerek Tanrı, peygamberlik, vahiy, akıl, ahlak gibi konularda eserler yazmışlardır. Aynı şekilde İslam filozofları da Yahudi filozofların görüşlerinden yararlanmış, Tevrat ve Talmud gibi kaynakları incelemiş ve eleştirmişlerdir. Bu felsefi etkileşimin en önemli temsilcileri arasında Saadia Gaon, Musa ibn Meymun (Maimonides), İbn Rüşt (Averroes), Farabi ve Gazali sayılabilir.

Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi, Yahudilerin İslam’a etkisi hem olumlu hem de olumsuz yönde olmuştur.

@@@@@###

Yahudi din adamları olan Hahamlar ile ilgili İslami açıdan bir makale.

Hahamlar, Yahudilikte din adamıdır. Haham sözcüğü, Sami bir dil olan İbranicede bilge adam anlamına gelir ve Yahudi yasalarını bilen, Tanah’ı iyice öğrenmiş kişileri tanımlamak için kullanılır. Hahamlar, Yahudi toplumunda dini, hukuki, eğitim ve sosyal konularda rehberlik eder, ibadetleri yönetir, dini metinleri yorumlar ve fetva verirler. Hahamların yetki ve sorumlulukları, Yahudiliğin farklı mezhep ve akımlarına göre değişiklik gösterir.

İslami açıdan bakıldığında, Hahamlar, Ehl-i Kitap olarak tanınan Yahudilerin din adamlarıdır. Kur’an-ı Kerim, Hahamları hem takdir hem de tenkit etmiştir. Bazı ayetlerde, Hahamların Allah’ın kitabını tahrif ettikleri, insanlara yalan söyledikleri, Allah’ın emirlerine karşı çıktıkları ve bozgunculuk yaptıkları belirtilmiştir. Örneğin:

“Yahudilerden bir grup da: ‘Allah bize şöyle dedi: Bizimle konuştuğu zaman siz de aramızda bulunmadınız.’ diye yalan söyledi.” (Nisa 46)
“Ey Ehl-i kitap! Niçin hakikati bâtılla karıştırıyor ve bile bile hakikati gizliyorsunuz?” (Âl-i İmrân 71)
“Onlara: ‘Buzağıya tapmayın, Allah’a ibadet edin.’ dedik. Oysa onlar: ‘Bizim için Allah’tan başka bir ilah yoktur.’ derken doğru söylüyorlardı.” (Bakara 93)
“Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.” dedik. Onlar ise: ‘Biz ancak ıslah edicileriz.’ dediler.” (Bakara 11)
Diğer yandan, bazı ayetlerde de Hahamların Allah’ın kitabına sahip çıkması ve insanları iyiliğe çağırması gerektiği vurgulanmıştır. Örneğin:

“Ey Ehl-i kitap! Niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Oysa siz şahitlersiniz.” (Âl-i İmrân 70)
“Onlar ki Allah’ın kitabını okurlar; namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar; böylece kendileri için hiç bozulmayacak bir ticaret umarlar.” (Fatır 29)
“Onlara: ‘Allah’ın indirdiği ile hükmedin.’ denildiği zaman: ‘Hayır! Biz atalarımızın üzerinde bulduğumuzla hükmederiz.’ derler. Ya atalarının bir şey anlamayan ve doğru yolu bulamayan kimseler olduğu halde mi?” (Maide 104)
Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi, İslami açıdan Hahamların hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Hahamlar, Allah’ın kitabına sadık kaldıkları ve insanları hakka davet ettikleri sürece saygı görmüşlerdir. Ancak Hahamlar, Allah’ın kitabını değiştirdikleri ve insanları saptırdıkları zaman kınanmışlardır.

@@@@@@#@@

 

Kuranı ifadesiyle Yahudilerin çoğu;

*” Haham fetvası: Hastaneyi de vurabilirsin.

İsrail’de 43 haham, Netanyahu’ya “Şifa Hastanesi’ni bombalayabilirsin” diye fetva mektubu gönderdi. İsrail’in Kanal 14 televizyonundaki habere göre hahamlar, Şifa Hastanesi’nin bombalanmasının dini açıdan caiz olduğunu belirtti.”[1]

*”50 hahamdan Netanyahu’ya hastane bombalama icazeti!

50 haham Netanyahu’ya hastane bombalanması ile ilgili ahlaki veya dini herhangi bir engel bulunmadığına dair mektup gönderdi.”[2]

 

*”İsrailli milletvekilinden skandal çağrı: “Gazze yeryüzünden silinmeli”

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini” söyledi.”[3]

*İsrail’den yüzsüz itiraf: “Mülteci kampını siviller olduğunu bilerek vurduk”[4]

 

-“Sadece Kudüs değil Medine de hedefte.

Ketebe Yayınları 20. yüzyılın önemli isimlerinden Kudüs Müftüsü Hacı Emîn el-Hüseynî ile Ahmed Şerîf es-Senûsî’nin hayatını okurla buluşturdu. Biri Filistin davası, diğeri Libya’nın bağımsızlığı için mücadele veren bu iki isim, tek hedefin Kudüs olmadığını, Orta Doğu emelleriyle birlikte Medine’ye de göz diktiklerini ortaya koyuyor.”[5]

 

[1] https://www.yenisafak.com/dunya/haham-fetvasi-hastaneyi-de-vurabilirsin-4571811

[2] https://www.haber7.com/dunya/haber/3364185-50-hahamdan-netanyahuya-hastane-bombalama-icazeti

[3] https://www.haber7.com/dunya/haber/3364375-israilli-milletvekilinden-skandal-cagri-gazze-yeryuzunden-silinmeli

[4] https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/israilden-yuzsuz-itiraf-multeci-kampini-siviller-oldugunu-bilerek-vurduk-4571661

[5] Sadece Kudüs değil Medine de hedefte | Kültür Sanat Haberleri (yenisafak.com)

Loading

No ResponsesKasım 2nd, 2023