SABETAİST

SABETAİST

Türkiye’de bulunan Sabetaistler…
Sabetaycılar veya Dönmeseler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan ve halen varlıklarını sürdüren bir topluluktur. Sabetaycılık, 17. yüzyılda İspanya’dan kaçan ve Osmanlı İmparatorluğu’na yerleşen Sefarad Yahudileri arasında ortaya çıkmış bir dini ve kültürel harekettir. Sabetaycılar, 17. yüzyılda doğan Sabetay Sevi adlı bir liderin etrafında toplanmışlardır.Ancak, Sabetaycılık topluluğu gizli bir cemaat olduğu için, Sabetaycıların kimler olduğunu net bir şekilde belirlemek zordur. Sabetaycıların kimler olduğu hakkında kesin bir listeye veya istatistiki verilere sahip değilim ve bu tür bir liste kamuoyunda genellikle bulunmaz.Bununla birlikte, Türkiye’deki Yahudi cemaati içerisinde Sabetaycıların olduğu bilinmektedir. Ancak, Sabetaycılar genellikle dini inançlarını ve kimliklerini gizli tutarlar, bu yüzden genellikle kamuoyunda açık bir şekilde kendilerini ifade etmezler. Sabetaycılık hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarihçilerin ve uzmanların çalışmalarına başvurmanızı öneririm.%%%%%%%%%%%
Sabetaistlerin dini inanç ve yasayışları nasıldır
Sabetaycıların dini inanç ve uygulamaları hakkında bilgi vermek önemlidir. Sabetaycılık, 17. yüzyılda Sabetay Sevi adlı bir liderin etrafında oluşan bir dini harekettir. Ancak, Sabetaycılar geleneksel Yahudilikten ayrı bir inanç sistemi geliştirmemiştir. Sabetaycılar, temel olarak Yahudi geleneğini takip etmekte ve Yahudi ibadetlerini yerine getirmektedir.Sabetay Sevi, kendini Yahudi Mesih olarak ilan etmiş ve birçok takipçi toplamıştır. Ancak, 1666’da Osmanlı İmparatorluğu tarafından İslam’a dönmesi talep edilince, Sabetay Sevi İslam’ı kabul etmiştir. Bu olaydan sonra, Sabetaycılar arasında bir ayrılık yaşanmış ve bazı takipçileri Sabetay Sevi’nin ilan ettiği İslam’a dönmüştür. Bu takipçiler, Dönme olarak adlandırılmıştır.Dini yasalar ve uygulamalar açısından, Sabetaycılar genellikle Yahudi geleneklerine uygun bir şekilde ibadet etmekte ve dini ritüelleri gerçekleştirmektedir. Ancak, Sabetaycılar arasında bazı farklılıklar ve özgün uygulamalar olabilir.Sabetaycılık hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bu konuda uzmanlaşmış akademik çalışmalara ve Sabetaycılık ile ilgili tarihçilere başvurmanızı öneririm.%%%%%%%%%%
