SECDE- RÜKU’ VE KIYAM

SECDE- RÜKU’ VE KIYAM

Secde kelimesini bütün yönleriyle izah eder misin?Tabii ki! “Secde” kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, İslam dini terimlerinden biridir. Secde, kelime anlamı olarak “bir nesnenin veya bir kişinin önünde yere kapanmak, başını yere koymak” anlamına gelir.İslam dininde secde, Allah’a saygı ve ibadet amacıyla yapılan bir harekettir. Müslümanlar, namaz kılarken veya dua ederken secdeye kapanırlar. Namazdaki secde, bir rekâtın sonunda yapılan bir harekettir ve toplamda bir namazda iki defa gerçekleştirilir.Secde, müminin alçakgönüllülüğünü, boyun eğmesini ve Allah’ın karşısında acziyetini simgeler. Müslümanlar, secde ederken bedenlerini ve kalplerini Allah’a yönlendirirler, bağışlanma ve yakınlık ararlar. Secde, bir tevazu ve teslimiyet hareketi olarak kabul edilir.Secde aynı zamanda Kur’an’da da yer alan bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın emirlerini yerine getirenlerin secde ettikleri, meleklerin secde ettiği ve secde edenlerin sevaplarının artacağı belirtilir. Secde, Allah’a olan inancın, bağlılığın ve kulluğun bir ifadesidir.Secde, İslam kültüründe saygı ve adanmışlık ifadesi olarak da kullanılabilir. Örneğin, biri önünde büyük bir hoca veya bilge varsa, kişi secde etmek suretiyle ona olan saygısını gösterebilir. Ancak bu, İslam dini açısından secde anlamına gelmez ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir.Sonuç olarak, secde kelimesi İslam dini bağlamında Allah’a olan ibadeti, boyun eğmeyi ve alçakgönüllülüğü ifade eden bir terimdir. Bu kelime, namazdaki bir hareketi tanımlamanın yanı sıra, Allah’a yönelik kulluğun ve bağlılığın bir sembolüdür.@@@@#Kuranda secde ile ilgili ayetler.Fussilet Suresi, 37. ayet: “Ve secde edecek olanlarız.”A’raf Suresi, 206. ayet: “Ve Rabbinin yoluna çağır, hikmetle ve güzel öğütle, onlarla en güzel şekilde mücadele et ve onlarla secde et.”Rahman Suresi, 15. ayet: “Göklerde ve yerde olanların hepsi, Rahman olan Allah’a secde etmektedir.”Nahl Suresi, 49. ayet: “Öyleyse, Allah’a secde et ve Rabbine yaklaş.”İsra Suresi, 107. ayet: “De ki: ‘Allah’a secde ettiğim zaman, bununla ne kaybederim?'”Ahzab Suresi, 56. ayet: “Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamber’e çok secde ederler; Ey iman edenler! Siz de ona secde edin ve Rabbini övenlerle beraber teslimiyetle secde edin.”Enbiya Suresi, 4. ayet: “Halka, “Allah’tan, O’na secde etmeyin” denildiğinde ve “Allah’a karşı O’nu övmemiz (O’nun emrini yerine getirmemiz) bizi bağımlı kılar” dense de ne zaman ki Rableri’nin ayetleri, onlara gelir, bunları yalanlarlar.”Şems Suresi, 15. ayet: “Benim dehâ dolu cezasından korktuğumda, Rabbim onlara o acı cezayı zaten emretmişti. Bu, kuşkusuz Rabbinin işidir ve istisna olunamaz. Sonra, onların hepsi, Sahih International Ben de ona secde ettim yani secde etti.”A’raf Suresi, 143. ayet: “Musa’dan sonra da, gerçekten sekülerleşmeye başladılar. Eğer Rabbinin üzerlerine söz verdiği belli bir süre olmasaydı, derhal üzerlerine cevap gelmiş olurdu. Ancak Rabbi’nin belirli bir süresi vardır. İşte Yusuf’un kıssası gibi olayları anlatıyoruz sana. Onlara yaklaştı ve aralarından çıkıp şöyle dedi: “Ben sizin Rabbiniz’in mesajının anlayan bir elçisiyim, secde edin.%%%%%Secde ile ilgili Hadisler.“Ben namazda secde ederken Allah’a en yakın olan kişiyim.