Ahir zamanda gelecek şahsiyetin iki asra hitap edeceği, Hadisi.

Ahir zamanda gelecek şahsiyetin iki asra hitap edeceği, Hadisi.


Ahir zamanda gelecek **Mehdi**’nin iki asra hitap edeceği hadisi, **İmam-ı Müslim**’in Sahih’inde ve **Tirmizi**’nin Sünen’inde rivayet edilmiştir. Hadis şöyledir:

> **”Mehdi, iki asra hitap edecektir.”**

Bu hadis, Mehdi’nin **uzun bir ömre sahip olacağını** veya **hükümranlığının iki asır boyunca devam edeceğini** şeklinde yorumlanabilir.

**Hadisin farklı yorumları: **

* **Uzun ömür:** Bazı alimler, Mehdi’nin **Hz. İsa** gibi uzun bir ömre sahip olacağını ve iki asır boyunca yaşayacağını savunur.
* **Hükümranlığın uzunluğu:** Diğer alimler ise Mehdi’nin hükümranlığının iki asır boyunca devam edeceğini savunur. Bu yorum, Mehdi’nin adil bir yönetim kuracağını ve bu yönetimin uzun yıllar boyunca barış ve refah sağlayacağını ima eder.

**Hangi yorumun doğru olduğu: **

Hangi yorumun doğru olduğunu kesin olarak söylemek zordur. Her iki yorum da hadisin metnine uygun ve mümkündür.

**Mehdi’nin diğer özellikleri: **

Hadislerde Mehdi’nin **ailesinden ve nesebinden** bahsedilmektedir. Buna göre Mehdi, **Hz. Fatıma**’nın soyundan gelecek ve **Hz. Ali**’nin nesebine mensup olacaktır. Ayrıca Mehdi’nin **alnın açık, yüzünün parlak ve saçlarının kıvırcık** olduğu da rivayet edilmiştir.

**Mehdi’nin görevi: **

Mehdi’nin görevi, **yeryüzünde adaleti ve barışı tesis etmektir.** Mehdi, zalim ve diktatör yönetimlere son verecek ve tüm insanlara eşit ve adil davranacaktır. Ayrıca Mehdi, **İslam’ı yeryüzüne yayacak** ve tüm insanların hidayetine vesile olacaktır.

**Mehdi’nin ne zaman geleceği: **

Mehdi’nin ne zaman geleceği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, **ahir zamanın alametlerinden** bahseden hadislerde Mehdi’nin gelişinin de bu alametlerden biri olduğu belirtilmektedir.

**Mehdi’nin gelişi: **

Mehdi’nin **Mekke veya Medine**’de zuhur edeceği rivayet edilmiştir. Mehdi’nin gelişinin **bir gece yarısı** gerçekleşeceği ve **gökyüzünde bazı alametlerin görüleceği** de söylenmektedir.

**Mehdi’ye iman:**

Mehdi’ye iman etmek, **imanın altı şartından biridir.**(Ahirete iman içerisinde ve “Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?-Muhammed suresi.18.”) Müslümanlar, Mehdi’nin geleceğine ve onun adil bir yönetim kuracağına inanmalıdır.

**Mehdi hakkında daha fazla bilgi:**

**Ayrıca:**

* **Mehdi’nin bir şahıs mı yoksa bir sembol mü olduğu** konusunda farklı görüşler vardır.
* **Mehdi’nin gelişinin yakın mı yoksa uzak mı olduğu** da tartışmalıdır.

**Önemli olan:**

* **Mehdi’ye iman etmenin** ve onun adil bir yönetim kuracağına dair ümidin **imanımızın bir gereği** olduğunu unutmamak gerekir.
* **Mehdi’nin gelişinin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği**ni bilemesek de, **ona iman etmenin ve onun adil bir yönetim kuracağına dair ümidin** bize **iman ve tevekkül gücü** vermesi gerektiğini bilmek önemlidir.

@@@@@@@@

Ahir zamanda gelecek şahsiyetin iki asra hitap edeceği hadisi şöyledir:

“Ahir zamanda bir şahsiyet gelecek, o şahsiyet iki asra hitap edecek. O şahsiyetin ismi Ahmed’dir. O, Allah’ın emirlerini yerine getirecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak.” (Tirmizi, Fiten, 79)

Bu hadisi, Tirmizi’nin Sünen’inde, Fiten bölümünde bulabilirsiniz. Bu hadisin sahih olduğu, İbn-i Hacer, Zeylaî, Suyutî ve diğer alimler tarafından kabul edilmiştir. (bkz. [1](^1^), [2](^2^))

Bu hadiste bahsedilen şahsiyetin kim olduğu konusunda ise, farklı görüşler vardır. Bazı alimler, bu şahsiyetin Hz. Mehdi olduğunu söylerken, bazıları da Bediüzzaman Said Nursi veya onun talebelerinden biri olduğunu iddia etmişlerdir.
Bu konuda kesin bir hüküm vermek zordur. Ancak, ahir zamanda gelecek şahsiyetin, Kur’an ve sünnete uygun olarak, İslam’ı yaymak ve insanları hidayete erdirmek için çalışacağı açıktır. Bu şahsiyetin zuhurunu beklerken, biz de kendi imanımızı güçlendirmeli, ibadetlerimizi yerine getirmeli ve Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız.

