DEVLET ADAMLARI VE POLITIKACILAR


5. Murad (1840-1904) 33. Osmanli Padisahi
Sehzade Kemaleddin Efendi (1847-1905) 5. Murad'in kardesi
Sehzade Nureddin Efendi (1851-1885) 5. Murad'in kardesi
Ahmed Seyid 5. Murad'in Basmabeyincisi
Koca Mustafa Resit Pasa (1800-1858) Sadriazam
Ali Pasa (1815-1871) Sadriazam
Keçeci zade Fuat Pasa (1815-1869) Sadriazam
Tunuslu Ethem Pasa (1818-1893) Sadriazam
Hayreddin Pasa (1821-1890) Sadriazam
Mithat Pasa (1822-1884) Sadriazam
Ahmet Vefik Pasa (1823-1891) Sadriazam ve yazar
Ibrahim Hakki Pasa (1863-1918) Sadriazam ve yazar
Talât Pasa (1874-1921) Sadriazam
M. Rasit Erer (1868-1952) Mâliye, Maarif ve Evkaf Nâziri, ögretmen
Cemal Pasa (1872-1922) Bahriye Nâziri
Cavit Bey (1875-1926) Mâliye Nâziri
Tevfik Bey Mâliye Nâziri (1916-1917)
Ahmet Nesimî Sayman ( ? - 1958) Hariciye Nâziri
Ali Münif Nafia Naziri (1917-1918)
Kirkor Agaton (1825-1868) Posta Nâziri
Ethem Pertev Pasa (1827-1872) Devlet adami ve yazar
Prens Mehmed Abdülhalin Pasa (1830-1894) Devlet adami ve musikisinas
Prens Aziz Hasan Pasa
Süleyman Asaf (1841-1913) Devlet adami ve sair
Damat Ahmet Nami Bey (1873- ?) Sam Valisi, Abdülhamid'in damadi
Resit Pasa Ankara Valisi
Mithat Sükrü Bleda (1874-1956) Ittihat ve Terakkî Firkasi Umumî kâtibi
Faik Süleyman (1886- ?) Mâliye Müstesari
Cevdet Mâsuk (1895- ?) Temyiz Mahkemesi âzasi
Ali Sefkatî (1872-1896) Hürriyet Kahramani
Abdullah Macid Bey (1841-1917) Matbuat-i Dahiliye Müdürü
Azmi Polis Müdürü
Bedri Polis Müdürü
Bahattin Sâkir Ittihat ve Terakkî Merkez-i Umumî azasi
Ebu Bekir Hâzim Politika adami
Ibrahim Temo (1865-1945) Politika adami
Resneli Niyazi (1873-1913) Hürriyet Kahramani
Suphi Hayrettin Pasa Istanbul Sehremini
Cemal Pasa (1872-1922) Devlet adami ve kumandan
Kâzim Özalp (1880-1968) Büyük Millet Meclisi Reisi
Hasan Saka (1886-1960) Basbakan (1947-1948)
Suat Hayri Ürgüplü (1903-1981) Basbakan (1965)
Mümtaz Ökmen Basbakan yardimcisi, Adalet Bakani (1946)
Akif Iyidogan (1894- ?) Basbakan Yardimcisi
Ahmet Salih Korur (1904-1982) Basbakanlik müstesari
Bekir Sami Kunduh (1865-1933) Disisleri Bakani (1920-1921)
Tevfik Rüstü Aras (1883-1972) Disisleri Bakani (1925-1938)
Selim Sarper (1899-1968) Disisleri Bakani (1960-1962)
Mehmet Cemil Uybadin (1881-1957) Içisleri Bakani (1925-1927)
Sükrü Kaya (1883-1959) Içisleri Bakani (1927-1938)
Hasan Menemencioglu Adalet Bakani (1941-1943)
Vasif Çinar Millî Egitim Bakani (1924-1925)
Mustafa Necati (1894-1929) Millî Egitim Bakani (1925-1929)
Hasan Ali Yücel (1897-1961) Millî Egitim Bakani (1938-1946)
Münir Birsel Milli Savunma Bakani (1947-1948)
