İSLÂMIN TERÖRE BAKIŞI

İSLÂMIN TERÖRE BAKIŞI

İnsanlık tarihi boyunca hep inanan insanlar mağdur olmuş,mazlum ve masum pozisyonunda kalmışlardır.İslam tarihi hakeza…

Bediüzzaman hazretleri bu zamanda üç menfi cereyanı nazara verir; Kominizm, Anarşi,Masonluk.

Ancak bu üç muzır hastalığın kalkmasıyla dünyada ve toplumlarda huzurun olabileceğine işaret etmektedir.

Terörün kaynağını çürüten islamın en büyük düşmanı fesat ve anarşidir.İslam teröre ne kadar düşmansa,terörde islamdan o kadar uzaktır ve barışık değildir.Terörle barışık olan islamla küsdür.İslamdan küsmüş ve soğumuş bir insan terörle barışıktır.

Terör kazandırmaz kaybettirir.

İslamiyet isyanı değil itaatı emreder.”Kur’an’ın Tercümanı” lakaplı İbn Abbas,şu ayetin (Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”[1] kötü niyetlilerin istismarına alet edildiğini görünce, “emir sahipleri” ibaresini “bilgi sahipleri” diye açıklamıştı. Bunun anlamı, itaatin meşruiyetinin “güç ve servete” değil, “bilgiye” dayalı olmasıydı. “[2]

Bu konuda da gerekli ölçüyü koymuştur.

-6036-Ümmü Seleme (ra.ha)dan:

“Başınıza bir takım idareciler geçecek;onları tanıyıp itirazda bulunacaksınız. Yaptıklarından hoşlanmayan aklanır;onların yaptıklarına itirazda bulunan kurtulur.Ana hoşnut olup tabi olan…”Dediler ki:”Onlarla savaşmayalım mı?”

“Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır.”Yani kalpten çirkin görürse,kalpten kabul etmezse,demektir bu.”

-6037-İbni Abas(ra)dan:

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Kim emirinde hoşlanmadığı bir husus görürse sabretsin.Çünkü cemaattan bir karış olsun ayrılan cahiliye ölümü ile ölmüş olur.”

-6047-İbni Ömer(ra)dan:

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Ümmetim sapıklık üzere bir araya gelmez.Onun için cemaattan ayrılmayın!Zira Allah’ın kudret eli cemaat üzerindedir.”

-6051-İbni Mes’ud (ra)dan:

“O,Velid b.Ukbe’nin gidişatını kabul etmediklerinde onlara şöyle dedi:”Sabredin,zira imamınızın elli yıl zulmetmesi,bir aylık (siyasi) karışıklıktan daha iyidir.”

-6059-Ebu Hureyre(ra)dan:

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Emirlerin yanına kesinlikle girme!Mutlaka girmek zorunda kalırsan sünnetimi çiğneme!Onun kılıcından da kamçısından da korkma,onlara Allah’dan korkmalarını emret!”

-6062- Ebu Hureyre(ra)dan:

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Ahir zamanda zalim valiler,fasık vezirler,hain hakimler,yalancı fakihler olacaktır.Sizlerden bu zaman ayetişenler onlardan hiçbir görev kabul etmesin!Ne zekat toplayıcı,ne yönetici,ne de zabıta olsun.”[3]

Bir insanın hayatının kaybı değil,kazancı müslümanı sevindirir ve kazandırır.İslamiyet kaybetmeyi değil,kazanmayı hedeflemiştir.Nitekim ”Peygamberimiz buyurur: “Ya Ali, senin elinle bir adamın Müslüman olması, kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır”[4]

Bu konuda hadislerde:

-2825-İbni Mes’ud radıyallahu anhdan:

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu:

“Müslüman olsun,kâfir olsun,herhangi bir kimse bir iyilikte bulunursa mutlaka karşılığını görür.”Dedik ki:

“Ey Allah resulü!Müslümanı anladık amma kâfirin karşılığı ne olacaktır?”

“O,bir sadaka verirse,bir akraba ziyaretinde bulunursa Allah ona dünyada hem mal,hem de evlad verir.Âhirette vereceği azab da asıl azabtan aşağı olur.”buyurdu,sonra şu ayeti okudu:”Firavun ailesini,azabın şiddetlisine sokun!”[5]

İslamiyet insan canına kıyma konusunda gayet sert bir tavır alır.

“Bir müminin diğer bir mümini öldürmesi caiz olmaz, meğer ki yanlışlıkla ola. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermesi lazım gelir, meğer ki mirasçılar o diyeti sadaka olarak bağışlamış olalar. Eğer öldürülen -kendi mümin olmakla beraber- size düşman bir kavimden ise, o zaman öldürenin bir esir azad etmesi gerekir. Şayet kendileriyle aranızda bir antlaşma bulunan bir kavimden ise, mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köle azad etmek icap eder. Bunlara gücü yetmeyen, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için, ardı ardına iki ay oruç tutmalıdır. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.”[6]

“Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: “Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.”[7]

-5197-Ebu Hureyre ve Ebu Said (ra)dan:( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Eğer gök ehli ile yer ehli birleşip bir mümini öldürürlerse,Allah hepsini ateşte yüzüstü süründürür.”

