M E H D İ L İ K

M E H D İ L İ K

Mehdi;hidayete eren veya hidayete vesile olan,sahibuz-zaman,ahirzamanda gelib bütün müslümanları hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye cami’ eserleriyle uyandıracak,dinlerini takviye ve imanlarını tecdid edecek olan,Peygamberimizin (SAM) Âl-inden bir zattır.[1]

Bu konuda yapılan rivayetlerde:”Şu ümmetin mehdisi Hasan ve Hüseyin’dir.”[2]

“Zamanın inkita’a uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde,mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır.”[3]

Mehdinin gelmesiyle:”İnsanlar asrı saadet dönemine adeta geri döner.”[4]

Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi,ahirzamanda dini ayakta tutacak.”[5]

“(Mehdi) Fatıma’nın evladındandır.”[6]

Hadiste:”Ahirzamanda gelecek olan Hazreti mehdi,Âl-i Beyt’ten olacak.”[7]

“Hadiste:”Süfyani Deccal çıkmadığı müddetçe,mehdi de gelmeyecektir.”[8]

Beyazid-i Bestami ve Aliyyül Kari;Hz. Mehdi’nin babadan Hasenî,ana cihetinden de Hüseynî olduğunu söyler.[9]

“Mehdi sanki Beni İsrailden bir raculdür. (Tavrı onlara benzer,yani heybetli ve acar.)[10]

Naim,Tavusdan tahric etti,dedi ki:” Ben mehdiye yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar,kötülere karşı bile iyilik yapılır.”[11]

Şerlerin önünde en büyük bir sed,engel teşkil edecektir.[12]

“……Hicaz’dan gelip Şam’da minbere oturduğunda 18 (40) yaşında olacaktır.”[13]

-Mehdi Şam’da gelecek- denilirken,Şimalde anlamı da vardır. Ka’be’nin şimali olanlara Şam diyorlar. Rüknü Şamî.

Mehdi hakkında muhtelif rivayetler zikredilmektedir.[14]

Bazı zatlarca mehdi’nin:”Araptan değil,Acem’den olacağı,onun babasının ismi pek duyulmuş isimlerden olmayacağı”[15] ‘da bazı zatlarca ifade edilmiştir. Araptan olmayıp,Acemden olacak ifadesiyle,Arabın dışındaki milletlerden olacak,demektir.

“Her asır, hatta asr-ı hakikat-bin olan asrı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hemen çıkmış demişler.”[16]

Ve alametleri olan Mehdi ve Deccalı beklemişlerdir.

Suyuti:”9. asırdan sonra,Hz. Mehdi veya İsa’nın gelmesi umulur.”demiştir.[17]

Bazı İslâm alimleri Mehdi’nin ne zaman geleceğini Ebced ve Cifir hesabıyla tarih düşmüşlerdir:

Mesela:Şa’rani,Tabakat-ül Kübra adlı eserinde;1200 Hicri asırda olacağını…

-Nurul Ebsar eseri olan İs’af-ur Rağıbin-de;1225’de,Hicri-Kamerice olsa 1294’de olacağını…

-Ahmed Zeyni Dahlan El-Fütuhat-ül İslamiye eseri 2 / 296’da Şeyh Salahaddin Es-Safedi’nin Eş-şeceretün Numaniye eserinden naklen:”Osmanlı devletinin,Hazret-i Mehdinin zuhuruna kadar devam edeceğini ve bu devlet,her şeyiyle Mehdi’ye yardımcı olacağını kaydetmiştir.”

-El-İşaa Fi Eşrat-üs Sa’a eseri sh.189’da Kur’an-ın “Bağteten” kelimesinin Cifri karşılığı olan 1407’de Mehdi’nin zuhur asrı olacağını kaydetmiştir.

– – -Muhyiddin-i A’rabi Anka-u Mağrib adlı eserinde sh.77’de 1403’de zuhur edeceğini söyler.”[18] Hadiste:” Maidet-ül Kur’an)[19]”Ümmetimden iki adam vardır. Onlardan biri Vehb’dir.(denilir.) Allah ona Hikmet verir. Diğeri Gaylan (denilir) onun bu milletin üzerindeki fitnesi,şeytanın fitnesinden daha şiddetlidir. (İblis’den ümmetim üzerinde daha zararlıdır.)”[20]

Hadiste:”Ümmetimden bir taife hak üzere,galib olarak,kıyamete kadar devam edecektir.”buyurulmaktadır.[21]

“Allah bu ümmet için her yüz sene başında (Dinin hakikatlarını asrın idrakine uygun olarak anlatan) bir Müceddid gönderir.”[22]

Mehdi,bir şahıs olduğu gibi,manevi bir şahsiyeti de temsil eder. Hidayete vesile olacak yolları açar.İslam ile ilgili kaldırılmak istenen her şeyi,tekrar asıl ve esasını muhafaza ile tesis eder.