Hulûsi Köymen (1891-1965) Milli Savunma Bakani (1951-1952)
Resat Muhlis Erkmen (1891- ?) Tarim Bakani (1931-1937) (1939)
Mümtaz Tarhan (1908-1970) Çalisma Bakani (1955-1957)
Zühtü Velibese Ticaret Bakani (1950-1951)
Ahmed Dalli Ticaret Bakani (1969-1970)
Celal Tevfik Karasapan (1899-1973) Bakan, Millî Emniyet Baskani
Cevat Abbas Gürer (1887- ?) Atatürk'ün yâveri, Bolu Milletvekili
Süleyman Asaf (1841-1913) Bursa Milletvekili
Bekir Lütfü (1875-1933) Tokat Milletvekili
Niyazi Ismet Gözcü (1884-1966) Istanbul MIlletvekili
Saip Özer (1888-1956) Çorum Milletvekili
Haydar Nâfiz Antalya Milletvekili
Saadettin Riza Istanbul Milletvekili
Mehmet Rüstü (1893- ?) Bursa Milletvekili
Hüseyin Izzet (1897- ) Afyon Milletvekili
Dr. Fuat Kirklareli Milletvekili
Haci Mehmet (1882- ?) Kütahya Milletvekili
Mahmut Nedim (1882- ?) Malatya Milletvekili
Resit Kadri (1884- ?) Kayseri Milletvekili
Kâzim Pasa (1878- ?) Diyarbakir Milletvekili
Lûtfi Müfit (1875- ?) Kirsehir Milletvekili
Hâzim Muammer (1893- ?) Kirsehir Milletvekili
Hayrettin Ismail (1887- ?) Bilecik Milletvekili
Hamdi Ismail (1893- ?) Konya Milletvekili
Dr. Yigitoglu Galip (1893- ?) Antalya Milletvekili
Osman Nuri (1880- ?) Manisa Milletvekili
Mükerrem (1885- ?) Isparta Milletvekili
Dr. Ahmet Refik (1873- ?) Bursa Milletvekili
Resit Kadri (1884- ?) Kayseri Millet Vekili
Süreyya Tevfik (1892- ?) Tokat Milletvekili
Ahmet Remzi (1893- ?) Gaziantep Milletvekili
Refet Pasa Istanbul Milletvekili
Ahmet Riza Milletvekili
Esat Nuri (1882- ?) Amasya Millitvekili
Ragipzade Hüsnü (1886- ?) Milletvekili
Mehmet Nuri (1869- ?) Milletvekili
Kâzim Hüsnü (1863- ?) Milletvekili
Ali Riza (1887- ?) Mardin Milletvekili
Menemenlioglu Kemal (1883- ?) Manisa Milletvekili
Dr. Mazhar Mehmet (1885- ?) Aydin Milletvekili
Ismail Hakki (1876- ?) Kütahya Milletvekili
Mehmet Halit (1883- ?) Ankara-Burdur Milletvekili
Hilmi Uran (1886-1957) Milletvekili
Nisim Masliyah Milletvekili
Fikret Milletvekili, Dr.
Ihsan Serif Milletvekili, ögretmen
Selim Sirri Tarcan (1874-1956) Milletvekili, egitimci
Muhittin Üstündag (1883-1953) Istanbul Valisi
Lutfi Kirdar (1888-1961) Istanbul Valisi
Nevzat Tandogan (1894-1946) Ankara Valisi
Fatin Güvendiren (1873- ?) Bursa Valisi
Mehmet Esref (1879- ?) Izmit Valisi
Mustafa Rahmi Aydin Valisi
Salih Kiliç (1899- ?) Ankara Emniyet Md., Vali
M. Resat Mimaroglu (1882-1953) Sûra-yi Devlet Reisi, Millet Vekili
Ali Riza Sûrayi Devlet Daire Baskani
Ali Riza Sun Temyiz Mahkemesi âzasi
Suat Muhtar Davaz Sefir, Paris Büyük Elçisi
Hüseyin Râgip Moskova Sefiri
Kenan Ömer Öner (1881- ?) Avukat, Politikaci


