HER ŞEY BENDE GİZLİ

HER ŞEY BENDE GİZLİ

Ben..benim..beni..bana aid..benimle..benimki..benimse?..

Benden sorulur..benim alanım..ben yoksam oda yok..benle var oldu..

Beni benden sorman ben ben degilem
Bir ben vardir bende benden içeru.

Öz..özüm..öze aid..özle..

Hadiste;Kendini bilen, Rabbini bilir.

Ben alemde bir noktayım..alem bende bir noktadır.

Hadis-i Kudside: Ben gizli bir hazine idim, mahlukatı yarattım taki kendimi bileyim ve bildireyim.

Nokta olan ben, sonsuz olan Rabbe ayna..

O kendisinde ve kendisi O’nda…

O’nun en büyük projesi olan Ben…

Hadis-i Kudside: Ben yer ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım.

Kâinata sığmayan, ezeli ve de ebedi olan Rab, insanda mündemiçtir.

Enede bulunan Rabb..

Ene ile bilinen bir Rab..

Madde ve manasıyla enede cem olmuş bir varlık..

Kâinatın iki yüzü, tek yüz olan enede..

Ben vary a ben…

İşte o ben..

Her şeyi yutan denizlerdeki girdap ene.

Semadaki yıldızları yutan kara delik ene..

Vahid-i kıyasi olan ene.

Tam bir ölçü birimi..

Sonsuzu ölçen, -tabiri caizse- tartan ve takdir eden bir ene..

Ene-Ben ve Benlik;Şeytanı çıldırtan..ağır gelen..kontrolden çıkaran..saptıran ve sapıtan..sonradan görmüş..kaliteyi ortaya çıkaran..Ayrıştıran iyot..Sahibine dost değil rakip olan..esfele atan..kararan ve karartan..Rabden kaçan..varı yok eden..şımarık..ayyaş.. kopuk.. kömür.. zulmet..

Ene-Ben ve Benlik;A’laya yücelten,Rabbe dost olan ene..yola koyan..ebede namzet kılan..ebedi nura makes..Rabbe kaçan..Her şeyi tanıyan ve varlık siciline kaydeden..Yokluktan vücuda çıkmaya ve çıkarmaya vesile..mütevazi..değerler manzumesi.. elmas..nur..

Seni sen yapan ben…

Bendeki sen..

Sendeki ben..

Sen-li ben-li..

Kolkola senle ben..

Minallah..İlallah..

O’ndan yine O’na giden ben ve sen…

O’nda kendini bulan Ben..

-“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!”[1]

Yevme lâ yenfe’u mâlun ve lâ benûn illâ men etâllâhe bi kalbin selîm.

O gün, ne mal fayda verir, ne oğullar ancak Allah’a selîm bir kalb ile varan başka.”[2]

-Sanma ey hâce ki senden zer-u sîm isterler. 

“Yevme la yenfe’u”da “kalb-i selîm” isterler.

Berzah-i havf u recâdan geçe gör nâ-kâm ol. 

Dem-i âhirde ne ümmîd ü ne bîm isterler. 

Unutup bildiğini ârif isen nâdân ol. 

Bezm-i vahdetde ne ilm u ne âlim isterler. 

Âlem-i bî-meh ü hurşîd ü felekde hergiz. 

Ne mühendis ne müneccim ne hakîm isterler. 

Harem-i ma’nîye bîgâneye yol vermezler. 

Âşinâ-yı ezelî yâr-ı kadîm isterler. 

Sâkin-i dergeh-i teslîm-i rızâ ol dâim. 

Ber-murâd itmeğe hizmetde mukîm isterler. 

Dergeh-i fakra varıp dirliğini arz etme. 

Anda hergiz ne sipâhî ne zaîm isterler. 

Âşık ol şerbet-i vasl ister isen kim âşık. 

Çâresiz derd arayıp renc-i elîm isterler. 

Ni’met-i zâhire dil-beste olan gürsineler. 

Müzd nân-pâreye cennât-i na’îm isterler.

Kible-i ma’nîyi fehm eylemeyen kec-revler. 

Sehv ile secde edip ecr-i ‘azîm isterler. 

Ezber et kıssa-i esrâr-i dili ey Rûhî. 

Hâzır ol “bezm-i ilâhî”de nedîm isterler.

-” Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi. “[3]

-Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
Sâdıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur
Yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur. Yavuz Sultan Selim Han.

-Ene O’na yârdır.

O Eneye Serdar ve Sertaçtır.

MEHMET ÖZÇELİK

31-03-2019


[1] Fecr.27-30.

[2] Şuara. 89.

[3] Saffat.84.

Loading

No ResponsesNisan 16th, 2019