Hadiste:”Mehdiden sonra (Hz. İsa’nın 40 senelik devrinden sonra) artık hayat yaşamakta bir hayır yoktur.”[23]

Peygamberimiz mehdiden sonra Kahtani (Kahtandan)’nin geleceği,iki kulağı delik,babası Kureyşi ve mehdiden geri olmayan bir şahsında geleceğini buyururlar.”[24]

Adının Mansur olduğu ifade edilmekle beraber,ondan sonrada Selam ve en sonra da emirul Usub geleceği ifade edilir.[25]

Bediüzzaman Mehdinin vazifelerinin;”Siyaset aleminde,Diyanet aleminde,Saltanat aleminde,Cihad alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu” [26]nu ifade eder.

Mehdi kendi kesbiyle olmayıp ilahi inayete mazhar olacağı,büyük içtihada sahib,en yüksek bir kutbiyyet mertebesinde olacağı hadislerde belirtilmiştir.[27]

“…… İmam-ı Mehdi çıktığı zaman hasseten fukaha ona düşman olacak. Onun kılıncı kardeşleridir. Elinde kılınç olmasa idi, -yani kardeşleri olmasa idi- zamanın fukahası onun katliyle fetva verirlerdi. Lakin Cenâb-ı hak onu keremiyle ve kılınç ile tathir edecek,onlar ona itimad edeceklerdir. Hükmünü inanmayan da kabule mecbur olup aksini izmar edecekler.”[28]

Sakalsız olacağı da hadiste ifade edilmektedir.[29]

-İsmail Hakkı Hazretlerinin “Ruhul Beyanında” Efendimiz Hz. Ali’ye buyurmuşlar:”Besmele-i şerifin hesab-ı cifrisi bitince Mehdinin doğum tarihidir.”der.

Muhyiddin-i Arabi buna “Savm” kelimesini ekler ki;Besmele 1186 veya 1188 (iki elifle),Savm ise 131 veya 136,Hicri 1322 ve 1324 eder ki buda büyük hesablarda küçük hesab farklılığının olabileceğini de göstermektedir.[30]

Hadiste:”Allah bu dini Ali’nin fethiyle (eliyle) fethetti. Ve din bozulduğunda da onu ancak (onun soyundan gelen) Mehdi düzeltecektir.”[31]

Mehdinin kendine has kılınan 9 hassası şöyle olduğu belirtilir:

1)Cenâb-ı Hak ahkamına da’veti basiretle olması için “Nüfuzul Basar” yani söylediği hakikatlar zan ve içtihadla değil,belki görür gibi kat’i ve yakinidir.

2)İlka vaktinde hitabı ilahiyi bilmek.

3)Cenâb-ı Hak tarafından ilham olunan hakikatların tercümesini bilmek. Yani harflerin sureti ihtiyarlarıyla olup ruhları ve manaları Cenâb-ı Hak kelâmı olacak.

4)Ulul Emirlere tayini meratib etmek.

5)Gadab anında merhamet.

6)Meleğin muhtaç olduğu erzakları bilmek yani afaki ve enfüsi alemlerin ihtiyaçlarını bilmek.

7)Birbirine mütedahil karışık efkar ve mevzuatı:”Yûliculleyle fin-Nehari ve Yûlicun Nehare fil Leyl”[32],”Allah geceyi gündüze katar,gündüzü geceye katar.” Gece ve gündüz gibi hakkı batıldan ayıracak.

8)İnsanların her ihtiyacını temin etmek.

9)Yalınız müddetindeki umuru kevniyyedeki muhtaç olduğu umuru gayba vükuf peyda etmek.[33]

Ve en önemli üç özelliği de:

1)Sünnetle amel edecek.

2)Yatanı uyandırmayacak.

3)Kan dökmeyecek.

Yani Bid’at ve Dalalet ve Hab-ı Gaflet ile sarhoş olanları rencide etmeden,zarar vermeden faidelendirecek. Aklını,ruhunu,kalbini doyurarak onları okşayarak rah-ı hakikate sevk eder.[34]

D E C C A L

Küfür ve inkarı ulûhiyeti,ateizmi,kominizmi,materyalizmi ve tüm diğer şeytani düşünceleri temsil eden ve uygulamasına çalışan bir şahıs ve o şahsı temsil eden ideolojisi ve de onun hempaları olan topluluğuna verilen genel adını kapsamaktadır.