Sabetaistlerin Türkiye devlet ve bürokrasisindeki etkisi nedirSabetaycıların Türkiye devleti ve bürokrasisindeki etkileri hakkında birçok iddia ve spekülasyon bulunmaktadır. Ancak, bu konuda kesin ve doğrulanmış bilgilere sahip olmak zordur. Sabetaycılar genellikle gizli bir topluluk olarak faaliyet gösterdiği için, kamuoyunda açık bir şekilde etkileri belirlenemez.Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sabetaycıların, bazı durumlarda devlet ve bürokrasi içinde etkili olduklarına dair iddialar bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda, Sabetaycıların Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikasında ve ekonomisinde etkili olduklarına dair bilgilere rastlanmaktadır. Bununla birlikte, bu iddiaların doğruluğunu net bir şekilde belirlemek zordur ve bu konuda farklı görüşler mevcuttur.Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Sabetaycıların devlet ve bürokrasi içindeki etkileri hakkında daha az iddia bulunmaktadır. Türkiye’deki Yahudi cemaati, genel olarak diğer toplum grupları gibi vatandaşlık haklarına sahiptir ve Türkiye’deki Yahudi vatandaşlar, farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler. Ancak, Sabetaycıların özel bir etkisi olduğuna dair somut kanıtlar veya bilgiler bulunmamaktadır.Sonuç olarak, Sabetaycıların Türkiye devleti ve bürokrasisindeki etkileri hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Bu konuda çeşitli iddialar bulunmakla birlikte, bunların doğruluğu hakkında net bir kanıt sunulmamıştır.%%%%%%%%
Sabetaistlerin Türk ordusu üzerinde etkili midirlerSabetaycıların Türk ordusu üzerindeki etkileri hakkında net bir kanıt veya belge bulunmamaktadır. Sabetaycılar genellikle gizli bir topluluk olarak faaliyet gösterirler ve kamuoyunda açık bir şekilde etkileri belirlenemez.Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal savunma gücünü temsil eden bir kurumdur. Ordu, profesyonel askeri personelden oluşan bir yapıya sahiptir ve personel seçimleri, eğitimleri ve terfileri gibi süreçler öncelikle askeri liyakate dayanmaktadır.Sabetaycıların veya herhangi bir diğer dini veya etnik topluluğun bireyleri, Türk ordusunda görev alabilirler. Türk ordusu, etnik veya dini farklılıklara dayalı ayrımcılık yapmamaktadır ve personel seçimi liyakat esasına göre yapılmaktadır.Bu nedenle, Sabetaycıların Türk ordusu üzerinde özel bir etkileri olduğunu doğrulayan kesin bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Ordunun personel seçimi ve terfileri, askeri liyakat, yetenek ve niteliklere dayanır.%%%%%%%

