BAZI MEŞHUR OLAYLAR

BAZI MEŞHUR OLAYLAR

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR

-6212 :Hz.Âdem’in Yaratılışı.

-3974: Hz.Nuh Tufanı.

-3548:Mısır’ın ilk İmarı,oluşumu.

-2570:Hz.İbrahim’in Doğumu.

-2470:Hz.İsmail’in Sünnet Edilmesi.

-2317:Hz.Yakub Peygamberin Mısıra teşrifleri.

-2291:Mısırda yedi sene süren Kıtlık ve Pahalılık.

-2176:Fir’avunun Mısırda erkek çocuklarını öldürtmesi.

-2166:Lâtin Krallığının Teşekkülü.

-2165:Atina Krallığının Teşekkülü.

-2075:Hz.musa’nın Mısırdan Çıkışları.

-1638:Hz.Davud’un Suriye’de Padişahlığı.

-1598:Hz.Süleyman’ın Padişahlığı.

-1327:Roma şehrinin Yapımı.

-1155:Buht-un Nasr’ın Suriye ile Kudüs-ü Şerifi Tahribi.

-1110:İran Şahlığının Kiyaniyan tabakasına intikali.

-916:İskenderin Mısırı İranlılardan geri alışı.

-915:İskenderin İranı istilasıyla Dâran’ın öldürülüşü.

-638:Sasani tabakasının zuhuru.

-612:Mısırın Roma iltihakı.

-585:Hz.İsanın Doğumu.

-517:Romada Papa Tayini.

-484:Camın icadı.

-234:Ayasofyanın Yapımı.

-201:Su terazisinin icadı.

-163:Fransa krallığının teşekkülü.

-40:Tuy kalemi icadı.

-33:Leh krallığının teşekkülü.

-25:İskoçya krallığının teşekkülü.

-14:İngiltere krallığının teşekkülü.

-11:İspanya krallığının teşekkülü.

HİCRETTEN SONRAKİ OLAYLAR

-1:Bedir ğazası.

-10:Veda haccı.

-10:Mekke-i Mükerremenin fethi.

-10:Hayber kalesinin fethi.

-10:Hz.Ebubekrin hilafeti.

-13:Hz.Ömerin hilafeti.

-14.Basranın bina edilişi.

-14:şam’ın fethi.

-19:Kayseriyyenin fethi.

-20:Mısırın fethi.

-24:Hz. Osmanın hilafeti.

-27:Kıbrıs adasının fethi.

-35:Hz.Alinin hilafeti.

-36:Ehli İslam tarafından İstanbulun ilk muhasarası.

-49:Ğalatada Arab camiinin ilk binası.

-60:Kerbala vak’ası.

-75:İslam parasının basımı.

-80:imam-ı Âzamın doğumu.

-82:Sicilya adasıyla Mesina boğazının fethi.

-92:İslamın Endülüse varışı.

-95:Ğalatada Arab camiinin ikinci binası.

-120:Kağıt icadı.

-121:Arablar arasında Kimya ilminin yayılışı.

-150:İmam-ı Âzamın vefatı.

-183:Danimarka krallığının teşekkülü.

-362:Rusya devletinin teşekkülü.

-455:Macar krallığının teşekkülü.

-480:Abdulkadiri Geylaninin doğumu.

-516:Satın icadı.

-561:Abdulkadiri Geylaninin vefatı.

-604:İlk Mevlid-i Şerif okunması.

-604:Hz.Mevlananın Doğumu.

-672:Hz.mevlananın vefatı.

-676:Gözlük icadı.

-687:Gemi pusulası icadı.

-688:Devleti ebed müddet Osmanlının doğuşu.

-699:İstiklalin başlangıcı ve Hutbe-i Şerifenin okunuşu.

-726:Bursanın fethi ve Gazi Hüdavendigarın doğumu.

-728:Osmanlı hümayunun sikke basımı.

-728:Devlet-i Aliyyede Muvazzaf asker düzenlemesi.

-758:Şeyhzade Süleyman Paşanın denizden Rumeliye geçip Geliboluyu ve havalisini fetihleri.

-762:Top icadı.

-773:Edirnenin fethi.

-791:Hz.şah-ı Nakşibendinin vefatı.

-792:Hüdavendigar Gazi hazretlerinin Kosovada muzafferiyet ve şehadetleri.

-796:Selanik ve Yenişehirin fethi.

-797:Yıldırım Beyazıd Han hazretlerinin Niğbolu galibiyeti.

-798:Andalo hisarının inşası.

-798:bursada Camii Kebire temel atımı yapmaları.

-804:Timur Vak’ası.

-833:Bursada Emir Sultan hazretlerinin Vefatı.

-835:Yanya fethi.

-848:Sultan Murad Han hazretlerinin Varna galibiyeti.