Hadislerde Deccalın sıfat ve vasıfları tarif edilmektedir.[35]

Her yere uğrar,uğramasına bir mani olmayıp,Mekke ve Medine’nin haricindedir. Oraya girmek istese de giremez.[36]

Medine’ye geldiğinde üç sarsıntı geçireceği,her kafir ve münafık ona karşı istikbal edeceği..”rivayet edilir.[37]

“Onun sağ gözü meshedilmiştir.”[38] Yani görmez. Buradaki körlük bizzat maddi körlük olup,öbür gözüne göre az görür,teshir edici manyetik bir özelliğe sahib olmakla beraber,aynı zamanda ahireti gören manevi gözünün de kör olmuş olduğu ifade edilir. Böylece bu manaya göre dünya gözünün görür olması düşünülebilir.[39]

Peygamberimiz bir hutbesinde Allah’ı sena ettikten sonra,deccaldan bahsetti ve:”Ben sizi ondan sakındırıyorum. Çünki hiçbir nebi yoktur ki kendi kavmini ondan sakındırmış olmasın. Fakat ben size hiçbir nebinin kavmine söylemediğini söyleyeceğim:”Deccal şaşıdır. Allah ise şaşı değildir.”[40]

Hz. Âişe’den:”İşitirdim;Rasulullah namazda deccalın fitnesinden Allah’a sığınırdı.[41]

Peygamberimiz Deccal konusunda Hz. Esma’ya:”O gün, (Cenâb-ı Hakkı) tesbih eder ve Kelime-i Tevhid okursanız açlıktan emin olursunuz.”buyurdu ve devamla:”Böyle feryat etmeye hacet yok. Ben hayatta olur isem,size siper olurum. (O çıktığında) ben sağ olmazsam

Allah taala Mü’minleri korur.”buyurdu.

-“Deccalın,iki gözü arasında –Bu kafirdir.- yazılıdır.” Onu,onun amelini kerih gören ve her mü’min okur.[42]

Bediüzzaman bundan maksadın:”Kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir.”der.[43]

Deccal”yeryüzünde 40 gün kalır. (Deccalın) bir günü bir sene,bir günü bir ay,bir günü bir Cuma,bir günü (dördüncü gün) sair günler gibi,sizin günleriniz gibi olur.”[44]

Bu konuda Bediüzzaman iki tevilde bulunur. İkincisinde:”hem büyük deccalın,hem İslam deccalının üç devre-i istibdatları manasında üç eyyam (gün) var.” Bir günü bir devre-i hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki,üç yüz senede yapılmaz. İkinci günü,yani ikinci devresi,bir senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi,bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi,adileşir,bir şey yapamaz,yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır.”[45]

“Şu altı şey gelmeden önce amele devam edin. (Yoksa amel kabul olmaz.)..Onlardan birisi de) Deccalın çıkması….”[46]

“İki büyük cemaat davaları bir olduğu halde çarpışmadıkça (ki aralarında bir çok katller olur.) kıyamet kopmaz. Hatta bir çok otuza yakın deccal ve kazibler çıkar ve kendilerinin rasulullah olduğunu zanneder.”[47]

Deccalın Zuhuru [48] ‘nda Sure-i Kehf’in başından (ve sonundan) on ayet ezberleyen deccalın fitnesinden korunur.”buyurmaktadır.[49]

Rasulullah İbni Said-i (Sayyad) göstererek-Deccal- dediği ve Hz. Ömer’inde;İzin ver,Ya Rasulallah onun boynunu vurayım,dediğinde Rasulullahın da:”Eğer o deccal ise sen ona bir şey yapamazsın.(Öldüremezsin) Eğer o değilse katlinde bir fayda yok.” Ve

-Hz. Ömer Rasulullahın yanında İbni Said (Sayyad)’in deccal olduğuna dair yemin ettiğinde Rasulullah onu yalanlamamıştır.[50]

Rasulullah bunun manasının:”Yahudiler içinde tevellüd edecek.(doğacak)”[51] Onlarca desteklenecek.[52]

Bir hadiste de Deccalın:”Yalancı cennet ve cehenneminin…”[53] olacağından bahsedilmektedir. Bu konuda Bediüzzaman:”(Bindiği bineği olan trende) Düşmanlarını ateşli başına,dostlarını ziyafetli başına gönderir.”der.[54]

Ve bu şahsın en önemli tahriblerinden biri de:”An’anat-ı İslâmiyenin zararına çalışacak.”diye hadiste haber verilmiştir.[55]

Muhiddin-i Arabi Fütuhatı Mekkiyyesinde:”Deccal kelamcıların değişmez gördüğü ve nübüvvetin tanınması için koyduğu prensibleri de bozacaktır.”[56]

