DNA VE İNSAN YAPISI

DNA VE İNSAN YAPISI

‘Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.’ ” diyor Bediüzzaman. [1]

Bütün alanlarda bir gelişme görülmekte ve özellikle insanın mikro dünyasında önemli çapta gelişmeler olmaktadır.

Alemde yaratılan her şey adeta bilgisayardaki 1 ve 0 rakamlarının farklı dizilişi gibidir.

Bir O’ dur, sıfır mahlukattır.

Halk, Hâlık ve mahluk aynı köktendir.

Buz ve su misali.

Pisagor; ”Tanrı matematiğin diliyle konuşur.”

Ebced harflerin rakamsal değerlerle ifadesidir.

Allahın Nâzım ve Munazzim isimleriyle alemdeki dengeyi matematiksel olarak düzenli düzmesi ve dengelemesidir.

Allah bu dengeyi bizatihi yaparken, diğer taraftan da emir ve yasaklarıyla yapmaktadır. Mesela;

-3 GÜNLÜK ORUÇ BAĞIŞIKLIĞI YENİLİYOR.

Çığır açan bu araştırmaya göre 3 günlük oruç yaşlılarda bile vücudun bağışıklık mekanizmasını komple yenileyerek vücudun dinçleşmesini sağlıyor.

HÜCRELER DE İNSANLAR GİBİ ÇALIŞIYOR.

Hücreler bize benzemeseler bile bazı durumlarda aynı insanlar gibi hareket ediyorlar. Çöplerini özel torbalara dolduruyorlar (otofagozomlar), ve konteynerlere depoluyorlar (lizozomlar). En kirli olanları yok edilip sindiriliyor, bazıları da yeniden dönüştürülerek enerji üretiminde kullanılıyor. Otofaji vücut stres altındayken çok daha fazla çalışıyor. Mesela oruç tutarken ya da açlık sırasında. Bu durumda hücre enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışıyor ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirerek başlıyor.” [2]

-Gerek Türkiye-de ve gerekse dünyada Genom yani Gen teknolojisi üzerinde büyük çalışmalar yapılmakta ve projeler üretilmektedir.

Genom; organizmayı oluşturmak için gerekli bilgilerin toplamına denir.

Genin tarifi, bir kalıtım birimidir.

Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir.

Her şey, protein veya Rna molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.

Her gün farklı bir şifre ihtiva eder.

Genler sistemi kontrol ederler.

İnsülin şekeri dengelemek için kullanılırken, düzenli ve dengeli kullanılmazsa zarar verdiği gibi, genlerde öyle…

Uyum sağlaması gerekir nakledildiği yerde.

İnsanda tahminen yüz bin adet gen vardır.

Bu gen teknolojisi ile başta tıp alanında bir çok hastalıkların tedavisinde kullanılacaktır.

Bu meseleye maddi ve manevi açıdan bakıldığında, gen teknoloji ve değişiminin mümkün olduğu da görülecektir.

-Rivayete göre Zekeriya peygamber 120, eşi ise 98 yaşında iken hem ihtiyar ve hem de kısır olmalarına rağmen çocukları olmuştur.

Bunun alameti olarak üç gün üç gece işaretten başka bir şekilde konuşmaması ve teşbih yapabilmesi belirtilmiştir.

Gündüzün başında ve sonunda Allahı zikredip tesbih etmiştir.

“Zekeriya, “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Allah, “Öyledir, ama Allah dilediğini yapar” dedi.

Zekeriya, “Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmet ver” dedi. Allah da şöyle dedi: “Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”[3]

-Aynı durum İbrahim peygamber içinde olmuş, doksan yaşından sonra yıllardır çocuğu olmayan Sare-den sonra Hz. Hacer-le evlenmiş İsmail peygamber olmuş, daha sonra da Sare-den Hz. İshak olmuştur.

-Ve yine Hz. Meryem-den Hz. İsa-nın babasız olarak dünyaya gelmesi de meseleye ışık tutmaktadır.

Başta şunu da belirtmekte yarar vardır. Bu gen değişimi evrim teorisiyle değerlendirilmemelidir. [4]

Zira insanda 23 çift kromozom varken, maymunda 22 çift kromozom bulunmaktadır. Her bir kromozomda farklı bir varlığı oluşturmaktadır.

Nitekim farklı kromozoma sahip olan merkeb ve attan meydana gelen katırın nesli devam etmemektedir.

-Hadiste; Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşr olursunuz, buyurulur.

İnsanın ahiretteki dirilişi, dünyadaki nasıl yaşamış oluşuyla ilgilidir.

Nitekim bazı sebzelere yapılan gen aşılaması ile değişim mümkündür.

Domatese üzüm geni, kabağa karpuz geni gibi.

Özellikle dünyayı kontrol amaçlı olarak, başta İsrail yani Yahudiler olmak üzere tohumların –buğday ve domates gibi- oynanmaktadır.

Bu geni değiştirilmiş tohumlar bir daha ekilememektedir. Yani nesilleri devam etmemektedir. En önemlisi de karşıyı kendisine muhtaç ve bağımlı hale getirmektedir.

-Haram yiyen haram-zâde olur.

Haramın sancısı ziyade olur.[5]

Bundan birkaç yıl önce Türkiye-de kan ile ilgili olarak oynanan oyun bu gen haritasını çıkarmaya yönelik idi.[6]

Ruhlar aleminde kendileriyle sözleşme yapılan ruhlar son buluncaya kadar hayat devam eder.

Kur’an Yahudileri bu noktada uyarmaktadır.

-“İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.[7]

“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.”[8]

Burada kulak zikredilmesinin hikmeti; kulağın tüysüz olmasından dolayı oradan alınan dna- larla genlerde değiştirilme ve kopyalama yapılıyor olmasındandır.

