PERDE ARKASINDA YAHUDİLİK

PERDE ARKASINDA YAHUDİLİK

Bütün menfi izm ve hiziblerin altında;ideoloji ve teorilerin altında hep yahudi yatmaktadır. Dinin katili Marx onlardan,Namus tüccarı Freud onlardan,insan ve insanlık düşmanı Darwin onların evlatlarından,yani anlayacağınız aynı soydan ve aynı sülaleden,maymunlar güruhundan… İnsan kasabı Lenin yine aynı köksüz kökten… Kısaca,dünyayı ateşe verenlerin tüm öncülerini onlar temsil ederler.

Hadiste:”Yanında fakire sadaka verecek kadar parası olmayan kimse Yahudiye la’net etsin.”[1]

Lanet olsun Yahudi sana… Ey mel’un…Mel’unla yarış içindesin. Acaba sen mi ondansın,Yoksa omu senden?

Allah’ın kendilerine bir çok nimetler verdiği[2] yahudi milleti,nankör ve zalim bir millet olarak her devirde bu nankörlüklerini sürdüre gelmişlerdir.

Şimdiki işgal edilen Filistin ve civarı ve mukaddes sayılan Kudüs ve diğer mahaller her üç din için yani yahudi,hristiyan ve müslümanlarca da kudsiyyet ifade eder.

Şimdiki bu kutsal mahaller Abbasiler döneminden Salahaddin-i Eyyubi (1187),I. selim (1516) ve II. Abdulhamid’in ferasetli ve dirayetli mücadeleleri ile ta 1916’ya kadar elimizde ve hakimiyetimizde kalmıştır.

Kurnaz ve siyasi dehasıyla 1918’de ellerine geçiren İngilizler;1922’de dünyanın çeşitli yerlerinde zillet ve sekinet içinde yaşayan yahudilerin buraya göçünü sağlayarak 1947’de bilfiil binlerce yıllık hayalin gerçekleşmesine sebeb olmuşlardır.

“Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya-perestlikle ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstahak olmuşlardır. Fakat bu Filistin meselesinde,hubbu hayat ve dünya perestlik meselesi değil,belki enbiya-i beni israiliyenin mezaristanı olan filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyeti hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan’da az bir zümre hiç dayanamayacaktı,çabuk meskenete girecekti.”[3]

“Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla,sun’i istiklal işinde gizli anlaşmanın müessiri tek kelime ile yahudiliktir. Buna me’muru müşahhas kimse de,şimdi Mısır Haham başısı bulunan Haim Naumdur. Bu Hayim Naum,bu korkunç teşebbüse evvela Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine,Türk’ün maddesini serbest bırakmaları,buna mukabil ruhunu,ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırma fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani Masonluk hasebiyle Kur’an-ın ahkamını kaldırmak;milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş planının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltereye geçmiş ve halis yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

“Siz Türkiyenin mülki tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmi temsilciliklerini,ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.”

Ve;”Şeriat-ı Ahmediyeye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti yahudi olduğu…”[4]

Yahudi kendi hakimiyeti için her şeyi mübah görür. Hedefe varmak için maddeyi,parayı,altını,basını kendine muhtaç etmek ve kabul ettirmek için gayet acımasızca kullanır.

Evvela dini ve ailevi bağları yıkarak toplumları kontrolü altında tutmaya çalışır. gençliğe ğayrı meşru her şeyi meşru ve mübah göstererek onlara sahib olmaya ve kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışır.

Yahudiler bulundukları yerlere uymaya,kendilerine uydurmaya çalışırlar. Ta ki şaibesiz gibi görünüp,rahat hareket edebilsinler.