Mevlâna Deccalın körlüğünü:”İnsan hevâ ve gazab sebebiyle kör olur.”şeklinde izah eder.[57]

Suyûtinin kaydettiği bir rivayete göre de deccalın (her hangi)”Bir yüz senenin başında geleceği ifade edilmektedir.”[58]

Yalancı olup,yalanla iş gördüğünden kendisine Mesih adı verilmiştir.[59]

Ve toplumdan,yasaklanan içkiyi kaldırarak su gibi içer ve içilmesine sebeb olarak,toplumdan hürmet ve merhameti kaldırarak anarşinin çıkmasına sebeb olduğundan bu ad ile adlandırılmaktadır.[60]

Bir de İslâm aleminde çıkan vardır ki ona Süfyan denilir.

Süfyan için;”Ciğerleri yiyenlerin oğlu”olan Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelb kabilesinden abus çehreli,sert kalbli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O,Medrese ve Mescidleri yıkar,rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Zulüm,fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder,pek çok şehride işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak Al-i Muhammede düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder.”[61]

Hadiste belirtildiği üzere Süfyan ve deccalın başarı ve muvaffakiyetlerinin en önemli sebebleri:”Müslümanların ve insanların hırs ve parçalanmaları,birbirleriyle uğraşmalarından istifade edip,az bir kuvvet ile galebe çalar,üstün gelir,hükmünü icra eder.”[62]

Peygamberimiz hadislerinde,fitne ve şerrinden korunulması için Deccalın ilan edilip,insanlara bildirilmesini ve tanıtılmasını ifade ederler.

Bununla beraber mehdi hususunda da:”Asrın imamını ve cemaatını tanımayan,cahiliye ölümü ile ölür.”[63] Rakibsiz mücadele olmaz. Deccal varsa mehdide vardır. Mehdi varsa Deccal da olacaktır.

Deccalın tahriblerini Mehdi:”İmanı kurtarmak,Hilafeti tesis etmek,Şeâiri islâmiyeyi ihya ve Şeriatı Muhammediyeyi”[64] icra ve tatbik eder. Yani bu üç görevi yapar.

Deccala:”Siyaset canibiyle”[65] galebe edilmez. İnsanlar da onu ancak:”İman nuruyla”[66] tanır.

Bediüzzaman iman hizmetine devam edişini şöyle açıklar:”Ben beşinci şua aslının verdiği haberin bir kısmını orada bir adamda gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri bıraktım. Ve bu damla başa çıkılmaz,mukabele edilmez diye dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içtimaiyeyi terk edip,yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarf ettim.”[67]

Deccal,ilahlık iddiasında bulunur,harikulade işler yapar,yeryüzünde 40 gün kalır.[68]

Kıyamete yakın müslümanların ruhu önceden kabzedilince:”İnsanların şerlileri kalırlar.. Yeryüzünde eşeklerin birbiriyle cima ettikleri gibi (kadın-erkek) cima ederler. Kıyamet,ancak bunların üzerine kopar.”[69]

Deccal ilimle insanları sapıklığa götürmeye çalışırken,Mehdi’nin en belirgin özelliği ve “Sıfatı ilimdir.”[70]

Şer ve şerrin en büyüğü olan imansızlık ve sefahette,tarihte görülmemiş bir şekilde tahribat yapan bir kimseye Deccal denilmesi dinen bir mahzuru gerektirmediği gibi,hayırda yani tarihte emsali görülmemiş bir şekilde İman ve Kur’an meselelerinde büyük bir hizmet geliştirmekte olan bir kimseye de Mehdi demenin dinen bir mahzur ve sakıncası yoktur.

“Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müdhişe,kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar.”[71]

Hadiste:”deccal öyle bir zamanda çıkacak ki insanlar birbirlerine karşı buğz ve şikak içinde oldukları ve dinde hafiflik geçirdikleri ve aralarındaki musalaha işinin kötüleştiği bir vakitte olacaktır.”(Müstedrek-ül Hakim)

Hadiste:”Ümmetim için en çok korktuğum şey,yakin ve iman zaafiyetidir.”[72]

“Deccal sokaklarda yürüye yürüye yemek yiyecektir. Öyle yapan ve yapanlar Deccalı veya deccalın zamanını bildirmiş olurlar.”[73]

Hadislerde Hilafetin kalkışı,deccalın gelişi olarak nitelendirilmiştir.[74]

Hadiste:”Ümmetimden başı sarıklı yetmiş bin alim kişi,deccala tabi olacaklar.”[75]

Hadiste:”Benim ümmetimin üstünden 1180 sene geçtiğinde;bekar kalmak,uzlet etmek ve dağların başında münzevi kalmak gibi haller helal olur.”[76]

Peygamberimiz bir gün hutbesinde;Deccalın harikulade özelliklerinden bahsederek”[77],Deccal:”Bazılarına musallat olup ve onları öldürür (ken),bazılarını da öldüremez.”[78] Yani onların korunmuş ve inayet altında olduklarından haber verir.