ASKERLER

Humbaraci Ahmet Pasa (1675-1742)Comte de Bonneval, topçulugu islah eden
Hobart Pasa (1822-1886) Ingiliz Amirali, Türk Müsiri
Namik Pasazade Hüseyin Cemil Pasa Abdülaziz'in Basmabeyincisi (1830-1890)
Mehmet Rauf Pasa Abdülaziz'in Basyaveri
Gazi Osman Pasa (1832-1900) Plevne Kahramani
Fuat Pasa (Deli) (1835-1931) Müsir
Faik Süleyman Pasa (1886- ?) 1.Cihan Harbinde Kafkas cephesinde sehit olmustur
Hüseyin Hüsnü Pasa (1850-1926) Erkâniharp pasasi
Ali Ihsan Sâbis Pasa (1882-1957) Birinci Ordu Kumandani
Ali Kemal Sariay Pasa (1875-1965) Jandarma Umum Kumandani
Ali Remzi Yigitgüder Pasa (1883-1965) Topçu Erkâni Harbi
Zeki Dogan Pasa (1896-1961) Hava Kuvvetleri Kumandani
Yümni Üresin Pasa (1897- ?) Münakalat Vekili
Esref Manas Pasa (1896-1963) Y.S. üyesi


BILGINLER VE PROFESÖRLER

Münif Pasa (Mehmet Tahir) (1828-1919) Bilgin ve Devlet adami
Antranik Gircikyan Pasa Tip Doktoru
Selim Sâbit Efendi (1829-1910) Memlekette yeni usul maarifi kuran
Mehmet Ali Baba (1853 - 1943) Kizilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularindan
Hüseyin Kâzim Kadri (1870-1934) Lügatçi, yazar
Hasan Cemil Çambel (1877-1967) T.T.K. Baskani
Mustafa Zühtü Inhan (1881-1970) Iktisat Profesörü
Samim Gönensay Hukuk Profesörü
Neset Ömer Irdelp (1882-1952) Tip Profesörü
Faik Sabri Duran (1882-1943) Cografya Profesörü
Mustafa Sekip Tunç (1886- ?) Psikoloji Profesörü
Mustafa Inan (1911-1697) I.T.Ü. Rektörü
M.Kemal Öke (1884-1955) Tip Profesörü
Vasfi Rasit Sevig (1887-1971) Hukuk Profesörü
Besim Ömer Akalin (1862-1940) Tip Profesörü, Rektör, Milletvekili
Niyazi Ismet Gözcü (1884-1966) Tip Profesörü
Hüsnü Hâmit (1887- ?) Fen Fakültesi Reisi
Mustafa Hulki Erem (1888-1956) Profesör, Rektör
Suphi Kâmil (1889- ?) Y.Müh., Rektör
Burhanettin Toker (1890-1951) Hekim, Ord. Prof.
Salih Murat Uzdilek (1891-1967) Fizik Profesörü
Fahri Arel (1894- ?) Hekim, Ord. Prof.
Muzaffer Sevki (1897- ?) Tip Profesörü
Kerim Erim (1894-1952) Matematik Profesörü, dekan
Cevat Memduh Altar (1902-1995) Müzikolog
Kâzim Ismail Gürkan (1905-1972) Tip Profesörü, Rektör
Mehmet Ali Özeken (1905-1953) Iktisat Profesörü
Enver Ziya Karal (1906-1982) Tarih profesörü, T.T.K Baskani
Mukbil Gökdogan (1908-1992) Dr.Y.Müh.Mim., Bayindirlik Bakani (1960-1961)
Hayrullah Örs (1901-1977) Egitimci, Topkapi Sarayi Müzesi Müdürü
Hamdi Peynircioglu (1908-1982) Ord. Prof. Dr., Rektör
Macit Erbudak (1912-1981) Harita Profesörü
Ziya Umur (1916-1990) Hukuk Profesörü
Yusuf Râzi Y.Müh. Mektebi Müderrisi
Suphi Kâmil Topografya hocasi, Y.Müh. M. Direktörü
Sedat Tavat Hekim, Ord. Prof.


