HAYAT FAALİYETTİR

HAYAT FAALİYETTİR

-Hayat;kâinattan süzülmüş bir hülasadır.
-Kâinatın özü ve özeti hayatta saklıdır.
-Hayat ile her şey bilinir ve anlaşılır.
-Hayat kâinatın ruhudur ve nurudur.
-Hayat,bir faaliyet ve harekettir.
-Hayatın olmaması,varlığın hakiki varlık seviyesine çıkamamasıdır.
-Hayatın en önemli yüzü,Allah-ın isimlerine bakması cihetidir.
-Hayat;Esma-i ilahiyeyi gösteren bir nur ve bir aynadır.
-Hayatı sevmek,hayatı veren Allah adına sevilir.
-Gerçek hayat,ahiret hayatıdır.
-Hayat,bedenden ziyade,ruhun hayatıdır.
-Hayat büyük bir nimettir.
-Hayat,ezeli değil ancak Allah-ın ebedi kılmasıyla ebede namzettir.
-Allah-ın hayatı,ezeli-ebedi ve vacib bir hayattır.
-Hayatın üç derecesi vardır:Adem-imkan-vücub.
-Adem;yok olup,varlığı söz konusu olmayan.
İmkan;Varlığı da yokluğu da mümkün ve imkan dairesinde iken,Allah-ın iradesiyle varlık ciheti ağır basmasıyla,vücuda çıkmasıdır.İnsan ve diğer varlıklar gibi…
Vücub;Yokluğu imkansız,varlığı kesin olan Vacib-ul Vücud yani varlığı kesin olan Allah.
-Hayatın hayatı ise imandır.İçinde iman olmayan hayat mezarı müteharriktir.. uyur gezerdir.ölü hayatlılardır..
-Fani olan hayat,iman ve amel-i salihle ebedileştirilir.
-Hayat kadar önemli olan,hayatın korunması ve korunması için alınacak tedbirlerdir.Kısasta hayat vardır,hakikatı,hayata hizmet içindir.
-“Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.”
-Bazen hayatların varlığı ve devamı,hayatın yokluğuna ve ölümüne bağlıdır.Tıpkı tohumun çürümesiyle bir çok hayatlara hayat kaynaklığı yapması ve insanın ölümüyle yeni bir hayata geçişi gibi…
-Hayatta terakki vardır.Hayat sürekli yükseliştedir.
-En büyük hayat,peygamber hayatıdır.
-Hayat faaliyetiyle aşamaları aşmaktadır.Anne karnındaki hayattan,dünya hayatı,kabir hayatı,ahiret hayatı gibi…
-Dünya hayatı ise Kur’an-ın ifadesiyle,bir oyun ve eğlenceden ibaretdir.
-İnsanlık yükseldikçe,hayatta yükselir.
-Bitkisel hayat-hayvani hayat-insani hayat..birbirini tamamlayan hayat mertebeleridir.
-Sözde hayattır.”Ve nefahtü fihi min ruhi”’O na ruhumdan üfledim.’
-Peygamber Efendimizin 14 asır önce söylemiş olduğu bir söz,bir çok ölmüş kalblere hala hayat olmaktadır.Hala canlılığını ve dirilticiliğini sürdürmektedir.
-“Sana hayatı veren hayy-ı kayyuma göre hayata bak.”
“Hayatı veren de ölümü veren de odur. geceyle gündüzü değiştirmekte ona mahsustur. Hayatı veren de odur ölümüde. “
“İnsan, yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir.
Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını sür’atle çalıştırıyor. Arz sefinesi de, sür’atle giderken ‘Temurru meres sahab’- “Bulutların geçişi gibi geçip gider.” -âyetini okuyor. Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyanın gayr-ı meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh, o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firâkın elemi, telâki lezzetinden ağırdır.”
“Mülk Allah’ındır; sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccânen zâil olur, gider.”

*Hayatımızı yaşayalım?
Ancak hayat yaşanmak içindir,harcanmak için değildir.Hayatı yaşarken,harcamayalım.
-Bütün alemi bir şahsiyette toplamak,Allah’ın kudretine zor değildir.
-Hayat bir fabrikadır.Bir çok hayatları içerisinde üretmektedir.
-“ hayatın bir kelime-i mektubedir, kalem-i kudretle yazılmış hikmet-nüma bir sözdür; görünüp ve işitilip, esma-i hüsnaya delalet eder.”
Hayatın bir kalemdir,sürekli yazıyor.
-İnsan bir gemiye benzerse,hayat onun hareketidir.Ruh onun kaptanıdır.Nefis onun kazan dairesidir.Akıl onun dümenidir,pusulasıdır.Beden onun iskeletidir. Deniz onun hayatıdır.
-“Hayat, kesrete bir vahdet verir, ibka eder; hayat gitse dağılır, fenaya gider.”
Hayat,hayattaki dağınıklıklara bir birlik verir,onlara maya olur,bir araya getirir.Tıpkı farklı özelliklerden oluşan insan vücuduna hayat girince,hepsi birbirini tamamlayıcı mahiyette bir birlik oluşturur ve bir-e hizmet eder, dağılmaktan kendini korur.
-Hayat kâinatın neticesi ve mahsulüdür.
MEHMET ÖZÇELİK
17-03-2010

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015