AHİRZAMAN VE KIYAMET

Ahirzaman [79] insanlığın,dünyanın son bulması,bitişi anlamınadır. Ahirzamanın fitnesi,diğer zaman ve zamanlardan daha dehşetli olur.

Fitnede en büyük rolü kadın oynar.[80] İnsanlar nefislerinin mahkumu olur.[81]İstibdad hüküm sürer.[82] Açlık hükmedecek. [83] Anarşi her yeri istila edecek.[84]

Hadis de Peygamberimiz,yerde anarşinin doldurmadığı bir karışıklık yerin bulunmayacağını şöyle belirtir:”Yerde Ye’cüc ve Me’cüc[85]’ün yağları ve pis kokularının doldurmadığı bir karışlık yer bile bulamazlar.”[86]

“Kıyamet günü insanlar arasında en önce hükme bağlanacak dava,kanlar hususunda olacaktır.”[87]

Kıyametle ilgili ayetlerde[88] ve Hadislerde genişçe bilgi verilmektedir.

Hadislerde:”Kafir kıyamet günü yüzü üzerinde haşredilir,zira dünyada onu ayağı üzerine yürütmeğe kadir olan Allah,buna da kadirdir.”[89]

“Kafir;hasenatının karşılığını,dünyada yer. Mü’minin ki ise,ahirete tercih edilir.”[90]

“Ademoğlu kıyamette beş şeyden sorulur:1)Ömrünü nerede geçirdiği. 2)Gençliğini nerede eskittiği,tükettiği. 3)Malını nerede kazandığı. 4)nereye sarf ettiği. 5)Bildiğiyle amel edip etmediği…”[91]

Haşrin vasıfları: İnsanların nasıl haşredileceği,sur,sırat,şefaat,havz gibi…[92]

Kıyametlerin alametleri ile ilgili Hadislerde ise:

-“Bir ateş çıkar,insanları meşrıkten mağribe (doğudan batıya) doğru sevk eder.(toplar)[93] (Anarşi ateşiyle,ateş arasında kalan insanların doğudan batıya doğru göç etmeleri düşünülebilir.)

-“Fıratın altında bir hazineyle Hasfı (batması) yakındır.”[94]

-“İlim kalkar,[95] Zelzeleler çoğalır,[96] Fitneler çıkıp,karışıklık ve katller olur.[97] Mal çoğalır,öyle ki mal sahibi sadakasını kimin kabul edeceğini düşünür,taşınır. Ta ki versin. Verdiği kimse de benim ona ihtiyacım yok,der. [98] İnsanlar binalar yükseltir.[99]

Bir adam başka birinin kabrinden geçince;keşke bunun yerinde ben olsaydım,der.[100] İsa’nın inmesi,Aduvvullah (Allah düşmanları) bunu gördüğünde tuzun suda erimesi gibi erir,Allah İsa’nın eliyle onu (Deccalı) öldürür.[101] Müslümanlar yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki taş ve ağaç der:Ey müslim gel,arkamda yahudi var,öldür. Ğarkad ağacı hariç,o yahudi ağacıdır.[102]

“Şu altı şey gelmeden önce amele devam edin. (Yoksa amel makbul olmaz.):1)Güneşin mağribden doğması. 2)Duhan.(Duman) 3)Deccal. 4)Dabbe. (Gözle görülmeyen,sürünen mikroskobik bir hayvan.Aids gibi.) 5)Hususi Kıtlık. 6)Umumi Kıtlık.”[103]

“Karışıklıkta (Herc-ü Merc,fitne,anarşi) yapılan ibadet,bana yapılan hicret gibidir.”[104]

“Kıyamet şerlilerin başına kopar.”[105]

-Kıyamet Alametleri: 1)İlmin kalkması. 2)Cahilliğin İzharı. 3)Zinanın İfşası. 4)İçki içilmesi. 5)Kadınların çoğalması. 6)Erkeklerin azalması hatta elli kadına bir erkek düşmesi.”[106]

“Türklerle savaşılmadıkça kıyamet kopmaz.”[107]

“Kıyamet ancak gündüzün kopacaktır.”[108]

“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki,faiz yemeyen hiç kimse kalmıyacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacak.”(Nese-i,İbni Mace)

“İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki,o günün mü’mini,onların arasında gizlenecek,aynen,bugün münafığın sizin içinizde gizlendiği gibi..(Kenzul Ummal)

-Ye’cüc-Me’cüc denilen anarşistlerin çıkışı da kıyametin görünen en belirgin belirtisidir.[109]

-“Kıyamet alametleri bir ipe dizilmiş tesbih taneleri gibidir. İp bir kere koptu mu hepsi peş peşe zuhur eder.”[110]

Diğer bir rivayette de:”Kıyametin ilk alameti ile son alameti arasında altı aylık müddet vardır. Bunlar tıpkı bir tesbihin taneleri gibi bu müddet içerisinde peş peşe geleceklerdir.”[111]

“İş ehil olmayana tevdi edildi mi kıyameti bekleyin.”[112]

Her şeyin bir eceli ve ömrü olduğu gibi dünyanın da bir mukadder ve muayyen ömrü bulunmaktadır. Bu konuda Peygamber Efendimiz,ümmetinin ömrünün 1500 seneyi geçmeyeceğini ifade eder.[113]

Abdullah bin Abbas rivayetinde Hz. Adem’den Hz. Nuh’a kadar;2256 yıl,Nuh’dan İbrahime;1079 yıl. Hz. Musa’dan,Hz. Süleyman’ın Beyti Makdis mescidini bina edinceye kadar;506 yıl. Ondan İskender’e kadar;220 yıl. İskender’den Hz. İsa doğuncaya kadar 369 yıl. Hz. İsa’dan Peygamberimize kadar 551 yıl. Aradaki 434 yıl Fetretten sayılmıştır. Ancak Havarilerin etrafa dağılıp bu işi yaptıkları ifade edilmektedir.

Ve dünyanın 7000 yıl kılındığı ifade edilmektedir.[114]

“Her bir ümmetin bir ömrü vardır. ecelleri geldiğinde ne bir saat geri kalır,ne de bir saat ileri gider.”[115]

Muhammed ümmetinin de,Küfür ve Münafıklığın da…

Enes bin Malik’in tahric ettiği hadisde:”Dünyanın ömrü,ahiret günlerinden yedi gündür. Allah buyurdu ki:”Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.”[116]

Yine Enes bin Malik’den:”Kim bir din kardeşinin,Allah yolunda ihtiyacını görürse,Allah onun için gündüzlerini oruçla,gecelerini de,ibadetle geçirmişçesine,şu dünyanın yedi in yıllık ömrü müddetine sevab yazar.”[117]

Peygamberimiz buyurmaktadırlar:”Allahın öyle kulları vardır ki,onlar ne peygamberdir,ne şehittirler. Ama hem peygamberler,hem şehidler onlara gıpta etmektedirler,kıyamet günü onların Allah katındaki makamları bu gıptaya sebeb olmaktadır.

Bunun üzerine soruldu:”O bahtiyar kişiler kimlerdir?

CEVABEN: Onlar aralarında akrabalık ve birbirine mal verme konusu olmaksızın,Allah için birbirlerini severler. Allah’a and olsun ki,onların yüzleri nurdur,onlar Nur üzerinedirler. İnsanlar korktuğunda onlar korkmazlar,insanlar üzüldüğünde onlar üzülmezler.

Haberiniz olsun ki,Allah dostları üzerinde hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de…”(Ebu Davud)

“”Alem-i sağir denilen insan,ölümden ve harabiyetten kurtulamadığı gibi;insanı kebir denilen aleminde,ölümden necatı yoktur. Ve keza,kainatın bir ağacı ölümden,dağılmaktan halas olmadığı gibi,şecere-i hilkatten olan kainat silsilesinin de harabiyetten kurtuluşu yoktur. Evet,eğer kainat ömrü fıtrisinden evvel harici bir tahribata veya Sanii tarafından bir hedm ve kıyamete maruz kalmasa bile,fenni bir hesab ile öyle bir gün gelecektir ki,”Güneş

dürüldüğünde…”[118] ve “Gök yarıldığında..”[119] gibi ayetlere mâsadak olacaktır;ve insanı kebir denilen koca kainat,boşluğu sekerâtının bağırtılarıyla dolduracaktır.”[120]

6-11-1994

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Yeni Lugat.Abdullah Yeğin. 398,Kastamonu Lahikası.B.Said Nursi.83-84,134,Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları. Abdulkadir Badıllı.397-398,704,255,262,266,279,283,289,294,300,314,330,484-485, Emirdağ Lahikası. 1 / 259-260. –

[2] Ahirzaman mehdisinin alametleri. Celaleddin Suyuti.A. bin H. Müttaki.12.

