İSRAİLOĞULLARINA HİTAP

“Biz kitapta İsrail oğullarına şu hükmü de bildirdik: ‘Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açık zorbalıklar yapacaksınız. Onlardan birincisinin vâdesi geldiğinde, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırırlar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdür.” (İsra Suresi, 17/4-5).ayetler tefsirlerde nasıl yorumlanmaktadır


Bu ayetler İsra Suresi’nin 4-5. ayetleridir ve tefsirlerde farklı yorumlar alabilecek kompleks bir konuyu işaret eder. İşte bu ayetlerin genelde nasıl yorumlandığına dair bazı görüşler:

1. **Tarihsel Yorumlar**: Bu ayetler, tarih boyunca Yahudilerin toplumda iki kez fesat çıkaracakları ve bunun sonucunda da birinci kez Babil sürgünü, ikinci kez ise Romalılar tarafından cezalandırılacakları şeklinde yorumlanmıştır. İlk fesat dönemi, Babillilerin Kudüs’ü ele geçirip Babil sürgününün gerçekleştiği döneme işaret ederken, ikinci fesat dönemi Romalıların Kudüs’ü işgal etmesi ve Yahudilere yönelik baskılara işaret edebilir.

2. **Genel Toplumsal Düzensizlikler**: Bazı yorumcular ise bu ayetleri, Yahudilerin toplumsal düzeni bozan davranışları temsil eden genel bir ifade olarak yorumlarlar. Bu bakış açısına göre, Yahudilerin toplumda fesat çıkarıcı veya zorba davranışlar sergileyebileceği ve bu tür davranışların sonucunda cezalandırılacakları vurgulanır.

3. **Simgesel ve Ahirete Yönelik Yorumlar**: Bazı tefsirlerde ise bu ayetler, Yahudilerin sadece tarihsel olaylarla sınırlı olmayan, insanlık tarihindeki çeşitli dönemlerde meydana gelebilecek fesat ve zorba davranışlarına işaret ettiği yorumlanır. Aynı zamanda, bu ayetlerin ahiret yönü de düşünülerek, insanların dünyada yaptıklarının karşılığını hesap gününde alacaklarına dair bir hatırlatma olarak görülebilir.

Yukarıdaki yorumlar, farklı tefsir geleneği ve alimlerin görüşlerine dayanır. Hangi yorumun kabul edildiği, kişisel inançlar ve tefsirsel tercihlere bağlı olarak değişebilir. Detaylı bir anlayış için dinî otoritelerin veya alanında uzmanlaşmış alimlerin görüşlerine başvurmanız tavsiye edilir.

Bak. https://sorularlaislamiyet.com/isra-suresi-4-7-ayetlerinde-israil-ogullarinin-yahudilerin-iki-defa-kargas-cikaracaklari-ve

*******

Bu ayetlerin tefsiri hakkında farklı görüşler vardır. Bazı tefsirciler, bu ayetlerin İsrailoğulları’nın Bâbil ve Roma tarafından iki defa yıkılmalarını ve sürgün edilmelerini haber verdiğini söylerler. Bu görüşe göre, bu ayetler geçmişte gerçekleşmiş bir olayı anlatmaktadır. Bu görüşü savunan tefsirciler arasında Taberî1, Kurtubî2, İbn Kesîr3 ve Elmalılı Hamdi Yazır gibi isimler vardır.

Diğer bir görüşe göre, bu ayetler gelecekte gerçekleşecek bir olayı haber vermektedir. Bu görüşe göre, bu ayetler İsrailoğulları’nın son peygamber Hz. Muhammed’i (s.a.v.) inkâr etmeleri ve ona karşı düşmanlık göstermeleri sebebiyle iki defa cezalandırılacaklarını bildirmektedir. Bu cezalandırmaların ilki Hz. Ömer zamanında Kudüs’ün fethedilmesi, ikincisi ise kıyamet yaklaştığında Mehdi ve İsa (a.s.) tarafından gerçekleştirilecektir. Bu görüşü savunan tefsirciler arasında Râzî, Zemahşerî, Fahreddin er-Râzî ve Seyyid Kutub gibi isimler vardır.