1991 Türkiye Haham başılığı fahri danışmanlar kuruluna başkan olan Prof. Selim Kaneti şöyle der:”Musevi dinine bağlı olmak,Musa aracılığıyla iletilen Tora’ya inanmak,onun hayat felsefesini temel edinmek,yaşamını ona göre sürdürmek,hayat tarzını Tora’nın ve Talmud’un doğrultusunda sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin yasaları,kamu düzenine uyulması şartı ile öyle bir yaşam ve ibadet tarzının yürütülmesini tamamen serbest bırakmıştır. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyetinde Musevi kimliğinin korunmasında devletten gelen hiçbir zorluk yoktur.”[5]

Başkaları yahudileri sürerken,bizler onları içimize almış,barındırmışız. Besle kargayı,oysun gözünü,kabilinden durumlarla karşılaşmışız.

İspanya’dan tard olunan 40 yahudi ailesini Edirne’de yerleştirmiş,tapuya kaydetmişiz. İngiltere de yaşayan yahudiler buna binaen II. Abdulhamide teşekkür telgrafları tesbit olup,artık tarihe mal olmuştur.”[6]

Yahudiler önlerinde en büyük engel gördükleri İslâmı ve müslümanları yıkmak uğruna,İslâmı araştırıp inceler ve onun hakkında bir şeyler yazarak,aralarına bir şeyler sıkıştırıp,hurafeler ilave ederek,özellikle dinin ikinci kaynağı olan Hadis hususunda –Hadis uydurmak- suretiyle tahrib etme yolunu ihmal etmezler. Yahudi Goldziher ve eseri –Dırasat-ı Muhammediye-gibi…

Yahudilerin gerçekleştirmeye çalıştıkları üç hedefi:

1)Osmanlıyı yıkmak.

2)İsrail devletini kurmak.

3)Türkiye,Mısır,Suriye,Ürdün ve Suudi Arabistan devletlerinin önemli ve büyük çevresini de kapsayacak şekilde Büyük İsrail-i,Süper İsrail-i,İsrail imparatorluğunu kurmak…

Bütün bu sayılan devletlerde cereyan eden ciddi olaylar sakın –Süper İsrail-in ayak sesleri olmasın? Duymuyoruz Da?

Yahudiler[7]; La’netlik[8], Vahşi[9] ve de İbni Abbas’ın da rivayet ve tefsiri üzere Akılsız[10] bir millettir.

“İnsanlardan akılsızlar şöyle diyecekler” Burada –Akılsızlar- Yahudilerdir,der,İbni Abbas…[11]

Bu vahşet aynı zamanda öyle bir vahşet ki,kol kırmadan,tehcir-e,her türlü zulmü reva görme caiz kılınmıştır.

Kültür ve sanat merkezi Weimar şehrinin tepesinde kayın ormanları içindeki bir nazi toplama kampında insanlara;-boynunuz ölçülecek-diye enselerinden kurşunlanıyor ve değişik şekilde öldürülen 250 bin kişi daha sonra fırınlarda yakılmak üzere toplanılıyorlardı.[12]

İşte tam bir yahudi vahşeti…

Amerikan hahamlar komitesinin gizli genelgesinde;yahudilerin hakimiyet planları şöyle açıklanır:

“Bütün dünyanın Fethi için”Gizlidir. Bütün Yahudilerin Dikkatine-

Gayemize ulaşmak üzereyiz. 1. ve 2. cihan harpleri planlarımızı ziyadesiyle ileri götürdü,tatbikata koydu. Milyonlarca hristiyanın birbirini öldürmesinde,birbirini kırmasında,kalanların da bize her hangi bir zarar vermemesinde muvaffak olduk. Ahmak hristiyanları tam kontrolümüz altına alabilmek için artık yapılacak pek az şey kalmıştır.

Dünyayı ele geçirmeden evvel işte size son talimatımız:

1-Radyo,TV,Sinema,Basın,Mecmua ve Kitaplar üzerindeki kontrolümüzü daha çok arttırmağa devam ediniz.

2-Çocuklarınızı Hukuk,Tıp,Eczacılık,gibi bütün kazançlı meslek ve ticari sahalarda eğitiniz ve yahudi olmayanları bu gibi ticaret ve meslek sahalarından uzaklaştırınız.

3Yahudi olmayanların okullarını ve kolejlerini bizim sosyal devrimlerimiz için birer eğitim kampı haline getiriniz.

