İZAK RABİN VE YAHUDİLİK

İZAK RABİN VE YAHUDİLİK

İsrail başbakanı olan İzak Rabin-i öldüren Tıb fakültesi öğrencisi Yigal Amir bunu;”Allah’ın bir emri olarak yapıyordu.” Amacını ise;”Su-i kasdı barış sürecini durdurmak için gerçekleştirdim. Rabin,ülkemizi Filistinlilere vermek istiyordu. Cezaevindeki filistinli tutukluları serbest bıraktı. Onlar da yahudileri öldürdüler. Rabin-in izlediği siyaset sonucunda bir filistin devletinin ortaya çıkacağı gerçeğini israil halkının fark edememesini ilginç buluyorum.”

Bunun mesnedinde de savcıya karşı:”Yahudi şeriat yaslarına dayandığını..”ifade ile,”Düşmanı savaşta öldürmenin haklı bir hareket..” ile eş anlamda olduğuna da dayandırıyordu.

Bunu te’yiden;İşte yahudilerin zulümlerini belgeleyen muharref Tevrattan pasajlar: -“Ve Rabbin Musa’ya emrettiği gibi Midyana karşı cenk ettiler;ve her erkeği öldürdüler.”[1]

-“…. Ve içinde oturdukları bütün şehirleri,ve bütün obalarını ateşle yaktılar. Ve insan olsun,hayvan olsun bütün ganimeti,ve bütün çapul malını aldılar…”[2]

-“ Ve Musa onlara dedi:Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?…”[3]

-“… Ve şimdi çocuklar arasındaki her erkeği öldürün ve erkekle yatmış olarak erkek bilen her kadını öldürün.”[4]

-“Ve erkekle yatmış olmayarak erkek bilmeyen bütün kadın çocukları,kendiniz için sağ bırakın.”[5]

-“ Ve kahin Eleazar muharebeye gitmiş olan cenk adamlarına dedi: ‘Rabbin Musa’ya emrettiği şeriatın kanunu budur;”[6]

-“Ateşe dayanan her şeyi ateşten geçireceksiniz ve tahir olacaktır.”[7]

-“Ve cenge çıkan askerlerden,adamdan olsun sığırdan olsun,eşeklerden olsun,sürülerden olsun,beş yüzden bir can olmak üzere Rab için vergi alacaksın;

Onlara düşen yarıdan alın Ve Rabbin kaldırma takdimesi olarak kahin Eleazara vereceksin.

Ve israil oğullarına düşen yarıdan,adamdan olsun sığırdan olsun,eşeklerden olsun ve sürülerden olsun,bütün hayvanlardan,her elliden çekilmiş olan birini alacaksın ve onları Rabbin meskeninin bekçiliğini tutan Levililere vereceksin.

Ve Musa ile kahin Eleazar Rabbin Musa-ya emrettiği gibi yaptılar.”[8]

-“Ve Allahın Rab onu senin eline verdiği zaman,onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin;

-Ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan her şeyi,bütün malını kendin için çapul edeceksin;ve Allahın Rabbin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin.

-Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün şehirlere böyle yapacaksın.

-Ancak Allahın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın;

-fakat onları,Hittileri ve Amorileri ve Kenanlıları ve Perizzileri ve Hivileri ve Yebusileri,Allahın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin;

-ta ki,kendi ilahlarına yaptıkları bütün mekruh şeylerine göre yapmağı size öğretmesinler;yoksa Allahınız Rabbe karşı suç edersiniz.”[9]

-“”Orduların Rabbi şöyle diyor:Amalekin israile yaptığını,Mısırdan çıktığı zaman yolda ona karşı nasıl durduğunu arayacağım.

-Şimdi git,Amaleki vur ve onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme ve erkekten kadına,çocuktan emzikte olana,öküzden koyuna,deveden eşeğe kadar hepsini öldür..”[10]

Eski Ahit’deki Yeşu kitabı ki buna Katliamlar Sıfri’de denilir. Bütün israillerin katillikleri buna dayanır.[11]

-“Allah israilin Allahı”[12]

-“O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük,kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan-dan ırmaktan,Fırat ırmağından garb denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramıyacak, Allahınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır.”[13]

-Ve Yakub Beer-Şebadan çıktı ve Harana gitti.”[14]

-Ve “Her tarafa dağılacağı,çok olacağı” da belirtilmektedir.[15]

-David Ben Gurion:”Filistinlinin bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirilmesi gereken bir başka haritası daha vardır. Nil-den Fırat-a kadar.”