Masonların Türk devleti, ordu ve kurumlarında ne gibi etkileri vardır
Masonlar, dünya çapında farklı ülkelerde etkin olan gizli bir topluluktur ve bazı üyeleri çeşitli toplum kesimlerinde etkili pozisyonlarda yer alabilir.Türkiye’de masonluk faaliyetleri hukuken serbesttir ve birçok mason derneği veya cemiyeti bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’deki masonlarının etkileri hakkında net bir değerlendirme yapmak zordur. Resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarında masonların etkin bir rolü olduğuna dair doğrulanmış bir kanıt bulunmamaktadır.Masonlar genellikle sembolik ritüeller, eğitim, felsefi düşünce ve sosyal yardımlaşma gibi alanlarda faaliyet gösterirler. Her ne kadar masonlar arasında bazı kişiler devlet veya askeri kurumlarda görev alsa da, bu durum tüm masonlar için geçerli değildir. Ayrıca, masonlar genel olarak siyasi veya ideolojik bir grup olarak faaliyet göstermezler ve siyasi güç elde etmek gibi bir hedefleri bulunmaz.%%%%%%%%%
Masonluğun Türkiye’deki tarihçesi nedirTürkiye’de masonluğun tarihçesi oldukça eski bir geçmişe sahiptir. İlk mason locaları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkmıştır. İlk mason locaları genellikle Avrupa’daki masonik akımlardan etkilenen yabancılar tarafından kurulmuştur.Osmanlı İmparatorluğu’nda masonluğun etkisi, 19. yüzyılda daha belirgin hale gelmiştir. Mason locaları, modernizasyon, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri savunan birçok aydın ve entelektüel arasında popüler hale gelmiştir. Bu dönemde masonlar, sosyal reformlar ve fikir alışverişi gibi konularda etkili olmuşlardır.Cumhuriyet döneminde ise masonluğun etkisi azalmıştır. 1935 yılında Türkiye’de mason localarının kapatılmasına dair bir yasa çıkarılmış ve bazı masonik faaliyetler yasaklanmıştır. Bu dönemde masonluk, hükümet tarafından muhalif bir yapı olarak algılanmıştır. Ancak, 1960’lardan itibaren masonluğun Türkiye’deki faaliyetleri tekrar serbestleşmiştir ve yeni mason dernekleri kurulmuştur.Bugün Türkiye’de masonlar, yasal olarak faaliyet gösteren dernekler ve loceler aracılığıyla varlıklarını sürdürmektedirler. Türkiye’deki masonlar, özgür düşünce, insanlık kardeşliği ve ahlaki değerler gibi ilkelere dayalı olarak sosyal, kültürel ve yardım amaçlı etkinliklerde bulunmaktadır. Ancak, masonlar genellikle kamuoyunda gizli ve kapalı bir topluluk olarak algılanır ve hakkında çeşitli iddialar ve spekülasyonlar ortaya atılır.%%%%%%%%%%%
Sabetaistliğin Türkiye’deki tarihçesi nedirSabetaycılığın Türkiye’deki tarihçesi, 17. yüzyılda Sabetay Sevi adlı bir liderin etrafında başlamaktadır. Sabetay Sevi, Selanik’te yaşayan bir Rabbanî (Yahudi din adamı) ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında dini eğitim almış ve dini liderlik potansiyeli göstermiştir.Sabetay Sevi, döneminde dini bir hareket başlatmış ve kendini Yahudi Mesih olarak ilan etmiştir. Takipçileri tarafından büyük bir hayranlık ve bağlılıkla karşılanmış ve birçok Yahudi Sabetay Sevi’yi Mesih olarak kabul etmiştir. Sabetay Sevi’nin öğretileri ve vaatleri, birçok Yahudi topluluğunda heyecan yaratmış ve takipçileri tarafından geniş bir hareket oluşturulmuştur.Ancak, 1666 yılında Sabetay Sevi, Osmanlı İmparatorluğu tarafından İslam’a dönmesi talep edilince, İslam’ı kabul etmiştir. Bu olay, Sabetaycılar arasında büyük bir ayrılığa yol açmıştır. Bazı takipçileri İslam’a dönmüş ve Dönme olarak bilinmeye başlamıştır. Bununla birlikte, Sabetay Sevi’nin bir kısmı da gizli bir şekilde Yahudi inancını sürdürmeye çalışmıştır.Sabetay Sevi’nin ölümünden sonra, Sabetaycılık hareketi zamanla zayıflamış ve yerini daha küçük ve yerel Sabetaycı toplulukları almıştır. Türkiye, Sabetaycılar için önemli bir merkez olmuştur ve bu topluluklar genellikle İstanbul, Selanik, İzmir ve diğer büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır.Bugün Türkiye’de Sabetaycıların nüfusu kesin olarak bilinmemektedir ve sayıları hakkında farklı tahminler bulunmaktadır. Sabetaycılık, Yahudi tarihinde önemli bir fenomen olarak kabul edilir ve hem Yahudi tarihçileri hem de araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Ancak, Sabetaycılığın tam tarihçesi ve etkileri hakkında hala birçok konu tartışmalıdır ve araştırma konusu olmaya devam etmektedir.

