DÜNYADA KÖLE-CARİYE-SÖMÜRGE VE GÖÇLER

DÜNYADA KÖLE-CARİYE-SÖMÜRGE VE GÖÇLER


İslam’ın köleliğe bakış açısı nedir?

İslam, köleliğe bakış açısını dini metinlerinde ve tarihsel uygulamalarda belirtmiştir. İslam’ın köleliğe yaklaşımı zamanla değişmiş ve kölelik kavramı üzerindeki etkisi azalmıştır. İslam, köleliği tamamen kaldırmak için doğrudan bir emir vermemiştir, ancak köleliği kısıtlamaya ve kölelere insanca davranılmasını teşvik etmiştir.

Kur’an, kölelik konusunda çeşitli hükümler içermektedir. İslam, köleleri serbest bırakmayı ve kölelikten kurtuluşu teşvik etmiştir. Zekât olarak adlandırılan bir tür zorunlu sadaka, Müslümanların zenginliklerinin bir kısmını fakirlere, kölelere ve kölelerin kurtuluşlarına harcamalarını öngörmektedir.

Peygamber Muhammed’in (s.a.v.) hayatı da köleliğe karşı insancıl bir yaklaşımı yansıtmıştır. Muhammed (s.a.v.), köleleri serbest bırakmayı teşvik etmiş, köleleri iyi muamele etmeye ve onlara eşit davranmaya özen göstermiştir. Sahabe olarak bilinen ilk Müslümanlar arasında da kölelerin serbest bırakılması yaygın bir uygulama olmuştur.

İslam, kölelikle ilgili olarak adım adım kaldırma stratejisi izlemiştir. Kölelik, zaman içinde sosyal ve ekonomik değişimlerle azalmış ve sonunda yaygın olarak terk edilmiştir. İslam’ın temel prensipleri olan eşitlik, adil davranma ve insan onuruna saygı, köleliğin azaltılmasında etkili olmuştur.

Sonuç olarak, İslam’ın köleliğe bakış açısı, köleliği tamamen kaldırmak için adımlar atmayı teşvik eden bir insancıl yaklaşımı yansıtmıştır. İslam, köleleri serbest bırakmayı, kölelere eşit davranmayı ve onların insan haklarına saygı göstermeyi öğütlemiştir. Ancak tarihsel olarak, İslam toplumlarında kölelik yaygın bir uygulama olmuş olsa da, İslam’ın prensipleri köleliğin sona ermesi için önemli bir etken olmuştur.

*****************

Kuran ve hadislerde köle ve kölelik nasıl ele alınmaktadır?

Kur’an ve hadislerde kölelik konusu, çeşitli ayetler ve rivayetler aracılığıyla ele alınmaktadır. İslam’ın kölelikle ilgili hükümleri, dini metinlerdeki bu ifadelerin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle anlaşılabilir. İşte bazı önemli noktalar:

Kölelere İnsanlık ve İyi Muamele: Kur’an, kölelere iyi davranmayı ve onlara insanlık onurunu göstermeyi emretmektedir. İnsanların arasında ayrım yapmaksızın herkesin eşit olduğu vurgulanır. Örneğin, Nisa Suresi 36. ayette, Müslümanlar kölelere adaletle davranmaları gerektiği konusunda uyarılır. Ayrıca, kölelere verilen yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçların karşılanması teşvik edilir.

Köleleri Serbest Bırakma ve Kurtuluş: Kur’an, kölelere serbest bırakmayı teşvik eder. Kölelere fidye ödeyerek serbest bırakma veya kölelikten kurtuluşa yardımcı olma konuları Kur’an’da yer alır. Mesela, Maide Suresi 89. ayette, bir köle sahibi, kölesini serbest bırakarak günahlarının bağışlanmasına yardımcı olabileceği belirtilir. Aynı şekilde, Bakara Suresi 177. ayette, oruç tutma, fakirlere ve kölelere zekât verme gibi eylemlerle Allah’a yaklaşmanın önemi vurgulanır.

Kölelik Kurumsal Bir Gerçeklik: Kur’an, köleliği mevcut bir sosyal gerçeklik olarak kabul eder, ancak onu zamanla ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılmasını teşvik eder. İslam, köle sahibi olan Müslümanlara kölelere iyi davranmayı, onlara eşit muamele yapmayı ve serbest bırakma yolunu öğütler. Kur’an, kölelerin kurtuluşu ve insan haklarına saygıyı teşvik eder.

Hadislerde de kölelik konusu ele alınır ve Peygamber Muhammed’in (s.a.v.) kölelere insanca davranmayı ve onları serbest bırakmayı teşvik ettiği aktarılır. Sahabe döneminde kölelikten kurtulma, kölelere hürriyet sağlama ve kölelerin statülerini yükseltme gibi uygulamalar yaygındı.

Ancak, İslam’ın kölelik konusundaki yaklaşımı zaman içinde evrim geçirmiş ve kölelik giderek azalmıştır. İslam’ın temel prensipleri olan adalet, eşitlik ve insan onuru gözetilmiştir.

**************

İslam hukukunda köle ve cariyenin hükmü nedir?

İslam hukukunda, kölelik ve cariyelik gibi kavramlar geçmişte var olmuş ve düzenlemelere tabi tutulmuştur. Ancak günümüzde, kölelik ve cariyelik uygulaması evrensel olarak reddedilmiş ve yasaklanmıştır.

Geçmişteki İslam hukukunda köle ve cariyelerin hukuki statüsü ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, kölelere ve cariyelere yönelik haklar, görevler ve serbest bırakılma ile ilgili prosedürleri içerir. İslam hukukunda kölelik ve cariyelik, savaş esirlerinin, köle ticaretinin ve doğuştan köle olanların varlığına dayanmaktaydı.

Ancak İslam’ın temel prensipleri olan adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı, kölelik ve cariyelik uygulamalarını zaman içinde kademeli olarak azaltmış ve sonunda terk edilmesine yönelik bir zemin oluşturmuştur. İslam, köleleri serbest bırakmayı teşvik etmiş, kölelere iyi muamele etmeyi öğütlemiş ve onların insan haklarına saygı gösterilmesini vurgulamıştır.

Günümüzde İslam hukukunda, köle ve cariyelik gibi uygulamalar geçerli değildir. Kölelik ve cariyelik, insan hakları, uluslararası hukuk ve modern hukuk normlarına aykırı kabul edilir. İslam, eşitlik, adil davranma ve insan haklarına saygı temelinde, köleliğin ve benzeri uygulamaların tamamen ortadan kaldırılmasını desteklemektedir.