-Ve Teodor Herzl:”Kuzey sınırlarımız Kapadokyadaki (Orta anadolu) dağlara kadar dayanır. Güneyde de süveyş kanalına. Sloganımız David ve Solomon-un Filistini olacaktır.”[16]

Bütün bu zulümlerin altında,bu ‘zulme davetler’ yatmaktadır.

Bu gayelerine gölge düşüren başbakanları İzak Rabin-de olsa öldürür ve bununla yetinmeyerek:

“Polis,Rabin-in Kudüsdeki Herzl dağında bulunan mezarına tüküren ve tuvaletini yapan 20 yaşlarında 2 kişinin tutuklandığını söyledi.”[17]

Ve bugün israil kendileri için vadedilen yerleri yani Arz-ı Mev’ud diye ifade edilip,Allah tarafından kendilerine vadedilen yerleri ki buna Türkiyenin Güney doğu başta olmak üzere Adana ve Hatayda dahil olmaktadır..[18]

Bunu elde etmek için her yola baş vurulmakta,gerekirse bu uğurda “Kürdistan Devleti” kurma yoluna bile gidilmektedir. Çünkü az ve azınlıklı bir devleti devre dışı bırakmak kolay olacaktır. Rusların yıllardır uyguladığı gibi:”Böl,parçala,yut.”

Ve yıllar öncesinden yahudiler şimdiki yerlerini filistinlilerden yüksek meblağlar ödeyerek aldıkları gibi…

Bugün yahudi atını rahat oynatmaktadır. Ve bu durumda bizleri de oynatıyorsa;II. Abdulhamid-in yokluğundan ve o ruhun eksikliğinden istifade etmektedirler.

Bugün İslam alemini bırakmış,bir çok noktada “İsraille anlaşma” yapmaktayız. ne kadar hazin ve hüsran dolu olarak gözler perdelenmektedir.

Evet,Garaudy-nin ifadesiyle:”Haçlı seferleri devam ediyor.”[19] O da israilin öncülüğünde…

Şairin ifadesiyle;-yahudiler yumurtalarını pişirmek veya sigaralarını yakmak için- dünyayı ateşe vermekten,yakmaktan çekinmezler. her şeyi kendi menfaatları doğrultusunda uygularlar.

Nitekim:”Tevratta faiz yasağı yer almış,[20]ancak bu yasağın yalnız yahudiler arasında geçerli olduğu,yahudilerin yahudi olmayanlarla faizli muamele yapabileceği belirtilmiştir.[21]

-“Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar. Fakat bu filistin meselesinde,hubbu hayat ve dünya-perestlik hissi değil,belki enbiya-i beni-israiliyenin mezaristanı olan filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyeti hissi dini ve milli olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan-da az bir zümre hiç dayanamayacaktı,çabuk meskenete girecekti.”[22]

-Müfessirinin beyanlarına nazaran (tarihlerde) yahudiler günde elli rekat namaz,malının dörtte birini vergi vermek,pislik bulaşan elbiseyi kesmek,vatanlarından çıkarılmak,bir çok hususatta hemen idam cezası tatbik edilmek,vs. gibi şeylerle mükellef olmuşlardır.[23]

-Her şey bir bedel ister. Kefaretler günahların bedelidir.

Müslüman olan yahudi asıllı Abdullah bin Selam Hz. Osmanın evinin etrafı katillerce öldürmek üzere çevrelenince onlara bundan vazgeçmelerini,aksi takdirde Hz. Osmanın kanının otuz bin kişiye bedel olacağını yani otuz bin kişi ölmeden fitnenin durulmayacağını söyler ve evine gider. Kendi de yaşlıdır. Bunu şuna atfederek söylemiştir;

-“Yahudiler Yahya peygamberi öldürür,mezara gömerler. Ancak devamlı kan sızmaktadır. Üzerine toprak koyarlar,yine sızar. Dağ kadar yığarlar,kan yine durmaz,akar.