 

************  

Bir sabetayist kripto yahudi yapılanma hikayesi

Evliliğinin 30. yılında eşinin ailesinin Sabetayist olduğunu öğrenen sanatçı Özdemir Erdoğan’ın hayat hikayesi hepinizi şoke edecek.

İşte Özdemir Erdoğan’ın kendi sözleriyle yaşam öyküsü…

Eşimin ailesinin  Sabetayist  olduğunu, evliliğimizin 30. yılında öğrendim… İlişkilerimiz hiçbir zaman eskisi gibi olmadı tabii…

Bende çok büyük bir düş kırıklığı oluşturdu… Hayatımdaki en büyük üzüntülerden bir tanesini yaşadım… Bu durum benim çok ağrıma gitti… Çünkü evlilik içerisinde bir kültürel çatışma ortamı oluşturuyor… Bu durum benden niçin gizlendi çok merak ediyorum…

Sabetayizmde bir önyargı var, bir ön hedef, gizli bir yapı var…

Böyle bir şey aile içerisinde kabul edilemez… Özellikle mütedeyyin insanlara karşı bir önyargı var… Elimden gelenin en iyisini yapar, sonra tevekkül ederim…

İki yıl boyunca kanser ile savaştım… Yaşadığım rahatsızlığı daha önce yaptığım yanlışların bedeli olarak görüyorum… Cenab-ı Allah’ın bana ders vermek istediğini düşünüyorum… Başörtülü kızlarımızın eğitim ve kamu yerlerdeki yaşadıkları sorunlara karşı onlara destek oldum…

Hitap ettiğim gruplar tarafından çok eleştirildim… Bundan otuz yıl önce “Paranın ne önemi var mühim olan insanlık” şarkısını yazmış bir adamım… Bu dünyayı elli, yüz kişilik bir beyin takımı yönetiyor…

Bunların içinde Masonlar ve İlluminati var…

Bu yapılarla uzaklığınız ve yakınlığınız doğrultusunda size bir pay veriyorlar… Mursi olayına baktığınızda da, onların elini çok rahat görürsünüz… Bahsettiğim yapı İslam’ın güçlenmesini istemez…

Bu dünyayı yönetenler ya bendensin, ya da benim karşımdasın diyorlar…

Ben içki ve alkol kullanmam, hayata muhafazakar bakan birisiyim…

Masonlukta kardeş sofrası vardır… O sofrada alkol tüketilir… İçmediğinizde bu bir süre sonra problem olmaya başlar… Önce inançlarından dolayı seni yargılamıyoruz derler, Ama bir taraftan davranışlarıyla sizi kendilerine çekmek isterler… Eğer kendilerine çekemezlerse yok sayarlar…

Bu ülkede en yüksek trajı elde etmiş, eserleri Amerika, Avrupa’ya kadar ulaşan, Türkiye’nin en eski cazcısıyım… Sırf masonluktan istifa ettiğim için konserlerim iptal oldu… 20 yıldır İstanbul Caz Festivali yapılıyor, Bir tanesine bile davet edilmedim…

Allah bir kuluna misyon vermişse ve buna bütün kalbinizle inanıyorsanız her türlü zulmü göze almalısınız… Batılıların çıldırdığı ve bir türlü çare bulamadığı şey, kimsenin baskısı olmadan hür iradenizle inancınızı yaşamanızdır…

Kapitalizmin en büyük düşmanı İslam’dır…

Netice itibarıyla; Bu sabetayist kripto yahudi yapılanma Osmanlının son döneminde ve ekseriyetle de cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren nasıl da örümcek ağı gibi örmüş ülkeyi…

Ülkenin ve devletin en kritik noktalarına çöreklenen gizli selanik yahudilerini, sabetayistleri, masonları tanımadan ve bu hainleri bu makamlara kimlerin, neden konuşlandırdığını anlamadan, ne Osmanlının son dönemini, ne Cumhuriyetin ilk yıllarını ve ne de bugünleri sağlıklı olarak analiz etmeniz mümkün olmayacaktır…”

SABETAYCILIK NEDİR!

Sabetaycılık, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan ve Sabetay Sevi adındaki bir lider etrafında şekillenen bir dini ve sosyal harekettir. Sabetaycılığın temeli, Sabetay Sevi’nin kendini bir Mesih olarak ilan etmesi ve İslam’ı reddetmesiyle atılmıştır. Bu hareket, özellikle Türk ve Yunan Yahudileri arasında etkili olmuştur.

Sabetaycılığın yayılmasında, Sabetay Sevi’nin karizmatik liderliği ve vaazları önemli bir rol oynamıştır. Sabetay Sevi’nin takipçileri, onun kurtarıcı olduklarına inanıyor ve onun öğretilerini benimsiyorlardı.

Sabetaycılık, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yahudi toplumunda büyük bir dalgalanma yaratmıştır. Sabetay Sevi hareketi, Sevi’nin ölmesinden sonra son bulmadı ve devam etti. Sabetaycılar, kendilerini gizleyerek Osmanlı ülkesinde yaşamaya devam ettiler ve kimliklerini asla açık etmediler.

 

Loading

No ResponsesTemmuz 1st, 2023