*************
Tevrat ve İncil’de kölelik konusunda ne gibi hükümler vardır?

Tevrat ve İncil, kölelik konusunda çeşitli hükümler içermektedir. Ancak, İslam’da olduğu gibi, bu hükümler de tarihsel ve kültürel bağlam içinde değerlendirilmelidir. İşte bazı önemli noktalar:

Tevrat’ta Kölelik: Tevrat’ta, kölelik bir gerçeklik olarak kabul edilmiş ve düzenlemelere tabi tutulmuştur. Köleler, genellikle savaş esirleri, borçlular veya köle ticareti yoluyla elde edilmiştir. Tevrat’ta kölelerin satılması, satın alınması ve sahip olunması konuları düzenlenir.
Tevrat, kölelere yönelik bazı korumalar ve haklar da sağlar. Örneğin, kölelere zalimlik yapmaktan kaçınılması, kölelere dinlenme günü (Şabat) verilmesi, fiziksel zarar verilmesinin cezalandırılması gibi hükümler bulunmaktadır. Aynı zamanda, bir kölenin belirli bir süre sonra serbest bırakılması gerektiği hükümleri de yer alır.

İncil’de Kölelik: İncil’de kölelik konusu da yer alır. Ancak İncil, köleliği teşvik etmek veya onaylamak yerine, insanlık ve eşitlik vurgusu yapar. İncil’de, kölelere insanca davranılması, onlara sevgi ve merhamet gösterilmesi öğütlenir. İncil, insanların birbirlerine hizmet etmelerini, birbirlerini sevmelerini ve adil olmalarını teşvik eder.
İsa Mesih’in öğretilerinde kölelik konusu doğrudan ele alınmamıştır. Ancak, İncil’de, tüm insanların Tanrı tarafından eşit şekilde yaratıldığı, sevgi ve adalet prensiplerine dayanarak birbirlerine hizmet etmeleri gerektiği vurgulanır.

Günümüzde hem Tevrat hem de İncil’in mesajı, insan hakları, adalet ve eşitlik prensiplerine dayanarak kölelik ve köle ticareti gibi uygulamaların reddedilmesi yönündedir. Bu dini metinler, insanların birbirlerine sevgi, merhamet ve saygıyla davranmalarını, insanlık onurunu korumalarını öğütler.

***************

Hristiyanlık ve Yahudiliğin kölelere ve köleliği bakışı nedir?

Hristiyanlık ve Yahudilik, köleliğe ve kölelere bakış açılarını dini metinlerinde ve tarihsel uygulamalarda belirtmiştir. Ancak bu bakış açıları zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. İşte her iki dinin köleliğe ve kölelere bakış açısıyla ilgili bazı temel noktalar:

Yahudilik:

Tevrat’ta Kölelik: Tevrat, köleliği kabul eden ve düzenleyen hükümler içermektedir. Köleler genellikle savaş esirleri, borçlular veya köle ticareti yoluyla elde edilmiştir. Tevrat, kölelere bazı haklar ve korumalar sağlar, zalimlik yapmaktan kaçınılmasını öğütler ve kölelerin belirli koşullarda serbest bırakılması gerektiğini belirtir.

Yeni Ahit ve Hristiyanlıkta Kölelik: Yeni Ahit, kölelik konusunu ele alırken, daha çok Hristiyanların kölelere nasıl davranmaları gerektiğine odaklanır. Pavlus’un mektuplarında, köleler efendilerine itaat etmeleri, efendilere hizmet etmeleri ve onları sevgiyle hizmet etmeye teşvik edilir. Aynı zamanda, Hristiyanlık, Tanrı’nın önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayarak, toplumsal düzeyde kölelik kurumunu zayıflatmıştır.

Hristiyanlık:

İsa Mesih’in Öğretileri: İsa Mesih’in öğretileri, sevgi, merhamet, adalet ve eşitlik üzerine odaklanır. İsa, her insanın önünde eşit olduğunu öğretir ve insanları birbirlerini sevmeye ve hizmet etmeye teşvik eder. İsa, diğerlerine hizmet etmenin liderlik anlamına geldiğini öğretir.

Kölelik Karşıtı Hareketler: Tarih boyunca, Hristiyanlık kölelik karşıtı hareketlerde önemli bir rol oynamıştır. İnsan hakları ve kölelik karşıtı hareketlerin temelinde Hristiyan etik değerleri yer almıştır. Kölelik karşıtı aktivistler arasında Hristiyan papazlar ve kilise liderleri de yer almıştır.

Günümüzde, Hristiyanlık ve Yahudilik, insan hakları, adalet ve eşitlik prensiplerine dayanarak kölelik ve köle ticareti gibi uygulamaların reddedilmesini teşvik eder. Her iki din de insanlık onuruna saygı, sevgi ve adil davranma prensiplerini ön plana çıkarır.

*************

İslam’daki köle ve cariye hukukunun diğer dinlerden farkı ve farklılıkları nelerdir?

İslam’daki köle ve cariye hukuku, diğer dinlerden farklılık gösteren bazı özelliklere sahiptir. İşte İslam’daki köle ve cariye hukukunun diğer dinlerden farklılıkları:

Kölelik Düzenlemeleri: İslam, kölelik kurumunu tarihsel ve toplumsal bir gerçeklik olarak kabul ederken, kölelere insancıl bir muamele gösterilmesini ve serbest bırakmaya teşvik eder. İslam, kölelere adaletli davranmayı, onlara iyi muamele etmeyi ve onların haklarını korumayı emreder. Aynı zamanda, kölelerin serbest bırakılması ve köleliğin kademeli olarak azaltılması yönünde teşvikte bulunur.

Serbest Bırakma ve Fidye: İslam, köleleri serbest bırakmayı teşvik eder ve bunun sevap olduğunu belirtir. Sahip olan Müslümanlar, kölelerini serbest bırakmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Örneğin, fidye ödeyerek veya anlaşma yaparak köleleri serbest bırakabilirler. Bu, köleliğin sonlandırılması ve kölelerin özgürlüğe kavuşması için bir yol olarak teşvik edilir.

Eşitlik İlkesi: İslam’ın temel prensiplerinden biri, insanların eşit olduğu ve herkesin Allah önünde aynı değere sahip olduğudur. İslam, bu eşitlik ilkesini kölelik konusunda da vurgular. İslam, kölelere insanlık onuru ve adil muamele gösterilmesini öğütler.

Diğer dinlerle karşılaştırıldığında, İslam’da köle ve cariye hukukuyla ilgili olarak kölelerin haklarını korumaya yönelik daha fazla düzenleme ve teşvikler bulunur. İslam, kölelik konusunda kölelere adaletli ve insancıl bir muamele gösterilmesini teşvik ederken, köleleri serbest bırakma ve köleliği azaltma yönünde bir yol çizmiştir. Ayrıca, İslam’da kölelikle ilgili hükümler, İslam’ın temel prensipleri olan adalet, eşitlik ve insan haklarına saygı prensipleriyle uyumlu bir şekilde şekillenmiştir.

***********

Osmanlıda kölelik uygulanmış mıdır, nasıl?