O sırada yahudiler İranlılarla savaşır ve yenilirler. İran kralı,bu dağ gibi toprağı ve kan sızmayı görünce yahudilere sorar,söylemezler. Bir yaşlı yahudi kadını durumu anlatır ve kral,komutana emir verir

“Nerede bir yahudi görürseniz öldürün.”Ve yetmiş bin yahudi öldürülür. Ve Yahya peygamberin bedeli kabul edilir.

Orta doğuda,diğer yerlerdeki karışıklıklar da bir bedelin neticesidir. Netice bitince,fitneler durulur. Çünkü bedel ödenmiştir. Böylece her şey bir bedel istemektedir.

Hz. Osmanın katlinden dolayı da otuz bin müslüman ölür ve fitne durulur. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinden dolayı başlar. Otuz bin bedel verilir ve o da durulur.

-Bugün Sovyet arşivleri şu gerçeği ortaya koymaktadır ki;Yahudi asıllı ve terörizmin babası olan Lenin;işin proğlamlayıcılığını ve temelini oluştururken,Stalin de bunu icra edip,tüm zulmünü sergilemiştir.[24]

53 yaşında ölen Lenin-in dahi olmayıp,beyni incelenmek üzere 30963 parçaya bölünür. Sovyet uzmanlardan Dr. Oleg Adrianov,ocak,1994-de “Anatomik yapı olarak Leninin beyninde olağanüstü hiçbir şey yok.”demişti.[25]

“Romen televizyonunda yer alan bir proğramda konuşan eski bir MOSSAD ajanı,gaz odalarında öldürülen yahudilerin intikamını almak için oluşturulan ve birinin başkanlığını da israilin bugünkü Cumhurbaşkanı Ezher Weizman-ın yaptığı:”Yahudi İntikam Grupları”nın zehirleme yoluyla binlerce Almanı katlettiğini söyledi.”[26]

-Bugün dünyada haber ağını sistematik olarak kurmuş olan yahudiler,dünyaya sahib olmanın yolunun,maddi yükselmeden geçtiğini bildiklerinden,her yolu meşru görmüş,o uğurda önce öldürmüş,sonra da ölmüştür.

Bu uygulamalarını da büyük bir Pazar olan iki milyarlık İslam aleminin topraklarında denemekte ve insanların asli kimlikleriyle ciddi manada oynamaktadırlar.

Yahudileri muvaffak eden en önemli faktör;diğer insanları,dinleri ile olan bağlantılarından koparmak ve zayıf düşürmektir ki;bunların başında müslümanlar gelmektedir. Kendilerinin ise tavizsiz dinlerine bağlı olmaktan kaynaklanmaktadır. Öyle ki;

Daha düne kadar Cumartesi-nin kendilerince kutsal olduğundan o günde,saçlarında yerleşen bitleri öldürmeyi ve de bitleri ayırmak amacıyla taranmayı yasaklayan bir yahudilik;ne kadar günün ve asırların problemlerini çözmeye muktedir olabilir?

-Bütün bunlarla beraber işte bir itiraf:” Tevrat ve İncilden sonra Kur’an-ı Kerim-i de Fransızcaya çeviren yahudi asıllı Chouragui:”Evet,Kur’an bir vahiydir.”[27]

-İnanç ve kinleri uğruna: 1967 yılından beri yahudilerin ellerinde bulundurdukları Mescid-i Aksa-nın altı kazılarak yok edilip,altında olduğunu iddia ettikleri havralarının yerine inşa etmeyi hedeflemektedirler.

Bizzat bu fotoğrafla,çekimle tesbit edilmiştir.[28]

-Nitekim:”Rabin,birkaç hafta önce New York-a BM: kutlamaları için geldiğinde öfkeli bir yahudinin protestosu ile karşılaşmış;hatta musevi cemaatı içerisinde bazı hahamların,israil devletine ihanet ettiği gerekçesiyle Rabin hakkında ölüm fermanı çıkarttığı,New York-ta yayınlanan ve musevi cemaatına hitab eden gazetelerde yer almıştı. Fetvada Rabini öldüren kişinin bundan dolayı sorumlu tutulamıyacağı ve museviliğe hizmet etmiş sayılabileceği vurgulanıyordu.”[29]

Su testisi su yolunda,İzak Rabin “Akıttıkları” yolunda… Milyonların kanını akıtmak gibi bir zulüm içerisinde idi İzak Rabin…

-Rabin,2000 yıllık yahudi tarihinde bir yahudi tarafından öldürülen ilk lider idi.