-851:Tab’,baskı sanatının icadı.

-852:İkinci Kosova zaferi

-856:Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Rumeli hisarını bina etmeleri.

-857.Karadan gemileri götürmesiyle İstanbulu fethetmeleri.

-858:Eski sarayın binası.

-862:Amerikanın keşfi.

-868:Fatih camiinin tamamlanması.

-875:Yeni Sarayın tamamlanması.

-880:Mengili Giray Hanın Osmanlı devletine mutavaatı.

-892:Kemal Reisin donanma ile İspanyaya Çıkışı.

-903:İkinci Beyazıd Sultan Han camiinin binası.

-903:Ümid Burnu yolunun keşfi.

-920:Birinci Sultan Selimin meşhur Çaldıran olayı.

-922:Birinci Selimin Mısırı fethi.

-922:Emaneti Celile ile şerefyab olmaları.

-922:Ceb saati icadı.

-922:Haleb ve Şamın fethi.

-923:Dersaadette tersane binası,yapımı.

-935:Birinci Viyana muhasarası.

-937:Can Berd Ğazalinin vefatı.

-947:İmparator Karlosun hezimeti.

-961:Seydi Reisin Doğu Okyanusuna birinci seferi.

-965:Süleymaniye camiinin tamamlanması.

-979:Kılıç Ali paşanın Kaptan-ı Derya,Deniz Kuvvetleri komutanı tayini.

-978:Takıyyüddin gözlemevinin inşası ve onda birlik sayı hesab usulü.

-985:Endülüsün tahliyesi.

-1005:Sultan 3.Muhammed Hanın Ağrı kalesini fethi ve galebesi.

-1012:İslam memleketlerinde tütün kullanımı.

-1050:Enfiyenin İstanbulda kullanımı.

-1051:Avrupada gazete icadı.

-1094:İkinci Viyana muhasarası.

-1116:Büyük Petronun Rusyaya düzen koyması.

-1135:Üsküdarda Matbaanın tesisi.

-1167:Çiçek aşısı icadı.

-1199:Balon icadı.

-1206:Telğraf icadı.

-1213:3.Sultan Selimin Mısırı Mısırı fethi ve kurtarması.(Selimi Salis oldu mülkü Mısra Fatihi sani)

-1215:Taş Basması icadı.

-1222:Vapur icadı.

-1222:İkinci Sultan Mahmud Hanın Haremeyni Muhteremeyni Vehhabilerden tahliye himmeti.

-1233:Avrupa umumi sulh anlaşması.

-1240:Tren icadı.

-1241:Vak’a-i Hayriye ve Asakiri Nizamiyenin tesisi.

-1242:Dersaadette Tıb mektebinin tesisi.

-1253Eski köprünün inşası.

-1254:Karantina düzeninin konulması.

-1255:Tanizmatı Hayriye.

-1259:Sultan AbdulMecid Hanın Madeni para ve akçenin doğru ayarla basımına gösterdikleri himmet.

-1265:Ayasofya camiini imarı.

-1269:Hırka-i Saadet dairesini yeniden inşaya muvaffakiyetleri.

-1277:Mukaddes harem-i Saadetin yapımına muvaffakiyetleri.

-1277:Bursa Camii Kebirini yenilemeleri.

-1278:Torpil’in icadı.

-1281:Vilayet teşkilinin başlangıcı.

-1281:Purusyalıların Avusturya ile Saduh muharebesi.

-1283:Umumi menfaat için sandıkları tesisi.

-1283:İğneli tüfenk icadı.

-1286:Süveyş kanalının açılması.

-1287:Purusya ve Fransa devletlerinin muharebesi.

-1287:Almanya imparatorluğunun ilanı.

-1287:İtalya devletinin Romayı istilası.

-1288:Dersaadette Tramvay ihdası.

-1289:Tütünün inhisar altına alınıp kısıtlanması.

-1289:Tersane-i Âmirede Yüzen Havuz kullanımı.

-1290:Galatada tünel açımı.

-1290:İzmir demir yolunun inşası.

-1293:Kanuni Esasinin vaz’ı,konulması.

-1293:Son Rusya muharebesi.

-1295:Berlin kongresi.

-1296:Resmi Vesika sicillerinin tutumunun tesisi.

-1297:Dersaadette müzenin resmi açılışı.

-1312:Dersaadet rıhtımlarının temel atımı.

-1313:Dersaadette Dar-ul Acezenin resmi açılışı.

-1315:Devlet-i Âliyyenin Yunan ile meydana gelen savaşı ve zaferi.

-1316:Hamidiye Çocuk hastahanesinin resmi açılışı.

-1318:Hicaz Telgraf hattının resmi açılışı.

-1318:Hicaz demir yolunun temel atımı.

Mehmet ÖZÇELİK

28-11-2004

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015