Evet, Osmanlı İmparatorluğu’nda kölelik uygulanmıştır. Kölelik, Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerinde yaygın bir kurum olarak var olmuştur. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nda kölelik uygulaması İslam hukukuna bağlı olarak belirli kurallar ve düzenlemeler altında gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda köleler genellikle savaş esirleri, köle ticareti veya doğuştan köle olan insanlardan elde edilirdi. Köleler, çeşitli görevlerde çalıştırılabilirlerdi. Bazı köleler saraylarda, bazıları hizmetçi olarak çalışırken, bazıları ise askeri veya idari görevlerde kullanılırdı. Ayrıca, bazı köleler eğitim alabilir ve yüksek mevkilere yükselebilirlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda köleler, İslam hukukunun belirlediği haklara sahipti. Kölelere zalimlik yapmak, fiziksel şiddet uygulamak veya onlara kötü muamelede bulunmak yasaktı. Ayrıca, kölelerin belirli bir süre sonra serbest bırakılması veya kendi özgürlüklerini satın alabilmeleri için fırsat veren düzenlemeler de bulunmaktaydı.

Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kölelik uygulaması, zaman içinde azalmış ve 19. yüzyılda Avrupa’daki kölelik karşıtı hareketler ve uluslararası baskılarla birlikte kademeli olarak terk edilmiştir. 1847’de Osmanlı İmparatorluğu, köle ticaretini yasaklamış ve 1857’de köleliği tamamen ortadan kaldırmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kölelik uygulamaları, İslam hukukuyla düzenlenmiş olmasına rağmen, günümüz insan hakları ve eşitlik standartlarına aykırı olarak değerlendirilir ve kınanır. Modern zamanlarda kölelik, evrensel olarak kabul edilen insan hakları prensipleriyle çeliştiği için yasaklanmıştır.

 

******************* 

Belgeleriyle batının köle tüccarlığının örnekleri?

Batı’nın köle ticaretiyle ilgili belgeler ve kaynaklar mevcuttur. Aşağıda, Batı’nın köle ticaretine ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

Transatlantik Köle Ticareti: 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden ve Batı Afrika’dan Amerika’ya köle taşınmasını içeren köle ticaretidir. Bu dönemde, Avrupa ülkeleri, özellikle Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya, kölelerin satın alınması, taşınması ve satılmasıyla ilgilenen aktif tüccarlar haline geldi. Köleler, işçi olarak kullanılmak veya sömürge topraklarında tarım işlerinde çalışmak amacıyla Amerika kıtasına taşınıyordu.

Köle Gemileri Günlükleri: Köle ticaretine dahil olan gemilerin günlükleri, bu döneme ilişkin önemli belgelerdir. Bu günlükler, kölelerin nasıl satın alındığını, taşındığını ve satıldığını gösteren ayrıntılı kayıtlar içermektedir. Örneğin, Liverpool’dan Amerika’ya yolcu taşıyan Brooks adlı bir İngiliz köle gemisinin 1789 tarihli günlüğü, köle ticaretinin korkunç koşullarını ve kölelerin nasıl alınıp satıldığını belgelemektedir.

Köle Ticaretinin Yasal Belgeleri: Köle ticareti, bazı ülkelerin yasalarıyla desteklenmiştir. Örneğin, 17. yüzyılda İngiltere’de çıkarılan ve köle ticaretini düzenleyen Navigasyon Yasaları, İngiliz tüccarlarının köle ticaretine daha fazla katılmasını teşvik etmiştir. Bu yasalar, İngiltere’nin deniz ticaretinin büyümesine ve köle ticaretinin yayılmasına yardımcı olmuştur.

Abolitionist Hareketin Belgeleri: Kölelik karşıtı hareket, 18. ve 19. yüzyıllarda köleliğe karşı mücadele etmek için ortaya çıkmıştır. Abolitionistler, köle ticaretinin kaldırılması için kampanyalar yürütmüş ve bu konuda belgeler yayınlamışlardır. Örneğin, Thomas Clarkson ve William Wilberforce gibi abolitionistlerin köle ticaretine karşı yazdığı kitaplar ve mektuplar, köle ticaretinin insanlık dışı doğasını ortaya koyan önemli belgelerdir.

Bu örnekler, batının köle ticaretiyle ilgili belgelerin ve kaynakların sadece birkaç örneğidir.

 

***************  

 

Dünyada köle ticareti ile uğraşan ülkeler?

Köle ticareti, tarih boyunca birçok ülkenin katıldığı karanlık ve utanç verici bir pratikti. Ancak, köle ticareti artık uluslararası hukuk ve insan hakları normları tarafından yasaklanmış ve kınanmıştır. 19. yüzyılda, dünyanın çeşitli bölgelerinde köle ticareti genellikle yasaklandı ve kölelik yerine serbest işgücü ve insan haklarına dayalı sistemler kabul edildi.

Ancak, bazı modern vakalarda, insan ticareti ve modern kölelik gibi kölelik benzeri uygulamalar hala mevcuttur. Bu modern vakalar genellikle insan hakları ihlalleri olarak değerlendirilir ve uluslararası toplum tarafından ciddi bir şekilde eleştirilir.

Dolayısıyla, bugün dünyada resmi olarak köle ticareti yapan ülkeler yoktur, ancak insan hakları ihlalleri ve modern kölelik vakaları hala bazı ülkelerde görülmektedir. Bu ülkeler genellikle zayıf yasal düzenlemeleri, düşük sosyoekonomik durumu ve yetersiz insan hakları korumalarını içeren faktörlere sahiptir.

Ulusal ve uluslararası toplum, insan hakları ve kölelik benzeri uygulamalarla mücadele etmek için çaba göstermektedir. Bu tür uygulamalara karşı mücadele, kölelik tarihindeki karanlık dönemleri hatırlamak ve tüm insanların özgür ve adil bir şekilde yaşama hakkına saygı göstermek için önemlidir.

************

Geçmişten günümüze batıda uygulanan köle ticareti?

Batı’da uygulanan köle ticareti, 15. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden ve Transatlantik Köle Ticareti olarak bilinen büyük ölçekli kölelik sistemini içerir. Bu dönemde, özellikle Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri köle ticaretiyle aktif olarak uğraşmışlardır. İşte geçmişten günümüze batıda uygulanan köle ticaretinin ana hatları:

Afrika’dan Köle Temini: Batılı tüccarlar, Afrika kıyılarına giderek yerel halkı ya da diğer Afrika krallıklarını istila edip köleler ele geçirdiler. Savaş esiri, kaçakçılık veya köle ticareti için özel olarak yetiştirilen köleler, köle pazarlarında satılmak üzere toplandı. Bu süreçte, Afrika’daki bazı etnik gruplar da köleleri toplamak ve tüccarlara satmak için iş birliği yapmışlardır.

Transatlantik Köle Ticareti: Köleler, Atlantik Okyanusu üzerinden Amerika’ya taşınırdı. Köle gemileri, Avrupa limanlarından köleleri alır, onları “üçgen ticaret” olarak adlandırılan bir yolculuğa çıkarırlardı. Bu yolculukta, köleler Afrika’dan Amerika’ya taşınırken, Amerika’dan da tarım ürünleri ve diğer mallar Avrupa’ya götürülürdü. Köle gemileri, köleleri korkunç koşullarda taşırlardı ve yolculuk sırasında birçok köle yaşamını yitirirdi.