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Namazın rüknü, ayakları ve yüzü secdeye koya ki, bu şekilde Allah’a yakınlığını hisset.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Her kim Allah’a secde etmek isterse, ona cennet kapılarının açıldığını bilir.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secde, müminin Rabbine en yakın olduğu andır, o halde bol bol secde ediniz.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secde, başın en yere değdiği an, en fazla itaat gösterilen andır.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secde eden kimse, yüzünü yere koyduğunda şeytan onun arkasına geçer ve ağlar, çünkü onu cehennemden uzaklaştıran bir amel yapmış olur.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secde, Allah’ın en sevdiği ve en değerli ibadetlerden biridir.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secde, insanın Rabbine boyun eğdiği ve ona teslim olduğu anın ifadesidir.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secdede Allah’a en yakın iken, O’nunla konuşun ve dualarınızı O’na arz edin.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)“Secde, insanın Rabbine doğrudan yönelmesi ve O’na sığınmasıdır.” – Hz. Muhammed (s.a.v.)[1]
%%%%%%%%Allah’a Secde etmenin önemi nereden ileri gelmektedir?Allah’a secde etmenin önemi, İslam dinine göre kesin bir emir olmasından kaynaklanır. İslam inancına göre, Allah tek ve yüce bir varlıktır ve insanların O’na secde etmesi, O’na itaat etmeleri ve ibadet etmeleri gerekmektedir. Bu emir, Kuran-ı Kerim’de birçok ayette vurgulanmaktadır.Secde etmek, Allah’a saygı ve teslimiyetin bir ifadesidir. İnsan, secde ederek, kendi sınırlılığını ve acziyetini kabul ederken, Allah’ın yüceliğini ve gücünü tanır. Secde etmek, Allah’a sadece fiziksel bir hareketle değil, kalbin samimi bir şekilde teslim olmasıyla yapılır. Secde, ibadetin en yüce biçimlerinden biridir ve Müslümanlar için büyük bir anlam taşır.Secde etmek, aynı zamanda Allah’a dua etme ve O’na şükretme fırsatı sunar. Secde anında insan, Allah’a yakınlaşır, O’na dua eder ve O’na olan minnettarlığını ifade eder. Secde etmek, hem fiziksel olarak bir boyun eğme ve teslimiyet göstergesi olduğu gibi, aynı zamanda içsel bir derinlik, kulluk bilincinin ifadesi olarak da değerlendirilir.Secde etmek, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği simgeler. Cemaatle kılınan namazda, tüm Müslümanlar aynı anda secde ederek, Allah’a kulluklarını gerçekleştirirler. Bu da toplumsal bir dayanışma ve birlikteliği temsil eder.Özetlemek gerekirse, Allah’a secde etmek, İslam inancının temel emirlerinden biridir ve Allah’a olan inancın, teslimiyetin ve kulluğun ifadesidir. Secde etmek, Müslümanlar için ibadetin en yüce ve önemli şekillerinden biridir ve Allah’a olan bağlılığı, saygıyı ve şükranı ifade eder.%%%%%%Şeytanı Allah emretmişken Hz. Ademe secde etmekten alıkoyan neydi?Kuran-ı Kerim’in 2. Suresi olan Bakara Suresi’nde, şeytanın Hz. Adem’e secde etmekten alıkoyan sebep açıklanmaktadır. Şeytan, Allah’a secde etmek yerine kendi kibir ve isyanına yenik düşerek Hz. Adem’e secde etmeyi reddetmiştir.Şeytan, Allah tarafından yaratılan varlıklardan biridir ve meleklerle birlikte yaratıldığı belirtilir. Allah, melekler ve şeytan arasında bir sınav yapmak amacıyla Hz. Adem’i yarattığında, meleklerin secde etmelerini emretmiştir. Ancak şeytan, bu emre isyan etmiş ve secde etmekten kaçınmıştır.