Her iki görüş de Kur’an’ın lafzına ve tarihi kaynaklara dayanmaktadır. Hangi görüşün daha doğru olduğu konusunda kesin bir hüküm vermek zordur. Ancak her iki görüş de İsrailoğulları’nın Allah’ın emirlerine karşı geldikleri ve peygamberlere zulmettikleri için ilâhî azaba uğradıklarını veya uğrayacaklarını ortaya koymaktadır. Bu da bizlere Allah’ın adaletinin ve hikmetinin bir örneği olarak sunulmaktadır.

#####₺₺

Başka hangi ayetlerde İsrailoğulları hakkında bahsediliyor?

İsrailoğulları hakkında Kur’an’da pek çok ayet vardır. Bu ayetler onların Allah’ın seçkin kulları olduğunu, peygamberler gönderildiğini, nimetler verildiğini, ancak onların çoğunun nankörlük ve isyan ettiğini, peygamberlere karşı geldiğini, yahudilik ve hristiyanlık gibi sapkın dinlere girdiğini, Allah’ın emirlerini bozduğunu ve değiştirdiğini, bazılarının da hidayete erdiğini anlatmaktadır. İsrailoğulları ile ilgili bazı ayetler şunlardır:

Bakara Suresi, 40. ayet: Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın, ki Ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca Benden korkun.1
Bakara Suresi, 47. ayet: Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.1
Bakara Suresi, 83. ayet: Hani İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.1
Bakara Suresi, 122. ayet: Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere muhakkak üstün kıldığımı hatırlayın.1
Bakara Suresi, 211. ayet: İsrailoğulları’na sor, onlara nice açık ayet (ler) verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah’ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır.1
Bakara Suresi, 246. ayet: Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın önde gelenlerini görmedin mi? Hani, peygamberlerinden birine: “Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım” demişlerdi, O: “Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız?” demişti. “Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan (uzaklaştırıldık.)” demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı (öngörüldüğü) zaman, az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.1
Al-i İmran Suresi, 49. ayet: İsrailoğulları’na elçi kılacak. (O, İsrailoğulları’na şöyle diyecek:) “Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır.”1
Al-i İmran Suresi, 93. ayet: Tevrat indirilmeden evvel, İsrail’in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğulları’na bütün yiyecekler helal idi. De ki: “Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat’ı getirin de onu okuyun”.1
Maide Suresi, 12. ayet: Andolsun, Allah İsrailoğulları’ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan on iki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: “Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah’a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır.”1
Maide Suresi, 32. ayet: Bu nedenle, İsrailoğulları’na şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur.1
Araf Suresi, 138. ayet: İsrailoğulları’nı denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa’ya dediler ki: “Ey Musa, onların ilahları (var; onlarınki) gibi, sen de bize bir ilah yap.” O: “Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz” dedi.2
Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, İsrailoğulları Allah’ın pek çok nimetine mazhar olmuşlar, ancak bunun karşılığında Allah’a itaat etmek yerine isyan etmişlerdir. Bu yüzden Allah onlara hem dünyada hem de ahirette azap edecektir. Ancak aralarında iman eden ve salih amel işleyenler de vardır ki onlar da Allah’ın rahmetine nail olacaklardır.

@@@@@@

İsrailoğulları’nın tarihi hakkında bilgi verir misiniz?

İsrailoğullarının tarihi, çok uzun ve karmaşık bir konudur. İsrailoğulları, İbrahim’in torunu olan Yakup’un 12 oğlundan türeyen bir kavimdir. Yakup, Tanrı tarafından İsrail adını almıştır. İsrailoğulları, Mısır’da kölelikten kurtulduktan sonra, Musa önderliğinde Kenan topraklarına göç etmişlerdir. Burada kabileler halinde yaşamışlar, peygamberler gönderilmiş, krallıklar kurulmuş ve yıkılmıştır. İsrailoğulları, hem kendi içlerinde hem de dış düşmanlarla savaşmış, sürgün ve esaret yaşamış, farklı dinlere ve kültürlere maruz kalmıştır. Ancak aralarında iman eden ve salih amel işleyenler de olmuştur. İsrailoğullarının tarihi, hem Kur’an’da hem de Tevrat’ta anlatılmaktadır. Ayrıca tarihi kaynaklar ve arkeolojik bulgular da bu konuda bize bilgi vermektedir.

