YÜZ YIL ÖNCESİ VE SONRASI

YÜZ YIL ÖNCESİ VE SONRASI

En mükemmel yönetim sistemi cumhuriyettir.

Yalnız lafta olmayıp, icraatta olan cumhuriyettir.

Çoğunlukların azınlıklara ezdirilmeyip, feda edilmediği bir cumhuriyet.

Bu yönüyle sakın ısmarlama olmasın!!!

Tıpkı Mısır, Irak, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, vs. gibi…

Hz. Ebubekir ilk cumhur reistir.

İçerisinde cumhurun yani herkesin bulunduğu yönetim sistemi.

Herkesi kucaklayan bir yöntem ve yönetim sistemi.

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte yürürlüğe giren istiklal mahkemelerinde binlerce insan haksız yere idam edilmiştir.

Konuşanlar susturulmuş, muhalefet edenler, -Trabzon milletvekili Şükrü Bey gibi kimseler- katledilmiştir.

Tetikçi üç Aliler bunların icraatçılarıdır.

Önce asıp sonra sorgularlar.

Cumhuriyetin kuruluşunda İngiliz elinin olduğu şüphesi hala sürmektedir.[1]

Ve İngiliz rolü göz ardı edilemez.[2]

Zira İstanbul’u işgal eden İngiliz’in hiçbir müdahale görmeden terk etmesi normal bir durum değildir.

Çanakkale’ye o amaçla gelmiş ve onca zayiat vermiş iken…

Onca yapılan inkılaplar elbette temelsiz ve dayanaksız değildir. Bir şeylerin bedelidir.

Yüz yıl öncesindeki durumu dile getiren Tarihçi- Yazar Prof. Ekrem Buğra Ekinci şu tesbit ve teşhiste bulunur;

“Anadolu’ya gönderilmek üzere seçilen kişi, padişahın yaverlerinden, yani askerî müşavirlerinden Mustafa Kemal Paşa’dır. İttihatçı maziden gelen Paşa, popülaritesi ve Enver Paşa’ya muhalefeti sebebiyle müttefiklerin de kabul edebileceği bir isimdi.

Ama işler, İstanbul’un arzusu gibi gitmedi. Paşa, sivil ve askerî mukavemet hareketini arkasına alarak Sivas’ta heyet-i temsiliye adıyla alternatif bir hükümet kurdu. Ayrıca seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı.

1921’de askerî vaziyet kritikleşince, meclisin salâhiyetleri başkumandan sıfatıyla Kemal Paşa’ya devredilmiş; 1922’deki 3. uzatmadan sonra bu salâhiyeti geri almak isteyen meclise meydan okuyarak devletin fiilî hâkimi hâline gelmiştir.

Duvardan “Onların işleri meşveret iledir” âyeti indirilip, yerine “Hâkimiyet milletindir” yazısı asılmıştır. Böylece vatanı düşmandan, padişahı da esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, 2 sene sonra 1 Kasım 1922’de padişahın da ipini çekmiş; sivil bir darbe ile rejimi tamamen değiştirmiştir.

Ateşli muhaliflerden Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey, hususi muhafız Topal Osman tarafından katledilmiştir. Bu cinayet, ilk meclisin şerefine gölge düşürmüştür.

Birinci Grup bazen öyle sıkıştırılmıştır ki, Gazi, 28 Haziran 1923’te meclisi dağıtıp kendi tabiriyle “Kız gibi bir meclis” kurarak, tamamı kendi taraftarlarından teşekkül eden yeni bir meclis kurdu. Lozan’ı bu meclise kabul ettirebilmiştir. Buna rağmen 14 milletvekili red oyu kullanmıştır. Ertesi sene yeni binasına taşınan ve Büyük Önder’in talimatları istikametinde inkılâpları yapacak olan meclis, artık budur.”[3]

“Yeni rejim, dinin zâhirîni öğreten ve koruyan medreseler ile maneviyatını öğreten ve yaşatan tekkeleri hasım addetmiş; bunları ortadan kaldırmadıkça inkılapların yerleşemeyeceğini idrak etmiştir. Tek parti hükümeti, cemiyetin ruhunu besleyen iki mühim feyiz menbaını havaya uçurduktan sonra, Batılılaşma programını çok daha kolay tatbik imkânı bulmuştur.

…..Bir Hıristiyanlık tarikatı olan Masonluk, İnönü devrinde serbest bırakılmış; Müslüman tekkeleri kilitli kalmaya devam etmiştir.

Karababa Dergâhı şeyhi Ahmed Yivlik Baba’nın anlattığına göre, Bakırköy tımarhanesi baştabibi Dr. Mazhar Osman, İnönü’ye der ki: “Paşam hastanede yer kalmadı. Bunların çoğu bizlik değil. Tekkeleri kapattınız; hastalar çoğalttınız. Bari bu şeyh efendileri bize verseniz; hastaların dörtte üçü iyileşir.” İnönü; “Ne bunu sen söylemiş ol, ne de biz bunu duymuş olalım” diyerek meseleyi kesip atar.”[4]

Türkiye’deki yüz yıllık kavga, tarihin net olmaması, resmi tarihin ötesine geçilmemesi, Atatürk’ü koruma kanunun sürmesi ve sürdürülmesi gerçek tarihin üzerini setretmekte, şaibeyi sürdürmektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

22-04-2020


[1] http://www.tesbitler.com/2018/10/31/cumhuriyetin-kurulusunda-ingiliz-eli/

[2] http://www.tesbitler.com/index.php?s=%C4%B0ngiliz

[3] http://www.ekrembugraekinci.com/mmakale.asp?id=1069

[4] http://www.ekrembugraekinci.com/mmakale.asp?id=1059

Loading

No ResponsesNisan 22nd, 2020