Ayrıca ana rahmindeki oluşumun kulak şeklinde olması da düşündürücüdür.

Yine kulakta akupunktur noktalarının bulunmuş olması söz konusudur.

Bu gün bitki, sebze ve hayvanların genleriyle oynanması sonucu gdo-lu, aşırı büyük ve büyümeye yüz tutan canlıların olması..

İnsanda sahip olduğu her bir özelliğe aid bir gen bulunmaktadır.

Bu gün yapılmaya çalışılan gen teknolojisi ile bunu kontrol altına almaya çalışmaktadırlar.

Sadece insan beyninde sayısız beyin hücresi ve bağlantı noktaları bulunmaktadır.

Hariçten gelen ağır müzik veya kötü ışın ve sinyaller onun yapısını bozmaktadır.

Nitekim Yahudiler manevi bozukluklarından, cumartesi oruç yasağına uymamalarından dolayı içlerinden 12 kişi domuz ve maymun suretine çevrilmiş, üç gün sonra da ölmüştür.[9]

Bernard Shaw‘la evlenmek isteyen bir kadın Dünyadaki en iyi beyin sizde, en güzel beden de bende. Evlenmemiz sonucu olacak çocuğu bir düşünsenize, kusursuz olacak!” der. Shaw şu şekilde cevap verir, “Ya aklı senin gibi, bedeni benim gibi olursa ne yapacağız?”

Eski antik yunanda yapılan heykellerde başı arslan vücudu ise yılan şeklinde figürler yapılırdı.

Peygamberimiz zamanında adamın biri doğan çocuğunun ne kendi eşi ve tarafına benzememesi üzerine durumu peygamberimize aktarınca, birkaç kere tekrar ile araştırmasını istemesi üzerine yedinci nesilde ona benzeyen birinin olduğunu tesbit eder.

Kişi soyuna çeker.

Elbette her şeyin dizgini Allahın elindedir.

“İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”[10]

Dna sıfırdan yapılamıyor. Değiştirilen genler uzun ömürlü olur mu? Nitekim koyun Doli annesiyle beraber aynı yaşta öldü.

Dünyada gen değişiminde problem olacak olan ve de korkulan insanlığın zararına kullanılmış olmasıdır.

“Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah’ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.”[11]

İnsanlık bir yandan büyük bir gelişimin, diğer yandan ise büyük bir tehlikenin eşiğindedir.

-Dna özellikleri ile ilgili olarak özetle;

“DNA, insan vücudunun bilgi deposudur.

nsan vücudundaki 100 trilyon hücrenin hepsi DNA’daki bilgilerin tamamını eksiksiz bilmektedir.

-DNA’da 3 milyar kimyasal harf vardır.

-Bunlar A, T, G ve C harfleridir ve kendilerine özgü bir dile sahiptirler.

Bu harflerden yalnızca bir tanesinin bile eksilmesi ya da yer değiştirmesi, ölümcül

hastalıklara sebep olmaktadır.

-DNA, 1.000.000 ansiklopedi sayfasını rahatlıkla dolduracak bilgiyi içermektedir.

-DNA, anne ve babanın tüm kalıtsal bilgisinin çocuğa geçmesini sağlamaktadır.

-Hücrelerin göz, saç, kemik, deri, mide veya başka bir alanda özelleşmelerini DNA’daki

bilgiler belirlemektedir.

-DNA, metrenin milyonda biri kadar olan hücrenin içine, bir ipin makaraya sarılması gibi katlanarak sarılmıştır.

Bu ip birbiri üzerine dönen, sarmaşık gibi sarılmış iki zincirden ibarettir.

-İki zincirin birbirinden uzaklığı 2 nanometre yani metrenin milyarda biri kadardır.

-Hücrenin içindeyken metrenin milyarda biri kadar yer kaplayan DNA, açılıp içindeki

harfler peş peşe dizildiği zaman 1 metre 80 santimetre uzunluğa denk gelmektedir.

-Tüm hücrelerdeki DNA’nın uzunluğu, 9 milyon kilometre etmektedir. Bu uzunluk,

13 defa Ay’a gidip dönmeye eş değerdir.

-DNA’nın protein üretiminde görevli parçalarına “gen” ad› verilmektedir.

-İnsan DNA’sı, 25.000 farklı gene sahiptir.

-DNA’nın sadece %2’si protein üretiminde görevlidir, %98’inin ise ne işe yaradığı büyük bir sırdır.”

MEHMET ÖZÇELİK

29-05-2017

 

[1] Bk. Sözler.20.söz.2.Makam.

[2] http://www.risalehaber.com/nobelli-japon-bilim-adamindan-oruc-ispati-293495h.htm 

 

[3] ALİ İMRAN-40-41.

[4] Bak. http://www.tesbitler.com/2015/01/02/e-v-r-i-m-t-e-o-r-i-s-i/

http://www.tesbitler.com/2015/01/03/evrim-bilimsel-degildir/

[5] http://www.tesbitler.com/2015/01/03/haramin-sancisi/

[6] http://www.tesbitler.com/2017/05/16/sunnette-hacamat/

[7] Hicr.39-40, Sa’d.82-83.

[8] Nisa.119.

[9] http://www.tesbitler.com/2015/01/03/siret-ve-suret/

http://www.tesbitler.com/2015/01/01/manevi-cehre/

http://www.tesbitler.com/2015/01/03/perde-arkasinda-yahudilik/

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/yahudilerin-fesadi/

[10] Hud.56.

[11] Bakara.204-205.

Loading

No ResponsesHaziran 3rd, 2017