Köle Pazarları ve Satış: Amerika’ya ulaşan köleler, köle pazarlarında satılırdı. Bu pazarlar, özellikle Karayipler, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’da kölelik sisteminin yoğun olduğu bölgelerde bulunurdu. Köleler, tarım işçisi, ev hizmetçisi, maden işçisi veya diğer çeşitli işlerde zorla çalıştırılmak üzere satılırdı. Köleler, tüccarlar, plantasyon sahipleri ve diğer kişiler tarafından satın alınırdı.

Köle İsyanları ve Abolitionist Hareket: Köle ticareti ve kölelik, çeşitli isyanlara yol açtı ve ahlaki, sosyal ve politik tartışmalara neden oldu. 18. ve 19. yüzyıllarda, abolitionist hareket yükseldi. Abolitionistler, köleliği kaldırmak ve köle ticaretini sona erdirmek için mücadele ettiler.

****************

Köle ticaretinde ne gibi yöntemler uygulanmıştır?

Köle ticaretinde çeşitli yöntemler ve uygulamalar kullanılmıştır. İşte köle ticaretinde yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler:

Afrika’da Köle Temini: Köle tüccarları, Afrika kıyılarına giderek yerel halkı ya da diğer Afrika krallıklarını istila edip köleler ele geçirdi. Savaş esirleri, kaçakçılık veya köle ticareti için özel olarak yetiştirilen köleler, köle ticaretinin başladığı noktalarda toplandı.

Köle Gemileri: Köleleri taşımak için özel olarak tasarlanmış köle gemileri kullanıldı. Bu gemiler, kölelerin büyük gruplar halinde taşınabileceği şekilde inşa edildi. Gemilerin alt güverteleri, köleleri dar ve hijyenik olmayan koşullarda sıkışık bir şekilde barındıracak şekilde düzenlendi.

Üçgen Ticaret: Üçgen ticaret, Avrupa, Afrika ve Amerika arasında gerçekleşen bir ticaret ağıydı. Köle gemileri, Avrupa’dan Afrika’ya mallar götürür, orada köleleri alıp Amerika’ya taşırdı. Amerika’dan ise tarım ürünleri, şeker, pamuk ve diğer ürünler Avrupa’ya gönderilirdi. Bu ticaret ağı, köle ticaretini destekleyen ve köle tüccarlarının kâr elde etmesini sağlayan bir döngüydü.

Köle Pazarları: Amerika’ya ulaşan köleler, köle pazarlarında satılırdı. Bu pazarlar, kölelik sisteminin yoğun olduğu bölgelerde bulunurdu. Köleler, tüccarlar, plantasyon sahipleri ve diğer kişiler tarafından satın alınırdı. Köleler, fiziksel özelliklerine, yeteneklerine ve sağlık durumlarına göre değerlendirilir ve fiyatlandırılırdı.

Köle Aileleri Ayrılması: Köle ticaretinde, aileler genellikle ayrılmak zorunda kalırdı. Satın alanlar, köleleri istedikleri gibi dağıtabilir ve aile üyelerini farklı yerlere satabilirdi. Bu, kölelerin sosyal bağlarını koparmak ve direnişlerini zayıflatmak için bir yöntem olarak kullanılırdı.

Zorla İnfaz: Köleler, işkence, tecavüz, fiziksel cezalar ve diğer zorlama yöntemleriyle kontrol altında tutulurdu. Bu, kölelerin itaat etmelerini sağlamak ve kaçma veya isyan etme ihtimallerini azaltmak amacıyla yapılan korku ve baskı uygulamalarını içeriyordu.

*************

Köle ticareti daha ziyade hangi din ve milletlere uygulanmıştır?

Köle ticareti, çeşitli dinlere ve milletlere uygulanmıştır. Ancak, tarihsel olarak Atlantik köle ticareti, Batı Afrika’dan Amerika’ya yapılan köle taşımacılığıyla öne çıkmaktadır. Bu ticaretin büyük ölçekte gerçekleştiği dönemde, kölelerin çoğu Batı Afrika’dan temin ediliyordu. Bununla birlikte, köle ticareti birçok farklı bölgede ve dönemde farklı toplumlar ve milletler tarafından uygulandı. İşte köle ticaretinde etkili olan bazı dinler ve milletler:

Avrupalılar: Atlantik köle ticaretinde, başta Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri etkin rol oynadı. Bu ülkeler, köleleri Afrika’dan satın alır ve Amerika’ya taşırlardı. Ayrıca, bu ülkelerin kolonilerinde ve sömürgelerinde de kölelik yaygın bir uygulamaydı.

Afrika Halkları: Afrika, köle ticaretinin kaynağı oldu ve birçok Afrika halkı, köleleri toplar ve tüccarlara satarak ticaretten kar elde etti. Bazı Afrika krallıkları, savaş esirlerini veya diğer toplulukları köle olarak ele geçirip satardı. Ancak, köle ticaretine dahil olan tüm Afrika halklarının aynı şekilde sorumlu olduğunu söylemek doğru değildir, çünkü birçok yerel topluluk kölelik ve köle ticaretine karşı çıktı.

Araplar: Arap köle ticareti, Hint Okyanusu ve Sahra Altı Afrika’da gerçekleşti. Bu ticaret, 7. yüzyıldan itibaren başladı ve 19. yüzyıla kadar devam etti. Araplar, köleleri savaş esiri olarak ele geçirir, ticaret için köle pazarlarında satardı. Ayrıca, Arap köle tüccarları, köleleri İslam dünyasına ve Orta Doğu’ya da taşıdı.

Amerika Kolonileri: Amerika kıtasında, özellikle Karayip Adaları, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’da kölelik sistemi yaygınlaştı. Bu bölgelerde, köleler büyük ölçüde Afrika’dan getirilir ve tarım, madencilik ve ev hizmetleri gibi çeşitli işlerde zorla çalıştırılırdı. Köle ticareti ve kölelik, Amerika kolonilerinin ekonomik ve toplumsal yapısını etkileyen önemli bir faktör oldu.

*************

Köle ticaretinde amaçlanan hedefler nelerdir?

Köle ticaretinde amaçlanan hedefler genellikle ekonomik, sosyal ve siyasi faktörlerle ilişkilidir. İşte köle ticaretinde hedeflenen bazı ana amaçlar:

Ekonomik Kâr: Köle ticareti, tüccarlar ve köle sahipleri için büyük bir ekonomik kâr kaynağıydı. Köleler, tarım, madencilik, ev hizmetleri ve diğer işlerde zorla çalıştırılırken, köle sahipleri ürettikleri mallardan ve hizmetlerden yüksek gelir elde etmeyi amaçlardı.

