İHLAS VE SAMİMİYET

İHLAS VE SAMİMİYET

İslâmın ruhu ihlastır.İmanın esası ihlastır.Amelin kabulü ihlas iledir.

Münafığı müminden ayıran en önemli sebeb,ihlasın kaybı iledir.

Âyette: “Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlâs ile Ona yönelterek sadece Allah’a kulluk et. Bilin ki, şirkten ve riyadan uzak hâlis din Allah’a mahsustur.” [1]

Hadiste: “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” [2]

Ehemmiyetine binaen Bediüzzaman Hazretleri,ihlas ile alakalı olarak yazdığı 20. Ve 21. Lemalarda,15 günde bir okuma şartını eklemiştir.

Bir ciheti ,ihlasın katkısı,diğer ciheti ise zararlardan kurtarıcılığıdır.

İhlas kişinin kesbiyle kazandığı samimiyettir.

Muhlas ise,ihsanı ilahi tarafından ,kesb ile olmayan,gayretle kazanılmayan ancak fıtri kabiliyete göre de verilen samimiyet duygusudur.

İhlasta saflık ve berraklık vardır.Bunalandırılabilir.Muhlas ise bulandırmaya karşı korunmuş samimiyettir.

*Muhlas-Kur’an-da 2 yerde geçer.“Doğrusu, hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.”[3]

-“Vezkur fîl kitâbi mûsâ, innehu kâne muhlesan ve kâne resûlen nebiyyâ”

-“Kitap’ta, Mûsâ’yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resûl, bir nebî idi.”[4]

“Muhlis”, her zaman ihlas çizgisinden çıkabilen ihlas sahibi, “muhlas” ise, Allah’ın özel koruması altında olan ihlas sahibi kimselerdir. (bk. Zemahşerî, Maverdî, Nesefî, Yusuf, 24. ayetin tefsiri)

*-Muhlis ifadesi ise 3 yerde geçer.Bunlar;Zümer.2,11,14.âyetler.

*” İhlâs ne kadar İslâmiyette mühim bir esas olduğu…” [5]

 

*” İşte bu müthiş marazın merhemi, ilâcı, ihlâstır. Yani, hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enâniyetin hatırına galip gelmekle, – “Benim mükâfâtımı vermek ancak Allah’a aittir.” [6] – sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve mânevî ücretten istiğnâ etmekle Haşiye1 sırrına mazhar olup, hüsnü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının Cenâb-ı Hakkın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur. Yoksa ihlâsı kaçırır.” [7]

*” Belki ehl-i hakikat, hakikatten gelen ulüvv-ü cenap ve ulüvv-ü himmet ve tarik-i hakta memdûh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve nâehillerin girmesi yüzünden bir derece sû-i istimal ettiklerinden, rekabetkârâne ihtilâfa düşüp hem kendine, hem cemaat-i İslâmiyeye ehemmiyetli zarar olmuş.” [8]

 

*2000 yılından öncesinde Malatya-da radyoda İhlas finansın müdürüyle yaptığım konuşmada,bir dinleyici telefonla bağlanarak şu soruyu sordu;

-İhlas finans kurumu milletten faizsiz olarak topladığı paraları,İzmir-de bulunan Egebank-a % 20-sini faize veriyor mu? Diye sormuştu.

Dürüst olan müdür,-evet- fakat oradan para çekilecek- demişti.

Böylece ihlasını kaybeden bu finans kurumu,çökmeye de mahkum oldu.

-Diğer taraftan paralel yapı diye isimlendirilen cemaat,içerisine rast gele aldığı insanlarla,makam ve şöhretin devreye girmesiyle,gözü bürüyen devlet gücünü ele geçirme sevdası,elli yıllık birikimin bitmesine,şaibeye,düşüşe sebeb oldu.

-İhlaslı bir dirhem amel,ihlassız batmanlarcasına tercih edilir.

Allah bizleri tam ihlasa mazhar kılsın…

MEHMET ÖZÇELİK

09-12-2014

[1] Zümer Sûresi: 39:2-3.

[2] Keşfü’l-Hafa, 2:3:12.

[3] Yusuf, 12/24.

[4] 19 / MERYEM – 51.

[5] Lemalar | Yirminci Lem’a | 152,-Zümer.2-3,11,14,A’raf.29,Hicr.40,Mümin.14.

[6] Yunus Sûresi: 10:72,Hûd Sûresi: 11:29,Sebe’ Sûresi: 34:47.

[7] Lemalar | Yirminci Lem’a | 154.

[8] Lemalar | Yirminci Lem’a | 159,Maide.48,Müminun.61,Fatır.32.

 

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015