İLK İNSAN

İLK İNSAN

İlk insan Hz. Adem-le beraber vahiy yolu da açılmış, peygamber ve yükümlülükler devreye girmiştir.

Kendisinin maymundan geldiğini iddia eden hayvan bozuntusu kişiye sorarım,

Maymunlardan peygamber gelmiş midir?

Onlara vahiy inmiş midir?

Vahiy gelmesi için binlerce yıl insan olması mı beklenmiştir?

İnsan olarak yaratılmaya güç yetirilememiş midir?

Vahye mazhar olacak yüksek bir ruha sahip midir?

Neden bu değişim ve dönüşüm devam etmemektedir?

Şimdiki maymunların suçu nedir?

Bir haksızlık değil midir?

Soyunuzun maymun olmasını ruhen, aklen, kalben ve vicdanen nasıl hissedersiniz?

Size maymun oğlu maymun denilse rahatsız olur musunuz?

-“Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir.”[1]

Allah bu sözü maymunlardan mı aldı?

Allah bu sözleşmeyi maymunlarla mı yaptı?

-Ayette Hz. Âdem-in muhtelif nevi ve safhalara sahip oluşu hakkında:
Mesela, .Adem (a.s)’in yaratılışı ile ilgili olarak bir defa ;”Topraktan” (Al-i İmran,3/5’9) şeklinde, bir defa “bir balçıktan” (Hicr, 15/26, 28, 33) şeklinde, bir defa;”Yapışkan bir çamurdan” (Saftat, 37/11) şeklinde, başka bir defa da;”Kiremit gibi pişmiş çamurdan” (Rahman 55/14:) şeklinde farklı ifadeler ‘gelmiştir.  Bunlar, muhtelif lafizlardır, her birinin durumlarına göre farklı manaları vardır.
-Salsal” kelimesi,  hame  kelimesinden,  hame” kelimesi de türab kelimesinden
farklı manadadır. Ancak bunların madde olarak aslı topraktır. Bu değişik hallerden
herbiri tedrici olarak topraktan meydana gelmiştir. Böylece farklı merhalelerden
bahseden bu kelimeler arasında bir çelişki olmadığı anlaşılmış olur.”
[2]
-Kainatta en şaşılacak bir şey varsa o da Ateizm ve inançsızlıktır.

İnançsızların haline şaşmak lazım. Cenabı Hakk’ın yokluğu konusunda düşünüp tartışacaklarına, onun eserlerine bakıp azametini, haşmetli kâinattaki mükemmel işleyişi görseler hayret ve hayranlık içerisinde kalırlar.

Allah zatı itibarıyla mükemmel olduğu gibi, sıfatları mesela yaratma özelliğiyle de mükemmeldir.

Bu insanın mükemmel yaratılışını Allah’tan başka kime verebilirsiniz?

İnsanın yaratılışı konusunda hataya düşenler ya inkârlarından ya da iman ve idraklerinin zayıflığındandır.

MEHMET ÖZÇELİK

07-09-2019


[1] A’raf.172. Diğer bazı âyetlerde de Allah’ın insanlardan mîsâk aldığına dair doğrudan veya dolaylı ifâdeler bulunmaktadır. İlgili âyetlerden bâzıları için bk. Rûm 30/30, el-En‘âm 6/161, Yûsuf 12/40. İlgili hadisler için bk. el-Muvatta’, “Kader”, 2, Müsned, I, 272, İbn Ebu Şeybe, Musannef, Evâil, 1.

[2] Zerkeşi, a.g.e, II, 5·!; Suyilti, a.g.e, ID, 84; Cerrahoğlu, Tefsir UsUlü, s. 180. Bak. ÂYETLERİ YORUMLAMADA DÜŞÜLEN HATALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME-Muhammed AYDIN.

Loading

No ResponsesEylül 7th, 2019