İsrailoğullarının tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size şu kaynakları tavsiye ederim:

İsrailoğulları – İsrailoğullarının kökeni, kabileleri, krallıkları ve dinleri hakkında genel bir bilgi vermektedir.
İsrail tarihi – Bu kaynak, antik İsrail’den modern İsrail’e kadar olan süreçte yaşanan olayları, savaşları, barışları ve siyasi gelişmeleri anlatmaktadır.
İsrailoğullarının Tarihi: Çöllerden Vaat Edilmiş Topraklara – UNGO: Bu kaynak, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışından Kudüs’ün fethine kadar olan dönemi detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

#####₺

İsrailoğulları’nın dinleri hakkında bilgi verir misiniz?

İsrailoğullarının dinleri hakkında bilgi vermek için, web arama sonuçlarını kullanacağım. İsrailoğulları, Hz. İbrahim’in torunu olan Yakup’un 12 oğlundan türeyen bir kavimdir. Yakup, Allah tarafından İsrail adını almıştır. İsrailoğulları, Mısır’da kölelikten kurtulduktan sonra, Hz. Musa önderliğinde Kenan topraklarına göç etmişlerdir. Burada kabileler halinde yaşamışlar, peygamberler gönderilmiş, krallıklar kurulmuş ve yıkılmıştır. İsrailoğulları, hem kendi içlerinde hem de dış düşmanlarla savaşmış, sürgün ve esaret yaşamış, farklı dinlere ve kültürlere maruz kalmıştır.

İsrailoğullarının dinleri, zaman içinde değişiklik göstermiştir. Başlangıçta, Hz. İbrahim’in tevhid inancına sahip olan İsrailoğulları, daha sonra Kenan topraklarında etkilendikleri putperestlik ve şirk eğilimleri göstermişlerdir. Bu yüzden Allah onlara peygamberler göndererek onları doğru yola çağırmıştır. Hz. Musa ile birlikte Tevrat’ı indiren Allah, onlara birçok nimet vermiş ve onlardan kendisine ibadet etmelerini istemiştir. Ancak İsrailoğulları, çoğu zaman Allah’ın emirlerine karşı gelmiş, peygamberlere zulmetmiş, Tevrat’ı bozmuş ve değiştirmişlerdir.

İsrailoğullarının tarihi boyunca farklı mezhep ve gruplar ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Sadukiler: Kudüs Tapınağı’nın baş rahiplerinden Saduk’un takipçileri olan bu grup, Tevrat’ın yazılı metninden başka hiçbir kaynağı kabul etmeyen, melekleri, ruhları ve ahireti inkar eden bir mezhepti.
Ferisiler: Tevrat’ın yanında sözlü gelenekleri de kabul eden, melekleri, ruhları ve ahireti tasdik eden bir mezhepti. Hz. İsa zamanında en etkili gruplardan biriydi.
Eseniler: Kenan topraklarının çeşitli yerlerinde yaşayan, kendilerini dünyadan soyutlayan, sade ve zahit bir hayat süren bir tarikattı. Ölü Deniz Yazmaları’nın sahipleri oldukları düşünülmektedir.
Zelotlar: Roma işgaline karşı direnen, silahlı mücadele veren radikal bir grup idi. Hz. İsa’nın havarilerinden Yahuda İskariot’un bu gruba mensup olduğu iddia edilmektedir.
Hristiyanlık: Hz. İsa’nın peygamberliğine inanan ve onu Mesih olarak kabul eden bir din idi. Hz. İsa’nın havarileri tarafından yayılmaya başlanan bu din, daha sonra Yahudilikten ayrılarak farklı mezheplere bölündü.
İslam dini ise, Hz. Muhammed’i son peygamber olarak gönderen Allah’ın son dinidir. Kur’an-ı Kerim’de İsrailoğulları’na çokça yer verilmiştir. Kur’an-ı Kerim onlara hem Allah’ın nimetlerini hatırlatmakta hem de yaptıkları hataları ve isyanları kınamaktadır. Kur’an-ı Kerim ayrıca onlara son peygamber Hz. Muhammed’e inanmalarını ve Kur’an’a tabi olmalarını emretmektedir.