SAIRLER VE YAZARLAR

Sinâsi (1824-1871) Gazeteci, yazar
Ziya Pasa (1829-1880) Sâir, devlet adami
Teodor Kasap (1835-1905) Gazeteci ve yazar
Namik Kemal (1840-1888) Büyük vatan sâiri
Güllü Agop (Yâkup) (1840-1891) Tiyatrocu ve yazar
Mehmet Emin Bey (1844-1874) Yazar
Diran Kelekyan (1862-1918) Lügatçi, yazar
Ahmet Rasim (1864-1932) Yazar, gazeteci
Kâzim Nâmi Duru (1867-1967) Yazar, ögretmen
Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) Millî sâir
Riza Tevfik (1869-1949) Yazar, filozof
Refik Nevzad (1873-1953) Yazar, gazeteci
Hüseyin Cahit Yalçin (1874-1957) Yazar, gazeteci
Ziya Gökalp (1876-1924) Yazar, sosyolog
Ahmet Mithat Efendi (1884 - 1912) Maarifçi, yazar, gazeteci
Fazil Ahmet Aykaç (1884-1967) Yazar
Mithat Cemal Kuntay (1885-1956) Sâir, Noter
Ibrahim Necmi Dilmen (1887-1945) Yazar, dilbilimci
Ahmet Emin Yalman (1888-1973) Yazar, gazeteci
Resat Nuri Güntekin (1889-1956) Yazar, ögretmen
Ömer Riza Dogrul (1893-1952) Yazar
Veli Boland Yazar, ögretmen
Agâh Sirri Levend (1894-1978) Yazar, gazeteci
Kadircan Kafli (1899-1969) Yazar, gazeteci
Nurettin Artam (1900-1958) Yazar
Kemal Salih Sel (1900-1975) Yazar, gazeteci
Mümtaz Faik Fenik (1904-1974) Yazar, gazeteci


SANATKARLAR

Sükrü Senozan (1875-1954) Müzisyen
Ali Sami Boyar (1880-1967) Ressam
Nazmi Ziya Güran (1881-1937) Ressam
Namik Ismail (1890-1935) Ressam, G.S.A. Müdürü
Behzat Butak (1891-1963) Sahne sanatkâri
I.Galip Arcan (1893-1974) Sahne sanatkâri
Ramiz Gökçe (1900-1953) Karikatürist, ögretmen
Nurullah Sevket Taskiran (1901-1952) Opera sanatkâri
Mesut Cemil Tel (1902-1963) Müzisyen
Mithat Fenmen (1915-1982) Piyanist
Ayhan Isik (1929-1979) Sinema sanatçisi
Orhan Tanrikulu (1932-1989) Orkestra sefi
Halûk Tezonar (1942-1994) Heykeltras


DIN ADAMLARI

Mahmut Esad Efendi (1857-1917) Müderris
Musa Kâzim Efendi (1858-1918) Seyhülislâm
Hayri Efendi (1867-1927) Seyhülislâm
Mustafa Hâfiz Sükrü (1871- ?) Berlin Sefareti Bas imami
Hasim Veli (1875- ?) Sefaret imami

DEVLET BASKANLARI - HÜKÜMDARLAR

Almanya Imparatoru Wilhelm I (1797-1888)
Hannover Krali Ernest August (1771-1851)
Prusya Krali Büyük Friedrich (1712-1786)
Prusya Krali Friedrich Wilhelm II (1859-1941)
ve 28 hükümdar

Afganistan
Habibullah Han (1872-1919)
Muhammed Han

Belçika
Leopold I (1750-1865)

Brezilya
Imparator Dom Pedro I (1798-1834)

Bulgaristan
Alexander von Battenberg (1857-1893)

