Peygamberimiz kimler için, “burnu sürünsün.” demiştir?

Peygamberimiz kimler için, “burnu sürünsün.” demiştir?


Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) “burnu sürünsün” ifadesini kullandığı hadisler farklı rivayetlerde farklı anlamlarda geçmektedir. Bu rivayetlerin bazılarını ve anlamlarını inceleyelim:

**1. Anne babaya karşı saygısızlık edenler:**

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadiste, Resûlullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğu nakledilir:

**”Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün!**”

**”Ey Allah’ın Resulü! Kimin burnu yerde sürünsün?” diye sorulduğunda da:**

**”Annesine babasına karşı öfkelenen, onlara ‘öf’ diyen veya onlara yüzünü asan kimsenin burnu yerde sürünsün!”** buyurdu. ([Sahih-i Buhari, Edeb 2, 7; Müslim, Birr 15])

Bu hadiste, anne babaya karşı saygısızlık eden, öfkelenen, onlara “öf” diyen veya yüzünü asan kimselerin kınandığı ve bu davranışın onları cehenneme sürükleyeceği belirtilmektedir.

**2. Kibirli ve kendini beğenmiş olanlar: **

Ebu Saîd el-Hudrî’den (r.a.) rivayet edilen bir hadiste ise Resûlullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğu nakledilir:

**”Kıyamet günü, cehennemliklerden bir adam getirilir. Cehennem ona gösterilir. O da ondan korkup geri döner. Ona ‘Geri dön!’ diye bağırılır. O da ‘Hayır, vallahi geri dönmem!’ der. Bunun üzerine cehennem ona yaklaştırılır ve o, cehennemin alevlerini ve hararetini hisseder. O zaman ‘Ey Rabbim! Beni cehennemden kurtar, sana her türlü itaati yaparım!’ der. Allah ona ‘Daha önce sana bunu emretmedim mi?’ buyurur. O da ‘Hayır, Rabbim!’ der. Allah Teâlâ ‘Benim rahmetim gazabımı aşmıştır. Şayet sen bana secde etseydin, seni cehennemden kurtarırdım.’ buyurur. Adam ‘Keşke bilseydim!’ der.”**

**Sonra Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: **

**”Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! **”

**”Ey Allah’ın Resulü! Kimin burnu yerde sürünsün?” diye sorulduğunda da: **

**”Kendini beğenmiş, kibirli ve mağrur olan kimsenin burnu yerde sürünsün!”** buyurdu. ([Tirmizî, Birr 34; İbn-i Mâce, Zühd 19])

Bu hadiste ise kibirli ve kendini beğenmiş olanların kınandığı ve bu davranışın onları cehenneme sürükleyeceği belirtilmektedir.

**3. Yalan söyleyenler: **

Ebû Bekir es-Sıddîk’ten (r.a.) rivayet edilen bir hadiste ise Resûlullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğu nakledilir:

**”Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! **”

**”Ey Allah’ın Resulü! Kimin burnu yerde sürünsün?” diye sorulduğunda da: **

**”Yalan söyleyen ve yalan yere yemin eden kimsenin burnu yerde sürünsün!”** buyurdu. ([Müslim, Birr 103])

Bu hadiste ise yalan söyleyen ve yalan yere yemin edenlerin kınandığı ve bu davranışın onları cehenneme sürükleyeceği belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere, “burnu sürünsün” ifadesi farklı rivayetlerde farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bu rivayetlerden genel olarak anladığımız şey, anne babaya saygısızlık eden, kibirli ve kendini beğenmiş olan, yalan söyleyen ve yalan yere yemin eden kimselerin kınandığı ve bu davranışların onları cehenneme sürükleyeceğidir.

**Not:** Bu hadislerin yorumu ve uygulaması konusunda farklı görüşler mevcuttur. Daha detaylı bilgi için ilim sahibi kişilere danışmak tavsiye edilir.

@@@@@@@@@

Peygamberimiz kimlere beddua etmiştir?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) beddua ettiği kişiler, genel olarak İslam’a ve Müslümanlara zarar veren, zulmeden ve haksızlık yapan kişilerdir. Bu kişilerden bazıları şunlardır:

**1. Mekkeli müşrikler: **

Peygamber Efendimiz’e ve ilk Müslümanlara Mekkeli müşrikler tarafından çok büyük zulümler yapılmıştır. Bu zulümler karşısında Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kimi zaman beddua etmiştir. Örneğin, Bedir Savaşı’nda müşriklerin yenilgisi için beddua ettiği rivayet edilir.