Kolonilerin Gelişimi ve Zenginleşmesi: Kölelik, Avrupa kolonilerinin ekonomik büyümesi ve zenginleşmesi için önemli bir faktördü. Köle emeği, tarım ürünlerinin üretiminde ve ticaretinde yoğun bir şekilde kullanıldı. Özellikle şeker kamışı, pamuk, tütün ve kahve gibi ürünler, köle emeği olmadan bu kadar büyük ölçekte üretilemezdi.

İhtiyaçları Karşılamak: Kolonilerdeki işgücü açığını kapatmak için köle ticareti yapılırdı. Kolonilerdeki beyaz yerleşimcilerin sayısı sınırlıydı ve yerli halklar köle olarak kullanılamazdı. Bu nedenle, köleler, kolonilerin tarım, madencilik ve diğer sektörlerinde ihtiyaç duyulan işgücünü sağlamak için kullanılırdı.

Toplumsal Kontrol: Kölelik, toplumun alt tabakalarının kontrol altında tutulmasını sağlamak için kullanılan bir araç olarak da görülebilir. Köleler, sahipleri tarafından kontrol edilir ve köle sahiplerinin sosyal ve siyasi üstünlüğünü desteklemek amacıyla zorla çalıştırılırdı.

Sosyal Statü ve Prestij: Köle sahipleri, kölelere sahip olmanın sosyal statü ve prestij sembolü olduğunu düşünürlerdi. Sahip oldukları köle sayısı, zenginlik ve toplumsal gücün bir göstergesi olarak kabul edilirdi.

Köle ticaretindeki hedefler genellikle insanların sömürülmesini, köleleştirilmesini ve ekonomik çıkarlar sağlamayı amaçlar. Bu amaçlar, insanlık tarihinde köle ticaretinin eleştirilmesine ve sonunda yasaklanmasına yol açan etik ve insani sorunlara yol açtı.

***************

Batı dünyası ne gibi sömürgeciliklerde bulunmuşlardır?

Batı dünyası, tarih boyunca birçok farklı bölgede sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmuştur. Sömürgecilik, Avrupa devletlerinin diğer bölgeleri siyasi, ekonomik ve kültürel olarak kontrol etme ve sömürme politikasıdır. İşte Batı dünyasının bazı sömürgecilik örnekleri:

Amerika Kıtası: Batı dünyası, Amerika kıtasını keşfettikten sonra burada sömürgecilik faaliyetlerine başladı. İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa devletleri, Amerika kıtasında koloniler kurarak yerli halkları sömürdü ve kaynaklarını sömürge ülkelerine aktardı.

Afrika: 19. yüzyıldan itibaren Batı dünyası, Afrika kıtasında sömürgecilik faaliyetlerini artırdı. Bu dönemde, özellikle İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi güçlü Avrupa devletleri, Afrika’nın büyük bir kısmını sömürgeleri haline getirdi. Afrika, doğal kaynakları, tarım arazileri ve köle ticareti için önemli bir hedef oldu.

Asya: Batı dünyası, Asya kıtasında da sömürgecilik faaliyetlerinde bulundu. Özellikle Hindistan, Endonezya, Malaya Yarımadası ve Çin gibi bölgeler, İngiltere, Hollanda ve diğer Avrupa devletlerinin kontrolü altına girdi. Bu bölgelerde yerel kaynaklar, tarım ürünleri ve ticaret yolları sömürüldü.

Okyanusya ve Pasifik Adaları: Batı dünyası, Okyanusya ve Pasifik Adaları’nda da sömürgecilik faaliyetlerini sürdürdü. Avrupalı kolonistler, özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde yerli halkları sömürdü, topraklarını ele geçirdi ve yeraltı kaynaklarını sömürdü.

Bu sömürgecilik faaliyetleri, yerli halkların kültürel baskıya maruz kalması, kaynakların sömürülmesi, zorla çalıştırma ve sömürgecilik sonucunda oluşan toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler gibi birçok soruna yol açtı. Sömürgecilik, sonunda birçok bağımsızlık hareketine ve sömürge ülkelerin kendi kendini yönetme taleplerine yol açtı.

****************

Batı köleleştirmelerde erkek, kadın, çocuk, yaşlı, hasta, güçlü, zayıf ayrımı ve ayrıştırmak yapmış mıdır?

Evet, Batı köle ticareti ve kölelik sistemi içerisinde çeşitli ayrımlar ve ayrıştırmalar yapılmıştır. Bu ayrımlar genellikle cinsiyet, yaş, fiziksel güç ve sağlık durumu gibi faktörlere dayanmaktadır. İşte bu ayrımlardan bazıları:

Cinsiyet: Köle ticaretinde cinsiyet ayrımı yapılırdı. Erkek köleler, genellikle tarım, madencilik ve ağır fiziksel işlerde kullanılmak üzere tercih edilirdi. Kadın köleler ise ev hizmetleri, cinsel hizmetler veya çocuk bakımı gibi daha hafif işlerde kullanılırdı.

Yaş: Köle ticaretinde, genellikle genç ve sağlıklı bireyler tercih edilirdi. Genç köleler, daha uzun süre çalışabilme potansiyeline sahip oldukları için daha değerli kabul edilirdi. Çocuklar ise zamanla iş gücüne dönüşecekleri için gelecekteki kazanç potansiyeli nedeniyle tercih edilebilirdi.

Fiziksel Güç ve Yetenekler: Köle ticaretinde, güçlü ve dayanıklı bireyler daha yüksek bir değere sahipti. Tarım ve ağır işlerde çalışmak için fiziksel güce ihtiyaç duyulduğu için, güçlü köleler tercih edilirdi. Aynı şekilde, bazı köle tüccarları, belirli yeteneklere sahip olan köleleri, örneğin marangoz veya demirci gibi, daha yüksek fiyatlarla satabilirdi.

Sağlık Durumu: Köle tüccarları, sağlık durumu zayıf olan veya hastalığı bulunan köleleri genellikle daha düşük fiyatlara satabilirdi. Sağlık sorunları olan kölelerin iş verimliliği düşük olabilir ve daha fazla bakım ve tıbbi maliyet gerektirebilirdi.

Bu ayrımlar ve ayrıştırmalar, köle ticaretinin ve kölelik sisteminin dehşet verici insanlık dışı yönlerini ortaya koyar. Köleler, insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanırken, bu ayrımların dayattığı ayrımcılık ve eşitsizlik daha da derinleşmiştir. Ancak, unutulmamalıdır ki kölelik tüm bu ayrımların ötesinde, insan haklarına aykırı bir uygulamadır ve evrensel insanlık değerlerine aykırıdır.

**************

İstatistik olarak geçmişten günümüze ne kadar insan köle yapılmıştır?

Kölelik tarihinin başlangıcı çok eski dönemlere kadar uzanır ve tüm dünyada farklı zamanlarda ve farklı toplumlarda uygulanmıştır. Kölelik pratiklerine ilişkin kesin sayılar vermek zordur çünkü kayıtlar eksik veya hatalı olabilir. Ancak, bazı tahminlere dayanarak, geçmişten günümüze kadar dünya genelinde kölelikle etkilenen insan sayısı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.