Java
Peorbohadi Ningrat

Danimarka
Friedrich VI
Christian VII (1786-1848)
Friedrich VII
Christian X (1870-1947)

Fransa
Napoléon I (1769-1821)
Charles X (1757-1836)
Louis XVIII (1755-1824)

Hawaii
Kamehameha IV (1779-1874)
Kalakaua I (1836-1891)

Hindistan
Tippu Sahib
Bjalwapur

Hollanda
Louis Bonaparte (1778-1846)
Wilhelm II

Ingiltere
George IV (1762-1830)
Wilhelm IV
Edward VII (1841-1910)
Edward VIII (1892-1972)

Ispanya
Joseph Bonaparte (1768-1844)

Isveç
Gustaf III (1746-1792)
Gustaf IV (1778-1837)
Karl XIII (1748-1818)
Karl XIV, Bernadotte (1763-1844)
Oskar I (1799-1859)
Karl XV (1826-1872)
Oskar II (1829-1907)
Gustaf V (1858-1950)
Gustaf VI (1882-1973)

Misir
Tevfik Pasa (1767-1815)

Napoli
Joachim Murat (1767-1815)

Norveç
Haakon VII (1872-1957)

Polonya
Stanislas I (1704-1766)
Stanislas II (1732-1798)

Rusya
Petro III (1728-1762)
Paul I
Alexandre II (1818-1881)

Ürdün
Hüseyin (1935-)

Yunanistan
Kral George I (1845-1947)


DEVLET BASKANLARI - CUMHURBASKANLARI

A.B.D.
Washington (1732-1799)
Monroe (1758-1831)
Jakson (1767-1845)
Polk (1795-1849)
Buchanan (1791-1868)
A. Johnson (1808-1875)
Garfield (1831-1881)
McKinley (1843-1901)
Th. Roosevelt (1858-1919)
Harding (1865-1923)
F.D.Roosevelt (1882-1945)
Truman (1884-1972)
Nixon (1913-)
L.B. Johnson (1908-1973)
Ford (1913-)

Arjantin
Miranda
Alvear (1868-1942)
Mitre Rivadiva (1780-1845)
Lopez
Urquiza (1800-1870)
Samienti (1811-1888)

Bolivya
Sucre (1795-1830)

Brezilya
Fonesca

Çin
Sun-Yat-Sen (1866-1925)
Çang-Kay-Sek (1887-1975)

Fransa
Carnot Sadi (1837-1894)
Félix Fauré (1841-1899)
Paul Doumer (1857-1932)

Haiti
Boyer (1776-1850)
Hyppolite
Petion (1770-1818)

Honduras
Barahona
Tosta

Isviçre
Borel
Frey (1878-1922)
Furrer (1805-1861)
Lachenal (1849-1918)
Ruchet
Ruchonnet (1834-1893)

Kolombiya
Bolivar (1783-1830)
Caldas
Narino (1750-1823)
Satander (1792-1840)

Küba
Palma
Gomez
Machado y Morles

Meksika
Victoria (1786-1843)
Guerrero (1783-1831)
Pedraza
Echeverria (1922-)
Bravo
Juarez Garcia (1806-1872)

Diaz (1830-1915)
Madero (1873-1913)
Calles (1877-1945)
Portes Gil (1891-1958)
Ortiz Rubio

Peru
Santander
Legua
San Roma

Sili
O'Higgins (1787-1862)
Martinez de Rozas
Enriquez
Allende (1908-1973)

Venezuella
Paéz (1790-1973)