Şeytan, kendi kibir ve benlik duygusuyla dolmuş ve Allah’ın emrine itaat etmeyi reddetmiştir. Şeytan, Hz. Adem’e secde etmekteki gerçek amacını ise, “Ben ondan daha hayırlıyım, ben ateşten yaratıldım, o ise topraktan yaratıldı” şeklinde ifade etmiştir. Şeytan, Allah’a karşı gelen, kendi kibir ve benlik duygularına boyun eğmeyen bir tavır sergilemiştir.Bu isyanı ve isyankâr tavrı nedeniyle, şeytan Allah’ın lanetine uğramıştır. Allah, şeytanı cennetten kovmuş ve ona belirli bir süre ömrü boyunca insanları saptırmak için izin vermiştir. Şeytanın isyanı ve inkârı, insanların imtihanı ve onların Allah’ın emirlerine karşı nasıl davrandıklarını göstermek amacıyla gerçekleşmiştir.Özetlemek gerekirse, şeytanın Hz. Adem’e secde etmekten alıkoyan sebep, kendi kibir ve isyanıdır. Şeytan, Allah’ın emrine itaat etmek yerine, kendi benlik duygusu ve kibrine boyun eğmiştir. Bu nedenle, şeytan Allah’ın lanetine uğramış ve insanları saptırmak için bir imtihan unsuru olarak kullanılmıştır.%%%%%%%Secde, Müslümanlar için Allah’a karşı kulluk görevinin bir parçasıdır. Secde ederek Allah’a yönelmek, boyun eğme ve teslim olma anlamına gelir. İslam literatüründe, peygamberlerin secde ettiği ve secde edildiği birkaç önemli olay mevcuttur. İşte bu olaylardan bazıları:Hz. Âdem’in Secdesi: İslam inancına göre, Allah meleklere Hz. Âdem’e secde etmelerini emretti. Melekler secde etti, ancak İblis secde etmeyi reddetti ve Hz. Âdem’in yaratılışının daha üstün olduğunu iddia etti. Bu olay, İblis’in nefsaniyeti, kibir ve isyanın sembolü olarak görülür.Hz. İbrahim’in Secdesi: Kuran’a göre, Hz. İbrahim, Allah’ın emriyle oğlu İsmail’i kurban edecekti. Bu emre boyun eğen İbrahim, secdeye kapanarak Allah’a teslimiyetini gösterdi. Ancak Allah, İsmail’in yerine bir koçun kurban edilmesini emretti ve İbrahim’in sadakatini ödüllendirdi.Hz. Yusuf’un Rüyasında Kurduğu Secde: Hz. Yusuf’un rüyasında gördüğü on bir güneş, ay ve on bir yıldız, ailesinin kendisine secde edeceği anlamını taşıyordu. Bu rüya gerçekleştiğinde, Yusuf’a kardeşleri ve ailesi secde etti. Bu olay, Hz. Yusuf’un mertebesini ve ailesi tarafından kabul edilmesini simgeler.Hz. Muhammed’in Secdesi: İslam peygamberi Hz. Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e ve oradan da göklere yükselerek Allah’la olan mükâşefet ve Mirac deneyimi yaşadığı bilinir. Bu yolculuğun bir aşamasında Hz. Muhammed, semaları dolaşarak Allah’ın huzuruna çıktığında secdeye kapandı. Bu olay, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve insanların Allah’a karşı saygı ve boyun eğmelerini simgeler.Bu olaylar, secdenin önemini ve Allah’a boyun eğmenin insan için kulluk görevi olduğunu vurgulamaktadır. Bu olaylardaki figürlerin, secde ile Allah’a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini göstermeleri, Müslümanlar için ibret ve örnek teşkil edebilir.%%%%%%Kulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır, hadisinde yakınlıktan murad edilen nedir?Yakınlıktan murad edilen, Allah’a olan duygu, samimiyet ve sadakattir. Secde anında kul, Allah’ın huzurunda alçalıp boyun eğerek en derin saygı ve bağlılık gösterir. Bu an, kul ile Allah arasındaki eşsiz bir iletişimin ifadesidir ve kulun Allah’a olan en büyük bağlılığını temsil eden bir ibadet biçimidir. Bu hadis, kulun Allah’a en yakın olduğu anın secde anı olduğunu ifade eder.&&&&&&&&&&