Antik Roma İmparatorluğu döneminde, Roma İmparatorluğu’nun zirve döneminde tahmini olarak 2 ila 4 milyon köle olduğu düşünülmektedir.

Transatlantik köle ticareti döneminde (16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar), tahminen 12 ila 15 milyon Afrikalı köle, Afrika’dan Amerika’ya taşındı.

Arap köle ticareti döneminde (7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar), tahminen 17 ila 20 milyon Afrikalı köle Arap dünyasına ve Orta Doğu’ya taşındı.

Kölelik, Amerika kıtasında Avrupalı yerleşimcilerin kolonilerini kurduğu dönemde yaygındı. Bu dönemde, tahmini olarak 9 ila 11 milyon Afrikalı köle Amerika’ya getirildi.

Bu tahminlerle birlikte, geçmişteki diğer kölelik uygulamaları, örneğin Asya’da ve diğer bölgelerdeki kölelik sistemleri, Roma öncesi dönemlerdeki kölelik, Orta Çağ’daki kölelik ve diğer bölgelerdeki yerel kölelik uygulamaları da göz önüne alındığında, toplam köle sayısının yüz milyonlarla ifade edilebileceği düşünülmektedir.

Ancak, belirtmek önemlidir ki kölelikle etkilenen insan sayısı hakkındaki tahminler kesin olmadığından ve bu sayılar değişebileceğinden, kesin bir sayı vermek zordur. Ayrıca, kölelik kavramı ve uygulaması zaman içinde değiştiği için, bazı tarihçiler kölelik dışındaki türlerdeki zorla çalıştırma veya insan ticareti gibi uygulamaları da dikkate almaktadır.

********************  

1900 yıllarının başlarında İngiltere’de kurulan müstemlekat nazırlığının faaliyetleri nelerdir?

1900’lerin başlarında İngiltere’de kurulan Müstemlekat Nazırlığı (Secretary of State for the Colonies), İngiliz İmparatorluğu’nun kolonileriyle ilgilenmekten sorumlu olan bir hükümet departmanıydı. Bu görev, Britanya İmparatorluğu’nun farklı bölgelerindeki kolonilerin yönetimi ve politikalarının denetlenmesiyle ilgilenmekteydi. İşlevleri şunları içerebilirdi:

Kolonilerin Yönetimi: Müstemlekat Nazırlığı, İngiliz kolonilerinin genel yönetiminden sorumluydu. Kolonilerdeki valiler ve diğer yerel yöneticilerle işbirliği yaparak kolonilerin düzenli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamaya çalışırdı.

Yasal Düzenlemeler: Nazırlık, kolonilerdeki yasaların oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgilenirdi. Bu, yerel hukuk sistemlerinin oluşturulması, yürürlükteki yasaların gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gibi faaliyetleri içerir.

Ekonomik İlişkiler: Müstemlekat Nazırlığı, kolonilerin ekonomik gelişimini desteklemek için ticaret politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunurdu. Kolonilerdeki tarım, madencilik, ticaret ve diğer sektörlerin teşvik edilmesi, yatırımların yönlendirilmesi gibi konular da görevleri arasındaydı.

Savunma ve Güvenlik: Nazırlık, kolonilerin savunma ve güvenlik konularında da sorumluluk taşırdı. İmparatorluk kolonilerinin askeri ve güvenlik ihtiyaçlarını belirlemek, askeri birliklerin konuşlandırılması ve savunma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi faaliyetleri içerirdi.

Yerli Halk İlişkileri: Müstemlekat Nazırlığı, kolonilerdeki yerli halklarla ilişkilerin düzenlenmesinde rol oynardı. Yerli halkların hakları, toprak talepleri, kültürel mirasın korunması gibi konular üzerinde çalışılarak adil ve sürdürülebilir ilişkilerin sağlanması amaçlanırdı.

Bu, Müstemlekat Nazırlığının genel görev ve faaliyetlerini yansıtan bir örnek listesidir. Ancak, belirtmek gerekir ki, zaman içinde İngiltere’nin kolonilerle ilişkilerinde değişiklikler ve evrimler meydana gelmiştir. Daha sonraki yıllarda bu departmanın rolü ve adı değişiklik gösterebilir.

****************

Asırlar boyunca batı göçmenlere karşı nasıl bir politika izlemiştir?

Batı, asırlar boyunca göçmenlere karşı çeşitli politikalar izlemiştir ve bu politikalar zaman içinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda, genel bir perspektiften batı ülkelerinin göçmen politikalarının bazı örneklerini bulabilirsiniz:

Koloniyal Dönem: Batı ülkeleri, koloniyal dönemde genellikle kendi kolonilerine göçe izin verirken, yerli halkları ihmal etme ve sömürme eğilimindeydiler. Bu dönemde, yerlilere karşı asimilasyon politikaları izlenmiş ve kolonilerdeki göçmenlerin hakları yerli halkların haklarından öncelikli tutulmuştur.

ve 20. Yüzyıl: Bu dönemde batı ülkeleri, endüstrileşme ve ekonomik büyüme süreçlerinde işgücü ihtiyacını karşılamak için göç politikalarını benimsemiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yüzyılda büyük bir göç dalgası yaşanmış ve göçmenlere geniş ölçüde açık kapı politikası uygulanmıştır. Bununla birlikte, bu dönemde göçmenler genellikle entegrasyon zorluklarıyla karşılaşmış ve sosyal ve siyasi baskılara maruz kalmışlardır.
yüzyılın ikinci yarısı: İkinci Dünya Savaşı sonrasında, birçok batı ülkesi göç politikalarında değişikliklere gitmiştir. Örneğin, Avrupa ülkeleri, savaş sonrası dönemde işçi göçünü teşvik etmiş ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için yabancı işçilere ihtiyaç duymuştur. Ancak, bu dönemde de göç politikaları ve entegrasyon politikaları tartışmalı olmuş ve bazı durumlarda göçmenlere karşı ayrımcı politikalar uygulanmıştır.
yüzyıl: Batı ülkeleri, 21. yüzyılda göç politikalarında daha sıkı kontroller uygulamaya başlamıştır. Terörizm endişeleri, ekonomik istikrar kaygıları, kültürel farklılıklar ve işgücü rekabeti gibi faktörler, birçok ülkeyi göç politikalarını sıkılaştırmaya yönlendirmiştir. Örneğin, sınırların güvenliğini artırmak, vize uygulamalarını sıkılaştırmak ve göçmenlerin entegrasyonunu denetlemek gibi politikalar benimsenmiştir.

***********************

Batı dünyası günümüzde göçmenlere karşı nasıl bir uygulamada bulunmaktadırlar.?