-Rabinin öldürülüşü olayı 47 yıllık israilin tarihinde görülen ilk bir devlet başkanının öldürülme olayıdır.

-“Rabin orta doğuda,son yirmi yılda öldürülen devlet ve hükümet başkanlarının 8.cisi oldu. Diğerleri şunlar:Suudi Arabistan kralı Faysal (1975),Yemen Arap Cumhuriyeti Devlet başkanı İbrahim el-Hamdi (1977), İran devlet başkanı Ali Radca-i ve başbakan Cavad Bahonar Tahran-da (1981),Mısır devlet başkanı Enver Sedat (1981),Lübnan devlet başkanı Beşir Cemayel (1982),Lübnan başbakanı Raşid Kerami (1987),Lübnan devlet başkanı Rene Muavad (1989).[30]

-“İzak Rabin mi? O bir “Barış yanlısı bir savaşçı” idi.

-O bir “Güvercin kılığında bir şahin” idi.

-“O bir “Rüzgar ekicisi olup,fırtına tarafından da biçildi.

-O bir “Yahudi milliyetçiliğinin yayıcısı olup,şiddetin yayılmacılığına kapıldı.

-18 yaşında,bir yahudi yer altı örgütüne katılan Rabin,Avrupa yahudilerinin filistine göçünü örgütleyen,batı şeria ve gazze şeridini işgal eden isimdi.

-Rabinin son sözleri:27 yıl boyunca savaş adamı olmuştum. Ama bugün barış için bir şans olduğuna inanıyorum.[31]

Şansı yokmuş!!

“Beşer zulmeder,Kader adalet eder.” hakikatınca dünyaya zulmü hoş gören yahudilere,başkaları tarafından da zulüm hoş görülmektedir. Protestan Lideri Martin Luther’den,İşte örneği: “1-Yahudiler’in sinagoglarını yakın. Sinagoglardaki Yahudiler’in üzerine de sülfür ve katran dökün. Ve yakılan Yahudiler’in cesetlerinin üzerini, hiçbir iz kalmayacak şekilde toprakla örtün.

2-Yahudiler’in evlerini yıkın. Tüm Yahudiler’i sürüler halinde ahırlara doldurun. Böylelikle Yahudiler, bu dünyanın efendileri olmadıklarını, sadece sürgüne mahkum edilen mahpuslar olduklarını öğrenmiş olsunlar.

3-Kutsal kitaplarını ve metinlerini ellerinden alın. Böylelikle Yahudiler, Tanrı’ya ve İsa’ya lanet okumaktan alınıkonulmuş olsunlar.

4-Yahudiler’in hahamlarının çocuklarını eğitmelerini, kamusal mekanlarda Tanrı’ya ibadet etmelerini yasaklayın. Yasağa uymayanları ölüm cezasıyla cezalandırın.

5-Alman İmparatorluğu’nun sınırları içinde seyahat etmelerini yasaklayın.

6-Yahudiler’in faiz peşinde koşuşturmalarını yasaklayın. Ellerinden paralarını, altınlarını, gümüşlerini ve tüm mallarını, mülklerini alın. Çünkü Yahudiler’in, elde ettikleri her şey hırsızlık ve faiz yoluyla elde edilmiştir.

7-Yahudiler’in çocuklarını ve gençlerini en zor işlerde çalıştırın. Böylelikle, alın teriyle ekmek kazanmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş olsunlar. Ama en iyi yöntem, bunların hepsini Almanya’dan, İspanya’dan, Fransa’dan, Bohemya’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden sürmektir.” [32]

Yahudi ve Nasraniler derler:”Birde:”Yahudi ve hristiyan olanlardan başkası asla cennete giremez”dediler.Bu onların kendi kuruntuları..Sen de ki;-İddianızda doğruysanız haydi delilinizi ortaya koyun.”[33]

Ve ayrıca:”Hem yahudiler hemde hristiyanlar;”Biz Allahın evladları ve sevgilileriyiz”dediler.[34]