Secde: Yakınlık ve İbadetKulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır, hadisinde yakınlıktan murad edilen nedir?“Kulun Allah’a en yakın olduğu an secdedir” hadisinde, yakınlıktan murad edilen şey Allah’a manevi bir yakınlıktır. Yani secdede olan bir kişi, Allah’a daha yakın hissedebilir ve manevi bir bağ kurabilir. Secde, Allah’a ibadet etmek ve O’na boyun eğmek anlamına gelir. Bu hadis, Müslümanlar için secdenin önemini vurgular ve Allah’a olan yakınlığı artırmanın bir yolu olarak secdenin değerini anlatır. Secde, tevazu, boyun eğme ve ibadetin ifadesidir ve bu eylem sırasında Müslümanlar Allah’ın huzurunda kendilerini en alçak ve teslimiyet içinde hissederler.%%%%%%%%

 

Secde ile ilgili ibretlik hadiseler.
Secde, İslam dininde Allah’a kulluk ve teslimiyetin en yüce ifadesidir. Secde, Müslümanlar için ibadetin önemli bir parçasıdır ve Allah’a yakınlık ve bağlılık duygularını güçlendirir. İşte secde ile ilgili bazı ibretlik hadiseler:Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Secdesi: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’a olan bağlılığını ve teslimiyetini en güzel şekilde gösterirdi. O’nun secde ibadetini yerine getirirken kalbi, ruhu ve bedeniyle tam bir teslimiyet içinde olduğunu görebiliriz. Bu, tüm Müslümanlara secde ibadetini nasıl yerine getireceklerini öğretmektedir.Hz. Adem’in Tövbesi: Hz. Adem ve Hz. Havva, cennetteki yasak ağaca yaklaşarak bir hata işlediler ve Allah’ın emrine karşı geldiler. Bu hatayı anladıklarında, derin bir pişmanlık ve tövbe duygusuyla secdeye kapandılar ve Allah’tan af dilediler. Bu olay, insanın günah işlediğinde yapması gereken doğru tepkiyi göstermektedir.İblis’in Secdesi Reddedilmesi: Allah, meleklerine Hz. Adem’e secde etmelerini emrettiğinde, tüm melekler itaat ettiler; ancak İblis (Şeytan), kibirlenerek secde etmeyi reddetti. İblis’in bu isyanı, kibir ve azgınlığın nasıl insanı saptırabileceğini gösteren önemli bir ibretlik hadisedir.Hz. Yakub’un Gözleriyle İlgili Secdesi: Hz. Yakub, yıllarca oğlu Hz. Yusuf’u kaybettiğini sanarak keder içinde yaşadı. Ancak nihayetinde gerçeği öğrendiğinde, sevinç ve şükranla secdeye kapandı ve Allah’a minnettarlığını ifade etti. Bu, zorluklardan sonra gelen sevinçlerde Allah’a şükretmenin önemini vurgulayan bir örnektir.Bu hadiseler, secde ibadetinin önemini ve Allah’a olan teslimiyetimizin ifadesini anlamamız için bize ibretlik dersler sunar. Secde, Müslümanların Allah’a yakınlığını güçlendirir, ruhun huzurunu sağlar ve Allah’ın büyüklüğünü ve kulluk bilincini pekiştirir.%%%%%^^

RÜKU’İslam dininde rüku’ ne ve neyi ifade eder?

İslam dininde rüku, namaz ibadetinin bir bölümüdür. Namaz kılarken, ayakta durduktan sonra ön bel hizası kadar eğilmek anlamına gelir. Rüku, insanın alçalması ve Allah’a boyun eğmesini ifade eder. Müslümanlar, rükuda “Sübhane rabbiye’l-azim” diyerek Allah’ı yücelterek, kulluklarını ve bağlılıklarını gösterirler. Rükunun yapılmasının sebeplerinden biri de Allah’ın emri olmasıdır. Rüku, namazın önemli bir bölümüdür ve namazın düzgün bir şekilde yapılmasının gerekliliği vurgulanır.%%%%%%Rüku Ayetleri Nelerdir?


Bakara Suresi, 43. ayet:Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.Bakara Suresi, 125. ayet:Hani Evi (Ka’be’yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. “İbrahim’in makamını namaz yeri edinin”, İbrahim ve İsmail’e de, “Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin” diye ahid verdik.Al-i İmran Suresi, 43. ayet:“Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et.”Maide Suresi, 55. ayet:Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü’minlerdir.Hac Suresi, 26. ayet:Hani Biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.”Hac Suresi, 77. ayet:Ey iman edenler, rüku edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz.Sad Suresi, 24. ayet:(Davud) Dedi ki: “Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır.” Davud, gerçekten Bizim onu imtihan ettiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve (Bize gönülden) yönelip-döndü.Fetih Suresi, 29. ayet:Muhammed, Allah’ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, rüku edenler, secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah’tan bir fazl (lütuf ve ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. İşte onların Tevrat’taki vasıfları budur: İncil’deki vasıfları ise: Sanki bir ekin; filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup-boy atmış (ki bu,) ekicilerin hoşuna gider. (Bu örnek,) Onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir va’detmiştir.Mürselat Suresi, 48. ayet:Onlara: “Rüku edin” denildiği zaman, rüku etmezler.”[2]

 

[1] Ayrıca bakınız.

https://www.hadiskitaplari.com/ara?q=Secde

[2] Bak.http://kuranfihristi.net/fihrist/r%C3%BCkuBu konuda hadislerde mevcuttur.https://sahihhadisler.com/konu/detay/Ruk-ile-ilgili-KonularKıyam ile ilgili bir çok ayeti kerime mevcuttur.http://kuranfihristi.net/fihrist/r%C3%BCku

Loading

No ResponsesTemmuz 10th, 2023