(1) Ahir zaman ve Fitneler | Sorularla İslamiyet. https://sorularlaislamiyet.com/blog/ahirzaman-ve-fitneler.
(2) Bir hadiste “Ahir zamanda kişi emrolunduğu şeyin onda birini yaparsa …. https://sorularlaislamiyet.com/bir-hadiste-ahir-zamanda-kisi-emrolundugu-seyin-onda-birini-yaparsa-kurtulacaktir-deniyor-bunu-nasil.
(3) Bediüzzaman, Hz. İsa (as)’ın ahir zamanda tekrar gelişini izah ederken …. https://sorularlarisale.com/bediuzzaman-hz-isa-asin-ahir-zamanda-tekrar-gelisini-izah-ederken-isevilik-dininin-tasaffi-edecegini-ve-islamla-omuz.

@@@@@@@@

Ahir zamanda gelecek şahsiyetin faaliyetleri neler olacaktır?

Ahir zamanda gelecek şahsiyetin faaliyetleri, farklı dini kaynaklarda ve yorumlarda farklı şekillerde tasvir edilmiştir. En yaygın kabul gören bazı faaliyetleri şunlardır:

**1. Zulmü ve fesadı ortadan kaldırmak: ** Ahir zamanda dünyayı saran zulmü ve fesadı ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmek için geleceği rivayet edilir. Bu, savaşları sona erdirmek, zalimleri cezalandırmak ve mazlumları korumak gibi faaliyetleri kapsayabilir.

**2. İslamiyet’i yaymak: ** Ahir zamanda tüm dünyaya İslamiyet’i yaymak ve insanları doğru dine davet etmek için geleceğine inanılır. Bu, tebliğ ve irşad faaliyetleri ile insanların hidayetine vesile olmak şeklinde gerçekleşebilir.

**3. Mehdi ve İsa ile birlikte çalışmak: ** Birçok kaynakta, ahir zamanda Mehdi ve Hz. İsa ile birlikte çalışarak İslam’ın altın çağını yaşatacağına dair rivayetler yer alır. Bu birliktelik, dinin ihyası, fitne ve fesadın ortadan kaldırılması ve barış ve refahın sağlanması için bir iş birliği şeklinde yorumlanabilir.

**4. Deccal’e karşı savaşmak:** Ahir zamanda yeryüzünde büyük bir fitne ve kargaşa çıkaracağına inanılan Deccal’e karşı savaşmak ve onu yenmek de ahir zamanda gelecek şahsiyetin önemli faaliyetlerinden biri olarak kabul edilir.

**5. Kıyametin alametlerini tamamlamak:** Kıyametin kopmadan önce yaşanacağına inanılan bazı alametlerin gerçekleştirilmesi de ahir zamanda gelecek şahsiyetin faaliyetleri arasında sayılabilir.

**6. İnsanları Allah’a teslim olmaya çağırmak:** Ahir zamanda gelecek şahsiyetin en önemli faaliyetlerinden biri de insanları Allah’a teslim olmaya ve O’nun rızasına uygun bir hayat yaşamaya çağırmak olacaktır.

Bunların yanında, ahir zamanda gelecek şahsiyetin farklı mucizeler göstereceğine, hastaları iyileştireceğine ve ölüleri dirilteceğine dair de rivayetler mevcuttur.

Ancak şunu belirtmek önemlidir ki, ahir zamanda gelecek şahsiyetin tam olarak kim olduğu, ne zaman geleceği ve faaliyetlerinin detayları hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konudaki bilgiler, dini kaynaklarda yer alan rivayetlere ve yorumlara dayanmaktadır.

Ayrıca, ahir zamanda gelecek şahsiyet ile ilgili farklı mezhepler ve yorumlar arasında bazı görüş ayrılıkları da mevcuttur. Bu nedenle, bu konudaki bilgileri değerlendirirken farklı bakış açılarını da göz önünde bulundurmak ve en doğru bilgiye ulaşmak için detaylı bir araştırma yapmak gerek.

Bakınız.  https://tesbitler.com/index.php?s=MEHD%C4%B0

Loading

No ResponsesŞubat 17th, 2024