DEVLET ADAMLARI VE POLITIKACILAR

A.B.D.
Istiklâl Beyannamesini imza eden 56 kisinin 53'ü Ilk Kurucu Meclisin 55 üyesinden 50'si
Ilk kurulan 13 Devletin bütün Valileri
Washington'un 29 Generalinden 20'si, 106 subayindan 104'ü
Almanya
CAROLATH, Heinrich (1852-1920), Meclis Baskani
DÖNYOFF, Ludwig (1742-1803), Prusya Devlet adami ve maresal.
GÖRRES, Josef (1776-1848), Alman Devlet adami
HARDENBERG, Karl August (1750-1822) Prusya Disisleri bakani.
HAUKWITZ, Christian (1792-1804) Prusya Devlet adami ve bakan.
KAEMPF, Johannes - 19912-1918 yillari arasinda Almanya Millet Meclisi Baskani.
LASKER, Eduard (1829-1884) Alman Nasyonal Liberal Partisini kuran, yöneten ve Bismark politikasina karsi çikan politikaci.
LIST, Friedrich (1789-1846) Alman iktisatçisi ve milletvekili.
SCHACHT, Hjalmar (1877-1970) Ünlü Alman maliyecisi.
STEIN, Henrich Friedrich Karl, Baron von (1757-1831) Prusya devlet adami, Maliye Bakani, köylülerin kurtaricisi.
STRESEMANN, Gustav (1878-1828) Alman Halk Partisi Baskani ve Basbakani.

Fransa
ARAGO, Emanuel (1812-1896) Bakan
CHOISEUL, Etienne Fraçois Duc de (1719-1785) Fransiz Devlet adami.
DANTON, Georges Jaques (1759-1794) Fransiz ihtilâli önderlerinden.
DESMOULINS, Camille (1760-1794) Fransiz Politika yazari ve politikaci.
GAMBETTA, Léon (1838-1882) 1870-71'de Parisi kurtarmak için çaba harcayan siyaset adami ve avukat.
GUYOT, Yves (1843-1927) Sömürgecilikle savasan hürriyet taraftari politikaci ve iktisatçi.
LA FAYETTE, Marie Joseph, Marquis de (1757-1834) Fransiz generali ve politikacisi. Amerika kurtulus savaslarina katildi.
LA ROCHEFOUCAULD, Fraçois Alexandre, Duc de (1747-1827) Fransada ilk tasarruf sandiklarini kuran politikaci.
MARAT, Jean-Paul (1743-1793) Doktor ve Fransiz ihtilâlinin ileri gelen politikacilarindan.
MIRABEAU, Victor Riqueti, Marquis de (1715-1789)
MIRABEAU, Honoré - Gabriel (1749-1791) Yazar ve Fransiz ihtilâli hatiplerinden.
D'ORLEANS, Louis Philippe (1747-1793) 16.Louis'nin kuzeni Fransiz Ihtilâline karisti.
PROUDHON, Pierre - Joseph (1809-1865) Sosyalist filozof ve yazar.
ROBESPIERRE, Maximilien de (1758-1794) Avukat ve politikaci.
TALLEYRAND - PERIGORD, Charles - Maurice de, Prince de Bénévent (1754-1838) Devlet adami ve diplomat.
VIVIANI, René (1863-1925) Devlet adami, gazeteci, adliye ve Millî Egitim Bakani.

Ingiltere
CHURCHILL, Winston S. (1874-1965) Ingiliz politikacisi ve yazari.

Italya
CAVOUR, Camillo (1810-1861) Italya birligini yapanlardan; basbakan.
Misir
HALIM PASA (1831-1894) Osmanli Devlet Surasi Baskanligi yapmistir. Misir Büyük Locasinin kurucusudur.
ZAGLUL PASA (1850-1927) Misirda Ingiliz hakimiyetine son vermege çalismis ve "Misir Milletinin babasi" ünvanini almistir.


ASKERLER

A.B.D.
AUSTIN, Stephen (1793-1836) Özgürlük savasinda yararligi görülen General.
DEWEY, George (1837-1917) Ispanyol Amerikan savasinda Ispanyol donanmasini yok eden Amiral.
FARRAGUT, David (1801-1870) A.B.D.'nin ilk amirali. Ingiltere ile yapilan savaslarda ün yapmistir.
GREEN, Nathaniel (1742-1786) Washington ordusu komutanlarindan.
LEE, Henry (1756-1818) Amerikan özgürlük savasi Generallerinden, Kongre üyesi.
STEUBEN, Friedrich von (1730-1794) Büyük Friedrich'in komutanlarindan iken Amerikaya gitmis ve Washington ordusunu organize etmistir.