-5273-İbni Mes’ud (ra)dan: ( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Hata ile öldürülenin diyeti,yirmi hıka,(dört yaşına girmiş dişi deve)yirmi ceze’a,(beş yaşına girmiş dişi deve)yirmi bint lebûn,(üç yaşına girmiş dişi deve)dır.”

-5275-Diğer rivayet:”Hata olarak öldürülenin diyeti dört cins deveden:Yirmi beş hıka,yirmi beş ceze’a,yirmi beş bint lebûn,yirmi beş bin mahâd(olarak yüz devedir)”

-5305- Ebu Hureyre (ra)dan:( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ölen cenin için,bir köle,ya da bir cariye,ya da bir at ya da bir katır gurresine hükmetti.”[8]

Esas olan Allahın birliği olan tevhidin ifade edilmesidir.İnsanlar iman ve inançlarına göre değerlendirilirler.Bu konuda;[9]

-Ayette:”Şüphesiz iman edenler,Yahudiler,hristiyanlar ve sabilerden Allaha,ahiret gününe iman edenler ve Salih amel işleyenlerin Rableri katında ecirleri vardır.Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.”[10]

“Bu ayet;Selman el Farisinin,Hz.Peygambere,Musul kilisesinde birlikte bulunduğu”Namaz kılan,oruç tutan ve Hz.Muhammedin geleceğine şahitlik eden”hristiyan arkadaşlarının ahiretteki durumunu sormasıdır. Hz.Peygamberin, onların ateşte olduklarını bildirmesi üzerine Selman çok üzülmüş ve bu olay üzerine yukarıdaki ayet inmiştir.”[11] “Yahudiler:”Uzeyir,Allahın oğludur”dediler.Hristiyanlar da:”Mesih(İsa9 Allahın oğludur”dediler.Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir.Onlar(bununla) daha önce inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar.Allah onları kahretsin!Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!”

“Tevratın toplanması:Yahudiler tevratla amel etmeyi bırakıp,peygamberlerini öldürmeye başlayınca,esaret yıllarında Tevrat ve içinde saklandığı tabut ortadan kaldırılmıştı.Böylece bizzat Hz.Musaya verilen levhaların orijinali yok olmuştu.Bundan sonra Yahudi din adamları,belleklerinde kalan kimi ayetleri parça parça yazmışlardı. İsrailoğullarının babil esareti sırasında iyi bir yazıcı olan Uzeyir (Azrâ),yüz yıllık ölümden sonra,[12]Allah’a dua ve niyazla,kimi şifahi,kimi de yazılı rivayetleri bir araya toplayarak,Tevratı yeniden ortaya çıkarmıştır.Bu yüzden israiloğulları;Üzeyir e büyük bir saygı duymuşlar ve bu saygı çok ileri götürülerek,ona”Alah’ın oğlu”demeye başlamışlardır.Onlar böyle-ce,daha sonra hristiyanlara da bu konuda bir kapı açmışlardı.”[13]

Bunlar hakkında hadis ve islami hükümlerde belirtilen hükümler şöyledir:

20-Ebu Hureyre radıyallahu anhdan:

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu:

“Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki,Yahudi olsun,hristiyan olsun bu ümmetten beni duyup da getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse mutlaka cehennemlik olur.”

-63-Enes radıyallahu anhdan:

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu:

“Allah’ın arşın altında yemyeşil zebercedden bir levhası vardır ki içinde:”Ben Allahım.Benden başka hiçbir ilah yoktur.Ben merhamet edenlerin en merhametlisiyim!Üç yüz on küsur ahlak yarattım.”La ilahe illallah(Allahtan başka hiçbir ilah yoktur) şehadetiyle her kim onlardan birini yaparsa cennete girer”yazılıdır.”[14]

-3911-İbn Abbas radıyallahu anhdan:

“Ona hristiyan Arapların kestikleri (Hayvanlar) hakkında sordular.Yenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını söyledi.Ve şu ayeti okudu.”İçinizden kim onlarla dostluk kurarsa,o onlardandır.”[15]

-5525-İbni Ömer (ra)dan:

“Peygamber sallallahu aleyhi ve selemle Tebük’te hristiyan mamulü peynir getirildi,besmele çekerek onu bıçakla kesti.”[16]

Bir Müslüman islami eksikliğinden dolayı teröre bulaşabilir.Fakat elbetteki bu onun eksikliğinden ve kusurundan kaynaklanıp islama maledilemez.Nasılki bir hristiyanın ferdi olarak yaptığı bir şey hristiyanlığa değilde kendisine mal ediliyorsa,müslümanın kendisi Müslüman,ameli gayrı Müslim olabilir.Tıpkı her gayrı müslimin amelinin de gayrı Müslim olması gerekmediği bazen Müslim sıfatını taşıması da mümkinattandır.