4-Hristiyanlık dinini alay edici hale getiriniz. Halkı hiziplere ayırınız. Kiliseye inançlarını zayıflatın.Davamız kazanılıncaya kadar Mason,Kardeşlik ve Yoldaşlık inancını genişletiniz.

5-Yahudi olmayan kadınların ve çocukların ahlakını bozunuz. Onları ahlaksızlığa sürükleyiniz.

6-Yahudi olmayanların mahkemelerini bozup perişan ediniz. Kanunlarını ve anayasalarını bizim yorumumuza uygun hale getiriniz.

7-Sınıfları birbirine düşürünüz. Zencileri beyazlara karşı kışkırtınız.

8-Politikacıları satın alınız. Ve onların mahalli,milli hükümetlerini çalışmaz,işlemez hale getirmeye devam ediniz.

9- Yahudi olmayanları ve Hristiyanları kitle halinde aşılayarak,uyuşturuculara alıştırarak,sularını kirleterek,kafadan sakatlatıp tımarhanelik ettirerek ve medeni kanunlarını bozarak tahrib ediniz. Perişan ediniz.

10-Eisenhover,Dulles,Lodge ve Warren gibi istekli,arzulu kişileri kullanınız. Bunlar bizim emirlerimizi yapacaklardır.

11-Merkezi Avrupa ve Orta Doğudan Amerikaya göç edecek,halkımızın göçünü kolaylaştıracak planlar yapınız.

12-Paranın kontrolünü bizim lehimize sıkı tutunuz.

13-Ordu,Donanma ve Hükümette kilit noktalara ve mevkilere daima yahudileri yerleştirmeğe devam ediniz.

14-Bu Amerikan Cumhuriyetini tahrib etmeli ve yerine yahudilerin kontrolünde olacak,devlet sosyalizmi ile yönetilecek bir demokrasi koymalıyız.

15-İş hayatını kontrole devam ediniz,sürekli huzursuzluk çıkartıp her türlü entrika ile şiddet ve anarşiye,grevlere devam ediniz.

-Bilhassa bu metotlarla bu ülkeyi (Amerika) yoksulluğa,mahrumiyete,moral bozukluğuna,iflasa götüreceğiz. İç harbe (isyana) sürükleyeceğiz ve böylece düşmanlarımızın miktarını azaltmış olacağız.

-Rus bolşevik harbi bizi Rusyanın patronları yaptı. Son dünya harbi de İspanya hariç,bizi Asya ve Avrupa’nın patronları yaptı.

-Emrimiz altındaki Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile İsrail’i meydana getirdik. Şimdi bu hazinemizi inkişaf ettirip Dünya Hükümet Merkezi haline getireceğiz. Yeni çıkacak bir harp te bizi Amerika’nın patronları haline getirecek.

-Varlığımızın devamı için bu belgeyi yok edin. Yahudi olmayanlar tarafından herhangi bir sorguya çekilirseniz,hatta yemin ettirilerek sorguya çektirilirseniz,size Talmut’da bildirildiği gibi bildiklerinizi inkar edin. Bu konuda herhangi bir bilgi vermeyiniz. Eğer bu bilgiler bu talimat hristiyanların eline geçerse ne korkunç ve vahim sonuçlar ortaya çıkacağını size hatırlatmanın bir gereği yok. Bu işin ne vahim sonuçlar doğuracağını hatırdan çıkarmayınız.”[13]

“Yahudilerin ruhları,nasıl çocuk babadan bir parça ise,o şekilde Allah’dan bir parça oldukları için,diğer ruhlardan ayrılırlar. Talmud;Tenasuh (Reenkarnasyon) inancını da kabul eder. Tenasuh inancı;Babil ve Hind’den gelmiş,babil hahamları da onu babillilerden almışlardır.”[14]

(Alem şümul bir yahudi devleti Kurmadan önce) ki protokolden:”Darwin,Marx ve Nietsche’nin başarılarını,önceden biz tertip etmiştik. Yahudi olmayanların,bu ilimlere yönelmelerinin gayri ahlaki tahribatı açıktır. Fakat milletlerin ahlak ve temayüllerini bozacak şeyleri araştırıp öğrenmemiz gerekir.”[15]