Almanya
BLÜCHER, Gebhard Leberecht, Wahlstadt prensi (1742-1819) Waterloo, Feldmaresal.
GNEISENAU, August Neldhart, Kont (1760-1831) von Blücherin Kurmay Baskani.
KLEIST, Friedrich Heinrich Ferdinand, Nollendorf Kontu (1762-1823) Nollendorf savasinda Fransizlari yenen General.
SCHARNHORST, Gerhard (1755-1813) Prusya Ordusunu organize eden General, Genel Kurmay Baskani.
TIRPITZ, Alfred von (1849-1929) Alman Büyük Amirali, Alman savas Donanmasi kurucusu.
WEGNER, Adalbert (1848-1916) 1. Dünya savasinda Kowno kalesi komutani.

Güney Amerika
BOLIVAR, Simon (1783-1830) Birçok Güney Amerika ülkesinin kurucusu. Bolivya devleti onun adini almistir.

Cezayir
ABDÜLKADIR (1808-1883) Kuzey Afrikali Arap Emiri, Fransanin en cesur düsmanlarindan biri. Savaslarda daima insanligini göstermesi ile de taninmistir.

Çekoslovakya
STEFANIK (1880-1919) Astronom 1. Dünya savasinda gönüllü olarak Çek Lejyonuna girmis ve önder olmustur. Çekoslovakyanin kurulusda Savunma Bakani.

Fransa
BEAUHARNAIS, Vicomte Alexandre de (1760-1794) Ren Ordusu komutani, General.
BEAUHARNAIS, Eugène de (1781-1824) Napolyonun üvey oglu Italyada Kral naibi olmustur.
BERNADOTTE, Jean (1763-1844) Napolyonun maresallerinden. Isveç Krali oldu (Charles XIV).
JOFFRE, Joseph (1852-1931) Fransiz Maresali. 1916'ya kadar Fransiz Ordulari Baskomutani.
MASSENA, André, Duc de Rivoli, Prince D'Essling (1758-1817) Napolyonun ünlü komutanlarindan, Maresal.
MELLINET, Emile (1798-1874) Kirim savasina istirak etmis ve yaralanmis Fransiz Generali, Senatör.
NEY, Michel, Duc d'Elchingen, Prince de la Moskova (1769-1815) Napolyonun "Yigitlerin yigidi" dedigi ünlü Fransiz Generali.
SEBASTIANI, Horace, Kont (1772-1851) Fransiz Maresali. Istanbulda sefirlik yapmistir.

Ingiltere
HAIG, Douglas (1861-1928) Ingiliz Feldmaresali. 1. Dünya savasinda Fransadaki Ingiliz Ordusu Komutani.
GRANT, Alfred (1861-) Ingiliz Amirali.
KITCHENER, Horatio Herbert, Hartum ve Aspell Kontu (1850-1916) Ingiliz Feldmaresali.
NELSON, Horatio, Bronte Dükü (1758-1805) Abukir'de Napolyonun donanmasini yok eden ve Ingilizlere deniz hakimiyetini saglayan ünlü Ingiliz amirali.
SHACKLETON, Ernst Henry (1874-1922) Scott'la beraber Güney Kutbu kâsifi, deniz subayi.
WELLINGTON, Arthur (1769-1852) Waterloo galiplerinden, Basbakan.

Italya
GARIBALDI, Giuseppe (1807-1882) Italya birligi kurucularindan, milli kahraman.
AMEGLIO, (1854-1922) Italyan generali ve senatörü.
BIXIO, Girolamo (1821-1873) italyan özgürlük savasinda Avusturyalilara karsi savasi plânlayan General.
CAPELLO, Luigi (1859-1930) Italyan generali, 1. Dünya savasinda 2. Ordu Komutani.

Rusya
KUTUZOF, Michael (1745-1813) Napolyonun istilâsindan Rusyayi kurtaran Rus Generali.

Kaynak:Mason.org.tr