GENÇLİĞİN FERYADI

GENÇLİĞİN FERYADI

“Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek.”

“Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet,şu güzerânı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir gün uçup,gider.”

Temelsiz bir hayattır gençlik.

“Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata –istikamet dairesinde-sarfetse,onunla ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefâhete sarfetse,nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl,milyonlar dakika hapis cezasını çektirir. Öylede,ğayrı meşru dairedeki gençlik keyfleri ve lezzetler,,ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka,aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela,haram sevmekte,bir kıskançlık elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüzi lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin su-i istimali ile gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere,sefâhethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen,git hastahanelerden ve hapishanelerden sor. Elbette ekseriyetle,gençlerin gençliğinin su-i istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrı meşru keyiflerinin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.

Eğer istikamet dairesinde gitse,gençlik gayet şirin ve güzel bir nimeti ilâhiyye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini,başta Kur’an olarak çok kat’i ayatıyla bütün semavi kitablar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. ve madem helal dairesi keyfe kafidir. Ve madem haram dairsindeki bir saat lezzet,bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak,o tatlı nimeti,iffette,istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.”

Gençlik manen ağlamaktadır. Ruhu feryad etmektedir. Ancak delikanlılığın vermiş olduğu delilik,onu ağır etmiş duymamakta,kör etmiş görmemektedir.Şerrin ve tüm kötülüklerin köşe başını tutmuş gençlik. Oysa ecel de kendisininkini tutmuş olduğundan habersizdir.Freni patlamış delikanlının kalbsiz aklı düşünmez,eli kanlıdır. Hayatın en kıymetli sermayesi olan gençlik,bâd-ı heva geçer,çarçur edilir,bozuk para gibi etrafa saçılır.

İhtiyarlıkta ise büyük bir âhı kalır,vâhıyla övünür. Övüneceği şeylere sövülür. Koca bir gençlik dirilmemek,faydalanmamak üzere toprağa gömülür. Geçici zevkleri gitmiş,yerine elem ve kederlerini miras bırakmıştır. Ne kötü bir bitiştir bu bitiş…

İmanla ve ibadetle geçen bir gençliği ebedi bir gençlik beklemektedir. İman ve ibadetten mahrum,sefâhetle geçen bir gençliğin ise ebedi bir ihtiyarlık başına çökmüştür.

Gençlik seli önüne her şeyi katmış sürümektedir. En önemlisi de kendi hayatı sele kapılmış gitmekte,başkasını da götürmektedir.

Genç kalmanın yolu,gençliği öldürmemektedir. Dizleri dövdürmemektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015