Şimdi gidin ve Amalika’yı vurun

Şimdi gidin ve Amalika’yı vurun

 

*Bu kez ‘Amalika’yla soykırım çağrısı

“Yeşaya Kehaneti” diyerek Gazze’deki katliamlara dini gerekçe bulmaya çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez 3 bin yıl önceki düşmanları Amalikaları hatırlattı. Tevrat’ın Samuel kısmında “Şimdi gidin ve Amalika’yı vurun. Hem erkeği hem kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün” deniliyor.

https://www.yenisafak.com/dunya/bu-kez-amalikayla-soykirim-cagrisi-4571170

 

 

*Tevrat’ın Samuel kısmında “Şimdi gidin ve Amalika’yı vurun. Hem erkeği hem kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün” deniliyor. Bu Amalikalılar kimdir ve ne yapmışlardır?


Amalikalılar, Tevrat’a göre Hz. İshak’ın torunu Elifaz’ın oğlu Amalek’ten gelen bir kavimdir. İslam kaynaklarına göre ise Hz. Nuh’un oğullarından Sâm veya Hâm’a dayanmaktadırlar. Amalikalılar, eski Arap kabilesi olarak kabul edilir ve Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine yayılmışlardır.

Amalikalılar, Tevrat’ta İsrailoğullarının ezeli düşmanı olarak tanıtılır. Mısır’dan çıkan Hz. Musa ve kavmine saldırarak onları öldürmeye ve esir almaya çalışmışlardır. Bu yüzden Tanrı, Hz. Musa’ya Amalikalıları yok etmesini emretmiştir1. Samuel kısmında ise Tanrı, Kral Saul’a Amalikalılara karşı savaşmasını ve onları tamamen ortadan kaldırmasını söylemiştir. Ancak Saul, Amalikalıların kralını ve bazı hayvanlarını esir alarak Tanrı’nın emrine karşı gelmiştir.

Amalikalılar, İslam kaynaklarında da zorba ve zalim bir kavim olarak anlatılır. Hz. İsmail, onlara peygamberlik yapmış ve ilk karısını onlardan almıştır. Ancak Amalikalılar, Hz. İsmail’in ölümünden sonra putperestliğe dönmüşlerdir. Amalikalılar, daha sonra Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kâbe’yi yıkarak Mekke’yi işgal etmişlerdir. Bu durum, Allah’ın gazabına sebep olmuş ve Amalikalılara büyük bir felaket gelmiştir.

@@@@@@@@@

İslam kaynaklarındaki Amalika efsaneleri nelerdir?

Amalika, İslam kaynaklarında eski bir Arap kavmi olarak geçer. Bazı efsanelere göre Amalika, Hz. Nuh’un oğullarından Sâm veya Hâm’ın soyundan gelir1. Amalika, Hz. İsmail’e peygamberlik yapmış, ancak daha sonra putperestliğe dönmüştür. Amalika, Kâbe’yi yıkmış ve Mekke’yi işgal etmiştir. Bu yüzden Allah onlara büyük bir felaket göndermiştir.

Amalika efsaneleri arasında şunlar da vardır:

Amalika, Bâbil Kulesi’nin yıkılmasından sonra Hicaz’a göç etmiş ve Arapça öğrenmiştir.
Amalika, Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ın torunu Elifaz’ın oğlu Amalek’ten türemiştir.
Amalika, Hz. Musa ve kavmine saldırmış ve onlara zulmetmiştir.
Amalika, ak kuğuya dönüşen bir çocuğa sahip olmuştur.
Amalika, Türklerin atası olan A-şi-na’nın soyundan gelmiştir.

@@@@@@@@#

Başka hangi Arap kabileleri var?

Arap kabileleri, çok sayıda ve çeşitli gruplardan oluşmaktadır. Arap kabileleri, tarihleri boyunca günümüzde Arap Yarımadası ile Suriye ve Irak ‘ın güney bölgelerinde göçebe, yarı-göçebe ve yerleşik hayat sürmüşlerdir. Bölge ikliminin kurak olması, tarım ve ticarete uygun olmaması nedeniyle de daha çok göçebeydiler ve şehir yerleşimleri azdı.

Arap kabileleri, genellikle atalarının isimlerine göre adlandırılmışlardır. Arap kabilelerinin atası olarak kabul edilen iki büyük soy vardır: Adnan ve Kahtan1. Adnan, Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ın torunu Elifaz’ın oğlu Amalek’ten türemiştir. Kahtan ise Hz. Nuh’un oğullarından Sâm veya Hâm’ın soyundan gelmektedir.