“Birde:”Allah evlad edindi dediler.”[35]Yahudi;uzeyrunibnillah,yani Üzeyir Allahın oğludur,dediler.[36] Hristiyanlar ise;Mesihubnullah,Mesih,Allahın oğludur dediler.[37]Arab müşrikleri ise,elmalâiketü,benatullah yani melaikeler Allahın kızlarıdır,dediler.[38]

“Ne yahudiler ne hristiyanlar,sen onların dinlerine tabi olmadıkça asla senden razı olmazlar.”[39]

Yahudi ve hristiyanlar;Biz Allahın çocukları ve sevgilileriyiz,puta Allaha yaklaşmak için tapıyoruz,demeleri üzerine;”[40]inen âyette:”Ey resulüm,deki;Ey insanlar,eğer Allahı seviyorsanız,gelin bana uyunki Allahda sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”[41]şartına bağlamıştır.Bu durum tahakkkuk etmedikçe,yahudilerin islam dininin dışında olduğu belirtilmektedir.[42]

Kur’anın yahudi ve nasara hakkındaki hükmü;Onlar Kur’andan yüz çevirmiş olduklarından dolayı,hidayet üzere olmadıkları yönündedir.[43]

Kitab ehlinin müslüman sayılabilmesi için Abdullah ibni Selam gibi olması yani:”Kendilerine verdiğimiz kitabı,layık olduğu şekilde okuyup izleyenler varya,işte onlardır onu tasdik edenler.Kim onu inkar ederse,işte onlar husrana uğrayacakların ta kendileridir.”[44]

Yahudiler recm ayetinde olduğu gibi,ayeti değiştirmektedirler.Âyette:”Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler.”[45] Âyette:”Ey ehli kitab!Biz,bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden,yahut onları,cumartesi(ne hürmet etmeyen) adamları gibi lanetlemeden önce (davranarak),size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize(kitaba)iman edin;Allahın emri mutlaka yerine gelecektir.”[46]

Bu aşırı menfiliklerinden dolayıdırki çeşitli cezalarla cezalandırılmışlardır.Bazı şeyler ceza olarak haram kılınmıştır.Ki bu haksızlıkları;zulüm,insanları Allah yolundan menetmeleri,faizi yasak olmasına rağmen almaları,halkın malını haksızlıkla yemeleri sebebiyle[47] mesela;deve eti,iç yağı,balık,kuşlardan bazıları,ancak hristiyanlıkda bu şiddetler hafifletilmiştir.[48]Hayızlı oldukları halde hanımlarıyla cima ederlerdi ve sakınmazlardı.[49]

Allah yahudilere;50 vakit namaz,mallarının dörtte birini zekat,birisinin elbisesine necaset isabet ettiğinde orayı keserlerdi,bu onlara farz kılınmıştı,birisi bir günah işlediğinde bu günahı kapısına yazılırdı.[50]Bizde de İslamın başında gece namazı vacib idi.

Yahudileri ve hristiyanları dost edinmemekle beraber,müminlerin kâfirleri sevgide ve yardımda dost edinmeyecekleri,bildirilir.[51]

Yahudiler derlerki:”Bir de derler ki:”cehennem ateşi,sayılı bir kaç gün dışında bize asla dokunmayacak.”De ki:”Buna dair Allahtan garanti mi aldınız?Aldıysanız ne âla,Allah vadinden asla caymaz.Yoksa kesin bilmediğiniz şeyimi Allah adına söylüyorsunuz?”[52]İbni Abbas onlardan nakille;Dünyanın 7 bin sene olduğunu,her bin sene için bir gün,toplam 7 gün azab çekeceklerini iddia ederler.[53]

Yahudilerin;enne ebana yeşfeu lena,yani babalarımız bize şefaat edecek sözünü ayet reddeder:”Öyle bir günden sakınınki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez,kimseden şefaat kabul edilemez,hiç kimseden fidye alınmaz,hem onlara yardımda edilmez.”[54]

Allah yahudilere cumartesi çalışmayı haram kıldı,Nuha hayvanları helal kıldı,Musa ve Beni israile bir çok hayvanı haram kıldı.Hz.Âdem kardeşi kardeşle evlendiriyordu,daha sonra ise haram kılındı.Kur’an ise;tüm incil-tevrat ve d,ğerlerin hükmünü neshetti.Ayetle ayet neshedildi.[55]