[3] Age.14.

[4] Age.11.

[5] Age.1-12,65-66.

[6] Age.18-19,Bak.Kütüb-ü Sitte Tercümesi. Prof. İ.Canan. 14 / 276.

[7] R.N.K.Kaynakları.871.

[8] R.N.K.Kaynakları.797.

[9] Yeni Asya gazt.Şaban Döğen.13-6-1995.Aldığı kaynak ise;Tılsımlar mecmuası.205-206,Tılsımlar mecmuasının Zeyli.46.Sünen-i ibni Mace Tercümesi ve Şerhi. 10 / 351.

[10] A.M. Alametleri.age.23.

[11] Age.17.

[12] Bak.Şualar. B. Said Nursi.656,605.

[13] A. M. Alametleri.age.21.

[14] Mektubat.age.96.4.Esas, 15. Mektub. 4. Sual, 29. Mektub.5.6.İşaret,Sözler. B.Said Nursi.24. Söz. 3. Dal,Bak.Sur dergisi.1989.Eylül,Mehdi ve Altın çağ.Harun Yahya.10-181.

[15] R.N.K.Kaynakları.704,Yeni Asya gazt.1-3-1994.A.Badıllı’nın makalesi.

[16] Age.330 ve bunun hadislerdeki ve diğer eserlerdeki me’hazleri için aynı yere bak.

[17] Age.728.

[18] Age.955.

[19] Ahmet Feyzi Efendinin –Bediüzzamanın talebelerinden,nurun manevi avukatlarından- yazmış olduğu;”Maidet-ül Kur’an”adlı eserinde Kur’an ve hadis ışığında ebced hesabıyla Bediüzzaman’ın Mehdiliğini isbat etmektedir.Age.sh.1-31.

[20] R.N.K.Kaynakları.Age.893.

[21] Age.588.

[22] Ebu Davud. 4 / 480,Sikke-i Tasdik-i Gaybi. B. Said Nursi.14,Ebu Davud. Mişkat. 1 / 82,İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu.Doç. Hayrettin Karaman.17, İmam-ı Rabbani ve İslam. Mevdudi. Terc.H.Karaman.7.

[23] A. M. Alametleri.11.

[24] Age.84-85.

[25] Age.85-86.

[26] Şualar. 496, Kastamonu Lahikası. 173,177.

[27] Tılsımlar mecmuasının zeyli.sh.50.

[28] Ramuz.age.56,73.

[29] Age.sh.60.

[30] Age.75-77.

[31] Age.82-84.

[32] Hac.61,Al-i İmran.27,Lokman.29,Fatır.13,Hadid.6.

[33] Tılsımlar mecmuasının zeyli.age.63.

[34] Age.65.

[35] Kütüb-ü Sitte Tercümesi. age. 14 / 291, R.N.K.Kaynakları. 705,278,287,289,293-294,614,637-638,689,693-696,711.

[36] K.S.Tercümesi. 14 / 292,294, Buhari.(Arapça) Fiten Babı. 8 / 102,İslam Tarihi.A.Köksal. 9 / 364.

[37] Buhari.age. 8 / 102.

[38] Kütüb-ü Sitte Tercümesi. 14 / 297-298.

[39] Bak. Şualar.age.499.

[40] Buhari. Fiten Babı.(Arapça) 8 / 102,Müslim.(Arapça) 3 / 2248,Tirmizi. (Arapça) 4 / 507.

[41] Buhari.age. 8 / 102,Tirmizi.age. 4 / 507.

[42] Müslim.age. 3 / 2245.

[43] Şualar.age.490.

[44] Müslim.age. 3 / 2252.

[45] Şualar.493,Bak.R.N.K.Kaynakları.age.330,387-389,545,637-638,641-649,685-686,717.

[46] Müslim.age. 3 / 2267,2162.

[47] Buhari.age. 8 / 100,Ebu Davud.age. 4 / 505, Hak Dini Kur’an Dili.E.H.Yazır. 5 / 3374,Müslim.age. 3 / 2214.

[48] Ebu Davud.age. 4 / 493,,Sahih-i Buhari. 1407.

[49] Ebu Davud.age. 4 / 497.

[50] Age. 4 / 505,K.S.Tercümesi. 14 / 299,Tac. (Arapça) 5 / 319,geniş bilgi için bak.age. 5 / 345-354.

[51] Şualar. 500.

[52] H.D.Kur’an Dili.age. 6 / 6170.

[53] İbni Mace.(Arapça) 2 / 1353.

[54] Şualar.495,Mektubat.61.