Batı dünyası, günümüzde göçmenlere karşı farklı politikalar ve uygulamalar benimsemektedir. Her ülkenin göç politikaları ve yaklaşımları farklı olabilir, ancak aşağıda genel eğilimleri bulabilirsiniz:

Sınırların Sıkılaştırılması: Birçok batı ülkesi, sınırlarını daha sıkı bir şekilde kontrol etmekte ve göçmen akışını kısıtlamaktadır. Bu, güvenlik endişeleri, ekonomik istikrar kaygıları veya kaynakların sınırlılığı gibi nedenlerle gerçekleşebilir. Sınırların güvenliği için teknolojik önlemler ve güvenlik kontrolleri artırılmaktadır.

Yasal Göç Yollarının Oluşturulması: Bazı batı ülkeleri, göçmenleri yasal yollarla kabul etmek için programlar ve politikalar geliştirmektedir. Bu, yetenekli işçilere yönelik çalışma vizesi programları, öğrenci vizeleri veya aile birleşimi gibi politikaları içerebilir. Yasal göç yolları, düzensiz göçü azaltmaya ve kontrollü bir şekilde göçü teşvik etmeye yöneliktir.

Mülteci Politikaları: Batı ülkeleri, uluslararası koruma arayan mültecilere yönelik politikalar ve programlar yürütmektedir. Bu ülkeler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği yaparak mültecilere barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve istihdam gibi destekler sunmaktadır. Ancak bazı ülkelerde mülteci kabul politikalarında da sıkılaşmalar ve kısıtlamalar görülebilir.

Entegrasyon Politikaları: Batı ülkeleri, göçmenlerin topluma entegrasyonunu desteklemek için çeşitli politikalar yürütmektedir. Dil kursları, mesleki eğitim ve istihdam programları, kültürel uyum programları gibi entegrasyon politikaları, göçmenlerin yerel topluma uyum sağlamasını hedeflemektedir.

Tartışmalar ve Ayrımcılık: Göç politikaları ve göçmenlere yönelik uygulamalar, batı ülkelerinde bazen tartışmalara ve ayrımcılığa yol açabilmektedir. Göçmen karşıtı söylemler, aşırı sağ politikalar ve ayrımcı tutumlar bazı toplumlarda görülebilir. Ancak aynı zamanda, göçmenlerin haklarını korumaya yönelik insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri de aktif bir şekilde çalışmaktadır.

*******************

Fransızların göçmenlere bakış açısı nedir?

Fransızların göçmenlere bakış açısı, toplumun farklı kesimlerinde farklılık gösterebilir. Fransa, tarihsel olarak göç alan ve çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olmuştur. Ancak son yıllarda, göçmenlik konusu siyasi tartışmalara ve toplumsal gerilimlere neden olmuştur. Bu nedenle, Fransızların göçmenlere bakış açısı karmaşık ve çeşitlidir. Aşağıda, genel olarak Fransa’da yaygın olan bazı bakış açılarını bulabilirsiniz:

Entegrasyon ve Laiklik: Fransa’da, laiklik (laïcité) ilkesi önemlidir ve hükümet, göçmenlerin Fransız değerlerine uyum sağlamalarını ve topluma entegre olmalarını önemser. Bu bakış açısına göre, göçmenlerin Fransız kültürüne, diline ve toplumun değerlerine saygı göstermeleri beklenir.

Ekonomik Katkı: Birçok Fransız, göçmenlerin ekonomiye katkıda bulunduğunu ve iş gücü ihtiyacını karşıladığını düşünmektedir. Özellikle düşük nitelikli işlerde çalışan göçmenlerin, Fransız ekonomisinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Güvenlik ve Terörizm Endişesi: Fransa, son yıllarda terör saldırılarına maruz kalmış ve bu durumda göçmenlerin güvenlik endişelerini artırdığı argümanı ortaya çıkmıştır. Bazı Fransızlar, göç politikalarının güvenlik önlemleriyle dengelemesi gerektiğini savunmaktadır.

Ayrımcılık ve Entegrasyon Zorlukları: Fransa’da bazı kesimler, göçmenlerin entegrasyon zorluklarıyla karşı karşıya kaldığını ve ayrımcılığa maruz kalabileceğini düşünmektedir. Yüksek işsizlik oranları, barınma sorunları ve sosyal dışlanma gibi faktörler göçmenlerin topluma entegrasyonunu zorlaştırabilir.

İnsan Hakları ve Yardımseverlik: Diğer bir bakış açısı ise göçmen haklarına saygı gösterilmesi ve insan haklarına uygun bir şekilde davranılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bakış açısına göre, Fransa’nın göçmenlere yardım etmesi, onlara barınma, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçları sağlaması önemlidir.

***************

İngilizlerin göçmenlere bakış açısı nedir?

İngilizlerin göçmenlere bakış açısı da çeşitlilik gösterir. İngiltere, tarih boyunca göç alan bir ülke olmuş ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplum oluşturmuştur. Ancak son yıllarda göçmenlik konusu, İngiltere’de de siyasi tartışmalara ve toplumsal gerilimlere neden olmuştur. İngilizlerin göçmenlere bakış açısı hakkında bazı yaygın eğilimleri aşağıda bulabilirsiniz:

Ekonomik Katkı: Birçok İngiliz, göçmenlerin İngiliz ekonomisine katkıda bulunduğunu ve iş gücü açığını kapatmada önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Göçmenlerin girişimciliği, iş kurma ve büyüme potansiyeli İngiliz ekonomisi için olumlu bir faktör olarak görülebilir.

Kültürel Çeşitlilik: İngiltere’de yaşayan bazı insanlar, göçmenlerin kültürel çeşitliliği artırdığını ve topluma zenginlik kattığını düşünmektedir. Yabancı kültürlerden gelen sanat, müzik, yemek gibi unsurların İngiliz kültürünü zenginleştirdiği görüşü yaygındır.

İş Gücü Rekabeti ve İşsizlik Endişesi: Bazı İngilizler, göçmenlerin iş pazarında rekabet yarattığını ve yerli işçilere iş bulma konusunda zorluklar yaşattığını düşünmektedir. Özellikle düşük nitelikli işlerdeki rekabet ve işsizlik oranları konularında endişeler ortaya çıkabilir.

Yerleşim ve Entegrasyon Zorlukları: Göçmenlerin yerleşim ve entegrasyon sürecinde yaşanan zorluklar bazı İngilizlerin kaygıları arasında yer alır. Dil sorunu, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konular, göçmenlerin topluma uyum sağlamasını etkileyebilir.

Kontrol ve Göç Politikaları: Bir kesim İngiliz, göçmenlik konusunda daha sıkı kontroller ve sınırlamaların uygulanması gerektiğini savunur. Göçmen sayısının kontrol altında tutulması, güvenlik endişeleri ve kaynakların sınırlılığı gibi gerekçelerle önemli bir argüman olarak öne çıkabilir.

İngilizlerin göçmenlere bakış açısı da toplumun farklı kesimlerinde değişiklik gösterir ve zaman içinde değişebilir.

******************

Dünyada ne kadar göçmen bulunmaktadır?