Yahudilik de evlilik ise:”Evliliğin sahih olabilmesi için gerekli yaş,erkeklerde 13,kızlarda 12’dir. Fakat bu yaşa gelmeden önce de ergenlik alametleri belirenlerin evlenmesi caizdir. 20 yaşına geldiği halde evlenmemiş olan laneti hak eder. Çok kadınla evlenmek de,hiçbir sınır olmaksızın şer’an caizdir. İslamiyet gelmeden önce ne Tevrat’da,ne de nebilerin ahkamında,çok kadınla evliliği ve onların sayısını sınırlamayı nehyeden bir hüküm yoktur. Tam aksine,Tevrat’da,nebilerin ve nebilerin dışındakilerin çok kadınla evlenmelerini ifade eden sözler vardır. Yahudi din adamları,bunu dört kadınla sınırladılar. Karailer de bunu kesin olarak benimsediler.

Gustave Le Bon diyor ki:” Başlangıç da çok kadınla evlilik,Beni İsrail de,çok yaygın idi. Ne medeni kanun,ned dini hükümler buna karşı değildi.”[16]

Papa Batra şöyle diyor:”Allah’ın erkek çocukları rızıklandırdıklarına ne mutlu.”[17]

Tevrata göre zina eden kadınlar öldürülür. Talmud bunun yahudi olan kadın için geçerli olduğunu söylerken,yahudi olmayan başkalarıyla zinayı caiz görür. Bu durumda o kadınlar hem hayvan olarak değerlendirilir,hem de bunu yapmanın yahudiler için bir hak olduğunu iddia ederler.”[18]

MEHMET ÖZÇELİK

[1] El-Acluni. Keşful Hafa ve Müzilül İlbas. No:2605,2 / 277,Bak. Zafer derg. 1990.Temmuz.

[2] Maide.20.

[3] Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. 2 / 44.

[4] Age. 2 / 104-105, Bak. Şualar. B. Said Nursi. 507,427, Bakara.61,Al-i İmran.112,A’raf.152.

[5] Zaman gaz.29-10-1992.

[6] Agg.14-11-1993.

[7] Hak Dini Kur’an Dili. E. H. Yazır. (Heyet) 1 / 313-314, 336-337, Hadislerle Müslümanlık. Y. Kandehlevi. 1 / 27,İslam Peygamberi. M. Hamidullah. 1 / 546, İslam Tarihi.(Medine Dönemi) A. Köksal. 1 / 255 ve sonrası, 2 / 41-42,207, 3/5,15-16, 5/388, 7/104,130,200,204,247, Sözler. B. Said Nursi. 373-374, Mektubat. B. Said Nursi. 250,391, Zafer Derg. 1988.Mayıs,sh.3-5,Haziran-sh.16,Ağustos-sh.15,26-30, Sur Dergisi. 1988. Mayıs-Haziran-Ağustos ve 1990-Ocak-Mart.,Tefsir-i Kebir. F. Razi. (Heyet) 3 / 55,239

[8] Bakara.88,120,135,Nisa.46,Maide.13,64,78,41,51,82,

[9] Tevrat’dan (Kitab-ı Mukaddes) sh.34,168-169,197,216,219,236,286.

[10] Bakara.142.

[11] Tefsir-i Kebir.age. 1 / XXI.

[12] Türkiye gazt.6-Ocak-1992.

[13] Yörünge haftalık haber dergisi. 21-Şubat.1993.Sayı.115,sh.18,Avustralya’da yayınlanan:”Herald-Sun”(18-Nisan-1991) tarihli gazete de de yukarıdakiyle benzerlik arzeden plan yayınlanmış bulunmaktadır.(Bak. Zaman gazt.18-Nisan-1991)

[14] Prof. A. Çelebi.Çevr.A.M.Büyükçınar,Ö.F.Harman.sh.282.

[15] Age.sh.297-298.

[16] Age. 318-319.

[17] Age. 320.

[18] Age.285.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015