KAN DEPREŞTİ

KAN DEPREŞTİ

Mason hakimiyetinde olan İttihat ve Terakkinin klonlanmış hali zamanımızda da varlığını sürdürmektedir.

Kanlar depreşti.

Yüz elli yıllık perde indirildi, saflar netleşti.

Dünya çapında ise, durum gösteriyor ki; Abd Başkanı Biden dünyayı ateşe vermeden, savaşa sokmadan makamından ayrılmayacak gibi.

Rusya- Ukrayna bunun ilk kıvılcımı idi.

Allah’ın yürü dediğine, kim dur diyebilir?

Bu millet dini değerlerinin bayrağını bin yıldır dalgalandırmıştır.

Bu görev bu Müslüman- Türk milletine tevdi edilmiştir.

Yüz elli yıldır duraklama, üç yüz yıllık bulanıklık ve yüz yıllık kavga ile nadasa bırakılan bu millet; maddi- manevi yükselişini kaldığı yerden devam ettirecektir.

Maddi- Manevi yükseliş ve çukurdan çıkış başlamıştır.

Farzı ayın olan İttihad-ı İslam ile bu tahakkuk edecektir.

İslam Dünyası ve insanlık bizi bekliyor.

Lütfen gelen neslin önünde durmayın, takoz olmayın.

“Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum, sûreten medenî ve dinde lakayd ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camie davet ediyorum.
İşte ey iki hayatın rûhu hükmünde olan İslamiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor; çekiliniz. Ta ki, hakîkat-i İslamiyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvücsaz edecek olan nesl-i cedid gelsin!..”
[1]

**************

Yüz yılın bir hınç. Kin ve nefreti depreşti.

Geldiğimizde her şeyi değiştireceğiz, diye.
Yüz yıllık saltanat ve keyfiliği kaybetmenin telaşı.
Aslında bitmişlik ve tükenmişlik sendromu.
Mahallenin hırçın çocuğunun, hırçın tavırları.
Ancak kader hükmünü icra edecek, yer yüzü içinde tutup sakladığı, sahiplerini beklediği hazineleri ortaya çıkaracaktır.
Ebû Saidi’l-Hudrî’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Mehdi’nin zamanındaki bolluk ve bereketten söz edilirken şöyle buyurulur:

“Benim ümmetim onun döneminde öylesine bir refaha ulaşacaktır ki, o güne kadar benzerine asla rastlanmamıştır. O kadar ki yer mahsullerini verir, insanlardan hiçbir şey saklamaz, mal da o gün çok birikir. Adam kalkıp, ‘Ey Mehdî, bana ver!’ dediğinde, Mehdî de ‘Al!..’ der.”[2]

“Ümmetim onun zamanında benzerine rastlanmamış derecede nimetlere kavuşacaklar, gök bol bol yağmurunu gönderecek. Yer de bitki ve mallardan hiçbir şey saklamayacak. (Yani yeraltı zenginliklerini insanların faydasına sunacaktır.)[3]

“Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız bilin ki o topluluk da benzeri bir yara almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah, zalimleri sevmez.

Bir de Allah, iman edenleri günahlardan arındırmak, kâfirleri de yok etmek için böyle yapıyor.”[4]

-“Bu medenîlerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir.

… Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şedîdâne kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimâne, hem tabiat-ı âlem-i İslâma münâfi, hem ehl-i imânın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine mübayin, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık, âlem-i İslâmı fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürükleyecektik.”[5]

Beşer zulmeder, kader adalet eder.

Bediüzzaman’ın rüyada bir hitabede beyan ettiği gibi; Eğer zahiren zulüm olan başta Mekke ve Medine’nin elimizden çıkmaması halinde bizdeki rejim, yüz yıllık kavga, buraya dikilen heykeller o kutsal beldelere de dikilecekti.

Yine gerek kapatılarak ve gerekse de beceriksizliğin sonucu olarak çıkarılmayan zenginliklerimiz bilinçli, şuurlu, değerlerine sahip çıkacak nesli cedit, Asımın neslini beklemektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

3-2-2023

 

 

[1] Bediüzzaman. Tarihçe-i Hayat.76.

[2] İbni Mace, Kitabü’l-Fiten, 34.

[3] Mecmaü’z-Zevaid, VII/317.

[4] Âl-i İmrân Suresi – 140-141 .

[5] Bediüzzaman. Sünuhat.57.

 

Loading

No ResponsesŞubat 3rd, 2023