Sabiiler ise;yahudiler ve hristiyanlardan ve yahudi-mecusi arası ayrılan ve çıkan anlamına olup,meleklere ve yıldızlara Allaha yakınlaşmak amacıyla ibadet ederler.Allahın alemi yaratırken idaresini yıldızlara verdiğine inanır,zebur okurlar.İbni Abbas onların kestiklerinin yenilmeyeceği ve nikah edilmeyeceğini söyler.[56]

Peygamberimiz:”Ehli kitabı tasdik ve tekzib etmeyiniz ve deyiniz;Biz Allaha,bize indirilen Kur’an-a,keza İbrahime,İsmaile,İshaka,Yakuba ve onun torunlarına indirilene ve yine Musaya,İsaya,hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitablara iman ettik.Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız.Biz yalnız ona teslim olan müslümanlarız.”[57]

Hristiyanlar dinlerinde ifrat yani aklı azletmek suretiyle,yahudiler tefrit yani dinlerini tahrif etmek suretiyle,İslamiyet ise vasattır yani dinlerini aslıyla muhafaza etmek suretiyle.Hristiyanlar mesihe uluhiyet isnad ettiler,yahudiler meryeme zina isnad edip,İsayı veledi zina kabul ettiler.Müslümanlar ise peygamber olarak bilmektedirler.

Yahudilere sadece afsız kısas farz kılındı,hristiyanlara mutlak olarak Afv emredildi,bu ümmet için ise kısas ile afv arasında muhayyer bırakıldı.Cahiliyette ise arablar bazan öldürür,bazende diyet alırlardı.Şerefli birisi olursa bundan vaz geçer,hasis kimsenin diyetinden fazla diyeti ona ödetirlerdi.İslamiyet ise eşitliği getirmiştir.(M.tefasir.1/252)

Hz.Ali der:”Eğer yahudi ve nasarayı Allahın adının dışında başka bir adla anarak kestiklerini mesela,Mesih adıyla,duyar veya görürseniz onu yemeyiniz,duymazsanız yeyiniz.Elbetteki Allah onların kestiklerini helal kılmıştır ve O onların dediklerini bilendir.[58]”O size sadece meyteyi,kanı,domuz etini ve Allahdan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı.”[59]

Hristiyanlar meşrik tarafına,yahudiler mağrib (Kudüs) tarafına yönelip namaz kılarlar.Onlar bir ve iyiliğin burada olduğunu zanneder,Allah ise olmadığını söyler.[60]

Yahudilerin müslümanların kudüse yönelip bir pay çıkarmalarından dolayı kıblenin çevrilmesi ile ilgili âyette eskiden kılanların durumunu izah babında;Beni Neccardan Es’ad bin zürare ve beni Selemeden Bera bin Ma’rur bazı kimselerle peygamberimize gelerek;kıblenin çevrilmesiyle önceki kılanların durumunun ne olacağını sorması üzerine bu ayet nazil oldu:”…Allah imanınızı (yani önceki kılmış olduğunuz namazınızı) zayi edecek değildir.”16 veya 17 ay kudüse yönelip kılınmıştır. [61]

Yahudiler Cibrile düşmandırlar.[62]

Hz.Ömer Abdullah bin Selama;”Kendilerine kitab vermiş olduğumuz kimseler,onu(Muhammedi) tıpkı evladlarını tanıdıkları gibi tanırlar.Böyle iken,onlardan bir kısmı,bile bile gerçeği gizler.”[63] âyetteki bilmenin nasıl bir bilme olduğunu sorunca,Abdullah bin Selam;-Onu görür görmez evladımı tanır gibi tanıdım,onu bilmiş olmam evladımı bilmeden daha şiddetlidir.-Hz.Ömer bunun nasıl olduğunu sorduğunda ise;Onun Allah tarafından hak olduğuna şehadet ederim.Allah kitabımızda onun sıfatını bildiriyor.Ancak kadınların ne yaptığını bilmiyorum.Hz.Ömer Abdullahın başını öpüp,Ey İbni Selam Allah seni muvaffak etsin,dedi,gerçekten doğru söyledin.[64]

Hz.Musanın tih çölündeki yahudilerle olan durumu konusunda:”Allah;Öyleyse orası onlara 40 yıl yasaklanmıştır.(Bu müddet içinde)Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar.Senden yoldan çıkmış toplum için üzülme-dedi”[65]

Yahudilerin namazlarında rüku yoktur.[66]

12 – 11 – 1995

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Tevrat. Sayılar. Bab. 31’de 7.