Adnan soyundan gelen Arap kabileleri arasında şunlar sayılabilir:

Kureyş: Mekke’nin hakimi olan ve peygamber Muhammed’in de mensubu olduğu kabilenin adıdır1. Kureyş’in en önemli kolları Ümeyye, Haşim, Mahzum, Teym, Zühre, Muharib, Esed, Abdüşems, Cemah ve Sahm’dir.
Temim: Arabistan’ın en büyük kabilelerinden biridir. Temim’in kolları arasında Bekir bin Vail, Rabia bin Nizar, İyad bin Nizar, Taglib bin Vail, Şeyban bin Sabt, Zübeyd bin Sabt ve Cüheyne bin Sabt bulunur.
Bekir bin Vail: Temim kabilesinin en büyük koludur. Bekir bin Vail’in kolları arasında Beni Hanife, Beni Evs, Beni Haris bin Ka’b, Beni Asad bin Ka’b, Beni Tayy ve Beni Gatafan bulunur.
Beni Hanife: Bekir bin Vail’in en büyük koludur. Beni Hanife’nin en ünlü üyesi Müseylime el-Kezzab’dır.
Beni Evs: Bekir bin Vail’in bir koludur. Beni Evs’in en ünlü üyesi Hz. Ömer’dir2.
Beni Haris bin Ka’b: Bekir bin Vail’in bir koludur. Beni Haris bin Ka’b’ın en ünlü üyesi Hz. Ali’nin annesi Fatıma bint Esed’dir.
Beni Asad bin Ka’b: Bekir bin Vail’in bir koludur. Beni Asad bin Ka’b’ın en ünlü üyesi Hz. Ali’nin babası Ebu Talib’dir.
Beni Tayy: Bekir bin Vail’in bir koludur. Beni Tayy’in en ünlü üyesi Hatice bint Huveylid’dir.
Beni Gatafan: Bekir bin Vail’in bir koludur. Beni Gatafan’ın kolları arasında Fezare, Eşca ve Murra bulunur.
Rabia bin Nizar: Temim kabilesinin bir koludur. Rabia’nın kolları arasında Azd, Lihyan, Huzeyl, Selaman ve Kenz bulunur.
Azd: Rabia’nın en büyük koludur. Azd’ın kolları arasında Umman Azd’ı, Yemen Azd’ı, Şam Azd’ı ve Kufe Azd’ı bulunur.
Lihyan: Rabia’nın bir koludur. Lihyan’ın en ünlü üyesi Ukayl bint Mahzum’dur.
Huzeyl: Rabia’nın bir koludur. Huzeyl’in en ünlü üyesi Ebu Süfyan bin Harb’dir.
Selaman: Rabia’nın bir koludur. Selaman’ın en ünlü üyesi Selman-ı Farisi’dir.
Kenz: Rabia’nın bir koludur. Kenz’in en ünlü üyesi Ebu Hureyre’dir.
İyad bin Nizar: Temim kabilesinin bir koludur. İyad’ın kolları arasında Beni Bekr bin Vail, Beni Süleym, Beni Huzeyme, Beni Hârise, Beni Cüheyne, Beni Sakif ve Beni Zübeyd bulunur.
Beni Bekr bin Vail: İyad’ın en büyük koludur. Beni Bekr bin Vail’in en ünlü üyesi Musab bin Umeyr’dir.
Beni Süleym: İyad’ın bir koludur. Beni Süleym’in en ünlü üyesi Zeyd bin Harise’dir.
Beni Huzeyme: İyad’ın bir koludur. Beni Huzeyme’nin en ünlü üyesi Ebu Musa el-Eş’ari’dir.
Beni Hârise: İyad’ın bir koludur. Beni Hârise’nin en ünlü üyesi Ebu Ubeyde bin Cerrah’dır.
Beni Cüheyne: İyad’ın bir koludur. Beni Cüheyne’nin en ünlü üyesi Ebu Zer el-Gıfari’dir.
Beni Sakif: İyad’ın bir koludur. Beni Sakif’in en ünlü üyesi Sa’d bin Ebi Vakkas’dır.
Beni Zübeyd: İyad’ın bir koludur. Beni Zübeyd’in en ünlü üyesi Halid bin Velid’dir.
Taglib bin Vail: Temim kabilesinin bir koludur. Taglib’in kolları arasında Cehar, Udhra, Kays Aylan, Numeyr ve Yerbu bulunur.
Cehar: Taglib’in en büyük koludur. Cehar’ın kolları arasında Dabbe, Gassan, Lahm, Cudea ve Kelb bulunur.
Gassan: Cehar’ın bir koludur. Gassan, Bizans İmparatorluğu’nun müttefiki olan ve Suriye’de hüküm süren Arap krallığının adıdır.
Lahm: Cehar’ın bir koludur. Lahm, Sasani İmparatorluğu’nun müttefiki olan ve Irak’ta hüküm süren Arap krallığının adıdır.
Kelb: Cehar’ın bir koludur. Kelb’in en ünlü üyesi Ukbe bin Nafi’dir.
Udhra: Taglib’in bir koludur. Udhra’nın kolları arasında Abs, Dubyan, Fazara, Murad ve Zebian bulunur.
Abs: Udhra’nın en büyük koludur. Abs’in en ünlü üyesi Antara bin Şeddad’dır.
Dubyan: Udhra’nın bir koludur. Dubyan’ın en ünlü üyesi Amr bin Kulsum’dur.
Fazara: Udhra’nın bir koludur. Fazara’nın en ünlü üyesi Urve bin Zem’a’dır.
Murad: Udhra’nın bir koludur. Murad’ın en ünlü üyesi Hatem et-Tai’dir.
Zebian: Udhra’nın bir koludur. Zebian’ın en ünlü üyesi Adiy bin Hatem’dir.
Kays Aylan: Taglib’in bir koludur. Kays Aylan’ın kolları arasında Amr, Sad, Kâb, Fehm (Cedile), Advan, İkrime, Mazin, Hevaz.

