Peygamberimiz Rabbimizi nasıl tarif ve tavsif etmektedir?

Peygamberimiz Rabbimizi nasıl tarif ve tavsif etmektedir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), Rabbimiz olan Allah’ı tarif etmek ve O’nun niteliklerini tavsif etmek konusunda birçok hadis-i şerifte bilgi vermiştir. İslam peygamberi olarak, Allah’ın sıfatlarını ve niteliklerini en doğru şekilde anlatma göreviyle donatılmıştır. Aşağıda, bazı hadislerde Peygamberimizin Rabbimizi nasıl tarif ettiğine dair örnekler bulunmaktadır:

“Allah nurdur, göklerin ve yerin nuru O’nun nurudur.” (Buhari)

“Allah’tan daha büyük ve daha aziz bir şey yoktur.” (Tirmizi)

“Allah, Gani’dir (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan), Hamid’dir (her türlü övgüye layık olan).” (Müslim)

“Allah, merhametlilerin en merhametlisidir.” (Tirmizi)

“Allah, Rahman ve Rahim’dir (sonsuz merhamet ve şefkat sahibi).” (Müslim)

“Allah, semavi ve yeryüzündeki her şeyi bilir.” (Müslim)

“Allah, kullarını sever ve kullarını sevgiyle muamele eder.” (Müslim)

Bu örneklerde Peygamberimiz, Allah’ın nuru, büyüklüğü, azameti, zenginliği, övgüye layık oluşu, merhameti, bilgisi ve sevgisi gibi niteliklerini vurgulamaktadır. Ancak bu sadece birkaç örnektir; Peygamberimizin sözleri ve hadislerinde Allah’ın niteliklerini daha geniş bir şekilde tarif ettiği pek çok başka ifade de bulunmaktadır.

%%%%%%%%%%%%   

Kuran-ı Kerim’de Allah zatını nasıl tavsif etmektedir?

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın zatını ve niteliklerini çeşitli şekillerde tasvir etmektedir. Ancak, önemli bir nokta, İslam’ın temel inancı olan “Allah’ın birliği” prensibi (tevhid) çerçevesinde, Allah’ın zatının tam olarak anlaşılamayacağıdır. İnsan aklı ve dilinin sınırlı oluşu nedeniyle, Allah’ın varlığı ve nitelikleri insan tarafından tam olarak kavranamaz. Bununla birlikte, Kur’an, Allah’ın bazı niteliklerini ve sıfatlarını insanlara ifade etmek için çeşitli metaforlar, benzetmeler ve semboller kullanır. İşte bazı örnekler:

Allah’ın Birliği: Kur’an, Allah’ın yüce bir varlık olduğunu ve hiçbir şeye benzemediğini vurgular. Örneğin, “Allah’ın dengi yoktur” (Kur’an, 112:4) ifadesi, Allah’ın eşsizliğini ve başkalarıyla kıyaslanamazlığını ifade etmektedir.

Yaratıcı Güç: Kur’an, Allah’ın kudretini ve yaratma gücünü vurgular. Örneğin, “O, her şeyi yaratan, her şeyi bilendir” (Kur’an, 6:101) ayeti, Allah’ın yaratıcı gücünü ve her şeyi kuşatan bilgisini ifade etmektedir.

Rahman ve Rahim: Kur’an’da, Allah’ın rahmeti ve merhameti vurgulanır. “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” ifadesi, Allah’ın sonsuz merhametini ve bağışlayıcılığını ifade eder.

Hakimiyet: Kur’an, Allah’ın her şeyin üzerinde mutlak bir hakimiyete sahip olduğunu belirtir. Örneğin, “Hüküm, yalnızca Allah’ındır” (Kur’an, 12:40) ifadesi, Allah’ın her konuda mutlak otoriteye sahip olduğunu ifade eder.

İlim: Kur’an, Allah’ın her şeyi bilen ve her şeyi kuşatan bir ilme sahip olduğunu vurgular. “Allah her şeyi en iyi bilendir” (Kur’an, 24:35) ayeti, Allah’ın sınırsız bilgisini ifade eder.

Bu örnekler, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın zatını anlatmak için kullanılan bazı tasvirlerdir. Ancak, Kur’an’ın genel mesajı, Allah’ın insan aklının tam anlamıyla kavrayamayacağı bir varlık olduğudur. Allah’ın gerçek zatını tam olarak anlamak, insanın kavrayış kapasitesinin ötesindedir.

%%%%%%%%%%%%% 

Kuran-ı Kerim’de Allah kendisini nasıl anlatmaktadır ?

Kur’an-ı Kerim, İslam’ın kutsal kitabıdır ve Müslümanlar için Allah’ın kelamı olarak kabul edilir. Kur’an’da, Allah kendisini çeşitli yollarla tanıtır ve niteliklerini açıklar. İşte bazı örnekler:

Birlik ve İlahlık: Kur’an-ı Kerim, Allah’ın tek ve eşsiz olduğunu vurgular. Birçok surede, Allah’ın tek ilah olduğu ve başka ilah olmadığı belirtilir. Örneğin, “De ki: ‘O Allah, birdir. Allah, sameddir (her şey O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir). O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk olmamıştır.'” (Kur’an, 112:1-4).

Rahmet: Kur’an-ı Kerim, Allah’ın merhametli olduğunu ve insanlara karşı şefkatli bir şekilde davrandığını ifade eder. Birçok ayette, Allah’ın merhametini ve bağışlama gücünü vurgular. Örneğin, “Rabbim merhametlilerin en merhametlisidir.” (Kur’an, 7:151).

Kudret ve Yaratıcılık: Kur’an-ı Kerim, Allah’ın her şeye gücü yeten, her şeyi yaratan ve kainatı kontrol eden bir varlık olduğunu anlatır. Allah’ın yaratma gücü, ayetlerde sık sık vurgulanır. Örneğin, “Allah, her şeyi yaratan ve her şeyi en güzel şekilde yapan O’dur.” (Kur’an, 32:7).

Adalet: Kur’an-ı Kerim, Allah’ın adaletli olduğunu ve insanları adil bir şekilde hükmettiğini bildirir. Adalet kavramı birçok ayette yer alır ve insanların Allah’ın adaletine güvenmeleri gerektiği vurgulanır. Örneğin, “Allah, hiçbir canlının hakkını yitirmez. Herkese kazandığına göre verilir ve kimse haksızlığa uğratılmaz.” (Kur’an, 3:182).

Bilgi ve Hikmet: Kur’an-ı Kerim, Allah’ın her şeyi bilen ve hikmet sahibi olduğunu ifade eder. Allah’ın ilmi ve hikmeti, insanların sınırlı bilgisi karşısında üstün bir şekilde tasvir edilir. Örneğin, “Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.” (Kur’an, 64:11).

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın nitelikleri ve kendini tanıtma şekilleri çok daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Yukarıda sadece bazı örnekler verilmiştir. Kur’an’ı okuyarak daha fazla bilgi edinebilir ve Allah’ın kendini nasıl tanıttığını daha detaylı olarak keşfedebilirsiniz.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023