[2] Age. 10.da.

[3] Age. 15.de.

[4] Age. 17.de.

[5] Age. 18.de.

[6] Age. 21.de.

[7] Age. 23.de.

[8] Age. 28-29-30-31.de. Kitab-ı Mukaddes.sh.168-169.

[9] Tesniye. Bab.20.13-14-15-16-17-18,sh.197.

[10] I: Samuel. Bab. 15. 2-3,sh.286.

[11] Age. sh.216,bak. Bab.5.sh.219,Bab.34.sh.34,Yeşu.Bab.21.sh.236,Sayılar.Bab.5.sh.137,Levililer.Bab.20.sh.119.

[12] Tekvin.34.Ayet.20.sh.34.

[13] Tevrat. Tesniye. 12 / 25.

[14] Tekvin.28. Ayet.10,sh.27-28.

[15] Tekvin.27.

[16] Zaman gaz.9-11-1994.

[17] Agg.17-11-1995.

[18] Agg.1-11-1994,10-11-1994.

[19] Agg.6-10-1994.

[20] Nisa.160-161.

[21] Tevrat.Çıkış. 22 / 26,Levililer. 25 / 35-37, Yeremya. 15 / 10, Tesniye. 23 / 19-20, İslami Yaklaşımlar. Dr. H. Döndüren.sh.62.

[22] Şualar. B. Said Nursi.427.

[23] Hak Dini Kur’an Dili. E. H. Yazır. 2 / 1005.

[24] Bak.Zaman gaz.4-12-1994.

[25] Agg.4-12-1994.

[26] Agg.2-3-1996.

[27] Agg.15-2-1991.

[28] Bak. Aksiyon Dergisi. 13-19-Mayıs.1995 /32-36.

[29] Zaman gaz. 6-11-1995.

[30] Agg.6-11-1995.

[31] Bak.Agg.6-7 / 11 / 1995,Türkiye gaz. 7 / 11 / 1995,Aksiyon derg.13-19-Mayıs.1995.sh.32.

[32] Bak.Yeni Şafak gazt.Y.Kaplan.7-5-2001.

[33] Bakara.111.

[34] Mâide.18.

[35] Bakara.116,Yunus.64.

[36] Tevbe.30, Mecmuatün minet Tefasir.(Arapça)1/329.

[37] Tevbe.30,Mâide.17.

[38]Mecmuatün minet Tefasir.(Arapça) 1 / 184.

[39] Bakara.120.

[40] Zümer.3.

[41] Âl-i İmran.31.

[42] Mecmuatün minet-Tefasir.age.1/482-484.

[43] Age.1/475

[44] Bakara.121,bak.maide.66-68,isra.107-108,kasas.52-54)Bak.M.Tefasir.age.1/188)

[45] Nisa.46,Maide.13,41,Mecmuatün minet-Tefasir.age. 1/475,2/90,92)

[46] Nisa.47.

[47] Nisa.160-161.

[48] Mecmuatün minet-Tefasir.age.1/501

[49] age.1/332.Bak.bakara.222.

[50] Age.1/452-453.

[51] Age.1/480,Al-i İmran.28

[52] Bakara.80.

[53] M.Tefasir.1/150.

[54] Bakara.48,123,254.Meryem.87,Taha.109,Sebe.23,Zümer.44,Zuhruf.86,Müddessir.48,Yasin.23,Necm.26.

[55] Bakara.106.

[56] M.Tefasir.1/135.

[57] Bakara.136.

[58] M.tefasir.1/244.

[59] Bakara.173,123,Maide.3,En’am.145,Nahl.115.M.tefasir.age.1/120.

[60] Bakara.177.

[61] Bakara.143,isra.82,Fussilet.44.)M.tefasir.1/216.

[62] Bakara.97-98.

[63] Bakara.146.

[64] M.tefasir.1/220.

[65] Maide.26.

[66] M.Tefasir.age.1/116.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015