2021 itibarıyla dünyada yaklaşık 281 milyon uluslararası göçmen bulunmaktadır. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık %3.6’sına denk gelmektedir. Uluslararası göç, insanların bir ülkeden başka bir ülkeye kalıcı olarak yerleşmesini veya geçici olarak çalışmak, eğitim almak, sığınma aramak gibi nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye geçici olarak gitmesini ifade eder. Göçmenlerin çoğunluğu ekonomik nedenlerle göç etmektedir, ancak bazıları da çatışma, zulüm veya doğal afetler gibi zorunlu göç nedenleriyle ülkelerini terk etmektedir. Göç hareketlerinin büyük bir kısmı gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere gerçekleşmektedir.

******************

En çok göç veren ülkeler hangileridir?

En çok göç veren ülkeler zaman içinde değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki ülkeler en yüksek göç veren ülkeler olarak bilinir:

Hindistan: Hindistan, nüfusuyla birlikte en çok göç veren ülkelerden biridir. Ekonomik nedenler, iş fırsatları ve aile birleşimi gibi faktörler, Hindistanlıların yurtdışına göç etmesinde etkili olmuştur.

Meksika: Meksika, yıllar boyunca ABD’ye büyük bir göç vermiştir. İş fırsatları, daha iyi ekonomik koşullar ve aile birleşimi gibi nedenlerle Meksikalılar ABD’ye göç etmektedir.

Çin: Çin, dünya genelinde önemli bir göç veren ülkedir. Özellikle ekonomik nedenlerle, Çinli vatandaşlar farklı ülkelere göç etmektedir.

Bangladeş: Bangladeş, yoğun nüfusu ve sınırlı iş imkanları nedeniyle göç veren bir ülke konumundadır. Ekonomik fırsatlar ve iş arayışı, Bangladeşli göçmenlerin çoğunlukla diğer ülkelere yönelmelerine sebep olur.

Suriye: Suriye, iç savaş ve çatışma nedeniyle büyük bir göç veren ülke haline gelmiştir. Suriyeliler, çatışmadan kaçmak ve güvenlik arayışıyla başta komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkelere göç etmiştir.

Diğer göç veren ülkeler arasında Pakistan, Nijerya, Afganistan, Ukrayna ve Etiyopya gibi ülkeler de yer almaktadır. Ancak göç veren ülkelerin sıralaması zamanla değişebilir ve göç akımları farklı faktörlere bağlı olarak değişebilir.

*****************

En çok göç eden millet ve din mensupları kimlerdir?

En çok göç eden millet ve din mensupları konusunda kesin bir sıralama yapmak zordur çünkü göç hareketlerini etkileyen birçok faktör vardır ve bu faktörler zaman içinde değişebilir. Bununla birlikte, bazı gruplar tarihsel olarak göç etme eğiliminde olmuş veya günümüzde yoğun göç hareketlerine neden olan gruplar şunlardır:

Suriyeliler: Suriye iç savaşı, son yıllarda büyük bir göç dalgasına neden oldu. Suriyeliler, çatışmadan kaçmak ve güvenlik arayışıyla birçok ülkeye göç etmektedir.

Meksikalılar: Meksika, yıllardır ABD’ye yoğun göç veren ülkelerden biridir. Ekonomik fırsatlar, iş arayışı ve aile birleşimi gibi nedenlerle Meksikalılar ABD’ye göç etmektedir.

Hintliler: Hindistan, büyük bir göç veren ülkedir. Hindistanlılar, ekonomik fırsatlar, iş imkanları ve eğitim için farklı ülkelere göç etmektedir.

Pakistanlılar: Pakistanlılar da ekonomik nedenlerle ve aile birleşimi gibi faktörlerle farklı ülkelere göç etmektedir.

Filistinliler: Filistinli mülteciler, Filistin-İsrail çatışması ve siyasi durum nedeniyle uzun yıllardır göç etmektedir. Filistinliler, Orta Doğu’da ve diğer ülkelerde yerleşik hale gelmiştir.

Din mensuplarına gelince, İslam dünyasında yaşanan çeşitli siyasi, sosyal ve ekonomik faktörler nedeniyle Müslümanlar arasında göç hareketleri gözlenmiştir. Ancak göç hareketlerini sadece bir dine bağlamak doğru olmaz, çünkü göçmenlerin dinleri farklılık gösterebilir ve göç nedenleri çeşitli olabilir. Bu nedenle, en çok göç eden din mensupları konusunda net bir sıralama yapmak mümkün değildir.

***************

Göçü tetikleyen unsurlar nelerdir?

Göçü tetikleyen unsurlar, bir ülkeden başka bir ülkeye göçün gerçekleşmesine neden olan çeşitli faktörlerdir. Bu unsurlar arasında şunlar yer alır:

Ekonomik Faktörler: Ekonomik fırsatlar, iş imkanları, yüksek işsizlik, düşük gelir düzeyleri ve yoksulluk gibi faktörler, göçmenlerin bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesinde önemli rol oynar. İnsanlar daha iyi bir yaşam standardı ve ekonomik refah elde etmek için daha gelişmiş ülkelere göç edebilirler.

Savaş, Çatışma ve İnsan Hakları İhlalleri: Savaş, iç çatışmalar, politik baskılar, zulüm ve insan hakları ihlalleri gibi faktörler, insanların ülkelerini terk etmelerine ve sığınma aramalarına neden olabilir. Güvenlik ve kişisel özgürlüklerin sağlanmadığı bölgelerden kaçan mülteciler, başka ülkelere göç edebilir.

Çevresel Faktörler: İklim değişikliği, doğal afetler, kuraklık, seller ve diğer çevresel faktörler, insanların yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine ve daha güvenli veya daha verimli yaşam alanları aramalarına neden olabilir.

Demografik Faktörler: Nüfus artışı, genç nüfus, aşırı nüfus yoğunluğu ve demografik değişimler göçü etkileyebilir. Örneğin, genç nüfusun iş fırsatlarına erişim arayışı veya yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine erişimi için göç hareketleri görülebilir.

Eğitim ve Fırsatlar: Eğitim olanakları, akademik ve mesleki fırsatlar, araştırma veya öğrenim amaçlı göçü tetikleyebilir. Öğrenciler veya araştırmacılar, daha iyi eğitim kurumlarına veya daha iyi iş imkanlarına sahip ülkelere göç edebilirler.

Aile Birleşimi: Aile birleşimi, insanların aile üyeleriyle yeniden bir araya gelme veya evlilik gibi nedenlerle başka bir ülkeye göç etmelerine yol açabilir.

Bu faktörler göçü etkileyen genel unsurlardır, ancak göç hareketlerini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye ve bireyden bireye değişebilir. Ayrıca, birden fazla faktörün bir araya gelmesi de göç hareketlerini tetikleyebilir.

 

************  

“Bil,ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki,” beşerin Saadeti bu ikisiyledir. ”

   Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek.”

Bediüzzaman Said Nursi

 

Loading

No ResponsesTemmuz 2nd, 2023