[55] Emirdağ Lahikası. B.Said Nursi. 1 / 283.

[56] Deccal. Dr. Z. Sarıtoprak.113.

[57] Age.113.

[58] Age.72.

[59] H.D.K.Dili.age. 6 / 4172.

[60] Şualar.498.

[61] A. M. Alametleri. age.37.

[62] Bak.R.N.K.Kaynakları. 545.

[63] Asrın Müceddidi.Nurlardan bir demet serisi. (8) sh.69,Yeni Ansiklopedi. 2447,2685.

[64] Emirdağ Lahikası. 1 / 265.

[65] Tarihçe-i Hayat.B.Said Nursi.147.

[66] Sözler.343.

[67] Şualar.358.

[68] Riyazüs Salihin. İmam-ı Nevevi. 187,1059-1067,Arzdan arşa mi’raç.Prof. H.V. Aiberg. 1 / 86.

[69] R.Salihin.age.1061,Tac. age. 5 / 345-358,Kıyamet ve Deccal ile ilgili olarak bak.el-Lü’lü-ü vel Mercan.(Arapça) 2 / 431-446.

[70] Arzdan arşa mi’raç.age. 1 / 42-43,60-61.

[71] R.N.K.Kaynakları.470,Şualar.579.

[72] Age.902.

[73] Müsned.Age.789.

[74] Age.789-790.

[75] Age.796.

[76] Age.883.

[77] Asrı saadet hutbeleri.M. Yusuf Kandehlevi. Çevr.Kerim Türkoğlu.35-40.

[78] Age.37.

[79] R.N.K.Kaynakları.278,287,289,293-294,614,637-638,689,693-696,705,711,Zafer dergisi.Mart.1988.

[80] Age.614,711.

[81] Age.643.

[82] Age.642.

[83] Age.695.

[84] Age.696.

[85] Kehf.94,Enbiya.96.

[86] R.Salihin.1060.

[87] Age.1078.

[88] Ayetler:Kıyame.26 ve sonrası,Bakara.244,Zilzal,Karia,Hacc.1-2,Hakka.1-3,19-20,Taha.37,Mearic.1-2,Abese.34,Tekvir,İnfitar (sureleri),Müddessir.8-9,Enbiya.97-104,Tur.11-12,Bak.Arzdan Arşa Mi’rac. 1 / 285-286.

[89] Müslim (Arapça) age. 3 / 2162.

[90] Age. 3 / 2162.

[91] Tirmizi. (Arapça)age. 4 / 612.

[92] Age. 4 / 612 ve sonrası.

[93] Buhari.(Arapça)age. 8 / 100.

[94] Buhari.age. 8 / 100, A. M. Alametleri.age.28,Müslim.age. 3 / 2219,Ebu Davud.age. 4 / 493.

[95] Buhari.age.8 / 100 ve devamı.

[96] Age. 8 / 100.

[97] Age. 8 / 100.

[98] Age. 8 / 100.

[99] Age. 8 / 100.

[100] Age. 8 / 100,Müslim.age. 3 / 2231.

[101] Müslim.age. 3 / 2221,H.D.K.Dili.age. 2 / 1114, 5 / 3374, bak.İslam Tarihi.age. 10 / 200,Mesnevi şerhi.T.Mevlevi. 7 / 392,Tefsir-i Kebir (terc.heyet) 6 / 123-124,313-314.

[102] Müslim.age. 3 / 2239.

[103] Age. 3 / 2267.

[104] Age. 3 / 2268.

[105] Age. 3 / 2268.

[106] Tirmizi.age. 4 / 481.

[107] Age. 4 / 481,Ebu Davud.age. 4 / 486.

[108] (Ebu Hüreyre’den)A.M. Alametleri.age. 29.

[109] Kehf.94,Enbiya.96,H.D.K.Dili. 5 / 3287-3371.

[110] Kütüb-ü Sitte Terc. 14 / 326.

[111] Age. 14 / 326.

[112] Daha geniş bilgi için bak.age. 14 / 305-346.-Buhari.

[113] Şualar.513,495,R.N.K.Kaynakları.704,Suyuti.el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu,el-havi lil Fetavi,Suyuti. 2 / 248,tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.(Arapça) 4 / 262,Ahmed bin Hanbel.İlel.sh.89.

[114] Taberi Tercümesinden. sh.289-290.

[115] Yunus.49.

[116] Hac.47.

[117] Kitabul Bürhan fi Alametil Mehdiyyil Ahirizaman..sh.88,Bak.R.N.K.Kaynakları. 706.

[118] Tekvir.1.

[119] İnşikak.1.

[120] İşarat-ül İ’caz. B.Said Nursi.161.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015