İslam aleminde çeşitli zamanlarda yapılan yanlışlıklar olmuştur. Nitekim; ”Arabistandaki Tekfir liderinden geri dönüş.Suudi Arabistandaki et-Tekfir vel Hicre grubunun lideri önceki akşam (2003-Kasım) Suudi televizyonun 1.kanalına çıkarak geçmişteki aşırı fikir ve fetvalarından döndüğünü ve tevbe ettiğini açıkladı.Riyaddaki saldırıların arkasında olduğu belirtilen Arabistandaki Tekfir grubunun önde gelen liderlerinden Şeyh bin Hızır el-Hızır,Müslüman yöneticilere karşı şiddet kullanarak baş kaldırılması düşüncesinden vaz geçtiğini açıkladı.Şeyh Hızır,Riyadaki el-Mahya sitesine ve Mekkeye düzenlenen saldırıları işittiğinde ağladığını ancak bunları durduracak gücünün bulunmadığını söylediğini belirtti.hızır,Suudi yöneticilerin ve polisinin öldürülmesi gerektiğine dair fetvalardan da ‘rücu’ ettiğini bildirdi.”Görüşlerimden etkilenen gençlerin yaptıkları beni çok üzdü.”diyen Şeyh Hızır,bu tür saldırılarının düzenlemesinin kesinlikle islami olmadığını ve gençlere bir an önce bu yoldan vaz geçmelerini önerdi.(Yeni Şafak) “

İslamiyet her konuda vasatı emreder.İfrat ve Tefritten şiddetle nehyeder.Hadisde:”İşlerin hayırlısı vasat ve orta olanıdır.”buyurulur.

1970 ve öncesinde süren bir asırlık dönemde batı için en büyük düşman Rusya ve Kominizm olarak benimsenmiş ve hedef olarak gösterilmişti.İkibinli yıllardan itibaren,Yeni Dünya Düzeni içerisinde,diğer bir ifadeyle 11 Eylül 2001 İkiz kulelerin yıkılmasıyla açılan yedi dönemde İslam,islami terör ve düşman olarak İslam alemi seçilmiş oldu.Bu amaçla da Üsame bin ladin ve Saddam piyon olarak seçildi,günah keçisi olan bu insanlar sebebiyle İslam memleketlerine vurulmaya başlandı ve vurulmaya da bahaneler ile devam edilecektir.

Burada mesele üzüm yemek olmayıp bağcı dövmektir.Hristiyanlık dünyasında islama olan teveccühü durdurmak,hiç olamzsa yavaşlatmak amacıyla güven,huzur ve barış dini olan islamın başına terör ifadesini eklemek suretiyle lekelemeye çalışılmaktadır.

Peygamberimiz zamanından bu yana Müslümanlar sürekli kendileriyle savaşılan taraf,Müslümanlar ise müdafaada bulunan taraf olmuşlardır.Kendileriyle savaşılmadıkça savaşılmamıştır.İlk büyük savaş olan Bedir,Uhud,hendek savaşlarında Müslümanlar kendileri üzerine savaşılan tarafda kalmış,daha sonraki ikiyüz elli yıllık sürecek olan haçlı seferleriyle Müslümanlar hep batının istilasına maruz kalan taraf olmuşlardır.

Bu zamanda da terörden en fazla zarar gören Müslümanlardır.Terörü besleyen ise batıdır.Bediüzzamanın tesbitiyle vazifemiz müsbettir.Dünyadaki süren gelen bu karışıklıklar duracak olsa,insanların teveccühü islama dönecek,yönelecektir.Kazanan Müslüman ve İslam alemi olacaktır.

Mehmet ÖZÇELİK

18-12-2003

[1] Nisa.59.

[2] Yeni Şafak.21-2-2003.Sami Hocaoğlu.Nisa.59.

[3] C/3-Büyük Hadis Külliyati (Cem’ul Fevaid-Rudani-)den…

[4] (Buhari, K. Cihad, hadis 2783,2847, Fezail’üs-sahabe hadis 3498, el-meğazi 3973 Müslim, Fezail’üs-Sahabe hadis 2406)

[5] C/2-**Büyük Hadis Külliyati (Cem’ul Fevaid)den… Mümin.40/6.

[6] Nisa.92.

[7] Maide.32.

[8] C/3-Büyük Hadis Külliyati (Cem’ul Fevaid-Rudani-)den…

[9] İnsanlığa Son Çağrı.Prof.H.Döndüren.C/1-23.

[10] Bakara.62.

[11] Bak.age.29,Maide.69,Tevbe.30.

[12] Bk.Bakara.259.

[13] Age.333.

[14] Büyük Hadis Külliyati (Cem’ul Fevaid)den:C / 1.

[15]Age.C.2.Maide,5/51.

[16] Age.C.3.

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015