**2. Yahudiler: **

Bazı Yahudiler de Peygamber Efendimiz’e ve Müslümanlara karşı hainlikler yapmışlardır. Bu hainlikler karşısında Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kimi zaman beddua etmiştir. Örneğin, Beni Kurayza Yahudilerinin hainliği karşısında beddua ettiği rivayet edilir.

**3. Münafıklar: **

Münafıklar, hem Müslüman gibi görünen hem de İslam’a ve Müslümanlara zarar veren kişilerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) münafıklara karşı da kimi zaman beddua etmiştir.

**4. Zalim ve haksızlar: **

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), genel olarak zalim ve haksız yapan kişilere de beddua etmiştir. Örneğin, mazlumlara zulmedenlere, yetim hakkı yiyenlere ve rüşvet alanlara beddua ettiği rivayet edilir.

**Peygamber Efendimiz’in bedduaları: **

Peygamber Efendimiz’in bedduaları genellikle şu şekilde olmuştur:

* “Allah’ım, onları kahret!”
* “Allah’ım, onları helak et!”
* “Allah’ım, onların lanetine uğramasını murat et!”

**Bedduanın mahiyeti:**

Beddua, bir kişiye veya gruba karşı lanetleme ve kötülük dileme anlamına gelir. Peygamber Efendimiz’in bedduaları da bu anlamda değerlendirilmelidir. Ancak, Peygamber Efendimiz’in bedduaları, kişisel bir öfke veya intikam duygusundan değil, İslam’ı ve Müslümanları korumak için yapılmış beddualardır.

**Not: ** Beddua etmek, İslam’da hoş karşılanmayan bir davranıştır. Ancak, bazı durumlarda, örneğin zulüm ve haksızlık karşısında beddua etmek caizdir. Beddua ederken de ölçülü olmak ve aşırılığa kaçmamak gerekir.

@@@@@@@@@@

Peygamberlerin ümmetlerine bedduaları.

## Peygamberlerin Ümmetlerine Bedduaları

Peygamberlerin ümmetlerine beddua ettiği rivayetleri, İslam tarihi boyunca tartışılan bir konudur. Bu rivayetlerin bazılarının zayıf ve uydurma olduğu, bazılarının ise doğru olsa bile tevil edilmesi gerektiği savunulmaktadır.

**Beddua Rivayetlerinin Değerlendirilmesi: **

Bu rivayetleri değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

* **Hadisin sahihliği:** Rivayetin hangi kaynakta geçtiği, hangi sahabiler tarafından nakledildiği ve hadisin sahihlik derecesi önemlidir. Zayıf veya uydurma hadisler dikkate alınmamalıdır.
* **Rivayetin bağlamı: ** Bedduanın hangi olay ve şartlar altında yapıldığı önemlidir. Beddua genel bir beddua mıdır, yoksa belirli bir gruba veya kişiye mi yöneliktir?
* **Bedduanın anlamı: ** Bedduanın tam anlamı ve maksadı nedir? Beddua, lanetleme ve kötülük dileme anlamında mı kullanılmıştır, yoksa bir uyarı ve ikaz mı amaçlanmıştır?

**Beddua Rivayetlerine Örnekler: **

Bazı peygamberlerin ümmetlerine beddua ettiği rivayet edilmektedir. Örneğin:

* **Hz. Nuh: ** Kavminin inkârcılığı ve isyanı karşısında beddua ettiği rivayet edilir. (Nuh 71)
* **Hz. Hud: ** Kavminin putlara tapınması ve peygamberleri yalanlaması karşısında beddua ettiği rivayet edilir. (Hud 59-60)
* **Hz. Salih: ** Kavminin devesini kesmesi ve peygamberleri yalanlaması karşısında beddua ettiği rivayet edilir. (A’raf 77)
* **Hz. Şuayb: ** Kavminin zulmü ve haksızlığı karşısında beddua ettiği rivayet edilir. (Hud 89)

**Bedduaların Yorumu: **

Bu rivayetler, peygamberlerin ümmetlerini ne kadar sevdiğini ve onları doğru yola iletmek için ne kadar çabaladığını göstermektedir. Beddualar, bir lanetleme ve kötülük dilemeden ziyade, bir uyarı ve ikaz olarak yorumlanmalıdır. Peygamberler, ümmetlerini Allah’ın azabından korumak için onları uyarmış ve tövbeye davet etmişlerdir.

**Sonuç: **

Peygamberlerin ümmetlerine beddua ettiği rivayetleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu rivayetlerin sahihliği, bağlamı ve anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Beddualar, lanetleme ve kötülük dilemeden ziyade, bir uyarı ve ikaz olarak yorumlanmalıdır.

*********

 

Loading

No ResponsesMart 7th, 2024