@@@@@@@@

Başka hangi Arap kabileleri var?

Arapların tarihinde neler olmuştur diye soruyorsunuz. Araplar, çok eski ve zengin bir tarihe sahip bir halktır. Arap tarihi, üç bin yıldan fazla bir süreyi kapsar. Arap tarihi, genel olarak İslamiyet öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılabilir. İslamiyet öncesi Arap tarihi, Arap Yarımadası’nda yaşayan çeşitli kabilelerin ve krallıkların hikâyelerini içerir. İslamiyet sonrası Arap tarihi ise İslam dininin doğuşu, yayılışı ve etkisiyle şekillenir. Arap tarihi, aynı zamanda Arapçanın gelişimi, değişimi ve kültürel kimliği belirleyen rolüyle de ilgilidir.

Arap tarihinin önemli dönemlerinden bazıları şunlardır:

Cahiliye Dönemi: İslamiyet öncesi Arap tarihinin adıdır. Bu dönemde Araplar, çoğunlukla göçebe veya yarı-göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Araplar, tek tanrılı dinlere inanmadan önce çoğunlukla putperest idiler. Bu dönemde Arap Yarımadası’nda Sabaen, Qeadar, Nebati, Aksum, Sasani ve Bizans gibi devletler vardı.
Hulefâ-yi Râşidîn: İslam peygamberi Muhammed’in ölümünden sonra dört halifenin yönettiği dönemdir. Bu dönemde İslam devleti kurulmuş ve genişlemiştir. Bu dönemde yapılan önemli savaşlardan bazıları Yermük Savaşı, Kadisiye Savaşı ve Nihavend Savaşı’dır.
Emevî Devleti: İlk halifelikten sonra kurulan ilk Arap hanedanlığıdır. Bu devletin başkenti Şam’dır. Bu devlet, İslam dünyasını genişletmiş ve fethettiği topraklarda Arapça ve İslam kültürünü yaymıştır. Bu devletin önemli liderlerinden bazıları Muaviye bin Ebu Süfyan, Abdülmelik bin Mervan ve Velid bin Abdülmelik’tir.
Abbasi Devleti: Emevî Devleti’ni yıkarak kurulan ikinci büyük Arap hanedanlığıdır. Bu devletin başkenti Bağdat’tır. Bu devlet, İslam dünyasının altın çağını yaşamıştır. Bu devlet, bilim, sanat, edebiyat, felsefe ve din alanlarında büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu devletin önemli liderlerinden bazıları Mansur, Harun er-Reşid, Me’mun ve Mütevekkil’dir.
Endülüs Emevî Devleti: Emevî Devleti’nin yıkılmasından sonra İber Yarımadası’nda kurulan bağımsız bir Arap devletidir. Bu devletin başkenti Kurtuba’dır. Bu devlet, Avrupa’da İslam kültürünün en parlak örneklerini sergilemiştir. Bu devlet, bilim, sanat, edebiyat, mimari ve felsefe alanlarında büyük başarılar elde etmiştir. Bu devletin önemli liderlerinden bazıları Abdurrahman bin Muaviye, Abdurrahman III, El-Hakem II ve El-Mansur’dur.
Yemen Mütevekkilî Krallığı: Yemen’de kurulan bağımsız bir Arap krallığıdır. Bu krallığın başkenti San’a’dır. Bu krallık, Abbasi Devleti’nin zayıflamasından sonra Yemen’i birleştirmiştir. Bu krallık, İslam dünyasının güney ucunda kültürel ve siyasi bir merkez olmuştur. Bu krallığın önemli liderlerinden bazıları Yusuf bin Ahmed, Ali bin Salih ve Ahmed bin Yahya’dır.

@@@@@@@@@

Loading

No ResponsesEkim 30th, 2023