İsrailoğulları’nın dinleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size şu kaynakları tavsiye ederim:

İsrailoğulları – İsrailoğullarının kökeni, kabileleri, krallıkları ve dinleri hakkında genel bir bilgi vermektedir.
İSRAİLOĞULLARI | Sorularla İslamiyet: Bu kaynak, İsrailoğullarının tarihi, peygamberleri, nimetleri ve isyanları hakkında detaylı bir bilgi vermektedir.
İsrail tarihi -Bu kaynak, antik İsrail’den modern İsrail’e kadar olan süreçte yaşanan olayları, savaşları, barışları ve siyasi gelişmeleri anlatmaktadır.

####₺₺#

İsrailoğulları’nın peygamberleri kimlerdir?

İsrailoğulları’nın peygamberleri, Allah’ın onlara gönderdiği elçilerdir. İsrailoğulları, Hz. İbrahim’in torunu olan Hz. Yakup’un 12 oğlundan türeyen bir kavimdir. Hz. Yakup, Allah tarafından İsrail adını almıştır. İsrailoğulları, Mısır’da kölelikten kurtulduktan sonra, Hz. Musa önderliğinde Kenan topraklarına göç etmişlerdir. Burada kabileler halinde yaşamışlar, peygamberler gönderilmiş, krallıklar kurulmuş ve yıkılmıştır.

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler şunlardır:

Hz. Yakup (İsrail): Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İshak’ın oğlu ve Hz. Yusuf’un babasıdır. Allah ona İsrail adını vermiştir. Onun 12 oğlundan İsrailoğulları kavmi oluşmuştur.
Hz. Yusuf: Hz. Yakup’un oğlu ve Hz. Musa’nın büyük dedesidir. Rüyaları yorumlama yeteneği vardır. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, sonra Mısır’a satılmıştır. Mısır’da zindana girmiş, sonra firavunun veziri olmuştur.
Hz. Musa: Allah’ın Tevrat’ı indirdiği peygamberdir. Firavun’un zulmünden kaçarak Medyen’e gitmiş, orada Allah ile konuşmuştur. Sonra Mısır’a dönerek İsrailoğullarını firavunun elinden kurtarmıştır.
Hz. Harun: Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısıdır. Konuşması güzel olduğu için Allah onu Hz. Musa’ya vekil yapmıştır.
Hz. Davud: Allah’ın Zebur’u indirdiği peygamberdir. Çobanken tanrısal bir kral olmuştur. Câlût’u taşla öldürmüştür.
Hz. Süleyman: Hz. Davud’un oğlu ve varisi olan peygamberdir. Allah ona büyük bir mülk ve hikmet vermiştir. Rüzgarı, cinleri ve hayvanları kontrol edebilmiştir.
Hz. İlyas: Kenan topraklarında yaşayan bir peygamberdir. İsrailoğullarını putperestlikten vazgeçirmeye çalışmıştır.
Hz. Elyesa: Hz. İlyas’ın talebesi ve halefi olan bir peygamberdir.
Hz. Zekeriyya: Kudüs Tapınağı’nın baş rahibi ve Meryem’in himayecisi olan bir peygamberdir.
Hz. Yahya: Hz. Zekeriyya’nın oğlu ve Hz. İsa’nın amcası olan bir peygamberdir.
Hz. İsa: Allah’ın İncil’i indirdiği peygamberdir. Meryem’in oğludur.
Hz Muhammed: Allah’ın Kur’an’ı indirdiği son peygamberdir.
Bu peygamberlerin hayatları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size şu kaynakları tavsiye ederim:

İsrailoğullarına Gönderilen Peygamberler Hangileridir? Sonuncusu Kimdir?: Bu kaynak, İsrailoğullarının tarihini ve onlara gönderilen peygamberleri özet olarak anlatmaktadır.
İsrailoğulları -Bu kaynak, İsrailoğullarının kökeni, kabileleri, krallıkları ve dinleri hakkında genel bir bilgi vermektedir.
Yahudiliğin Kısa Tarihi | İslam ve İhsan: Bu kaynak, Yahudiliğin ortaya çıkışı, gelişimi ve İslam ile ilişkisi hakkında detaylı bir bilgi vermektedir.

&&&&&&&&

Loading

No ResponsesAğustos 29th, 2023